Search result for

violently

(46 entries)
(0.3256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violently-, *violently*, violent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violently[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด, Syn. forcibly, forcefully, combatively

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He violently attacked the reporter.และเริ่มที่ต่อยนักข่าวคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า Scandal Makers (2008)
- How are they? - They died violently nine years ago.พวกเค้าสบายดีหรือเปล่า พวกเค้าถูกฆ่าตายอย่างทารุณเมื่อเก้าปีก่อนน่ะคับ Superhero Movie (2008)
Let's hope you're not violently murdered too.ชั้นหวังว่า เธอคงไม่ตายทารุณเหมือนพวกเค้า Superhero Movie (2008)
The only victim we know for certain died violently.เป็นเหยื่อเพียงรายเดียวที่เรารู้ ว่าตายเพราะเหตุรุนแรง Harbingers in a Fountain (2009)
Violent lives ending violently.อยู่อย่างรุนแรง ก็ตายอย่างรุนแรง Watchmen (2009)
But if it were to fall out of suspension, and come into contact with matter, say with the bottom of the canister, then, the two opposing forces would annihilate one another violently.หากมันจะมาหาจากระงับ และเข้ามาติดต่อกับเรื่อง, เพื่อพูดผอกด้านล่าง, แล้วทั้งสองที่ขัดขวางไพร่พลจะทำลาย ความรุนแรงกัน. Angels & Demons (2009)
They will react violently, even psychotically.พวกเขาจะตอบสนองอย่างดุร้าย อาจกลายเป็นมีปัญหาทางจิต The Uncanny Valley (2010)
My violently beating heart?หัวใจผมเต้นแรง Personal Taste (2010)
When matter and antimatter touch, they violently cancel each other out.พวกเขาอย่างรุนแรง ยกเลิกแต่ละออกอื่น ๆ นักฟิสิกส์กล่าวว่า พวกเขาทำลายซึ่งกันและกัน What Are We Really Made Of? (2010)
Wait, who do you think you are acting so violently at a stranger's house?เอ๊ะ คุณคิดว่าคุณเป็นใคร มาทำแบบนี้ที่บ้านคนอื่น Episode #1.15 (2010)
The Pearl. Was pitching and yawing violently.แบล็คเพิร์ล โคลงเคลงอย่างรุนแรง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
(RETCHING VIOLENTLY)(... .. โอ็ก! Bridesmaids (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violentlyHe resisted arrest violently.
violentlyI felt my heart beating violently.
violentlyI felt my heart beat violently.
violentlyI had a little fever, I felt my heart beat violently.
violentlyIt also began to rain to the still bad thing which the wind was blowing violently.
violentlyI tried to give him some advice, but he just abused me violently.
violentlyThe views of the two politicians collide violently.
violentlyViolently now it acts, all is wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เฮือก[ADV] violently, Example: เสียงตอกโรงลิเกดังขึ้นอีกครั้ง โมสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกถึงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง, Thai definition: คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง
อาน[ADV] greatly, See also: violently, badly, Thai definition: มาก
ดุเดือด[ADV] violently, See also: ferociously, viciously, savagely, Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
ผีตายโหง[n. exp.] (phī tāihōng) EN: ghost of one who has died violently or suddenly   FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [m]
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLENTLY    V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0
VIOLENTLY    V AY1 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violently    (a) (v ai1 @ l @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently [Add to Longdo]
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.) [Add to Longdo]
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
咳き込む;咳込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to cough violently; to have a coughing fit [Add to Longdo]
口荒く[くちあらく, kuchiaraku] (adv) violently [Add to Longdo]
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violently \Vi"o*lent*ly\, adv.
   In a violent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violently
   adv 1: in a violent manner; "they attacked violently" [ant:
       {nonviolently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top