หรือคุณหมายถึง boß?
Search result for

boss

(89 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boss-, *boss*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boss    [N] นายจ้าง, See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่, Syn. chief, employer
boss    [VT] ควบคุม, Syn. supervise
bossy    [ADJ] ซึ่งสั่งให้ทำ, See also: ซึ่งสั่งการ
boss man    [SL] (ชาย) ผู้รับผิดชอบ, See also: (ชาย) ผู้ทำหน้าที่
boss about    [PHRV] บงการ, See also: บังคับ, สั่ง
boss around    [PHRV] บงการ, See also: บังคับ, สั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bosso-rilievo; bas-relief; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bossingเนื้องอกบนผิวกระดูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boss"It's high time that you take a vacation," Jim's boss said to him.
bossMy boss told me it's hard to approach me.
bossHe is buttering up to his boss.
bossIf your boss "sacks" you, it means you're fired.
bossHow do you like your boss's plan?
bossYou're always disagreeing with your boss.
bossYou don't need to flatter your boss.
bossDo you get along with your boss?
bossI get depressed thinking that a guy like our boss can have ultimate power over us.
bossI did that work on the orders of my boss.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
boss-eyed(บอส'อายดฺ) adj. ตาเอียง,มีตาข้างเดียว,ตามองเฉียง
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ,ซึ่งบงการ,ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว,ลูกวัว
embossทำให้นูนหรือดุนออกมาสลักให้นูน,ประดับ., See also: embossing adj. ดูemboss embossment n. ดูemboss

English-Thai: Nontri Dictionary
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
bossy(adj) ชอบออกคำสั่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,ชอบบงการ
bossy(n) วัว,ลูกวัว
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน,ทำให้เป็นลายนูน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ออกคำสั่ง    [N] commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count unit: คน
ผู้จ้าง    [N] employer, See also: boss, Syn. นายจ้าง, Ant. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง, Example: ลูกจ้างเรียกร้องการขึ้นค่าแรงต่อผู้จ้าง
ผู้สั่งการ    [N] boss, See also: head, chief, master, employer, gaffer, Syn. ผู้บัญชา, ผู้จัดการ, Example: เราควรจะรอให้ผู้สั่งการสั่งลงมาก่อนดีกว่า ไม่งั้นพวกเราเองจะเดือดร้อน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีหน้าที่บริหารสั่งงานให้ผู้อื่นทำตามและควบคุมดูแลกิจการ
ผู้ว่าจ้าง    [N] employer, See also: boss, proprietor, Syn. นายจ้าง, Ant. ลูกจ้าง, Example: ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
มูลนาย    [N] master, See also: boss, original boss, feudal official, Syn. นายใหญ่, Example: สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่
ตั้วโผ    [N] boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
ตั้วโผ    [N] boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
เจ้าคนนายคน [N] boss, See also: superior, master, Example: แม่บอกว่าต้องเรียนให้เก่งๆ สอบได้คะแนนดีๆ เพื่อจะได้ทำงานเป็นเจ้าคนนายคน
เจ้านาย [N] boss, See also: head, master, chief, employer, Syn. หัวหน้า, นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: เราอาจจะไม่ชอบหน้าเจ้านายของเราเลย แต่ก็ต้องฝืนยิ้มให้ทุกครั้งที่พบ, Count unit: คน
นายจ้าง    [N] employer, See also: boss, Syn. เจ้านาย, นาย, Ant. ลูกจ้าง, Example: นายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้จ้างให้ผู้อื่นทำงานให้, ผู้จ้างทำการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
หัวโจก[n.] (hūajōk ) EN: ringleader ; gang leader ; big boss   FR: meneur [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: boss ; employer   FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.)
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังโกง[adj.] (langkōng) EN: humpback   FR: bossu ; voûté
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader   FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSS    B AO1 S
BOSSO    B OW1 S OW0
BOSSI    B OW1 S IY0
BOSSY    B AO1 S IY0
BOSSE    B AA1 S
BOSS'    B AO1 S
BOSS'S    B AO1 S AH0 Z
BOSSIE    B AO1 S IY0
BOSSES    B AO1 S AH0 Z
BOSSEN    B AA1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boss    (v) (b o1 s)
bossy    (j) (b o1 s ii)
bossed    (v) (b o1 s t)
bosses    (v) (b o1 s i z)
bossier    (j) (b o1 s i@ r)
bossing    (v) (b o1 s i ng)
bossiest    (j) (b o1 s i i s t)
boss-eyed    (j) - (b o1 s - ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boss {m}top dog [coll.] [Add to Longdo]
Boss {m}gaffer [Br.] [coll.] [Add to Longdo]
Nabenabstand {m}boss spacing [Add to Longdo]
Chef {m}; Boss {m} | Chefin {f}boss | female boss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
エンボス[, enbosu] (n) emboss [Add to Longdo]
エンボス加工[エンボスかこう, enbosu kakou] (n) embossment [Add to Longdo]
ハーバーボッシュ法[ハーバーボッシュほう, ha-ba-bosshu hou] (n) Haber-Bosch process (for producing ammonia) [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
ボサノバ[, bosanoba] (n) bossa nova (por [Add to Longdo]
ボス[, bosu] (n) boss; (P) [Add to Longdo]
ラスボス;ラストボス[, rasubosu ; rasutobosu] (n) (See ボス) last boss; final boss; end-stage monster [Add to Longdo]
餓鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上司[shàng si, ㄕㄤˋ ㄙ˙, ] boss; superior [Add to Longdo]
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, / ] boss; business proprietor [Add to Longdo]
头子[tóu zi, ㄊㄡˊ ㄗ˙, / ] boss; gang leader [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
没収[ぼっしゅう, bosshuu] Beschlagnahme, Konfiskation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boss \Boss\ (b[o^]s), v. t. [imp. & p. p. {Bossed} (b[o^]st); p.
   pr. & vb. n. {Bossing}.] [OE. bocen, fr. OF. bocier. See the
   preceding word.]
   To ornament with bosses; to stud.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boss \Boss\, n. [D. baas master.]
   A master workman or superintendent; a director or manager; a
   political dictator. [Slang, U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boss \Boss\ (b[o^]s; 115), n.; pl. {Bosses} (-[e^]z). [OE. boce,
   bose, boche, OF. boce, boche, bosse, F. bosse, of G. origin;
   cf. OHG. b[=o]zo tuft, bunch, OHG. b[=o]zan, MHG. b[^o]zen,
   to beat. See {Beat}, and cf. {Botch} a swelling.]
   1. Any protuberant part; a round, swelling part or body; a
    knoblike process; as, a boss of wood.
    [1913 Webster]
 
   2. A protuberant ornament on any work, either of different
    material from that of the work or of the same, as upon a
    buckler or bridle; a stud; a knob; the central projection
    of a shield. See {Umbilicus}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A projecting ornament placed at the intersection
    of the ribs of ceilings, whether vaulted or flat, and in
    other situations.
    [1913 Webster]
 
   4. [Cf. D. bus box, Dan. b["o]sse.] A wooden vessel for the
    mortar used in tiling or masonry, hung by a hook from the
    laths, or from the rounds of a ladder. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.)
    (a) The enlarged part of a shaft, on which a wheel is
      keyed, or at the end, where it is coupled to another.
    (b) A swage or die used for shaping metals.
      [1913 Webster]
 
   6. A head or reservoir of water. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boss
   adj 1: exceptionally good; "a boss hand at carpentry"; "his brag
       cornfield" [syn: {boss}, {brag}]
   n 1: a person who exercises control over workers; "if you want
      to leave early you have to ask the foreman" [syn:
      {foreman}, {chief}, {gaffer}, {honcho}, {boss}]
   2: a person responsible for hiring workers; "the boss hired
     three more men for the new job" [syn: {boss}, {hirer}]
   3: a person who exercises control and makes decisions; "he is
     his own boss now"
   4: a leader in a political party who controls votes and dictates
     appointments; "party bosses have a reputation for corruption"
     [syn: {party boss}, {political boss}, {boss}]
   5: a circular rounded projection or protuberance [syn: {knob},
     {boss}]
   v 1: raise in a relief; "embossed stationery" [syn: {emboss},
      {boss}, {stamp}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOSS
     Basic OS Software for BASIC (OS, BASIC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOSS
     Bus Owner/Supervisor/Selector (FireWire)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOSS
     BSI Open source Security Suite (BSI)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top