ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

master file

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -master file-, *master file*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
master fileแฟ้มหลักหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ทำไว้ค่อนข้างถาวร และมีข้อมูลเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักนี้ (เช่น ถ้าเป็นแฟ้มประวัติพนักงานของบริษัท ที่จะมีการแก้ไขเฉพาะรายการเงินเดือน ส่วนรายการอื่นไม่มีการแก้) มักจะใช้วิธีสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะบางรายการ เรียกว่า "แฟ้มรายการ เปลี่ยนแปลง " (transaction file) แล้วเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์อ่านแฟ้มข้อมูล ใหม่นี้ เข้าไปจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักให้ ดู transaction file เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
master fileแฟ้มหลัก, แฟ้มข้อมูลหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master fileแฟ้มหลัก, แฟ้มข้อมูลหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Master file แฟ้มหลัก [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Anyone know where the master file is?- ใครรู้บ้างว่าไฟล์หลักอยู่ไหน TRON: Legacy (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスターファイル[, masuta-fairu] (n) master file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 master file
   n 1: (computer science) a computer file that is used as the
      authority in a given job and that is relatively permanent
      [syn: {master file}, {main file}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top