ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

master-key

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -master-key-, *master-key*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา master-key มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *master-key*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Let's see that master key card.Nun lassen Sie uns Ihre Master-Keycard sehen. The Kids Are Not All Right (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
master-key    (n) mˌaːstə-kˈiː (m aa2 s t @ - k ii1)
master-keys    (n) mˌaːstə-kˈiːz (m aa2 s t @ - k ii1 z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top