Search result for

นายจ้าง

(37 entries)
(14.214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นายจ้าง-, *นายจ้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายจ้าง[N] employer, See also: boss, Syn. เจ้านาย, นาย, Ant. ลูกจ้าง, Example: นายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้จ้างให้ผู้อื่นทำงานให้, ผู้จ้างทำการงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นายจ้างน. ผู้จ้างทำการงาน, คู่กับ ลูกจ้าง
นายจ้างบุคคลซึ่งตกลงว่าจ้างบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกจ้าง ให้ทำงานให้และจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employerนายจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employerนายจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employerนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respondeat superior (L.)นายจ้างต้องรับผิดในการกระทำของลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employerนายจ้าง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chinese employers on operation copperhead.นายจ้างชาวจีน ในปฏิบัติการ Copperhead The Price (2008)
Ryan, let the potential employer address you formally if that's what she chooses.ไรอัน ปล่อยให้ว่าที่นายจ้างเรียกคุณอย่างเป็นทางการ ถ้าเธอเลือกที่จะเรียกเช่นนั้น Dead Like Me: Life After Death (2009)
- It's his dime.-เขาเป็นนายจ้างเรา Duplicity (2009)
You cannot deny your employer his birthday wish.คุณปฏิเสธเนื่องในวันเกิด ของนายจ้างของคุณไม่ได้ Mandala (2009)
What happens when word gets out, and it's open season on these clowns you've hired?จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเอาไปพูดปากต่อปาก และมันเป็นฤดูกาลที่เปิดโอกาศให้ ไอ้พวกกระจอกตัวตลกที่นายจ้างหรือไง Breakage (2009)
- It's the guy you'd hire.- คนที่นายจ้างมา Better Call Saul (2009)
But our employers are going to ask us about the risks involvedแต่นายจ้างของพวกเรากำลังถามถึงสิ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง Pleasure Is My Business (2009)
Tell your employers that the risk is not only a physical one.บอกพวกนายจ้างว่าความเสี่ยงไม่ใช่แค่ทางร่างกายเท่านั้น Pleasure Is My Business (2009)
Well, it wouldn't be the first time we've seen an employee try to blackmail their boss.นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่เราเห็นว่าลูกจ้างพยายามหักหลังนายจ้าง Adam Raised a Cain (2009)
- you said you had something?เช็คกับพวกนายจ้างเก่า 2-3 คน The Getaway (2009)
We've spoken to his mother, his sister, his past two employers-สอบปากคำแม่ของเขา น้องสาวของเขา และนายจ้างของเขาที่ผ่านมา Blinded by the Light (2009)
There are psychological profiles, recommendations from past employers.มีข้อมูลทางด้านจิตวิทยา จดหมายแนะนำตัวจากนายจ้างคนก่อน The Bond in the Boot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นายจ้าง[n.] (nāijāng) EN: employer ; boss   FR: employeur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boss[N] นายจ้าง, See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่, Syn. chief, employer
employer[N] นายจ้าง, See also: ผู้ว่าจ้าง, ผู้จ้าง, คนจ้าง, Syn. boss, owner, manager
master[N] เจ้านาย, See also: นายจ้าง, หัวหน้า, ผู้ควบคุม, ผู้ปกครอง, Syn. chief, leader, ruler, governor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
entrepreneur(อานทระพระเนอ') n. ผู้บริหารกิจการ,นายจ้าง,นักวิสาหกิจ,นายทุน., See also: entrepreneurial adj. ดูentrepreneur entrepreneurship n. ดูentrepreneur, Syn. employer -pl. entrepreneurs
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
padrone(พะโดรน') n. นาย,นายจ้าง,เจ้าของ,หัวหน้า,กัปตันเรือ,เจ้าของเรือ,เจ้าของโรงแรม, See also: padronism n.
sleeping(สลีพ'พิง) n. การนอน,การนอนหลับ adj. หลับ,นอนหลับ,เกี่ยวกับการนอนหลับใช้สำหรับนอนหลับ,ทำให้หลับ,ทำให้ง่วงหลับ,นอนอยู่ที่บ้านนายจ้าง
sweater(สเวท'เทอะ) n. ผู้ที่ทำงานหนัก,เสื้อกีฬาทำด้วยขนสัตว์,เครื่องทำให้เหงื่อออก,ยาขับเหงื่อ,นายจ้างที่ใช้คนงานให้ทำงานหนักมากแต่ให้ค่าจ้างต่ำ
time clockn. นาฬิกาบันทึกการมาและจากไปของคนงาน, -Phr. (punch a time clock ตอกเวลาการมาทำงานและเวลาเลิกงาน,ทำงานในแหล่งที่นายจ้างคอยจู้จี้เวลาการมาหรือกลับ)

English-Thai: Nontri Dictionary
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
employer(n) นายจ้าง,เจ้านาย,ผู้ว่าจ้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
Unternehmer(n) |der, pl. Unternehmer| นักลงทุนทางการเงิน, ผู้บริหารกิจการ, นายจ้าง, นักวิสาหกิจ, นายทุน , See also: Related: die Unternehmerin, unternehmen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top