ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schoolmaster

S K UW1 L M AE2 S T ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schoolmaster-, *schoolmaster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schoolmaster[N] ครูผู้ชาย, See also: ครู, Syn. pedagogue, professor, teacher
schoolmasterly[ADJ] เกี่ยวกับครูใหญ่
schoolmasterish[ADJ] เกี่ยวกับครูผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schoolmaster(สคูล'มาสเทอะ) n. ครูผู้ชาย,ครูใหญ่. vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นครู,ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่., See also: schoolmastership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schoolmasterOne father is more than a hundred schoolmasters.

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHOOLMASTER    S K UW1 L M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schoolmaster    (n) skˈuːlmaːstər (s k uu1 l m aa s t @ r)
schoolmasters    (n) skˈuːlmaːstəz (s k uu1 l m aa s t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schoolmaster \School"mas`ter\, n.
   1. The man who presides over and teaches a school; a male
    teacher of a school.
    [1913 Webster]
 
       Let the soldier be abroad if he will; he can do
       nothing in this age. There is another personage
       abroad, -- a person less imposing, -- in the eyes of
       some, perhaps, insignificant. The schoolmaster is
       abroad; and I trust to him, armed with his primer,
       against the soldier in full military array.
                          --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   2. One who, or that which, disciplines and directs.
    [1913 Webster]
 
       The law was our schoolmaster, to bring us unto
       Christ.                --Gal. iii.
                          24.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 schoolmaster
   n 1: presiding officer of a school [syn: {headmaster},
      {schoolmaster}, {master}]
   2: any person (or institution) who acts as an educator
   3: food fish of warm Caribbean and Atlantic waters [syn:
     {schoolmaster}, {Lutjanus apodus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top