ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mastering

M AE1 S T ER0 IH0 NG   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mastering-, *mastering*, master
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All that stuff you said about mastering... That's-that's exactly what I say.ไอ้ระบบกลไกอะไรนั่นน่ะ ผมก็พูดแบบเนี๊ยะ Around the World in 80 Days (2004)
In what twisted universe does mastering Eddie Van Halen's two-handed arpeggio technique count as "absolutely nothing"?ทำให้ก่อเกิดเทพ เอดดี้ แวน ฮาเลน 200 เทคนิค ของคอร์ดอาร์เปจโจ ไม่สามารถนับรวมพวกนั้นได้เลยหรอ Alone (2007)
Mastering archery takes one man but politics take many menเป้าหมายของลูกธนูคือปัจเจกชน แต่นโยบายของฝ่าบาทใช้กับมหาชน Portrait of a Beauty (2008)
Julia child is coauthor of the book Mastering the Art of French Cooking.จูเลีย ชายลด์เป็นคนร่วมเขียนหนังสือ สุดยอดศิลปะการทำอาหารฝรั่งเศส Julie & Julia (2009)
The Book, Mastering the Art of French Cooking.หนังสือ ศิลปะการทำอาหารฝรั่งเศส Julie & Julia (2009)
But here's clue number two, i will be making boeuf bourguignon, which was the first dish our distinguished guest cooked upon reading Mastering the Art of French Cooking for the first time.เอาล่ะ คำใบ้ที่2 ฉันจะทำ เบิฟ บองกวินยอง ซึ่งเป็นอาหารจานแรก ที่แขกพิเศษของเราได้ทำ Julie & Julia (2009)
Now you must stop the Avatar from mastering Earth and Fire.ตอนนี้เจ้าจะต้องหยุด Avatar จากการเป็นนายแห่งดินและ ไฟ. The Last Airbender (2010)
But Suren's mastering her emotions.แต่ซูเรนกำลังควบคุมอารมณ์ของเธออยู่ It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
Mastering the spreadsheet will give you a skill you can apply to many jobs.พวกโปรแกรมทำตาราง จะทำให้คุณสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานจำนวนมาก The Future in the Past (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masteringMastering a foreign language calls for patience.
masteringMastering a foreign language involves a lot of patience.
masteringMastering facts patiently is far more necessary for them than learning expressive and critical skills.
masteringShe is intent on mastering French.

CMU English Pronouncing Dictionary
MASTERING    M AE1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mastering    (v) mˈaːstərɪŋ (m aa1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デジタルリマスター[, dejitarurimasuta-] (n) digital remastering [Add to Longdo]
プレマスタリング[, puremasutaringu] (n) {comp} premastering [Add to Longdo]
マスタリング[, masutaringu] (n) (audio) mastering [Add to Longdo]
リマスター[, rimasuta-] (n) (audio) remastering [Add to Longdo]
学習法[がくしゅうほう, gakushuuhou] (exp) way of learning; way of studying; way of mastering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Mastered}; p. pr. vb. n.
   {Mastering}.]
   1. To become the master of; to subject to one's will,
    control, or authority; to conquer; to overpower; to
    subdue.
    [1913 Webster]
 
       Obstinacy and willful neglects must be mastered,
       even though it cost blows.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To gain the command of, so as to understand or apply; to
    become an adept in; as, to master a science.
    [1913 Webster]
 
   3. To own; to posses. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The wealth
       That the world masters.        --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mastering
   n 1: becoming proficient in the use of something; having mastery
      of; "his mastering the art of cooking took a long time"
   2: the act of making a master recording from which copies can be
     made; "he received a bill for mastering the concert and
     making 100 copies"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top