ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boss

B AA1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boss-, *boss*, bos
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boss(n) นายจ้าง, See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่, Syn. chief, employer
boss(vt) ควบคุม, Syn. supervise
bossy(adj) ซึ่งสั่งให้ทำ, See also: ซึ่งสั่งการ
boss man(sl) (ชาย) ผู้รับผิดชอบ, See also: ชาย ผู้ทำหน้าที่
boss about(phrv) บงการ, See also: บังคับ, สั่ง
boss around(phrv) บงการ, See also: บังคับ, สั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boss(บอส) { bossed, bossing, bosses } n., adj. นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ, ควบคุม, บังคับบัญชา, บงการ, Syn. superior
boss-eyed(บอส'อายดฺ) adj. ตาเอียง, มีตาข้างเดียว, ตามองเฉียง
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ, ซึ่งบงการ, ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว, ลูกวัว
embossทำให้นูนหรือดุนออกมาสลักให้นูน, ประดับ., See also: embossing adj. ดูemboss embossment n. ดูemboss

English-Thai: Nontri Dictionary
boss(n) นายจ้าง, เจ้านาย, หัวหน้า, ลายสลักปุ่ม, โหนก
bossy(adj) ชอบออกคำสั่ง, เจ้ากี้เจ้าการ, ชอบบงการ
bossy(n) วัว, ลูกวัว
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน, ทำให้เป็นลายนูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bosso-rilievo; bas-relief; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bossingเนื้องอกบนผิวกระดูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My boss does the supposing'. But...เจ้านายของฉันไม่ supposin ' แต่ ... 12 Angry Men (1957)
Your boss is dead.เจ้านายของคุณจะตาย The Godfather (1972)
Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead.Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead. The Godfather (1972)
Belloq and the boss German, Dietrich.เบลล็อกและเจ้านายชาวเยอรมัน, ดิททริช. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
and one of them is my old boss from...และหนึ่งในนั้นคือเจ้านายเก่าของฉันจาก... Clue (1985)
Maybe he just wanted to show us he was still the boss man.หรืออาจแค่อยากแสดงให้รู้ว่า ท่านคือเจ้านาย Day of the Dead (1985)
Hey, Tiger... when the boss plays, it's culture.เฮ้ ไทเกอร์... เมื่อเจ้านายเล่นอยู่ มันเป็นธรรมเนียม An American Tail (1986)
Remember, he's the boss on the dance floor, if nowhere else.จำไว้น๊ะค่ะ ท่านนี้เป็นหัวหน้าที่เวทีนี้ ไม่มีที่อื่นใด Dirty Dancing (1987)
I saw you dancing with little boss man.ผมเห็นคุณเต้นรำกับนายน้อย Dirty Dancing (1987)
- What, fight the boss man?- จะให้มีเรื่องกับเจ้านายหรือไง? Dirty Dancing (1987)
The boss should get knocked on his ass once in a while.ขนมกากหมู Big (1988)
You can be boss down there, I'm boss up here.ไปชี้นิ้วข้างล่าง ข้างบนมันเรื่องของฉัน Night of the Living Dead (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bossAfter I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
bossAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
bossAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
bossBetween ourselves you and me, he's in trouble with the boss.
bossBetween you and me, I think our boss is stupid.
bossCan you figure out why the boss is so unfriendly this week?
bossDon't be subservient to your boss.
bossDon't pay any attention to the boss.
bossDon't risk insulting your boss.
bossDo you get along with your boss?
bossDo you have some influence over boss?
bossEven if you boss attacks you and tells you to go away, you should make your point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ออกคำสั่ง(n) commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count Unit: คน
ผู้จ้าง(n) employer, See also: boss, Syn. นายจ้าง, Ant. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง, Example: ลูกจ้างเรียกร้องการขึ้นค่าแรงต่อผู้จ้าง
ผู้สั่งการ(n) boss, See also: head, chief, master, employer, gaffer, Syn. ผู้บัญชา, ผู้จัดการ, Example: เราควรจะรอให้ผู้สั่งการสั่งลงมาก่อนดีกว่า ไม่งั้นพวกเราเองจะเดือดร้อน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีหน้าที่บริหารสั่งงานให้ผู้อื่นทำตามและควบคุมดูแลกิจการ
ผู้ว่าจ้าง(n) employer, See also: boss, proprietor, Syn. นายจ้าง, Ant. ลูกจ้าง, Example: ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
มูลนาย(n) master, See also: boss, original boss, feudal official, Syn. นายใหญ่, Example: สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่
ตั้วโผ(n) boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai Definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
ตั้วโผ(n) boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai Definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
เจ้าคนนายคน(n) boss, See also: superior, master, Example: แม่บอกว่าต้องเรียนให้เก่งๆ สอบได้คะแนนดีๆ เพื่อจะได้ทำงานเป็นเจ้าคนนายคน
เจ้านาย(n) boss, See also: head, master, chief, employer, Syn. หัวหน้า, นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: เราอาจจะไม่ชอบหน้าเจ้านายของเราเลย แต่ก็ต้องฝืนยิ้มให้ทุกครั้งที่พบ, Count Unit: คน
นายจ้าง(n) employer, See also: boss, Syn. เจ้านาย, นาย, Ant. ลูกจ้าง, Example: นายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้จ้างให้ผู้อื่นทำงานให้, ผู้จ้างทำการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิป[athip] (n) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
หัวโจก[hūajōk] (n) EN: ringleader ; gang leader ; big boss  FR: meneur [ m ]
หัวหน้า[hūanā] (n) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president  FR: chef [ m, f ] ; leader [ m ] (angl.) ; meneur [ m ] ; patron [ m ], patronne [ f ] ; boss [ m ] (fam.) ; président [ m ] ; présidente [ f ] ; dirigeant [ m ] ; dirigeante [ f ]
เจ้าของร้าน[jaokhøng rān] (n, exp) EN: shopkeeper ; owner ; boss  FR: commerçant [ m ] ; commerçante [ f ] ; patron [ m ]
เจ้านาย[jaonāi] (n) EN: boss ; employer  FR: chef d'entreprise [ m, f ] ; patron [ m ] ; patronne [ f ] ; boss [ m ] (fam.)
ค่อม[khǿm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[langkhøm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté
หลังโกง[langkōng] (adj) EN: humpback  FR: bossu ; voûté
นาย[nāi] (n) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader  FR: maître [ m ] ; monsieur [ m ] ; sieur [ m ] (vx) ; maître [ m ] ; patron [ m ] , chef [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOSS B AA1 S
BOSS B AO1 S
BOSSY B AO1 S IY0
BOSSE B AA1 S
BOSSO B OW1 S OW0
BOSSI B OW1 S IY0
BOSS' B AO1 S
BOSS'S B AO1 S IH0 Z
BOSSEN B AA1 S AH0 N
BOSSES B AO1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boss (v) bˈɒs (b o1 s)
bossy (j) bˈɒsiː (b o1 s ii)
bossed (v) bˈɒst (b o1 s t)
bosses (v) bˈɒsɪz (b o1 s i z)
bossier (j) bˈɒsɪəʳr (b o1 s i@ r)
bossing (v) bˈɒsɪŋ (b o1 s i ng)
bossiest (j) bˈɒsɪɪst (b o1 s i i s t)
boss-eyed (j) bˈɒs-aɪd (b o1 s - ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ,   /  ] boss; business proprietor #1,448 [Add to Longdo]
上司[shàng si, ㄕㄤˋ ㄙ˙,  ] boss; superior #10,265 [Add to Longdo]
头子[tóu zi, ㄊㄡˊ ㄗ˙,   /  ] boss; gang leader #25,368 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boss { m }top dog [ coll. ] [Add to Longdo]
Boss { m }gaffer [ Br. ] [ coll. ] [Add to Longdo]
Chef { m }; Boss { m } | Chefin { f }boss | female boss [Add to Longdo]
Nabenabstand { m }boss spacing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
監督[かんとく, kantoku] (n, vs, adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) #224 [Add to Longdo]
ボス[bosu] (n) boss; (P) #3,394 [Add to Longdo]
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n, adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P) #4,265 [Add to Longdo]
上司[じょうし, joushi] (n) (See 部下, 目上) superior authorities; boss; (P) #8,014 [Add to Longdo]
組長[くみちょう, kumichou] (n) boss (yakuza); (P) #11,027 [Add to Longdo]
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P) #11,145 [Add to Longdo]
没収[ぼっしゅう, bosshuu] (n, vs, adj-no) forfeiture; seizure; confiscation; impounding; (P) #11,984 [Add to Longdo]
首領(P);主領[しゅりょう, shuryou] (n) head; chief; boss; leader; (P) #12,140 [Add to Longdo]
突起[とっき, tokki] (n, vs) protuberance; projection; prominence; bump; boss; process; apophysis; (P) #13,301 [Add to Longdo]
打ち出し;打出し[うちだし, uchidashi] (n) (1) embossing a pattern; repoussé; hammering; (2) (See 打ち出し太鼓) drum signaling the end of a performance; (3) serve (e.g. in tennis); drive (in golf) #17,642 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
没収[ぼっしゅう, bosshuu] Beschlagnahme, Konfiskation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boss \Boss\ (b[o^]s), v. t. [imp. & p. p. {Bossed} (b[o^]st); p.
   pr. & vb. n. {Bossing}.] [OE. bocen, fr. OF. bocier. See the
   preceding word.]
   To ornament with bosses; to stud.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boss \Boss\, n. [D. baas master.]
   A master workman or superintendent; a director or manager; a
   political dictator. [Slang, U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boss \Boss\ (b[o^]s; 115), n.; pl. {Bosses} (-[e^]z). [OE. boce,
   bose, boche, OF. boce, boche, bosse, F. bosse, of G. origin;
   cf. OHG. b[=o]zo tuft, bunch, OHG. b[=o]zan, MHG. b[^o]zen,
   to beat. See {Beat}, and cf. {Botch} a swelling.]
   1. Any protuberant part; a round, swelling part or body; a
    knoblike process; as, a boss of wood.
    [1913 Webster]
 
   2. A protuberant ornament on any work, either of different
    material from that of the work or of the same, as upon a
    buckler or bridle; a stud; a knob; the central projection
    of a shield. See {Umbilicus}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A projecting ornament placed at the intersection
    of the ribs of ceilings, whether vaulted or flat, and in
    other situations.
    [1913 Webster]
 
   4. [Cf. D. bus box, Dan. b["o]sse.] A wooden vessel for the
    mortar used in tiling or masonry, hung by a hook from the
    laths, or from the rounds of a ladder. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.)
    (a) The enlarged part of a shaft, on which a wheel is
      keyed, or at the end, where it is coupled to another.
    (b) A swage or die used for shaping metals.
      [1913 Webster]
 
   6. A head or reservoir of water. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boss
   adj 1: exceptionally good; "a boss hand at carpentry"; "his brag
       cornfield" [syn: {boss}, {brag}]
   n 1: a person who exercises control over workers; "if you want
      to leave early you have to ask the foreman" [syn:
      {foreman}, {chief}, {gaffer}, {honcho}, {boss}]
   2: a person responsible for hiring workers; "the boss hired
     three more men for the new job" [syn: {boss}, {hirer}]
   3: a person who exercises control and makes decisions; "he is
     his own boss now"
   4: a leader in a political party who controls votes and dictates
     appointments; "party bosses have a reputation for corruption"
     [syn: {party boss}, {political boss}, {boss}]
   5: a circular rounded projection or protuberance [syn: {knob},
     {boss}]
   v 1: raise in a relief; "embossed stationery" [syn: {emboss},
      {boss}, {stamp}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BOSS
     Basic OS Software for BASIC (OS, BASIC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BOSS
     BSI OSS Security Suite (BSI, OSS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BOSS
     Bus Owner/Supervisor/Selector (FireWire)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top