หรือคุณหมายถึง masterleß?
Search result for

masterless

(6 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masterless-, *masterless*, masterles
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Masterless samurai.ซามูไร Masterless 47 Ronin (2013)
What the frick you grinning about, you ronin! (Ronin - masterless samurai, in this case term for someone who failed to get into college)มัวแต่ยิ้มอะไร นายน่ะมันโง่! Episode #1.1 (2006)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masterless    (j) (m aa1 s t @ l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
素浪人[すろうにん, surounin] (n) poor or lowly masterless samurai [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Masterless \Mas"ter*less\, a.
   Destitute of a master or owner; ungoverned or ungovernable.
   -- {Mas"ter*less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masterless
   adj 1: having no lord or master; "harsh punishments for sturdy
       vagabonds and masterless men" [syn: {lordless},
       {masterless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top