Search result for

รอบรู้

(42 entries)
(0.0413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอบรู้-, *รอบรู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบรู้[V] be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
รอบรู้[V] expert, See also: be skilled, be well-versed, be proficient, Syn. รู้กว้าง, Ant. รู้น้อย, Example: แพทย์ประจำตัวต้องเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด ทั้งอาการและการรักษา จะต้องรอบรู้เรื่องของคนไข้แต่ละคนว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร, Thai definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รอบรู้ก. รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง, เช่น เขารอบรู้ในเรื่องกฎหมาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My size and knowledge base actually makes me older than you because of your general paleness and lack of know-how.รูปร่างกับภูมิความรู้ฉัน มันทำให้ฉันแก่กว่าเธอ เนื่องจากสีผิวซีดๆกับ การขาดความรอบรู้ของเธอ The Twilight Saga: New Moon (2009)
No witty garcia greeting for me?ไม่มีการ์เซียผู้รอบรู้มาทักทายผมหน่อยเหรอ Amplification (2009)
Trust me, this will be just fine.เชื่อเถอะ เดียวมัน"ก็ดี" นายเป็นผู้รอบรู้ The Jiminy Conjecture (2009)
I'm looking for the masters of the universe society.ปรมาจารย์ผู้รอบรู้ครอบจักรวาล Dan de Fleurette (2009)
I said the "masters of the universe."ผมบอกว่า ปรมาจารย์ผู้รอบรู้ครอบจักรวาล Dan de Fleurette (2009)
# Lived and learned from fools and from sages ## ใช้ชีวิต และเรียนรู้ # # จากความโง่ ถึงความรอบรู้Dream On (2010)
You're the-the Picasso of creepiness.นายเป็นเทพแห่งความรอบรู้ Chuck Versus the American Hero (2010)
Hacker is a very up-front guy, who is also extremely politically savvy.แฮ๊กเกอร์เป็นคนที่ตรงไปตรงมามาก และยังเป็นคนรอบรู้ในเรื่องการเมืองมาก The Predator in the Pool (2010)
I mean, you're-you're not exactly a fountain of political knowledge yourself.ฉันหมายถึง ตัว-ตัวเธอเอง ก็ไม่ใช่ผู้รอบรู้ ด้านการเมืองซะหน่อย Excellence in Broadcasting (2010)
Hmm? You see, Lois, you are his greatest weakness.รอบรู้มากขึ้นใช่ไหม? เธอเห็น ลูอิส Lazarus (2010)
It's not his intellect I'm concerned about.มันเกี่ยวกับความรอบรู้ของเขาหรอก ที่ผมกังวล Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
- Resourceful?รอบรู้... The Blind Banker (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอบรู้ [v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient   FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
รอบรู้ [adj.] (røprū) EN: omniscient ; well-read ; well-informed   FR: cultivé ; érudit ; instruit ; docte (litt.) ; versé (litt.) ; calé (fam.) ;

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all-around[ADJ] รอบรู้
be hip to[PHRV] มีความรู้ในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: รอบรู้ในเรื่อง, Syn. get hip to
ground in[PHRV] มีความรู้ดีในเรื่อง, See also: รอบรู้ในเรื่อง
kick all the tricks of the trade[IDM] รอบรู้ในสิ่งที่จะทำ, See also: เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ
knowing[ADJ] รอบรู้, See also: ฉลาด, พหูสูต, Syn. wise
sage[ADJ] ฉลาด, See also: รอบรู้, ปราดเปรื่อง, Syn. philosophic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aufklarung(ออฟ'คลีรูง) n., German การรอบรู้
conversant(คันเวอ'เซินทฺ) adj. คุ้นเคย,รอบรู้,เชี่ยวชาญ., See also: conversance n. ดูconversant conversancy n. ดูconversant, Syn. acquainted,learned,skilled
familiarise(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
familiarize(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
hip(ฮิพ) n. ตะโพก, (ก่อสร้าง) อกไก่ interj. คำอุทานที่ใช้เชียร์ adj. รู้ทันเหตุการณ์,รอบรู้ adj. ซึ่งยาวถึงตะโพก,คลุมตะโพก vt. ทำให้ตะโพกบาดเจ็บ,ทำให้ตะโพกเคลื่อน
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
mastership(มาส'เทอะชิพ) n. ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ,การควบคุม,การบังคับบัญชา,ความสามารถ,ความรอบรู้,ความเก่ง
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย,อำนาจปกครอง,อำนาจควบคุม,ความเข้าใจ,ความรอบรู้,ชัยชนะ,การเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญ
omniscience(ออมนิส'เซินซ) n. การรอบรู้ทุกอย่าง,การรอบรู้,สัพพัญญ,พระผู้เป็นเจ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
competent(adj) สามารถ,รอบรู้
conversant(adj) คุ้น,เคยชิน,รอบรู้,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ
knowing(adj) ฉลาด,รอบรู้,หลักแหลม
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้
omniscient(adj) ที่รู้แจ้ง,ที่รอบรู้,ที่ตรัสรู้
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง
wise(adj) ฉลาด,รอบรู้,สุขุม,ไตร่ตรอง
witty(adj) ฉลาด,หลักแหลม,เปรื่อง,เล่นสำนวน,รอบรู้,มีไหวพริบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top