ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

名著

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -名著-, *名著*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名著[míng zhù, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, ] masterpiece, #16,630 [Add to Longdo]
四大名著[sì dà míng zhù, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, ] the Four Classic Novels of Chinese literature, namely A Dream of Red Mansions 紅樓夢|红楼梦, Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义, Water Margin 水滸傳|水浒传, Journey to the West 西游記|西游记 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
名著[めいちょ, meicho] (n) famous book; masterpiece; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Famous foreign literature,[CN] 外国名著 Himitsu (1999)
a library filled with the world's great books, music lessons, watercolor exercises.[CN] 一个满是世界名著的图书馆 音乐课,水彩画教程 Quills (2000)
I used to teach him classics at school, you know.[CN] 我曾给他授过课 学校里的文学名著课程 Separate Tables (1958)
Only three weeks old, and already a classic.[CN] 只是短短三个星期 已经成为 经典名著 The Russia House (1990)
The first thing is... if I drop a copy of...[CN] 第一件是... 如果我掉了一本... (俄国文豪陀思妥耶夫斯基名著 Insignificance (1985)
You read all the literary greats. You could have gone on to night college and a better job.[CN] 你想读完所有名著 Death by Hanging (1968)
It's a classic.[CN] 经典名著 Conspiracy Theory (1997)
Classic stature... certain book club selection...[CN] 名著的水准。 。 。 Part II (1988)
Books on every subject ever studied by every author who ever set pen to paper.[CN] 各式各样的书 世界各地的名著 哈... Beauty and the Beast (1991)
Then I have to stop at the library and get a copy of Bleak House.[CN] 我必須去圖書館借一本《荒涼山莊》 (英國作家狄更斯名著( The Uninvited (1944)
I got the Classics Illustrated comic.[CN] 我有漫画版世界名著 Sleepers (1996)
'Rediscovered the perfection of the golden rectangle 'and pencilled it into his masterpieces.[CN] '重新发现了黄金长方形的完美, '并写进了他的名著. Pi (1998)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
名著[めいちょ, meicho] beruehmtes_Werk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top