Search result for

mastery

(43 entries)
(0.0634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mastery-, *mastery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mastery[N] ความชำนาญ, See also: ความรอบรู้, Syn. mastership
mastery[N] อำนาจควบคุม, See also: อำนาจบังคับบัญชา, อำนาจปกครอง, Syn. domination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย,อำนาจปกครอง,อำนาจควบคุม,ความเข้าใจ,ความรอบรู้,ชัยชนะ,การเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
mastery(n) อำนาจปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,การบังคับบัญชา,การเรียนรู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masteryอำนาจการควบคุม [การแพทย์]
Mastery Achievedความสามารถดีพอ [การแพทย์]
Mastery Not Achievedความสามารถยังไม่ดีพอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Back at the café, when my e-date was wowing me with his mastery of the Internet,ตอนที่อยู่ที่คาเฟ่ ตอนที่ฉันอี-เดททำให้ฉันแปลกใจ กับความเก่งเรื่องอินเตอร์เนตของเขา WarGames: The Dead Code (2008)
I couldn't but notice a criminal mastery.ผมไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ แต่สังเกตุว่า Sherlock Holmes (2009)
You know, Becky, my mastery of camouflage is the only thing... that kept me from being court-martialed after that My Lai misunderstanding.ใช่เธอก็รู้เบ็กกี้ การปลอมตัวเป็นอย่างเดียว ที่ทำให้เราไม่ต้องขึ้นศาล A Very Glee Christmas (2010)
I also got third degree mastery in the abacus; should I write that as well?ฉันดีดลูกคิดได้ขั้นสาม น่าจะเขียนลงไปด้วยมั้ยคะ? Oh! My Lady (2010)
- What can he do? - With his mastery of the four elements,เข้าทำอะไรได้ครับ\ด้วยความสามารถการควบคุมทั้งสี่ธาตุ The Last Airbender (2010)
Well, I would say you had really good mastery of the material, excellent eye contact with the students, but your handwriting could use some improvement, though.มีปฏิสัมพันธ์ทางสายตากับนักเรียน แต่ลายมือยังต้องปรับปรุงอีกนิด Blind Dates (2011)
Dudamel's mastery of Mahler's 5th Symphony last month was breathtaking.ในการแสดงเมื่อเดือนที่แล้ว ของดูดาเมลในบทเพลงซิมโฟนีที่ 5 เป็นอะไรที่สุดยอดและน่าตื่นเต้นมากค่ะ Pulling Strings (2012)
Such control, such mastery in your performance.การควบคุมดังกล่าวการเรียนรู้ดังกล่าว ในการทำงานของคุณ The Invisible Woman (2013)
Your puppet mastery over me ends if...การชักใยหุ่นของคุณกับผมจะจบลงเมื่อ Red and Itchy (2013)
It's a mistake that nearly derailed everything, and if it weren't for my mastery of persuasion, you'd probably be buried beside Helen Crowley right now.มันผิดพลาดและออกนอกลู่นอกทางไปหมด และถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เข้าใจ ตอนนี้คุณอาจจะถูกฝังอยู่ ข้างเฮเลน คราวลี่ Truth: Part 1 (2013)
Only the mastery of the Seven Wonders could prove that.มีเพียงพลังควบคุมของความมหัศจรรย์ 7 ประการ เท่านั้นที่จะพิสูจน์มันได้ The Replacements (2013)
Mastery of swords is more than mastery of technique.การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดาบมันมีมากกว่าเทคนิค Uprising (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masteryHe had complete mastery over the necessary mathematics formula.
masteryHe has mastery of his temper.
masteryI had complete mastery over my feeling.
masteryThe patient finally achieved mastery over his disease.
masteryThe two candidates are struggling for mastery.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจควบคุม[n. exp.] (amnāt khūapkhum) EN: mastery ; domination   

CMU English Pronouncing Dictionary
MASTERY    M AE1 S T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mastery    (n) (m aa1 s t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herrschaft {f} | Herrschaften {pl}mastery | masteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
漢才[かんざい;からざえ, kanzai ; karazae] (n) (See 漢学) mastery of Chinese literature; Sinology [Add to Longdo]
自家薬籠[じかやくろう, jikayakurou] (n) (something that is) available for use at any time; (someone who is) at one's beck and call; (something over which) one has complete mastery [Add to Longdo]
自家薬籠中の物[じかやくろうちゅうのもの, jikayakurouchuunomono] (n) complete mastery of or over; at one's beck and call [Add to Longdo]
自由自在[じゆうじざい, jiyuujizai] (adj-na) free; unrestricted; (with) complete mastery; completely in control [Add to Longdo]
守破離[しゅはり, shuhari] (n) {MA} Shuhari; three stages of learning mastery [Add to Longdo]
手利き[てきき, tekiki] (n) skill; mastery [Add to Longdo]
習熟[しゅうじゅく, shuujuku] (n,vs) skilled; expert; mastery [Add to Longdo]
熟達[じゅくたつ, jukutatsu] (n,vs) mastery [Add to Longdo]
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mastery \Mas"ter*y\, n.; pl. {Masteries}. [OF. maistrie.]
   [1913 Webster]
   1. The position or authority of a master; dominion; command;
    supremacy; superiority.
    [1913 Webster]
 
       If divided by mountains, they will fight for the
       mastery of the passages of the tops. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. Superiority in war or competition; victory; triumph;
    preeminence.
    [1913 Webster]
 
       The voice of them that shout for mastery. --Ex.
                          xxxii. 18.
    [1913 Webster]
 
       Every man that striveth for the mastery is temperate
       in all things.            --1 Cor. ix.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       O, but to have gulled him
       Had been a mastery.          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Contest for superiority. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]
 
   4. A masterly operation; a feat. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I will do a maistrie ere I go.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. Specifically, the philosopher's stone. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   6. The act process of mastering; the state of having
    mastered.
    [1913 Webster]
 
       He could attain to a mastery in all languages.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       The learning and mastery of a tongue, being
       unpleasant in itself, should not be cumbered with
       other difficulties.          --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mastery
   n 1: great skillfulness and knowledge of some subject or
      activity; "a good command of French" [syn: {command},
      {control}, {mastery}]
   2: power to dominate or defeat; "mastery of the seas" [syn:
     {domination}, {mastery}, {supremacy}]
   3: the act of mastering or subordinating someone [syn:
     {mastery}, {subordination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top