Search result for

อธิป

(26 entries)
(0.0403 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อธิป-, *อธิป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อธิป[N] chief, See also: boss, leader, master, lord, Syn. นาย, หัวหน้า, ผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อธิป[N] king, See also: monarch, sovereign, Syn. พระเจ้าอยู่หัว, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อธิปไตย[N] sovereignty, Syn. อำนาจอธิปไตย, Example: ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศ, Thai definition: อำนาจสูงสุดของรัฐเอกราชที่ใช้ในการปกครองประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อธิป, อธิป-(อะทิบ, อะทิปะ-, อะทิบปะ-) น. พระเจ้าแผ่นดิน, นาย, หัวหน้า, ผู้เป็นใหญ่, มักใช้พ่วงท้ายศัพท์ เช่น นราธิป ชนาธิป, แต่เมื่อนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ มักใช้ อธิบ เช่น นราธิเบศร์ นราธิเบนทร์.
อธิปไตย(อะทิปะไต, อะทิบปะไต) น. อำนาจสูงสุดของรัฐที่จะใช้บังคับบัญชาภายในอาณาเขตของตน. (ป. อธิปเตยฺย ว่า ความเป็นใหญ่ยิ่ง).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumer Sovereignty อธิปไตยของผู้บริโภค
ในระบบการค้าเสรี ผู้บริโภคจะมีอำนาจกำหนดว่า ผู้ผลิตควรจะผลิตสินค้าใด โดยผู้บริโภคจะใช้เงินของตนใน การลงคะแนนเสียงหรือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ตนต้องการ เช่น หากผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการชนิดใดก็จะใช้เงินเพื่อสินค้านั้นมาก ทำให้ผู้ผลิตได้กำไรมาก ซึ่งจะดึงดูดหรือล่อใจให้ผู้ผลิตอื่นๆ เข้ามาผลิตสินค้านั้นๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
sovereigntyอธิปไตย อำนาจอธิปไตย [การทูต]
Sovereigntyอธิปไตย ประเทศที่มีอธิปไตยนั้นมีอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมจากภายนอกประเทศ ในการดำเนินกิจการของประเทศตนทั้งภายในและภายนอกประเทศ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are interfering with official business of the sovereign land of Costa Luna.คุณกำลังรบกวน ธุรกิจ แห่งอธิปไตยของคอสตาลูน่า Princess Protection Program (2009)
We will leave Orto-Plutonia under the watchful eyes of the Talz from this day forth and recognize your sovereignty as a free and equal people.เราจะให้ออร์โต-พลูโตเนีย อยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าทาลซ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยของท่านนั้น Trespass (2009)
Residents of the Reservation are outraged over what they're calling a gross violation of their territorial sovereignity.ผู้อาศัยในเขตสงวน บาดเจ็บ เขาเรียกมันว่าอะไร ความฝ่าฝืนทั้งหมด ของ อธิปไตยในดินแดน Surrogates (2009)
Because the only thing I hate more than hippie neo-liberal fascists and anarchists... are the hypocrite fat-cat suits they eventually grow up to become.เพราะว่าสิ่งเดียวที่ชั้นเกลียดมากกว่า พวก ฮิปปี้ นักเสรีนิยม พวกฟาสซิสต์น่ะ และพวกนิยมอธิปไตย Chuck Versus the Beard (2010)
Peng Chufan.ซึ่งจะทำให้ชาติเสียอำนาจอธิปไตย จึงเกิดการจลาจลขึ้น 1911 (2011)
People say that we're giving away our sovereignty.เรากำลังยกอธิปไตยให้ต่างแดน 1911 (2011)
If this contract is signed, what's at stake here is Chinese sovereignty.สิ่งที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงทันที ก็คืออำนาจอธิปไตยของชาติจีน 1911 (2011)
To truly grasp how we tower above them. And to ensure they never betray us.เพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงอำนาจอธิปไตยของเรา และเรารู้ว่าพวกเขาไม่ได้ทรยศต่อเรา Separate Paths (2013)
Considering this attack took place one mile from my country's sovereign waters, it's a bit more than that.พิจารณาการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้น หนึ่งไมล์จากน้ำอธิปไตยของประเทศของฉัน มันเป็นบิตมากขึ้นกว่าที่ ผมย้ายสำหรับการได้ยินทันที Captain America: The Winter Soldier (2014)
Agent Kimball Cho of the F.B.I, know that I am a sovereign citizen of the state of Texas and do not recognize the legitimacy of the federal government or any police authority you may claim to possess.เจ้าหน้าที่คิมบอล โช จากเอฟบีไอ รู้ว่าผมคือพลเมืองรัฐเท็กซัสผู้มีอธิปไตย และไม่ตระหนักถึงความชอบธรรมของรัฐบาลกลาง Nothing But Blue Skies (2014)
This is the authentic recurrence of her ladyship the Abrasax sovereign, and we have come to claim her title.นี่คือการกลับมาอีก ที่แท้จริงของเธอตำแหน่งคุณหญิงอธิปไตย Abrasax, และเราได้มาอ้างชื่อของเธอ Jupiter Ascending (2015)
All you represent is anarchy.สิ่งเดียวที่คุณแสดงมันคืออำนาจอธิปไตย The Candidate (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิปไตย[n.] (athippatai = athipatai) EN: sovereignty   FR: souveraineté [f]
อธิปไตยของประเทศ[n. exp.] (athippatai khøng prathēt) FR: souveraineté nationale [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sovereignty(ซอฟ'เวอเรนที) n. อำนาจกษัตริย์,อำนาจรัฎฐาธิปัตย์,อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ,อำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจในการปกครองตัวเองโดยอิสระ

English-Thai: Nontri Dictionary
sovereignty(n) ความเป็นเอกราช,อำนาจอธิปไตย,อำนาจกษัตริย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top