ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ปกครอง

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ปกครอง-, *ผู้ปกครอง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้ปกครองท้องที่ (n phrase ) Local Administration Officer

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ปกครอง[N] parent, See also: guardian, Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง, Example: ครูใหญ่เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ของทุกปี, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ดูแลคุ้มครองผู้เยาว์
ผู้ปกครอง[N] ruler, See also: leader, president, Syn. ผู้บริหาร, ผู้นำประเทศ, Example: ประชาชนเรียกร้องให้ผู้ปกครองบ้านเมืองแก้ไขปัญหาความยากจน, Count unit: คน, ท่าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ปกครองน. ผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองดูแล
ผู้ปกครองบุคคลซึ่งศาลตั้งให้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guardianผู้ปกครอง (ผู้เยาว์), ผู้อนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conservatorผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง (ที่ศาลตั้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controller of propertyผู้ปกครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardian ad litemผู้ปกครองที่ศาลตั้งเฉพาะคดี, ผู้อนุบาลที่ศาลตั้งเฉพาะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am the monarch of the sea I am the ruler of the...ฉันเป็นพระราชาแห่งทะเล ฉันเป็นเจ้าผู้ปกครอง... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Mahatma Gandhi was not the commander of armies nor a ruler of vast lands.มหาตมะ คานธี ไม่ใช่ผู้บัญชาการกองทัพ หรือผู้ปกครองดินแดนกว้างใหญ่ Gandhi (1982)
His Supreme Highness, guardian of Pankot tradition, the Maharaja of Pankot,เขาศาลฎีกาเสด็จ, ผู้ปกครองของ Pankot ประเพณี มหาราชาแห่ง Pankot, Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
If they think you're with me, they'll be the happiest parents at Kellerman's.ถ้าท่านรู้ว่าคุณอยู่กับผม ท่านจะเป็น ผู้ปกครองที่มีความสุขที่สุดในรีสอร์ทเลย Dirty Dancing (1987)
He thinks I'm at a P.T.A. meeting.เขานึกว่าฉันประชุมผู้ปกครอง Punchline (1988)
Come on, honey, wash up. We got the PTA meeting after dinner.เร็วเข้า ที่รัก เราต้องไปงานประชุมผู้ปกครอง Field of Dreams (1989)
No parent?ในผู้ปกครองหรือไม่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Puppet ruler want a cracker? Here's your cracker. Shove 'em all right down your throat.ผู้ปกครองหน้าโง่อยากได้ ขนมปังกรอบรึ เอานี่ กลืนมันลงไป เอานี่ เยอะๆเลย Aladdin (1992)
For the ruler of this Christmaslandสำหรับผู้ปกครองของเมืองแห่งคริสมาสต์ The Nightmare Before Christmas (1993)
You came to meet the parents of the boy Barbara wants to marry.คุณมาเพื่อตอบสนองพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กบาร์บาร่าอยากจะแต่งงานกับ The Birdcage (1996)
...that you are unfit guardians and he should be removed to a suitable place for his moral and educational upbringing....ว่าคุณไม่ใช่ผู้ปกครองทีเหมาะสม และเขาต้องถูกส่งไปยัง ที่ๆ เหมาะสมสำหรับการอบรม จริยธรรมและเพื่อการศึกษา The Education of Little Tree (1997)
But the next time you storm the P.T.A., crusading for better lunch meat... or whatever it is you white girls complain about, ask them why they can't buy a book written by a black man!ครั้งหน้าที่เธอไปโวยวายกลุ่มผู้ปกครอง เรื่องขอเปลี่ยนชนิดเนื้อในอาหารกลางวันละก็ หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่พวกคนขาวชอบบ่นน่ะ ถามเค้าด้วยนะ ว่าทำไมไม่มีปัญญาซื้อหนังสือของคนดำ 10 Things I Hate About You (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøng) EN: protector ; guardian ; legal guardian ; conservator   
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøng) EN: parent   
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøng) EN: ruler ; governor ; leader ; president   
ผู้ปกครองเด็ก[n. exp.] (phūpokkhrøng dek) EN: parents ; guardian of a child   

English-Thai: Longdo Dictionary
PTA(n) ย่อมาจาก Parents Teacher Associationแปลว่า สมาคมครูผู้ปกครอง เช่น The Bangkok PTA (Parent Teacher Association) works to help every child realize his/her full potential through programs and advocacy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
autocrat[N] ผู้มีอำนาจเด็ดขาด, See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. dictator, despot, absolute ruler
crown[N] กษัตริย์, See also: ผู้ปกครอง
dynast[N] ผู้ปกครอง, See also: กษัตริย์
emir[N] ผู้ปกครองในประเทศอิสลามบางประเทศ, See also: ประมุข, ผู้นำในประเทศอิสลามบางประเทศ
governor[N] ผู้ว่าการรัฐ, See also: ผู้ปกครอง, ข้าหลวง, ผู้ควบคุม, เจ้าเมือง, Syn. director, officer, ruler
grand duke[N] ผู้ปกครองเมืองรองจากพระมหากษัตริย์
guardian[N] ผู้ปกครอง, Syn. adoptive parent, babysitter
oligarch[N] ผู้ปกครองคนหนึ่งในระบอบคณาธิปไตย
paramount[N] ผู้ปกครองชั้นสูงสุด, Syn. dominant
parent[N] พ่อแม่, See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, Syn. progenitor, begetter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autocrat(ออ'โทแครท) ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด, เผด็จการ (tyrant, authoritarian)
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
custodian(คัสโท'เดียน) n. ผู้ปกครอง,ผู้อารักขา,ผู้ที่เก็บรักษา, See also: custodianship n. ดูcustodian
dynast(ได'เนิสทฺ) n. ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะที่มีการสืบทายาท) ,กษัตริย์, Syn. ruler
emperor(เอม'เพอเรอะ) n. จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร., See also: emperorship n. ดูemperor
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
gaddi(กัด'ดี) n. บัลลังก์,เบาะรองเข่าเวลาสวดมนต์,สภาพของผู้ปกครอง
gadi(กัด'ดี) n. บัลลังก์,เบาะรองเข่าเวลาสวดมนต์,สภาพของผู้ปกครอง
gerent(เจอ'รันท) ผู้ปกครอง,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
governessn. ผู้ปกครองที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
curator(n) ผู้ดูแล,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
governess(n) หญิงสอนเด็กตามบ้าน,ผู้ปกครอง(ผู้หญิง)
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Eltern(n) |pl.| ผู้ปกครอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top