Search result for

masters

(45 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masters-, *masters*, master
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masters[N] กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, Syn. faculty
mastership[N] ความมีอำนาจ, Syn. masterdom
mastership[N] การปกครอง, See also: การควบคุม, อำนาจบังคับบัญชา, Syn. command
mastership[N] ตำแหน่งหัวหน้า
mastership[N] ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญ, See also: ความเก่ง, ความรอบรู้, Syn. authority
masters-at-arms[N] เจ้าหน้าที่ควบคุมบนเรือ, See also: ทหารเรือยศจ่าที่ควบคุมเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mastership(มาส'เทอะชิพ) n. ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ,การควบคุม,การบังคับบัญชา,ความสามารถ,ความรอบรู้,ความเก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
mastership(n) การปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masters of ceremoniesพิธีกร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're five masters. I'm just one me.นี่ขนาด 5 คน ข้าเพียงคนเดียว Kung Fu Panda (2008)
Masters.ท่าน The Other Boleyn Girl (2008)
Do you have a masters in romantic Korean literature?คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในนิยายรักเกาหลีมั้ยล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
... thatworksforthe government and their white masters. Yes, yes.แมลงสาปตัวนี้มันทำงานให้รัฐบาล และพวกเจ้านายคนขาวของมัน. 24: Redemption (2008)
Two masters cannot teach the same student.อาจารย์สองคนก็ มีศิษย์คนเดียวไม่ได้เหมือนกัน The Forbidden Kingdom (2008)
It was a nursery rhyme. To us by old masters.มันเป็นเพลงกล่อมเด็ก ถ่ายทอดจากปรมาจารย์รุ่นสู่รุ่น Dragonball: Evolution (2009)
Here you learn what I learned of the old masters.ที่นี่เจ้าจะได้ฝึกวิชา เหมือนที่ข้าเคยฝึกมา Dragonball: Evolution (2009)
One who masters music theory... and sees a whole work with the power of reason is a "musicus"... while one who sings or performs music is a "cantor."คนที่เก่งด้านทฤษฎีดนตรี แล้วเข้าใจผลงานกับพลังของเหตุผล เราเรียกว่า "มูสิกุส" ส่วนคนที่ร้องเพลงกับด้านการแสดงเราเรียก "คันตอร์" Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
How can the masters bedroom be smaller than our restroom?ห้องนอนใหญ่เล็กกว่าห้องนั่งเล่นของเราได้ไง? Episode #1.8 (2009)
You've studied the French masters, too?คุณเรียนเรื่องบุคคลสำคัญ ของฝรั่งเศสด้วยเหรอ Dude, Where's My Groom? (2009)
I'm looking for the masters of the universe society.ปรมาจารย์ผู้รอบรู้ครอบจักรวาล Dan de Fleurette (2009)
Young lady, I said we are the masters of the universe... a society dedicated to promulgating the philosophical and political messages contained in the 1981 to '83 cartoon featuring he-man.สาวน้อย ผมบอกว่าพวกเรานี่แหละคือปรมาจารย์แห่งจักรวาล สังคมที่อุทิศตนให้กับการป่าวประกาศหลักปรัชญา รวมถึงข้อความทางการเมือง Dan de Fleurette (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mastersNo man can serve two masters.
mastersThe more skills one masters, the greater contribution one can make to society.
mastersThis art collection is rich in paintings by Dutch masters.

CMU English Pronouncing Dictionary
MASTERS    M AE1 S T ER0 Z
MASTERS'    M AE1 S T ER0 Z
MASTERSON    M AE1 S T ER0 S AH0 N
MASTERSTROKE    M AE1 S T ER0 S T R OW2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masters    (v) (m aa1 s t @ z)
mastership    (n) (m aa1 s t @ sh i p)
masterships    (n) (m aa1 s t @ sh i p s)
masterstroke    (n) (m aa1 s t @ s t r ou k)
masterstrokes    (n) (m aa1 s t @ s t r ou k s)
masters-at-arms    (n) -- (m a2 s t @ z - @ t - aa1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスターズゴルフ[, masuta-zugorufu] (n) Masters Golf Tournament; (P) [Add to Longdo]
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
五斗米道[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters) [Add to Longdo]
修論[しゅうろん, shuuron] (n) (abbr) (See 修士論文) masters thesis [Add to Longdo]
天師道[てんしどう, tenshidou] (n) (See 五斗米道) Way of the Celestial Masters (ancient Chinese Daoist movement orig. known as The Way of the Five Pecks of Rice) [Add to Longdo]
渡り奉公[わたりぼうこう, watariboukou] (n) working as a servant for a series of masters [Add to Longdo]
二君[にくん, nikun] (n) two masters [Add to Longdo]
二君に仕えず[にくんにつかえず, nikunnitsukaezu] (exp) to not serve two masters [Add to Longdo]
法帖[ほうじょう, houjou] (n) copybook printed from the works of old masters of calligraphy [Add to Longdo]
免許皆伝[めんきょかいでん, menkyokaiden] (n) possessing full mastery of an art (e.g. Judo); initiation into the secrets (e.g. of an art); full mastership [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Masters
      n 1: United States poet (1869-1950) [syn: {Masters}, {Edgar Lee
           Masters}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top