ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

master of science

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -master of science-, *master of science*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
master of sciencen. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.,MSc.,S.M.,Sc.M.)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เภสัชศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Science in Pharmacy, See also: M.Sc. in Pharm., Syn. ภ.ม.
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Science, See also: M.Sc., Syn. วท.ม.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต[N] Master of Science, See also: M.S., M.Sc., Thai definition: ปริญญาโททางสาขาวิทยาศาสตร์

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理学硕士学位[lǐ xué shuò shì xué wèi, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] Master of Science (MSc degree) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
理学修士[りがくしゅうし, rigakushuushi] (n) Master of Science [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Master of Science
      n 1: a master's degree in science [syn: {Master of Science},
           {MS}, {SM}, {MSc}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top