Search result for

-master-

(73 entries)
(0.1786 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: master, *master*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
master[N] เจ้านาย, See also: นายจ้าง, หัวหน้า, ผู้ควบคุม, ผู้ปกครอง, Syn. chief, leader, ruler, governor
master[N] ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ช่ำชอง, ผู้ชำนิชำนาญ, คนมีฝีมือ
master[N] ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่, See also: นักวาดรูปที่มีชื่อเสียงในอดีต, Syn. genius, past master
master[N] หัวหน้าครอบครัว, See also: เจ้าบ้าน
master[N] ครูผู้ชาย, See also: ครู, Syn. schoolmaster, instructor
master[N] ต้นฉบับ, Syn. original, file, copy
master[N] กัปตันเรือสินค้า, See also: กัปตัน, นายเรือสินค้า
master[ADJ] สำคัญที่สุด, See also: ใหญ่ที่สุด
master[ADJ] ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, เก่งกาจ
master[VT] เข้าใจถ่องแท้, See also: รู้อย่างละเอียด, รอบรู้, Syn. learn, understand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
master(n) หัวหน้า,ผู้บังคับการ,ครู,เจ้านาย,มหาบัณฑิต
master(vt) เป็นนาย,ปกครอง,ควบคุม,ปราบปราม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
master (n ) เด็กชาย (ด.ช.)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What happened to your master plan,เกิดอะไรขึ้นกับแผนการหลัก New Haven Can Wait (2008)
Even though I'm a natural master of deception, I needed a little help.ถ้าฉันเป็นเจ้าแห่งการตบตาจริง, ฉันคงต้องการคนช่วยแล Committed (2008)
Jedi Master Yoda travels to secret negotiations on a remote neutral moonปรมาจารย์เจได โยดาจึงเดินทาง มาเจรจาอย่างลับๆที่ดาวไกลโพ้นแห่งหนึ่ง Ambush (2008)
My master wishes to speak with you.นายของหม่อมฉันต้องการคุยกับฝ่าบาท Ambush (2008)
I am aware Master Yoda hopes you will allow the Jedi to build a Republic base in your system.ทราบมาว่าอาจารย์โยดา จะทูลขอพระองค์ให้เจได สร้างฐานที่มั่นในระบบดวงดาวนี้ Ambush (2008)
Master Yoda's powers have been greatly exaggerated.พลังของอาจารย์โยดา ถูกร่ำลือจนเกินจริง Ambush (2008)
Master Yoda's warship has fled the system.ยานรบของโยดา\ หลบหนีออกไปจากหมู่ดาวแล้ว Ambush (2008)
Master Yoda would like to talk with you sir.อาจารย์โยดาขอ พูดกับฝ่าบาทพะย่ะค่ะ Ambush (2008)
Master Yoda, of the Jedi Council this is.กระหม่อม อาจารย์โยดา แห่งสภาเจไดพะย่ะค่ะ Ambush (2008)
Master Jedi,ท่านเจได Ambush (2008)
Master Yoda must be given a fair fight.ท่านโยดาต้องได้สู้อย่างยุติธรรม Ambush (2008)
I'm deploying my forces, master.ข้าส่งทหารออกไปแล้ว นายท่าน Ambush (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masterAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
masterA foreign language cannot be mastered in a year or so.
masterA jack of all trades is a master of none.
masterAll of his later paintings were considered masterpiece.
masterAll you have to do is to try hard to master English.
masterAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.
masterAndy is master of French and German.
masterAnother half hour, and our master will be back here.
masterApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
masterAs I will not be a slave, so I will not be a master.
masterAs soon as the dog heard his master's voice, off he ran like a shot.
masterAt a word from the ballet master in the white suit, the room will come alive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือโปร[ADJ] professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
เข้าฝัก[V] master, See also: be expert, be skillful, become experienced, Syn. ชำนาญมาก, Example: ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเขาเข้าฝักจริงๆ, Thai definition: มีความชำนาญจนอยู่ตัวแล้ว
คุณผู้ชาย[N] master, See also: gentleman, lord, Ant. คุณผู้หญิง
มูลนาย[N] master, See also: boss, original boss, feudal official, Syn. นายใหญ่, Example: สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่
อัยยะ[N] master, See also: overlord, lord, Thai definition: ผู้เป็นเจ้า, ผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี)
สันทัด[V] master, See also: excel, proficient in, Syn. ถนัด, จัดเจน, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, Example: เขาสัดทัดเรื่องการพนันทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ไพ่ ถั่วโปไฮโลทั้งหลาย, Thai definition: มีความชำนิชำนาญมากเพราะมีความสามารถเป็นพิเศษในเรื่องนั้น
ตัวฉกาจ[ADJ] master, Example: เขามักแสดงเป็นวายร้ายตัวฉกาจแทบทุกเรื่อง, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่มีลักษณะเก่งกาจ, ดุร้ายกล้าแกร่ง
เจ้าขุนมุลนาย[N] master, See also: superior, protector, chief, boss, benefactor, Syn. ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: บ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคงกว้างขวางและ อาจมีหลายหลัง
นาย[N] master, See also: lord, ruler, Syn. ผู้ปกครอง, ประมุข, Ant. ผู้อาศัย, ลูกบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจปกครอง, ผู้เป็นใหญ่
ปรมาจารย์[N] master, See also: great teacher, Example: แกเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะของเขา, Thai definition: อาจารย์ผู้เป็นเอกหรือยอดเยี่ยมในทางวิชาใดวิชาหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)

CMU English Pronouncing Dictionary
MASTER    M AE1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
master    (v) (m aa1 s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptstelle {f}master station [Add to Longdo]
Hauptrechner im Verbund [comp.]master computer [Add to Longdo]
Hauptschlüssel {m}master key [Add to Longdo]
Hauptstation {f}; Überwachungsstation {f}master station [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl}master | masters [Add to Longdo]
Kopiervorlage {f}master copy [Add to Longdo]
Leitwarte {f}master display [Add to Longdo]
Master-Slave-Modell {n} [comp.]master slave model [Add to Longdo]
Meisterbrief {m}master craftman's diploma; master craftman's certificate [Add to Longdo]
Meisterdieb {m}master thief [Add to Longdo]
Meisterhand {f} | von Meisterhandmaster hand | by a master hand [Add to Longdo]
Meisterin {f}master craftswoman [Add to Longdo]
Mutterband {n}; Systemband {n}master tape [Add to Longdo]
Mutterdiskette {f}; Systemdiskette {f}master diskette [Add to Longdo]
Mutterpause {f}master print [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夫子[fū zi, ㄈㄨ ㄗ˙, ] Master [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\ (m[.a]s"t[~e]r), n. [OE. maistre, maister, OF.
   maistre, mestre, F. ma[^i]tre, fr. L. magister, orig. a
   double comparative from the root of magnus great, akin to Gr.
   me`gas. Cf. {Maestro}, {Magister}, {Magistrate}, {Magnitude},
   {Major}, {Mister}, {Mistress}, {Mickle}.]
   1. A male person having another living being so far subject
    to his will, that he can, in the main, control his or its
    actions; -- formerly used with much more extensive
    application than now.
    (a) The employer of a servant.
    (b) The owner of a slave.
    (c) The person to whom an apprentice is articled.
    (d) A sovereign, prince, or feudal noble; a chief, or one
      exercising similar authority.
    (e) The head of a household.
    (f) The male head of a school or college.
    (g) A male teacher.
    (h) The director of a number of persons performing a
      ceremony or sharing a feast.
    (i) The owner of a docile brute, -- especially a dog or
      horse.
    (j) The controller of a familiar spirit or other
      supernatural being.
      [1913 Webster]
 
   2. One who uses, or controls at will, anything inanimate; as,
    to be master of one's time. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Master of a hundred thousand drachms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       We are masters of the sea.      --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   3. One who has attained great skill in the use or application
    of anything; as, a master of oratorical art.
    [1913 Webster]
 
       Great masters of ridicule.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       No care is taken to improve young men in their own
       language, that they may thoroughly understand and be
       masters of it.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A title given by courtesy, now commonly pronounced
    m[i^]ster, except when given to boys; -- sometimes written
    {Mister}, but usually abbreviated to Mr.
    [1913 Webster]
 
   5. A young gentleman; a lad, or small boy.
    [1913 Webster]
 
       Where there are little masters and misses in a
       house, they are impediments to the diversions of the
       servants.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) The commander of a merchant vessel; -- usually
    called {captain}. Also, a commissioned officer in the navy
    ranking next above ensign and below lieutenant; formerly,
    an officer on a man-of-war who had immediate charge, under
    the commander, of sailing the vessel.
    [1913 Webster]
 
   7. A person holding an office of authority among the
    Freemasons, esp. the presiding officer; also, a person
    holding a similar office in other civic societies.
    [1913 Webster]
 
   {Little masters}, certain German engravers of the 16th
    century, so called from the extreme smallness of their
    prints.
 
   {Master in chancery}, an officer of courts of equity, who
    acts as an assistant to the chancellor or judge, by
    inquiring into various matters referred to him, and
    reporting thereon to the court.
 
   {Master of arts}, one who takes the second degree at a
    university; also, the degree or title itself, indicated by
    the abbreviation M. A., or A. M.
 
   {Master of the horse}, the third great officer in the British
    court, having the management of the royal stables, etc. In
    ceremonial cavalcades he rides next to the sovereign.
 
   {Master of the rolls}, in England, an officer who has charge
    of the rolls and patents that pass the great seal, and of
    the records of the chancery, and acts as assistant judge
    of the court. --Bouvier. --Wharton.
 
   {Past master},
    (a) one who has held the office of master in a lodge of
      Freemasons or in a society similarly organized.
    (b) a person who is unusually expert, skilled, or
      experienced in some art, technique, or profession; --
      usually used with at or of.
 
   {The old masters}, distinguished painters who preceded modern
    painters; especially, the celebrated painters of the 16th
    and 17th centuries.
 
   {To be master of one's self}, to have entire self-control;
    not to be governed by passion.
 
   {To be one's own master}, to be at liberty to act as one
    chooses without dictation from anybody.
    [1913 Webster]
 
   Note: Master, signifying chief, principal, masterly,
      superior, thoroughly skilled, etc., is often used
      adjectively or in compounds; as, master builder or
      master-builder, master chord or master-chord, master
      mason or master-mason, master workman or
      master-workman, master mechanic, master mind, master
      spirit, master passion, etc.
      [1913 Webster]
 
         Throughout the city by the master gate.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Master joint} (Geol.), a quarryman's term for the more
    prominent and extended joints traversing a rock mass.
 
   {Master key}, a key adapted to open several locks differing
    somewhat from each other; figuratively, a rule or
    principle of general application in solving difficulties.
    
 
   {Master lode} (Mining), the principal vein of ore.
 
   {Master mariner}, an experienced and skilled seaman who is
    certified to be competent to command a merchant vessel.
 
   {Master sinew} (Far.), a large sinew that surrounds the hough
    of a horse, and divides it from the bone by a hollow
    place, where the windgalls are usually seated.
 
   {Master singer}. See {Mastersinger}.
 
   {Master stroke}, a capital performance; a masterly
    achievement; a consummate action; as, a master stroke of
    policy.
 
   {Master tap} (Mech.), a tap for forming the thread in a screw
    cutting die.
 
   {Master touch}.
    (a) The touch or skill of a master. --Pope.
    (b) Some part of a performance which exhibits very
      skillful work or treatment. "Some master touches of
      this admirable piece." --Tatler.
 
   {Master work}, the most important work accomplished by a
    skilled person, as in architecture, literature, etc.;
    also, a work which shows the skill of a master; a
    masterpiece.
 
   {Master workman}, a man specially skilled in any art,
    handicraft, or trade, or who is an overseer, foreman, or
    employer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mast"er\, n. (Naut.)
   A vessel having (so many) masts; -- used only in compounds;
   as, a two-master.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Mastered}; p. pr. vb. n.
   {Mastering}.]
   1. To become the master of; to subject to one's will,
    control, or authority; to conquer; to overpower; to
    subdue.
    [1913 Webster]
 
       Obstinacy and willful neglects must be mastered,
       even though it cost blows.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To gain the command of, so as to understand or apply; to
    become an adept in; as, to master a science.
    [1913 Webster]
 
   3. To own; to posses. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The wealth
       That the world masters.        --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\, v. i.
   To be skillful; to excel. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 master
   adj 1: most important element; "the chief aim of living"; "the
       main doors were of solid glass"; "the principal rivers of
       America"; "the principal example"; "policemen were
       primary targets"; "the master bedroom"; "a master switch"
       [syn: {chief(a)}, {main(a)}, {primary(a)},
       {principal(a)}, {master(a)}]
   n 1: an artist of consummate skill; "a master of the violin";
      "one of the old masters" [syn: {maestro}, {master}]
   2: a person who has general authority over others [syn:
     {overlord}, {master}, {lord}]
   3: a combatant who is able to defeat rivals [syn: {victor},
     {master}, {superior}]
   4: directs the work of others
   5: presiding officer of a school [syn: {headmaster},
     {schoolmaster}, {master}]
   6: an original creation (i.e., an audio recording) from which
     copies can be made [syn: {master}, {master copy}, {original}]
   7: an officer who is licensed to command a merchant ship [syn:
     {master}, {captain}, {sea captain}, {skipper}]
   8: someone who holds a master's degree from academic institution
   9: an authority qualified to teach apprentices [syn: {master},
     {professional}]
   10: key that secures entrance everywhere [syn: {passkey},
     {passe-partout}, {master key}, {master}]
   v 1: be or become completely proficient or skilled in; "She
      mastered Japanese in less than two years" [syn: {master},
      {get the hang}]
   2: get on top of; deal with successfully; "He overcame his
     shyness" [syn: {overcome}, {get over}, {subdue}, {surmount},
     {master}]
   3: have dominance or the power to defeat over; "Her pain
     completely mastered her"; "The methods can master the
     problems" [syn: {dominate}, {master}]
   4: have a firm understanding or knowledge of; be on top of; "Do
     you control these data?" [syn: {master}, {control}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 m
 
 1. (kıs.) handful, Master, Monday, Monsieur.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top