Search result for

*master*

(627 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: master, -master-
English-Thai: Longdo Dictionary
webmaster(n ) ผู้ดูแลเว็บไซต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
master[N] เจ้านาย, See also: นายจ้าง, หัวหน้า, ผู้ควบคุม, ผู้ปกครอง, Syn. chief, leader, ruler, governor
master[N] ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ช่ำชอง, ผู้ชำนิชำนาญ, คนมีฝีมือ
master[N] ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่, See also: นักวาดรูปที่มีชื่อเสียงในอดีต, Syn. genius, past master
master[N] หัวหน้าครอบครัว, See also: เจ้าบ้าน
master[N] ครูผู้ชาย, See also: ครู, Syn. schoolmaster, instructor
master[N] ต้นฉบับ, Syn. original, file, copy
master[N] กัปตันเรือสินค้า, See also: กัปตัน, นายเรือสินค้า
master[ADJ] สำคัญที่สุด, See also: ใหญ่ที่สุด
master[ADJ] ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, เก่งกาจ
master[VT] เข้าใจถ่องแท้, See also: รู้อย่างละเอียด, รอบรู้, Syn. learn, understand
master[VT] ควบคุม, See also: ปกครอง, บังคับ, Syn. rule
masters[N] กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, Syn. faculty
mastery[N] ความชำนาญ, See also: ความรอบรู้, Syn. mastership
mastery[N] อำนาจควบคุม, See also: อำนาจบังคับบัญชา, อำนาจปกครอง, Syn. domination
masterly[ADJ] อย่างเชี่ยวชาญ, Syn. skillful, superior
remaster[VT] ทำสำเนาบันทึกเสียงใหม่
masterdom[N] ความมีอำนาจ, Syn. mastership
masterful[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, สันทัด, เจนจัด, Syn. perfect, skillful
masterful[ADJ] ที่ใช้อำนาจ, See also: ที่วางอำนาจ, ที่ชอบข่ม, Syn. authoritarian, commanding
paymaster[N] พนักงานจ่ายเงิน, Syn. purser, bursar, cashier
Webmaster[N] ผู้ดูแลเวบไซต์, See also: ผู้สร้างเวบไซต์, Syn. Webmaster
webmaster[N] ผู้ดูแลเวบไซต์, See also: ผู้สร้างเวบไซต์, Syn. webmaster
bandmaster[N] ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. conductor
headmaster[N] ครูใหญ่ (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่
master key[N] ลูกกุญแจตัวหลัก, Syn. pass key
mastermind[VT] วางแผนและควบคุมอย่างเชี่ยวชาญ, Syn. direct, organize, plan
mastermind[N] ผู้ริเริ่มโครงการ, See also: ผู้ริเริ่มความคิด, ผู้บงการ, คนวางแผน, Syn. expert, leader, organizer
mastership[N] ความมีอำนาจ, Syn. masterdom
mastership[N] การปกครอง, See also: การควบคุม, อำนาจบังคับบัญชา, Syn. command
mastership[N] ตำแหน่งหัวหน้า
mastership[N] ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญ, See also: ความเก่ง, ความรอบรู้, Syn. authority
masterwork[N] ผลงานชิ้นเอก, See also: ผลงานชิ้นเด่น, ผลงานยิ่งใหญ่, งานชิ้นเยี่ยมที่สุด, งานชิ้นโบว์แดง, Syn. masterpiece
old master[N] ศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษ13-17 ของยุโรป
overmaster[VT] ครอบงำ
postmaster[N] เจ้าหน้าที่ในที่ทำการไปรษณีย์, Syn. letter carrier
quizmaster[N] ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. question master
ringmaster[N] ผู้ควบคุมการแสดงของโรงละครสัตว์, Syn. circus manager
shipmaster[N] กัปตันเรือ
taskmaster[N] ผู้ที่ให้งานยากลำบากแก่ผู้อื่น, Syn. inspector, monitor, overseer
taskmaster[N] งานที่ยากลำบาก, See also: งานที่ต้องการความสามารถอย่างสูง
yardmaster[N] ผู้ดูแลย่านสถานีรถไฟทั้งหมด
choirmaster[N] ผู้กำกับวงดนตรี, See also: วาทยกร
master hand[N] ผู้เชี่ยวชาญ
masterclass[N] แบบฝึกหัดที่ครูดนตรีให้กับนักเรียนที่เก่งมาก
masterfully[ADV] อย่างเชี่ยวชาญ
masterpiece[N] ผลงานชิ้นเอก, See also: ผลงานชิ้นเด่น, ผลงานชิ้นโบว์แดง, Syn. masterwork
scoutmaster[N] หัวหน้าหมู่ลูกเสือ, See also: ผู้กำกับลูกเสือ
toastmaster[N] ผู้ประกาศการดื่มอวยพร
whoremaster[N] คนเที่ยวซ่องนางโลม, Syn. whoremonger
harbormaster[N] นายท่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandmaster(แบนมาส'เทอะ) n. ผู้นำจังหวะวงดนตรี
concertmaster(คอน'เซิร์ทมาสเทอะ) n. นักไวโอลินนำในsymphony orchestra
drillmastern. ผู้ฝึกฝน,ครูฝึก,ทหารครูฝึก
games mastern. ครูพละชาย n, See also: games-mistress n. ครูพละหญิง
grand masterหัวหน้า,ผู้นำ
headmastern. ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ -headmastership n., Syn. principal
lord and mastern. นาย
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
master builderผู้รับเหมาก่อสร้าง,สถาปนิก
master fileแฟ้มหลักหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ทำไว้ค่อนข้างถาวร และมีข้อมูลเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักนี้ (เช่น ถ้าเป็นแฟ้มประวัติพนักงานของบริษัท ที่จะมีการแก้ไขเฉพาะรายการเงินเดือน ส่วนรายการอื่นไม่มีการแก้) มักจะใช้วิธีสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะบางรายการ เรียกว่า "แฟ้มรายการ เปลี่ยนแปลง " (transaction file) แล้วเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์อ่านแฟ้มข้อมูล ใหม่นี้ เข้าไปจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักให้ ดู transaction file เปรียบเทียบ
master handn. ผู้เชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญ
master keyn. ลูกกุญแจที่สามารถเปิดได้หลายกุญแจในสถานที่หนึ่ง ๆ
master of artsศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญาโททางศิลปศาสตร์ (M.A.,A.M.)
master of ceremoniesn. พิธีกร,ผู้อำนวยงานพิธี,สมุหพระราชพิธี
master of sciencen. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.,MSc.,S.M.,Sc.M.)
master sergeantn. จ่านายสิบเอก,พันจ่าอากาศเอก
master stroken. การกระทำที่ยิ่งใหญ่
master's degreen. ปริญญามหาบัณฑิต
master-at-arms(มาส'เทอะ อัท'อาร์มซ) n. ทหารเรือชั้นจ่ามีหน้าที่ควบคุมวินัยในเรือ,เจ้าหน้าที่ควบคุมความมีระเบียบวินัย pl. masters-at-arms
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว
masterful(มาส'เทอะฟูล) adj. มีความเป็นนาย,มีอำนาจ,วางอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ,เก่ง., See also: masterfully adv. masterfulness n.
masterhead(มาส'เทอะเฮด) n. หัวเสา,ส่วนสูงสุดของเสา,ข้อความระบุชื่อผู้พิมพ์ เจ้าของและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ,ป้ายชื่อ. vt. ชักขึ้น. adj. สู่ยอดเขา
masterly(มาส'เทอลี) adj.,adv. คล้ายนาย,มีลักษณะเป็นนาย,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,เก่ง, See also: masterliness n.
mastermind(มาส'เทอะไมดฺ) vt. วางแผนอย่างชำนาญ,ควบคุมอย่างชำนาญ. n. ผู้ริเริ่มโครงการ,ผู้ริเริ่มคำคิด,ผู้ชำนาญ, Syn. genius,wonder
masterpiece(มาส'เทอพีส) n. งานชิ้นโบแดง,งานชิ้นเอก,งานชิ้นดีที่สุด
mastership(มาส'เทอะชิพ) n. ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ,การควบคุม,การบังคับบัญชา,ความสามารถ,ความรอบรู้,ความเก่ง
masterwork(มาส'เทอะเวิร์ค) n. =masterpiece (ดู)
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย,อำนาจปกครอง,อำนาจควบคุม,ความเข้าใจ,ความรอบรู้,ชัยชนะ,การเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญ
old mastern. นักจิตรกรผู้มีชื่อเสียงสมัยก่อน
overmastervt. ครอบงำมีอำนาจเหนือ,พิชิต
paymastern. พนักงานจ่ายเงิน
postmaster(โพสทฺ'มาสเทอะ) n. เจ้าหน้าที่ในที่ทำการไปรษณีย์,นายไปรษณีย์, (สมัยก่อน) เจ้าของโรงม้าสำหรับผู้เดินทาง, See also: postmastership n.
postmaster general(-เจน'เนอเริล) n.,ผู้อำนาจการระบบการไปรษณีย์ของประเทศ
quartermaster(ควอร์'เทอะมาส'เทอะ) n. นายทหารฝ่ายพลาธิการ,ทหารเรือที่มีหน้าที่ควบ-คุมสัญญาและอุปกรณ์การเดินเรือ,นายดาบ
quartermaster corpsn. กองทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพบก
quartermaster depotn. คลังพลาธิการ
quartermaster generaln. เจ้ากรมพลาธิการ
quartermaster unitn. หน่วยพลาธิการ
quartermaster's departmenn. กรมพลาธิการ
quizmaster(ควิซ'มาสเทอะ) n. ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุโทรทัศน์
ringmastern. หัวหน้าโรงละครสัตว์
schoolmaster(สคูล'มาสเทอะ) n. ครูผู้ชาย,ครูใหญ่. vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นครู,ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่., See also: schoolmastership n.
shipmaster(ชิพ'มาสเทอะ) n. กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ, Syn. master,captain
stationmastern. นายสถานี
toastmaster(โทส'มาสเทอะ) n. ผู้ประกาศการดื่มอวยพร,เจ้าภาพงานเลี้ยง
yardmaster(ยาร์ด'มาสเทอะ) n. ผู้ดูแลย่านสถานีรถไฟทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
master(n) หัวหน้า,ผู้บังคับการ,ครู,เจ้านาย,มหาบัณฑิต
master(vt) เป็นนาย,ปกครอง,ควบคุม,ปราบปราม
masterful(adj) เป็นนาย,เก่ง,มีอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ
masterly(adj) เชี่ยวชาญ,เป็นนาย,เก่ง,ชำนาญ
masterpiece(n) งานชิ้นเยี่ยม,งานชิ้นเอก,งานชิ้นโบแดง
mastership(n) การปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ
mastery(n) อำนาจปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,การบังคับบัญชา,การเรียนรู้
paymaster(n) สมุหบัญชี,พนักงานจ่ายเงิน
postmaster(n) เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์,นายไปรษณีย์
quartermaster(n) นายทหารฝ่ายพลาธิการ
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่
shipmaster(n) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ
taskmaster(n) หัวหน้าคนงาน,ผู้ควบคุมงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postmasterนายไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
satellite master antenna television (SMATV)โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SMATV (satellite master antenna television)เอสเอ็มเอทีวี (โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quartermaster corpsหน่วยพลาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
master fileแฟ้มหลัก, แฟ้มข้อมูลหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Master of...ครูช่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master policyกรมธรรม์แม่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
masterpieceผลงานยอดเยี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master antenna television (MATV)โทรทัศน์สายอากาศรวม (เอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master clockนาฬิกาหลัก, นาฬิกาหลักใหญ่, นาฬิกาแม่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master cylinderแม่ปั๊ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
master fileแฟ้มหลัก, แฟ้มข้อมูลหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MATV (master antenna television)เอ็มเอทีวี (โทรทัศน์สายอากาศรวม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corps, quartermasterหน่วยพลาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dual master cylinderแม่ปั๊มเบรกคู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tandem master cylinderแม่ปั๊มเบรกแบบสองตอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
web masterผู้ดูแลเว็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
whoremasterผู้คุมซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
web masterผู้ดูแลเว็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masters of ceremoniesพิธีกร [TU Subject Heading]
Master file แฟ้มหลัก [คอมพิวเตอร์]
Personal Masteryการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ [การจัดการความรู้]
Webmasterเว็บมาสเตอร์, ผู้ดูแลเว็บไซต์ [คอมพิวเตอร์]
web masterผู้ดูแลเว็บ [คอมพิวเตอร์]
Master of business administration degreeปริญญาโททางบริหารธุรกิจ [TU Subject Heading]
Master Track Pro 4 for Windows (Computer program)มาสเตอร์ แทรก โปร 4 สำหรับวินโดวส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Masterpiece, Artisticงานศิลปะชิ้นเอก [TU Subject Heading]
Webmastersเว็บมาสเตอร์ [TU Subject Heading]
Master budgetงบประมาณใหญ่ [การบัญชี]
Masterbatchของผสมระหว่างยางและสารเคมีต่างๆ ที่รู้ปริมาณที่แน่นอนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมการผสมขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ มาสเตอร์แบทซ์อาจจะใช้เพื่อความสะดวกในการผลิตหรือเพื่อเพิ่มสมบัติของ ผลิตภัณฑ์หรือทั้งสองอย่าง เช่น ใช้ในกรณีที่สารเคมีกระจายในยางได้ไม่ดี หรือในกรณีที่มีการใช้สารเคมีนั้นน้อยมาก อาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ถ้าสารเคมีฟุ้งกระจายหายไป [เทคโนโลยียาง]
Cremaster Muscleกล้ามเนื้อในถุงอัณฑะ [การแพทย์]
Dental Units, Masterยูนิตทำฟัน [การแพทย์]
Formula, Masterสูตรหลัก,สูตรแม่บท [การแพทย์]
master stationmaster station, สถานีแม่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
water masterwater master, หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
webmasterผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์, ผู้ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Learning, Masteryการเรียนรู้แบบสัมฤทธิผลเป็นขั้นตอน [การแพทย์]
Learning, Nonmasteryเรียนรู้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ [การแพทย์]
Master Castแบบหลัก [การแพทย์]
Master Unitชุดเครื่องมือทำฟันพร้อมเก้าอี้ [การแพทย์]
Masteryอำนาจการควบคุม [การแพทย์]
Mastery Achievedความสามารถดีพอ [การแพทย์]
Mastery Not Achievedความสามารถยังไม่ดีพอ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ironmasterช่างเหล็ก
master (n ) เด็กชาย (ด.ช.)
master fundกองทุนรวมหลัก
quartermaster (n ) นายกราบ (ทหารเรือ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What happened to your master plan,เกิดอะไรขึ้นกับแผนการหลัก New Haven Can Wait (2008)
Even though I'm a natural master of deception, I needed a little help.ถ้าฉันเป็นเจ้าแห่งการตบตาจริง, ฉันคงต้องการคนช่วยแล Committed (2008)
Jedi Master Yoda travels to secret negotiations on a remote neutral moonปรมาจารย์เจได โยดาจึงเดินทาง มาเจรจาอย่างลับๆที่ดาวไกลโพ้นแห่งหนึ่ง Ambush (2008)
My master wishes to speak with you.นายของหม่อมฉันต้องการคุยกับฝ่าบาท Ambush (2008)
I am aware Master Yoda hopes you will allow the Jedi to build a Republic base in your system.ทราบมาว่าอาจารย์โยดา จะทูลขอพระองค์ให้เจได สร้างฐานที่มั่นในระบบดวงดาวนี้ Ambush (2008)
Master Yoda's powers have been greatly exaggerated.พลังของอาจารย์โยดา ถูกร่ำลือจนเกินจริง Ambush (2008)
Master Yoda's warship has fled the system.ยานรบของโยดา\ หลบหนีออกไปจากหมู่ดาวแล้ว Ambush (2008)
Master Yoda would like to talk with you sir.อาจารย์โยดาขอ พูดกับฝ่าบาทพะย่ะค่ะ Ambush (2008)
Master Yoda, of the Jedi Council this is.กระหม่อม อาจารย์โยดา แห่งสภาเจไดพะย่ะค่ะ Ambush (2008)
Master Jedi,ท่านเจได Ambush (2008)
Master Yoda must be given a fair fight.ท่านโยดาต้องได้สู้อย่างยุติธรรม Ambush (2008)
I'm deploying my forces, master.ข้าส่งทหารออกไปแล้ว นายท่าน Ambush (2008)
Find Master Yoda.หาเจ้าโยดาให้พบ Ambush (2008)
How should I know? There's no figuring' a Jedi Master.จะรู้เหรอ ฉันไม่ใช่อาจารย์เจไดนะ Ambush (2008)
Master Yoda is living up to my expectations.อาจารย์โยดาก็ยังทำได้ดี อย่างที่ข้าหวังไว้ Ambush (2008)
Master Yoda,อาจารย์โยดา Ambush (2008)
Jedi Master Yoda.ท่านอาจารย์โยดา Ambush (2008)
I'll have to ask the Council Master Plo.เราจะปรึกษากับทางสภา อาจารย์โพล Rising Malevolence (2008)
It's a pity I wasn't there in person, my old master.น่าเสียดายที่ข้าไม่ได้ไปที่นั่นด้วยตัวเอง ท่านอาจารย์ Ambush (2008)
The Jedi Council sends Master Plo Koon to hunt down the menace before it strikes again.สภาเจไดส่งอาจารย์โพล คูน ไปยับยั้งภัยนี้ ก่อนที่การจู่โจมจะเกิดขึ้นอีกครั้ง Rising Malevolence (2008)
Koh-to-ya, Master Plo.สวัสดี อาจารย์โพล Rising Malevolence (2008)
Master Plo, what's happening...อาจารย์โพล เกิดอะไรขึ้น Rising Malevolence (2008)
You heard Master Plo,คุณก็ได้ยินอาจารย์โพลบอกแล้วนี่ Rising Malevolence (2008)
Master Skywalker.อาจารย์สกายวอล์คเกอร์ Rising Malevolence (2008)
Master Plo was here in the Abregado system when we lost contact.อาจารย์โพลอยู่ที่หมู่ดาวอะเบรกาโด ก่อนจะขาดการติดต่อ Rising Malevolence (2008)
We will deploy, as you've instructed, Master.เราจะเคลื่อนกำลัง ตามที่ได้รับคำสั่ง ท่านอาจารย์ Rising Malevolence (2008)
If anyone could survive, Master Plo could.ถ้าจะมีใครรอดตาย ก็ต้องอาจารย์โพล นี่ล่ะ! Rising Malevolence (2008)
Master, I should tell you why I spoke up before...อาจารย์ ข้าควรจะบอกท่านว่าทำไมข้าถึงได้พูดต่อหน้า... Rising Malevolence (2008)
I know Master, but I have to believe.ข้ารู้ อาจารย์ แต่ข้าต้องเชื่อ Rising Malevolence (2008)
How do you know Master Plo anyway?แล้วเจ้ารู้จักอาจารย์โพลได้ยังไง? Rising Malevolence (2008)
It was Master Plo Koon who found me, and brought me to the temple where I belonged.และนำข้ามายังวิหาร ซึ่งเป็นที่ๆข้าควรจะอยู่ Rising Malevolence (2008)
Incoming transmission Master.มีสัญญาณติดต่อเข้ามา ท่านอาจารย์ Rising Malevolence (2008)
Hello Master. Uh, we made a quick stop in the Abregado system.เอ่อ อาจารย์ เราแค่แวะทำธุระ ที่ดาวอเบรกาโดนิดหน่อย Rising Malevolence (2008)
- It was my idea Master Obi-Wan.- มันเป็นความคิดข้าเอง อาจารย์โอบีวัน Rising Malevolence (2008)
I know Master. We're on our way.ข้ารู้ อาจารย์ เรากำลังจะไป Rising Malevolence (2008)
Tell me, has there been any word from Master Plo Koon or his fleet?บอกข้าซิ มีข่าวอะไร จากยานของอาจารย์โพล คูนบ้างมั้ย? Rising Malevolence (2008)
Actually, I just received word that Anakin has found the remains of Master Plo's fleet and is searching the debris for survivors.ที่จริง, ข้าได้รับข่าว ว่าอนาคินพบสัญญาณจากยานของอาจารย์โพล และตอนนี้พวกเขากำลังค้นหาผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
I decided we couldn't just give up on Master Plo Koon.ข้าตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่หมดหวัง กับการตามหาอาจารย์โพล คูน Rising Malevolence (2008)
Ahsoka, I want to believe Master Plo is alive but....อโศกา ข้าอยากจะเชื่อนะว่าอาจารย์โพลยังมีชีวิตอยู่ แต่... . Rising Malevolence (2008)
Cable loaded Master.เชือกพร้อมแล้วอาจารย์ Rising Malevolence (2008)
Are you okay Master Plo?อาจารย์โพล ท่านเป็นยังไงบ้าง? Rising Malevolence (2008)
I'm sorry, Master Plo.ข้าเสียใจ อาจารย์โพล Rising Malevolence (2008)
I will have to discuss this, with my Master.ข้าจะไปปรึกษาเรื่องนี้ กับอาจารย์ข้า Rising Malevolence (2008)
Master?อาจารย์? Rising Malevolence (2008)
Right beside you, Master.ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ อาจารย์ Rising Malevolence (2008)
Master!อาจารย์! Downfall of a Droid (2008)
That's why I'm here, Master Plo.ข้าถึงมาอยู่นี่ไง อาจารย์โพล Destroy Malevolence (2008)
Anakin, were you able to contact Master Luminara?อนาคิน เจ้าสามารถติดต่ออาจารย์ลูมินาร่า ได้รึไม่? Destroy Malevolence (2008)
Yes, Master. She's busy with a fleet of separatits reinforcements nearby.ครับอาจารย์ เธอกำลังติดพันอยู่กับกองยานสนับสนุน ของข้าศึกแถวนี้เอง Destroy Malevolence (2008)
Master, I'm picking up a signal near the enemy vessel.อาจารย์ ข้าจับสัญญาณบางอย่างได้ ไกล้ๆกับยานข้าศึก Destroy Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masterAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
masterA foreign language cannot be mastered in a year or so.
masterA jack of all trades is a master of none.
masterAll of his later paintings were considered masterpiece.
masterAll you have to do is to try hard to master English.
masterAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.
masterAndy is master of French and German.
masterAnother half hour, and our master will be back here.
masterApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
masterAs I will not be a slave, so I will not be a master.
masterAs soon as the dog heard his master's voice, off he ran like a shot.
masterAt a word from the ballet master in the white suit, the room will come alive.
masterBe master of oneself.
masterDay after day, the dog sat waiting for his master in front of the station.
masterDay in, day out the dog went to the station to wait for its master.
masterEnglish cannot be mastered overnight.
masterEnglish isn't easy to master.
masterEnglish will take you a long time to master.
masterEvery man is master in his own house.
masterEveryone ought to be a master of his own destiny.
masterHe got a master's degree in law.
masterHe had complete mastery over the necessary mathematics formula.
masterHe had to master a lot of new information and spend dome of his own time in different parts of the country.
masterHe has mastery of his temper.
masterHe is a master at getting his own way.
masterHe is master of English literature.
masterHe is master of his own time.
masterHe is master of this house.
masterHe is the master of this house.
masterHe mastered English easily.
masterHe recoiled before his master's anger.
masterHe served his master well.
masterHe that would govern others, first should be master of himself.
masterHe tried to master French.
masterHe waited on his master.
masterHe was a kind master to his servants.
masterHe was master of the situation.
masterHe was surprised to find the great artist's masterpiece hung on the wall upside down.
masterHe worked all the harder because his master praised him.
masterHis masterpiece has not appeared yet.
masterHowever hard one may work, one cannot master a foreign language in a year or two.
masterHowever hard you may study, you can't master English in a year or so.
masterI am natural born master.
masterI'd like to master English.
masterIf I want to master the foreign language I must study as much as possible.
masterIf you concentrate all your energies on the study of English, you will master the language.
masterIf you heard him talk, you would suppose he was the master of the house.
masterI had complete mastery over my feeling.
masterI hope it wasn't a masterpiece. [Bad translation of English]
masterI like this picture, not because it is a masterpiece, but because it has charm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือโปร[ADJ] professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
มือดี[N] unapprehended thief, See also: master thief, Example: รถจักรยานยนต์ถูกมือดีขโมยไปเสียแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ขโมยที่ยังจับไม่ได้, Notes: (สำนวน)
พ.อ.ต.[N] Flight Sergeant Third Class, See also: FS3, Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท.[N] Flight Sergeant Second Class, See also: FS2, Senior Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศโท
พ.อ.อ.[N] Flight Sergeant First Class, See also: FS1, Chief Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศเอก
อ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อ.จ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อจ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อจญ.[N] head-master; principal, Syn. อาจารย์ใหญ่
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต[N] master of arts, See also: A.M.
ชั้นครู[N] master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
มหาบัณฑิต[N] holder of a master's degree, See also: Master (of science, engineering, medicine), Example: ถ้าเขาเรียนจบก็จะได้เป็นมหาบัณฑิต วิถีชีวิตต้องไม่มาเป็นอย่างนี้แน่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับปริญญาโท
วรรณกรรมชิ้นเอก[N] literary masterpiece, Example: วรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช
ศาสดา[N] prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count unit: ท่าน, องค์, Thai definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น
ผู้สั่งการ[N] boss, See also: head, chief, master, employer, gaffer, Syn. ผู้บัญชา, ผู้จัดการ, Example: เราควรจะรอให้ผู้สั่งการสั่งลงมาก่อนดีกว่า ไม่งั้นพวกเราเองจะเดือดร้อน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีหน้าที่บริหารสั่งงานให้ผู้อื่นทำตามและควบคุมดูแลกิจการ
กุญแจผี[N] skeleton key, See also: passkey, master key, Example: ลูกบิดกุญแจนั้นจะทำกุญแจผียากง่ายก็ตรงเขี้ยวหรือแหวนภายใน, Count unit: ดอก, ลูก, Thai definition: ลูกกุญแจหรือเส้นลวดเป็นต้นที่ทำขึ้นสำหรับไขกุญแจ มักใช้เพื่อการทุจริต
เข้าฝัก[V] master, See also: be expert, be skillful, become experienced, Syn. ชำนาญมาก, Example: ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเขาเข้าฝักจริงๆ, Thai definition: มีความชำนาญจนอยู่ตัวแล้ว
คุณผู้ชาย[N] master, See also: gentleman, lord, Ant. คุณผู้หญิง
พิธีกร[N] master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย
มูลนาย[N] master, See also: boss, original boss, feudal official, Syn. นายใหญ่, Example: สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[N] Master of Arts, See also: M.A, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตใน พ.ศ. 2524
อาจารย์ใหญ่[N] headmaster, See also: principal, Syn. ครูใหญ่, Count unit: คน
อัยยะ[N] master, See also: overlord, lord, Thai definition: ผู้เป็นเจ้า, ผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี)
เอตทัคคะ[N] specialist, See also: expert, master, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ, Notes: (บาลี)
สันทัด[V] master, See also: excel, proficient in, Syn. ถนัด, จัดเจน, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, Example: เขาสัดทัดเรื่องการพนันทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ไพ่ ถั่วโปไฮโลทั้งหลาย, Thai definition: มีความชำนิชำนาญมากเพราะมีความสามารถเป็นพิเศษในเรื่องนั้น
ตัวฉกาจ[ADJ] master, Example: เขามักแสดงเป็นวายร้ายตัวฉกาจแทบทุกเรื่อง, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่มีลักษณะเก่งกาจ, ดุร้ายกล้าแกร่ง
ตัวนำ[N] leader, See also: chief, master, ringleader, Syn. ผู้นำ, แกนนำ, Ant. ผู้ตาม, Example: ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ
ตัวนำ[N] leader, See also: chief, master, ringleader, head, main, Syn. ผู้นำ, แกนนำ, Example: ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ
ตัวนำ[N] leader, See also: chief, master, ringleader, head, main, Syn. ผู้นำ, แกนนำ, Example: ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ
แตกฉาน[V] be proficient in, See also: sharpen, be expert at/in, be dexterous, be masterful, Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, Example: เราจะต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยำชำนาญ ทั้งในวิชาความรู้และวิธีสอน เพื่อสามารถสั่งสอนได้อย่างกระจ่าง
ไต้ก๋ง[N] master of Chinese junk or ship, See also: captain of a Chinese junk, Example: ลูกเรือต้องฟังคำสั่งของไต้ก๋ง, Count unit: คน, Thai definition: นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา, Notes: (จีน)
เจ้าขุนมุลนาย[N] master, See also: superior, protector, chief, boss, benefactor, Syn. ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: บ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคงกว้างขวางและ อาจมีหลายหลัง
เจ้าคนนายคน[N] boss, See also: superior, master, Example: แม่บอกว่าต้องเรียนให้เก่งๆ สอบได้คะแนนดีๆ เพื่อจะได้ทำงานเป็นเจ้าคนนายคน
เจ้าคารม[V] be controversialist, See also: be a master of words, Syn. พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างพูด, Example: เซลล์แมนคนนี้เจ้าคารมมาก เขาพูดจนทำให้ฉันต้องซื้อสินค้าเขา, Thai definition: มีฝีปากคมคาย
เจ้านาย[N] boss, See also: head, master, chief, employer, Syn. หัวหน้า, นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: เราอาจจะไม่ชอบหน้าเจ้านายของเราเลย แต่ก็ต้องฝืนยิ้มให้ทุกครั้งที่พบ, Count unit: คน
เจ้าสำบัดสำนวน[ADJ] quibbler, See also: glib talker, master of words, Syn. เจ้าสำนวน
นาย[N] master, See also: lord, ruler, Syn. ผู้ปกครอง, ประมุข, Ant. ผู้อาศัย, ลูกบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจปกครอง, ผู้เป็นใหญ่
นาย[N] superior, See also: master, boss, chief, leader, commander, Syn. เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, Ant. ลูกน้อง, Example: วันนี้นายใจดีพาลูกน้องไปเลี้ยงเหล้าตั้งแต่ยังไม่เลิกงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า
นายท่า[N] head of station, See also: station master, harbor master, Example: คนที่จะเอารถมาเข้าคิวต้องไปคุยกับนายท่าก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการที่ท่าเรือท่ารถ เช่นในการปล่อยเรือปล่อยรถตามกำหนดเวลาเป็นต้น
นายสถานี[N] station master, See also: station agent, Syn. นายท่า, Example: เขาดันจับพลัดจับผลูไปเป็นนายสถานีบขส., Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของสถานี
ราชครู[N] a great master, See also: a Brahmin official who officiates at state rites, Brahman ceremonial head, Brahman chief o, Example: ท่านเจ้าเมืองประสงค์ให้ลูกทั้งสองได้รอบรู้ วิชาการดนตรีจึงจัดหาราชครูทำการ ฝึกสอนวิชาการร่ายรำขับร้องประกอบดนตรี, Thai definition: ข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าพิธีฝ่ายพราหมณ์
ปรมาจารย์[N] master, See also: great teacher, Example: แกเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะของเขา, Thai definition: อาจารย์ผู้เป็นเอกหรือยอดเยี่ยมในทางวิชาใดวิชาหนึ่ง
ปริญญาโท[N] master's degree, See also: master's, Example: งานวิจัยส่วนใหญ่ทางภาษาศาสตร์เป็นผลงานของนิสิตระดับปริญญาโท
ช่างฝีมือ[N] skilled craftsman, See also: master craftsman, artisan, Example: ปัจจุบันนี้ช่างฝีมือในด้านต่างๆ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในงานนั้นเป็นพิเศษ
ชำนัญพิเศษ[N] expert, See also: specialist, master, Syn. ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, Example: ผู้ชำนัญพิเศษสาขานิเวศน์วิทยากำลังอภิปรายอยู่, Count unit: คน, Thai definition: เรียกนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะว่า ผู้ชำนัญพิเศษ
ชิ้นเอก[N] masterpiece, See also: masterwork, Syn. ชิ้นโบว์แดง, ชิ้นเยี่ยม, Example: วรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, Thai definition: ดีเด่น
เซียน[N] great master, See also: expert, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นเซียนพระเครื่อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เก่งหรือชำนาญในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ, Notes: (จีน)
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต[N] master of education, Example: อีกไม่นานผมก็จะได้เป็นครุศาสตร์มหาบัณฑิต, Thai definition: ผู้ที่เรียนจบปริญญาโทด้านครุศาสตร์
ครูบาอาจารย์[N] teacher, See also: instructor, school master, school teacher, Syn. ครู, อาจารย์, คุณครู, Ant. นักเรียน, Example: เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ซึมซับเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ในโรงเรียนด้วยความตั้งอกตั้งใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt mahābandit) EN: Master of Arts ; M.A.   
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจควบคุม[n. exp.] (amnāt khūapkhum) EN: mastery ; domination   
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit mahābandit) EN: Master of Business Administration   
ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (chamnanphisēt) EN: expert ; specialist ; master   FR: expert [m]
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
เอตทัคคะ[n.] (ētathakkha) EN: specialist ; expert ; master   FR: expert [m] ; spécialiste [m]
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress   FR: leader [m] ; chef [m]
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: master ; ruler ; potentate   FR: seigneur [m] ; maître [m]
เจ้าท่า[n.] (jaothā) EN: harbour master   
การเป็นพิธีกร[n. exp.] (kān pen phithīkøn) EN: master of ceremony   
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher   FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f]
เปลี่ยนใจตามคำปรึกษาของน้องครับ[n. exp.] (khrū bā ājān) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher   
ครูผู้สอน[n. exp.] (khrū phūsøn) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher   
ครูใหญ่[n. exp.] (khrū yai) EN: headmaster ; headmaster in school   FR: directeur d'école [m] ; principal [m]
ควบคุมสถานการณ์ไว้[v. exp.] (khūapkhum sathānakān wai dāi) EN: master the situation ; be in control of the situation   
ลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (lūkkhā khøng sōphēnī) EN: john ; whoremaster ; whoremonger   FR: client d'une prostituée [m]
แม่กุญแจ [n.] (maēkunjaē) EN: lock ; master key ; padlock   FR: serrure [f]
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master/mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator   
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)   
มาสเตอร์การ์ด[TM] (Māstoē Kāt) EN: Master Card   FR: Master Card
มีอำนาจ[adj.] (mī amnāt) EN: powerful ; masterful   FR: puissant
หมอ[n.] (mø) EN: expert ; master ; specialist   FR: expert [m] ; spécialiste [m]
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader   FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นายและคนใช้[n. exp.] (nāi lae khonchai) EN: master and servant   
นายสถานี[n. exp.] (nāi sathānī) EN: stationmaster ; station agent   FR: chef de gare [m]
นักคิด[n.] (nakkhit) EN: thinker ; mastermind ; sage ; savant   FR: penseur [m] ; maître à penser [m]
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต[n. exp.] (nithētsāt mahābandit) EN: Master of Arts (Communication Arts) ; M.A. (Communication Arts)   
ปริญญาโท[n. exp.] (parinyā thō) EN: master's degree   FR: maîtrise [f] ; licence [f]
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator   FR: maître de cérémonie [m]
พ่อครัว[n. exp.] (phøkhrūa) EN: master of the kitchen ; cook ; chef ; chef de cuisine   FR: cuisinier [m] ; chef [m] ; cuistot [m] (fam.)
ผู้บังคับการเรือ[n. exp.] (phūbangkhapkān reūa) EN: commanding officer ; captain ; master   FR: capitaine [m]
ระดับปริญญาโท[n. exp.] (radap parinyā thō) EN: master level studies   
สันทัด[n.] (santhat) EN: master ; excel ; proficient in   
ทนาย[n.] (thanāi) EN: master's representative ; royal officer ; retainer   
ทูนหัว[n. exp.] (thūn hūa) EN: my lord and master ; mistress mine ; queen of my heart ; dear   
ต้นแบบ[n.] (tonbaēp) EN: model ; exemplar ; pattern ; prototype ; master   
ต้นฉบับ[n.] (tonchabap) EN: original ; manuscript ; master copy   FR: original [m] ; manuscrit [m] ; script [m] (anglic.) ; copie conforme [f]
ตัวนำ[n.] (tūanam) EN: leader ; chief ; master ; ringleader   FR: chef [m] ; meneur [m]
วรรณกรรมชิ้นเอก[n. exp.] (wannakam chin ēk) EN: literary masterpiece   FR: chef-d'oeuvre littéraire [m]
วรรณคดีเอก[n. exp.] (wannakhadī ēk) EN: masterpieces of literature   FR: oeuvres majeures de la littérature [fpl] ; chefs-d'oeuvre de la littérature [mpl]
วรรณคดีเอกของไทย[n. exp.] (wannakhadī ēk khøng Thai ) EN: masterpieces of Thai literature   

CMU English Pronouncing Dictionary
MASTER    M AE1 S T ER0
MASTERS    M AE1 S T ER0 Z
MASTERY    M AE1 S T ER0 IY0
MASTERED    M AE1 S T ER0 D
LAMASTER    L AA1 M AE0 S T ER0
MASTERS'    M AE1 S T ER0 Z
LEMASTER    L IY1 M AE0 S T ER0
MASTERLY    M AE1 S T ER0 L IY0
MCMASTER    M AH0 K M AE1 S T ER0
MASTER'S    M AE1 S T ER0 Z
MACMASTER    M AH0 K M AE1 S T ER0
MASTERFUL    M AE1 S T ER0 F AH0 L
MASTERING    M AE1 S T ER0 IH0 NG
LEMASTERS    L AH0 M AE1 S T ER0 Z
MASTERMAN    M AE1 S T ER0 M AH0 N
BURMASTER    B ER1 M AE0 S T ER0
MCMASTERS    M AH0 K M AE1 S T ER0 Z
WEBMASTER    W EH1 B M AE2 S T ER0
MASTERSON    M AE1 S T ER0 S AH0 N
DEMASTERS    D IY1 M AE0 S T ER0 Z
POSTMASTER    P OW1 S M AE2 S T ER0
MASTERGATE    M AE1 S T ER0 G EY2 T
TASKMASTER    T AE1 S K M AE2 S T ER0
RINGMASTER    R IH1 NG M AE2 S T ER0
POSTMASTER    P OW1 S T M AE2 S T ER0
MASTERMIND    M AE1 S T ER0 M AY2 N D
HOFFMASTER    HH AO1 F M AE2 S T ER0
HEADMASTER    HH EH1 D M AE1 S T ER0
HUFFMASTER    HH AH1 F M AE2 S T ER0
BURGMASTER    B ER1 G M AE2 S T ER0
ROADMASTER    R OW1 D M AE2 S T ER0
BUCKMASTER    B AH1 K M AE2 S T ER0
MASTERCARD    M AE1 S T ER0 K AA2 R D
MASTERWORK    M AE1 S T ER0 W ER2 K
TOASTMASTER    T OW1 S T M AE2 S T ER0
BOWERMASTER    B OW1 ER0 M AE0 S T ER0
MASTERWORKS    M AE1 S T ER0 W ER2 K S
POSTMASTERS    P OW1 S T M AE2 S T ER0 Z
BURGOMASTER    B ER1 G AH0 M AE2 S T ER0
MASTERCARDS    M AE1 S T ER0 K AA2 R D Z
POSTMASTERS    P OW1 S M AE2 S T ER0 Z
FIGHTMASTER    F AY1 T M AE2 S T ER0
FLAMEMASTER    F L EY1 M AE2 S T ER0
STAINMASTER    S T EY1 N M AE2 S T ER0
GRANDMASTER    G R AE2 N D M AE1 S T ER0
MASTERMINDS    M AE1 S T ER0 M AY2 N D Z
GRANDMASTER    G R AE2 N M AE1 S T ER0
SCOUTMASTER    S K AW1 T M AE2 S T ER0
JEWELMASTER    JH UW1 AH0 L M AE2 S T ER0
MASTERFULLY    M AE1 S T ER0 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
master    (v) (m aa1 s t @ r)
masters    (v) (m aa1 s t @ z)
mastery    (n) (m aa1 s t @ r ii)
mastered    (v) (m aa1 s t @ d)
masterly    (j) (m aa1 s t @ l ii)
masterful    (j) (m aa1 s t @ f @ l)
mastering    (v) (m aa1 s t @ r i ng)
paymaster    (n) (p ei1 m aa s t @ r)
bandmaster    (n) (b a1 n d m aa s t @ r)
headmaster    (n) (h e1 d m aa1 s t @ r)
master-key    (n) - (m aa2 s t @ - k ii1)
masterless    (j) (m aa1 s t @ l @ s)
mastermind    (v) (m aa1 s t @ m ai n d)
mastership    (n) (m aa1 s t @ sh i p)
overmaster    (v) (ou2 v @ m aa1 s t @ r)
paymasters    (n) (p ei1 m aa s t @ z)
postmaster    (n) (p ou1 s t m aa s t @ r)
quizmaster    (n) (k w i1 z m aa s t @ r)
ringmaster    (n) (r i1 ng m aa s t @ r)
taskmaster    (n) (t aa1 s k m aa s t @ r)
bandmasters    (n) (b a1 n d m aa s t @ z)
burgomaster    (n) (b @@1 g @ m aa s t @ r)
headmasters    (n) (h e1 d m aa1 s t @ z)
housemaster    (n) (h au1 s m aa s t @ r)
master-keys    (n) - (m aa2 s t @ - k ii1 z)
masterfully    (a) (m aa1 s t @ f @ l ii)
masterminds    (v) (m aa1 s t @ m ai n d z)
masterpiece    (n) (m aa1 s t @ p ii s)
masterships    (n) (m aa1 s t @ sh i p s)
overmasters    (v) (ou2 v @ m aa1 s t @ z)
postmasters    (n) (p ou1 s t m aa s t @ z)
quizmasters    (n) (k w i1 z m aa s t @ z)
ringmasters    (n) (r i1 ng m aa s t @ z)
scoutmaster    (n) (s k au1 t m aa s t @ r)
taskmasters    (n) (t aa1 s k m aa s t @ z)
toastmaster    (n) (t ou1 s t m aa s t @ r)
burgomasters    (n) (b @@1 g @ m aa s t @ z)
games-master    (n) - (g ei1 m z - m aa s t @ r)
housemasters    (n) (h au1 s m aa s t @ z)
masterminded    (v) (m aa1 s t @ m ai n d i d)
masterpieces    (n) (m aa1 s t @ p ii s i z)
masterstroke    (n) (m aa1 s t @ s t r ou k)
overmastered    (v) (ou2 v @ m aa1 s t @ d)
schoolmaster    (n) (s k uu1 l m aa s t @ r)
scoutmasters    (n) (s k au1 t m aa s t @ z)
toastmasters    (n) (t ou1 s t m aa s t @ z)
games-masters    (n) - (g ei1 m z - m aa s t @ z)
masterminding    (v) (m aa1 s t @ m ai n d i ng)
masterstrokes    (n) (m aa1 s t @ s t r ou k s)
overmastering    (v) (ou2 v @ m aa1 s t @ r i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
極める[きわめる, kiwameru] Thai: ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ English: to master

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altmeister {m}ex-champion; past master [Add to Longdo]
Anlagenstamm {m}asset master [Add to Longdo]
Anlagenstammdaten {pl}asset master data [Add to Longdo]
Anlagenstammdatenübernahme {f}asset master data transfer [Add to Longdo]
Anlagenstammsatz {m}asset master record [Add to Longdo]
Arbeitgeber {m}; Zuchtmeister {m}taskmaster [Add to Longdo]
Artikelstammdatei {f} [comp.]article master file [Add to Longdo]
Artikelstammdaten {pl} [comp.]article master data [Add to Longdo]
Artikelstammerweiterung {f}article master extension [Add to Longdo]
Artikelstammfeld {n}article master field [Add to Longdo]
Artikelstammkonvertierung {f}article master conversion [Add to Longdo]
Artikelstammwartung {f}article master maintenance [Add to Longdo]
Baumeister {m} | Baumeister {pl}builder; master builder | builders; master builders [Add to Longdo]
Baumeister {m}master-builder [Add to Longdo]
Bebauungsplan {m}building plan; development plan; master plan [Add to Longdo]
Bohrmeister {m}drillmaster [Add to Longdo]
Debitorenstamm {m}accounts receivable master [Add to Longdo]
Direktor {m}; Rektor {m} | Direktoren {pl}; Rektoren {pl}headmaster | headmasters [Add to Longdo]
Dreimaster {m}threemasted vessel [Add to Longdo]
Erzieher {m}; Lehrer {m}, der für ein Gruppenhaus zuständig isthousemaster [Br.] [Add to Longdo]
Fechtmeister {m}fencing master [Add to Longdo]
Führer {m}scoutmaster [Add to Longdo]
Gebäudeleitsystem {n}factory master control system [Add to Longdo]
Gesamtkonzept {n}; Gesamtkonzeption {f} | ökologisches Gesamtkonzeptoverall plan (idea; design); master plan | ecological master plan [Add to Longdo]
Glanzleistung {f}brilliant achievement; masterly-achievement [Add to Longdo]
Grund {m}master [Add to Longdo]
Hattrick {m} [sport]hat-trick; masterstroke; treble [Br.] [Add to Longdo]
Hauptstelle {f}master station [Add to Longdo]
Hauptuhr {f}central clock; master clock [Add to Longdo]
Hafenmeister {m}habourmaster [Add to Longdo]
Haupt...cardinal; general; main; master [Add to Longdo]
Hauptbremszylinder {m} [techn.]main brake cylinder; brake master cylinder [Add to Longdo]
Hauptlehrer {m}senior master [Add to Longdo]
Hauptrechner im Verbund [comp.]master computer [Add to Longdo]
Hauptschlüssel {m}master key [Add to Longdo]
Hauptstation {f}; Überwachungsstation {f}master station [Add to Longdo]
Hauptrechner-Satellitenrechner...master-slave ... [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl}master | masters [Add to Longdo]
Herrschaft {f} | Herrschaften {pl}mastery | masteries [Add to Longdo]
Kapellmeister {m}bandmaster [Add to Longdo]
Kolonialherr {m}colonial ruler; colonial master [Add to Longdo]
Kontenstamm {m}account master [Add to Longdo]
Kontostammsatz {m}account master record [Add to Longdo]
Kontenstammsatz {m}accounts master record [Add to Longdo]
Konzertmeister {m}leader; concertmaster [Am.] [Add to Longdo]
Kopiervorlage {f}master copy [Add to Longdo]
Kreditorenstamm {m}accounts payable master [Add to Longdo]
Lehrer {m}schoolmaster [Add to Longdo]
Leitwarte {f}master display [Add to Longdo]
Master-Slave-Modell {n} [comp.]master slave model [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
ウェブマスター;ウエブマスター[, uebumasuta-; uebumasuta-] (n) {comp} Webmaster [Add to Longdo]
クオーターマスター[, kuo-ta-masuta-] (n) quartermaster; quarter-master [Add to Longdo]
コンサートマスター[, konsa-tomasuta-] (n) concert master [Add to Longdo]
コンテンツマスタ[, kontentsumasuta] (n) {comp} content master [Add to Longdo]
コンマス[, konmasu] (n) (abbr) (See コンサートマスター) concert master [Add to Longdo]
スライドマスタ[, suraidomasuta] (n) {comp} slide master [Add to Longdo]
タイトルマスタ[, taitorumasuta] (n) {comp} title master [Add to Longdo]
デジタルリマスター[, dejitarurimasuta-] (n) digital remastering [Add to Longdo]
バスマスタ[, basumasuta] (n) {comp} bus master [Add to Longdo]
バスマスター[, basumasuta-] (n) {comp} bus master [Add to Longdo]
バスマスタDMA[バスマスタディーエムエー, basumasutadei-emue-] (n) {comp} bus master Direct Memory Access [Add to Longdo]
バンドマスター[, bandomasuta-] (n) bandmaster [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
プライマリマスタ[, puraimarimasuta] (n) {comp} primary master [Add to Longdo]
プレマスタリング[, puremasutaringu] (n) {comp} premastering [Add to Longdo]
ポストマスタ;ポストマスター[, posutomasuta ; posutomasuta-] (n) postmaster [Add to Longdo]
マイスター[, maisuta-] (n) master (ger [Add to Longdo]
マスター(P);マスタ[, masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P) [Add to Longdo]
マスター・スクーバ・ダイバー;マスタースクーバダイバー[, masuta-. suku-ba . daiba-; masuta-suku-badaiba-] (n) master scuba diver [Add to Longdo]
マスターオブセレモニー[, masuta-obuseremoni-] (n) master of ceremonies [Add to Longdo]
マスターキー[, masuta-ki-] (n) master key [Add to Longdo]
マスターコース[, masuta-ko-su] (n) master course [Add to Longdo]
マスターコード[, masuta-ko-do] (n) master code [Add to Longdo]
マスターズゴルフ[, masuta-zugorufu] (n) Masters Golf Tournament; (P) [Add to Longdo]
マスターテープ[, masuta-te-pu] (n) master tape [Add to Longdo]
マスターデータ[, masuta-de-ta] (n) {comp} master data [Add to Longdo]
マスターハブ[, masuta-habu] (n) {comp} master hub [Add to Longdo]
マスターピース[, masuta-pi-su] (n) masterpiece [Add to Longdo]
マスターファイル[, masuta-fairu] (n) master file [Add to Longdo]
マスタープラン[, masuta-puran] (n) master plan [Add to Longdo]
マスターページ[, masuta-pe-ji] (n) {comp} master page [Add to Longdo]
マスターモニター[, masuta-monita-] (n) master monitor [Add to Longdo]
マスターワーク[, masuta-wa-ku] (n) masterwork [Add to Longdo]
マスターワークステーション[, masuta-wa-kusute-shon] (n) {comp} master workstation [Add to Longdo]
マスタドキュメント[, masutadokyumento] (n) {comp} master document [Add to Longdo]
マスタドライブ[, masutadoraibu] (n) {comp} master drive [Add to Longdo]
マスタブートレコード[, masutabu-toreko-do] (n) {comp} master boot record; MBR [Add to Longdo]
マスタリング[, masutaringu] (n) (audio) mastering [Add to Longdo]
リマスター[, rimasuta-] (n) (audio) remastering [Add to Longdo]
圧巻(P);圧観(iK)[あっかん, akkan] (n) highlight; best part; masterpiece; (P) [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
一家の主[いっかのあるじ, ikkanoaruji] (n) master of the household [Add to Longdo]
一芸に秀でる[いちげいにひいでる, ichigeinihiideru] (exp,v1) to excel in one thing; to be a master in an art [Add to Longdo]
一人天下;独り天下[ひとりてんか;ひとりでんか, hitoritenka ; hitoridenka] (n) being the sole master of the situation; reigning supreme; standing unchallenged [Add to Longdo]
一世の雄[いっせいのゆう, isseinoyuu] (n) greatest hero (mastermind) of the age [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一手[yī shǒu, ㄧ ㄕㄡˇ, ] a skill; mastery of a trade; by oneself; without outside help [Add to Longdo]
一决雌雄[yī jué cí xióng, ㄧ ㄐㄩㄝˊ ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, / ] to have a show-down; to fight for mastery; to compete for a championship [Add to Longdo]
三侠五义[Sān xiá wǔ yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ˇ ㄧˋ, / ] Sanxia wuyi (lit. Three knight-errants and five righteous one), novel edited from stories of late Qing pinghua 評話|评话 master storyteller Shi Yukun [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, ] to own; to host; master; lord; primary [Add to Longdo]
主人[zhǔ rén, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, ] master; host [Add to Longdo]
主人翁[zhǔ rén wēng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ , ] master (of one's own destiny etc) [Add to Longdo]
主仆[zhǔ pú, ㄓㄨˇ ㄆㄨˊ, / ] master and servant [Add to Longdo]
主子[zhǔ zi, ㄓㄨˇ ㄗ˙, ] Master (term used by servant); Your Majesty; operator (of machine) [Add to Longdo]
企业管理硕士[qǐ yè guǎn lǐ shuò shì, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] Master of Business Administration (MBA) [Add to Longdo]
倒座儿[dào zuò er, ㄉㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, / ] in siheyuan (traditional Chinese rectangular courtyard), the north-facing room opposite the master's) [Add to Longdo]
杰作[jié zuò, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] masterpiece [Add to Longdo]
分争[fēn zhēng, ㄈㄣ ㄓㄥ, / ] to dispute; to struggle for mastery [Add to Longdo]
力作[lì zuò, ㄌㄧˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to put effort into (work, farming, writing etc); a masterpiece [Add to Longdo]
力争上游[lì zhēng shàng yóu, ㄌㄧˋ ㄓㄥ ㄕㄤˋ ㄧㄡˊ, / ] to strive for mastery (成语 saw); aiming for the best result; to have high ambitions [Add to Longdo]
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, ] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none. [Add to Longdo]
名作[míng zuò, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] masterpiece; famous work [Add to Longdo]
名师[míng shī, ㄇㄧㄥˊ ㄕ, / ] famous master; great teacher [Add to Longdo]
名手[míng shǒu, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄡˇ, ] master; famous artist or sportsman [Add to Longdo]
名著[míng zhù, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, ] masterpiece [Add to Longdo]
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks [Add to Longdo]
大师[dà shī, ㄉㄚˋ ㄕ, / ] great master; master [Add to Longdo]
夫子[fū zǐ, ㄈㄨ ㄗˇ, ] Master; (old form of address for teachers, scholars); pedant [Add to Longdo]
夫子[fū zi, ㄈㄨ ㄗ˙, ] Master [Add to Longdo]
孔丛子[Kǒng cóng zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄘㄨㄥˊ ㄗˇ, / ] Kong family Master's anthology, collection of fictional debates between Confucius, possibly forged in third century by Wang Su 王肅|王肃 [Add to Longdo]
学会[xué huì, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to learn; to master; institute; learned society; (scholarly) association [Add to Longdo]
尊师[zūn shī, ㄗㄨㄣ ㄕ, / ] revered master [Add to Longdo]
尊师爱徒[zūn shī ài tú, ㄗㄨㄣ ㄕ ㄞˋ ㄊㄨˊ, / ] title of a Daoist priest; revered master [Add to Longdo]
尊师贵道[zūn shī guì dào, ㄗㄨㄣ ㄕ ㄍㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, / ] to revere the master and his teaching [Add to Longdo]
工商管理硕士[gōng shāng guǎn lǐ shuò shì, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] Master of Business Administration (MBA) [Add to Longdo]
巨匠[jù jiàng, ㄐㄩˋ ㄐㄧㄤˋ, ] master craftsman [Add to Longdo]
[shī, , / ] a division (military); teacher; master; expert; model [Add to Longdo]
师傅[shī fu, ㄕ ㄈㄨ˙, / ] master; qualified worker [Add to Longdo]
师父[shī fù, ㄕ ㄈㄨˋ, / ] used for 師傅|师傅 (in Taiwan); master; qualified worker [Add to Longdo]
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, / ] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master [Add to Longdo]
爱词霸[ài cí bà, ㄞˋ ㄘˊ ㄅㄚˋ, / ] I-ciba (word master), online dictionary dict.iciba.com [Add to Longdo]
把头[bǎ tóu, ㄅㄚˇ ㄊㄡˊ, / ] labor contractor; gangmaster [Add to Longdo]
拳师[quán shī, ㄑㄩㄢˊ ㄕ, / ] boxing coach; pugilist master [Add to Longdo]
掌握[zhǎng wò, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ, ] to grasp (often fig.); to master; to know well; to understand sth well and know how to use it; fluency; to control; to seize (initiative, opportunity, destiny) [Add to Longdo]
教头[jiào tóu, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, / ] sporting coach; military drill master (in Song times) [Add to Longdo]
文武双全[wén wǔ shuāng quán, ㄨㄣˊ ˇ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ, / ] well versed in letters and military technology (成语 saw); fine scholar and soldier; master of pen and sword [Add to Longdo]
书圣[Shū shèng, ㄕㄨ ㄕㄥˋ, / ] great calligraphy master; the Sage of Calligraphy, traditional reference to Wang Xizhi 王羲之 (303-361) [Add to Longdo]
朱子[Zhū zi, ㄓㄨ ㄗ˙, ] Master Zhu, another name for Zhu Xi 朱熹 [Add to Longdo]
朱熹[Zhū xī, ㄓㄨ ㄒㄧ, ] Zhu Xi or Chu Hsi (1130-1200), also known as Master Zhu 朱子, Song dynasty Confucian writer and propagandist, founder of neo-Confucianism [Add to Longdo]
东家[dōng jiā, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄚ, / ] master (i.e. employer); landlord; boss [Add to Longdo]
校长[xiào zhǎng, ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ, / ] (college, university) president; headmaster [Add to Longdo]
梅兰芳[Méi Lán fāng, ㄇㄟˊ ㄌㄢˊ ㄈㄤ, / ] Mei Lanfang (1894-1961), famous master of Beijing opera, specialist in female roles [Add to Longdo]
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect. [Add to Longdo]
法师[fǎ shī, ㄈㄚˇ ㄕ, / ] Master (in Buddh.); one who has mastered the sutras [Add to Longdo]
争衡[zhēng héng, ㄓㄥ ㄏㄥˊ, / ] to struggle for mastery; to strive for supremacy [Add to Longdo]
狗仗人势[gǒu zhàng rén shì, ㄍㄡˇ ㄓㄤˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] a dog threatens based on master's power (成语 saw); to use one's position to bully others [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バスマスタ[ばすますた, basumasuta] bus master [Add to Longdo]
マスター[ますたー, masuta-] master (a-no) [Add to Longdo]
マスターテープ[ますたーてーぷ, masuta-te-pu] master tape [Add to Longdo]
マスターハブ[ますたーはぶ, masuta-habu] master hub [Add to Longdo]
マスターワークステーション[ますたーわーくすてーしょん, masuta-wa-kusute-shon] master workstation [Add to Longdo]
マスタドキュメント[ますたどきゅめんと, masutadokyumento] master document [Add to Longdo]
マスタドライブ[ますたどらいぶ, masutadoraibu] master drive [Add to Longdo]
マスタブートレコード[ますたぶーとれこーど, masutabu-toreko-do] master boot record (MBR) [Add to Longdo]
[しゅ, shu] master (a-no) [Add to Longdo]
主クロック[しゅくろっく, shukurokku] master clock [Add to Longdo]
主局[しゅきょく, shukyoku] master station [Add to Longdo]
主刻時機構[しゅこくじきこう, shukokujikikou] master clock [Add to Longdo]
親局[おやきょく, oyakyoku] master station [Add to Longdo]
ポストマスタ[ぽすとますた, posutomasuta] postmaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\ (m[.a]s"t[~e]r), n. [OE. maistre, maister, OF.
   maistre, mestre, F. ma[^i]tre, fr. L. magister, orig. a
   double comparative from the root of magnus great, akin to Gr.
   me`gas. Cf. {Maestro}, {Magister}, {Magistrate}, {Magnitude},
   {Major}, {Mister}, {Mistress}, {Mickle}.]
   1. A male person having another living being so far subject
    to his will, that he can, in the main, control his or its
    actions; -- formerly used with much more extensive
    application than now.
    (a) The employer of a servant.
    (b) The owner of a slave.
    (c) The person to whom an apprentice is articled.
    (d) A sovereign, prince, or feudal noble; a chief, or one
      exercising similar authority.
    (e) The head of a household.
    (f) The male head of a school or college.
    (g) A male teacher.
    (h) The director of a number of persons performing a
      ceremony or sharing a feast.
    (i) The owner of a docile brute, -- especially a dog or
      horse.
    (j) The controller of a familiar spirit or other
      supernatural being.
      [1913 Webster]
 
   2. One who uses, or controls at will, anything inanimate; as,
    to be master of one's time. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Master of a hundred thousand drachms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       We are masters of the sea.      --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   3. One who has attained great skill in the use or application
    of anything; as, a master of oratorical art.
    [1913 Webster]
 
       Great masters of ridicule.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       No care is taken to improve young men in their own
       language, that they may thoroughly understand and be
       masters of it.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A title given by courtesy, now commonly pronounced
    m[i^]ster, except when given to boys; -- sometimes written
    {Mister}, but usually abbreviated to Mr.
    [1913 Webster]
 
   5. A young gentleman; a lad, or small boy.
    [1913 Webster]
 
       Where there are little masters and misses in a
       house, they are impediments to the diversions of the
       servants.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) The commander of a merchant vessel; -- usually
    called {captain}. Also, a commissioned officer in the navy
    ranking next above ensign and below lieutenant; formerly,
    an officer on a man-of-war who had immediate charge, under
    the commander, of sailing the vessel.
    [1913 Webster]
 
   7. A person holding an office of authority among the
    Freemasons, esp. the presiding officer; also, a person
    holding a similar office in other civic societies.
    [1913 Webster]
 
   {Little masters}, certain German engravers of the 16th
    century, so called from the extreme smallness of their
    prints.
 
   {Master in chancery}, an officer of courts of equity, who
    acts as an assistant to the chancellor or judge, by
    inquiring into various matters referred to him, and
    reporting thereon to the court.
 
   {Master of arts}, one who takes the second degree at a
    university; also, the degree or title itself, indicated by
    the abbreviation M. A., or A. M.
 
   {Master of the horse}, the third great officer in the British
    court, having the management of the royal stables, etc. In
    ceremonial cavalcades he rides next to the sovereign.
 
   {Master of the rolls}, in England, an officer who has charge
    of the rolls and patents that pass the great seal, and of
    the records of the chancery, and acts as assistant judge
    of the court. --Bouvier. --Wharton.
 
   {Past master},
    (a) one who has held the office of master in a lodge of
      Freemasons or in a society similarly organized.
    (b) a person who is unusually expert, skilled, or
      experienced in some art, technique, or profession; --
      usually used with at or of.
 
   {The old masters}, distinguished painters who preceded modern
    painters; especially, the celebrated painters of the 16th
    and 17th centuries.
 
   {To be master of one's self}, to have entire self-control;
    not to be governed by passion.
 
   {To be one's own master}, to be at liberty to act as one
    chooses without dictation from anybody.
    [1913 Webster]
 
   Note: Master, signifying chief, principal, masterly,
      superior, thoroughly skilled, etc., is often used
      adjectively or in compounds; as, master builder or
      master-builder, master chord or master-chord, master
      mason or master-mason, master workman or
      master-workman, master mechanic, master mind, master
      spirit, master passion, etc.
      [1913 Webster]
 
         Throughout the city by the master gate.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Master joint} (Geol.), a quarryman's term for the more
    prominent and extended joints traversing a rock mass.
 
   {Master key}, a key adapted to open several locks differing
    somewhat from each other; figuratively, a rule or
    principle of general application in solving difficulties.
    
 
   {Master lode} (Mining), the principal vein of ore.
 
   {Master mariner}, an experienced and skilled seaman who is
    certified to be competent to command a merchant vessel.
 
   {Master sinew} (Far.), a large sinew that surrounds the hough
    of a horse, and divides it from the bone by a hollow
    place, where the windgalls are usually seated.
 
   {Master singer}. See {Mastersinger}.
 
   {Master stroke}, a capital performance; a masterly
    achievement; a consummate action; as, a master stroke of
    policy.
 
   {Master tap} (Mech.), a tap for forming the thread in a screw
    cutting die.
 
   {Master touch}.
    (a) The touch or skill of a master. --Pope.
    (b) Some part of a performance which exhibits very
      skillful work or treatment. "Some master touches of
      this admirable piece." --Tatler.
 
   {Master work}, the most important work accomplished by a
    skilled person, as in architecture, literature, etc.;
    also, a work which shows the skill of a master; a
    masterpiece.
 
   {Master workman}, a man specially skilled in any art,
    handicraft, or trade, or who is an overseer, foreman, or
    employer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mast"er\, n. (Naut.)
   A vessel having (so many) masts; -- used only in compounds;
   as, a two-master.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Mastered}; p. pr. vb. n.
   {Mastering}.]
   1. To become the master of; to subject to one's will,
    control, or authority; to conquer; to overpower; to
    subdue.
    [1913 Webster]
 
       Obstinacy and willful neglects must be mastered,
       even though it cost blows.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To gain the command of, so as to understand or apply; to
    become an adept in; as, to master a science.
    [1913 Webster]
 
   3. To own; to posses. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The wealth
       That the world masters.        --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\, v. i.
   To be skillful; to excel. [Obs.]
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 m
 
 1. (kıs.) handful, Master, Monday, Monsieur.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top