Search result for

masters

(45 entries)
(0.4653 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masters-, *masters*, master
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masters    [N] กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, Syn. faculty
mastership    [N] ความมีอำนาจ, Syn. masterdom
mastership    [N] การปกครอง, See also: การควบคุม, อำนาจบังคับบัญชา, Syn. command
mastership    [N] ตำแหน่งหัวหน้า
mastership    [N] ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญ, See also: ความเก่ง, ความรอบรู้, Syn. authority
masters-at-arms    [N] เจ้าหน้าที่ควบคุมบนเรือ, See also: ทหารเรือยศจ่าที่ควบคุมเรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masters of ceremoniesพิธีกร [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mastership(มาส'เทอะชิพ) n. ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ,การควบคุม,การบังคับบัญชา,ความสามารถ,ความรอบรู้,ความเก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
mastership(n) การปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Common criminals, masters in the ranks.นักโทษทั่วไป มียศสูงสุดในแถว Night and Fog (1956)
Mastersผู้ที่แสดงเป็นผู้มีอำนาจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Naturally once we've become masters of the state, true anarchy is that of powerอย่างโดยธรรมชาติ... ...ที่เรา'เคยเจ้านายที่กลายเป็นของthe state,ครั้งหนึ่ง ภาวะอนาธิปไตยถูกต้องเพื่อว่าของพลัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We think it is time you recognized that you are masters in someone else's home.ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องรู้ว่า คุณเป็นนายในบ้านของคนอื่น Gandhi (1982)
You must also learn from your seniors and Masters how to be a good person.เจ้าจะต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่และอาจารย์ ว่าวิธีที่จะเป็นคนดีทำยังไง. Return of the Condor Heroes (1983)
They were both masters.ทั้งคู่ล้วนเก่งกล้า The Princess Bride (1987)
I commit the lie every day. I lie even to my masters.ผมมุ่งมั่นที่โกหกทุกวัน ข้าพเจ้านอนกับเจ้านายของฉัน The Russia House (1990)
The full screaming Masters and Johnson's greatest hits.เต็มไปด้วยเสียงร้องเรียกเจ้านาย และอัลบั้มฮิตของจอห์นสัน Basic Instinct (1992)
The Masters and Johnson guy. That was him.คนที่เป็นเจ้านายและจอห์นสัน นั่นก็คือเขาล่ะ Basic Instinct (1992)
The puppet masters who pull all the strings?ไอ้พวกที่คอยชักใยเรา The Lawnmower Man (1992)
The Nuke Masters special edition!นุ๊ค มาสเตอร์ ฉบับพิเศษ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mastersNo man can serve two masters.
mastersThe more skills one masters, the greater contribution one can make to society.
mastersThis art collection is rich in paintings by Dutch masters.

CMU English Pronouncing Dictionary
MASTERS    M AE1 S T ER0 Z
MASTERS'    M AE1 S T ER0 Z
MASTERSON    M AE1 S T ER0 S AH0 N
MASTERSTROKE    M AE1 S T ER0 S T R OW2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masters    (v) (m aa1 s t @ z)
mastership    (n) (m aa1 s t @ sh i p)
masterships    (n) (m aa1 s t @ sh i p s)
masterstroke    (n) (m aa1 s t @ s t r ou k)
masterstrokes    (n) (m aa1 s t @ s t r ou k s)
masters-at-arms    (n) -- (m a2 s t @ z - @ t - aa1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスターズゴルフ[, masuta-zugorufu] (n) Masters Golf Tournament; (P) [Add to Longdo]
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
五斗米道[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters) [Add to Longdo]
修論[しゅうろん, shuuron] (n) (abbr) (See 修士論文) masters thesis [Add to Longdo]
天師道[てんしどう, tenshidou] (n) (See 五斗米道) Way of the Celestial Masters (ancient Chinese Daoist movement orig. known as The Way of the Five Pecks of Rice) [Add to Longdo]
渡り奉公[わたりぼうこう, watariboukou] (n) working as a servant for a series of masters [Add to Longdo]
二君[にくん, nikun] (n) two masters [Add to Longdo]
二君に仕えず[にくんにつかえず, nikunnitsukaezu] (exp) to not serve two masters [Add to Longdo]
法帖[ほうじょう, houjou] (n) copybook printed from the works of old masters of calligraphy [Add to Longdo]
免許皆伝[めんきょかいでん, menkyokaiden] (n) possessing full mastery of an art (e.g. Judo); initiation into the secrets (e.g. of an art); full mastership [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Masters
      n 1: United States poet (1869-1950) [syn: {Masters}, {Edgar Lee
           Masters}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top