ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ritualist

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ritualist-, *ritualist*
English-Thai: Longdo Dictionary
spiritualist(n) คนทรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ritualistic[ADJ] เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา, Syn. formal, ceremonial
ritualistically[ADV] โดยพิธีทางศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
spiritualist(n) ผู้เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธีกร[N] master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator   FR: maître de cérémonie [m]
ผู้นำทางจิตวิญญาณ[n. exp.] (phūnamthāng jit winyān) EN: spiritualist   

CMU English Pronouncing Dictionary
RITUALISTIC R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K
RITUALISTICALLY R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K AH0 L IY0
RITUALISTICALLY R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ritualist (n) rˈɪtʃuəʳlɪst (r i1 ch u@ l i s t)
ritualists (n) rˈɪtʃuəʳlɪsts (r i1 ch u@ l i s t s)
ritualistic (j) rˌɪtʃuəʳlˈɪstɪk (r i2 ch u@ l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ritualist {m} | Ritualisten {pl}ritualist | ritualists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心霊術[しんれいじゅつ, shinreijutsu] (n) spiritualism; spiritualistic ability; ability to cause psychic phenomena [Add to Longdo]
精神主義者[せいしんしゅぎしゃ, seishinshugisha] (n) spiritualist [Add to Longdo]
唯心的[ゆいしんてき, yuishinteki] (adj-na) spiritualistic [Add to Longdo]
巫者[ふしゃ, fusha] (n) virgin consecrated to a deity; shrine maiden; (spiritualistic) medium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ritualist \Rit"u*al*ist\, n. [CF. F. ritualiste.]
   One skilled un, or attached to, a ritual; one who advocates
   or practices ritualism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ritualist
   n 1: an advocate of strict observance of ritualistic forms
   2: a social anthropologist who is expert on rites and ceremonies

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ritualist /riːtuːalist/ 
  ritualist

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top