ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forcibly

F AO1 R S AH0 B L IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forcibly-, *forcibly*, forcib
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forcibly[ADV] อย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงหรือกำลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you know all about me, then you know that I was forcibly discharged from that organization.ถ้าคุณรู้เรื่องทั้งหมด คุณจะรู้ว่า ผมถูกขับออกจากองค์กรนั้น Love Story (2013)
I spent three years of my life in a 9'x9' room living in hell, forcibly addicted.ฉันใช้ชีวิตสามปีในห้องขนาด 9 คูณ 9 ฟุต อยู่ในนรกนั้น โดยถูกบังคับให้เสพยา The Freelancer (No. 145) (2013)
Step on the grass, they're sending a SWAT team to forcibly subdue you.พวกนั้นจะส่งหน่วยสวาทมาจัดการคุณ Damaged (2012)
Do I need to call the police to have you forcibly removed?ฉันจำเป็นต้องโทรหาตำรวจ เพื่อให้มาลากคุณออกไปมั้ยเนี่ย Reckoning (2012)
Ok. Um, either you let me go with you or you're going to have to forcibly remove me from the SUV.โอเค เอิ่ม คุณจะให้ฉันไปกับคุณ Hope (2011)
Because you haven't forcibly removed me.เพราะคุณไม่ใช้กำลังไล่ชั้นไป The House Guest (2011)
Yes, you can't even forcibly bring him in.ใช่ค่ะ อย่าไปฝืนใจเขาเลยค่ะ Episode #1.3 (2010)
No, just forcibly kidnap me.ไม่ มันเป็นการบังคับเพื่อจับตัวฉัน Chuck Versus the Subway (2010)
Well, if the root bulb's present, it could be an indicator that the hair was forcibly removed.แต่หากมีรากผมปรากฎอยู่ด้วย อาจช่วยบอกได้ว่าเส้นขนนี่้ มีการใช้แรงถอนขึ้นมา The Witch in the Wardrobe (2010)
He saw one of the world's most venomous fish and was taking a look at it from above the surface of the water, when someone forcibly pushed his head down into the tank, causing a cleft fracture of the styloid process.เขาเห็นปลาที่มีพิษมากที่สุดในโลก และได้ก้มมองดู เหนือผิวน้ำ The Predator in the Pool (2010)
This one describes an incident where Officers forcibly removed Michael from Denise Oher's care when Michael was seven.บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ตอนที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังในการพาไมเคิลออกมา จากความดูแลของ Denise Oher ตอนเขาอายุ 7 ขวบ The Blind Side (2009)
She's been acting forcibly cheerful.เธอแสร้งทำเป็นร่าเริงอยู่ตลอดเวลา Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forciblyThe rioters were forcibly removed from the plaza.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยื้อแย่ง[v.] (yeūyaēng) EN: snatch ; take forcibly ; catch as catch can   FR: disputer ; batailler

CMU English Pronouncing Dictionary
FORCIBLY    F AO1 R S AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forcibly    (a) fˈɔːsəbliː (f oo1 s @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガツン[, gatsun] (n) (1) klop; klunk; whonk; (adv,adv-to) (2) (See がつんと言う) with a heavy impact; forcibly [Add to Longdo]
押して[おして, oshite] (adv) forcibly; by compulsion; importunately [Add to Longdo]
強引に[ごういんに, gouinni] (adv) forcibly; by main force [Add to Longdo]
強制連行[きょうせいれんこう, kyouseirenkou] (n,vs) being moved forcibly, e.g. being carted to a police station, transportation for forced labour, etc. [Add to Longdo]
無理やり(P);無理矢理(ateji)(P);無理遣り[むりやり, muriyari] (adv,n) (矢理 is ateji) forcibly; against one's will; (P) [Add to Longdo]
有無を言わさず[うむをいわさず, umuwoiwasazu] (exp,adv) (See 有無を言わせず) peremptorily; willy-nilly; forcibly [Add to Longdo]
有無を言わせず[うむをいわせず, umuwoiwasezu] (exp) peremptorily; willy-nilly; forcibly [Add to Longdo]
裂く(P);割く(P)[さく, saku] (v5k,vt) (1) (裂く only) to tear; to rip up; (2) to cut up; to cleave; to cut open (esp. the abdomen); (3) (裂く only) to forcibly separate (i.e. two lovers); (4) (割く only) to spare (time, money, etc.); to use part of something; (5) (arch) (See 黥く) to have a tattoo in the corner of one's eye; (P) [Add to Longdo]
抉じ入れる[こじいれる, kojiireru] (v1) to force something (into); to thrust forcibly (into) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forcibly \For"ci*bly\, adv.
   In a forcible manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forcibly
   adv 1: in a forcible manner; "keep in mind the dangers of
       imposing our own values and prejudices too forcibly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top