ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รอบรู้

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอบรู้-, *รอบรู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบรู้[V] be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
รอบรู้[V] expert, See also: be skilled, be well-versed, be proficient, Syn. รู้กว้าง, Ant. รู้น้อย, Example: แพทย์ประจำตัวต้องเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด ทั้งอาการและการรักษา จะต้องรอบรู้เรื่องของคนไข้แต่ละคนว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร, Thai definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รอบรู้ก. รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง, เช่น เขารอบรู้ในเรื่องกฎหมาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not so strange. You're great at things we don't understand.ไม่แปลกหรอก เธอก็รอบรู้ในเรื่องที่เราไม่เข้าใจเหมือนกัน? Show Me Love (1998)
And it seemed to me she knew more about the world than anyone.และฉันรู้สึกราวกับว่า เธอรอบรู้เรื่องต่างๆในโลกมากกว่าใคร Anna and the King (1999)
I have never met a... a 10-year-old Nixon aficionado.ผมไม่เคยเจอเด็กสิบขวบ ที่รอบรู้เรื่องนิกสันขนาดนี้ Maid in Manhattan (2002)
- Why wouldn't she? She's got it goin' on.- ทำไมต้องไม่รู้ เธอรอบรู้สารพัด Bringing Down the House (2003)
Who's the wise guy?ผู้รอบรู้นั่นใคร? Ladder 49 (2004)
Shining wisdomเปล่งประกายความรอบรู้ Dasepo Naughty Girls (2006)
Shining wisdomเปล่งประกายความรอบรู้ Dasepo Naughty Girls (2006)
Shining wisdomเปล่งประกายความรอบรู้ Dasepo Naughty Girls (2006)
- You're very resourceful.- แกนี่รอบรู้นะ Crank (2006)
Well, you've certainly mastered that, dear.อืม เธอเป็นผู้รอบรู้จริง ๆ ที่รัก Smiles of a Summer Night (2007)
You're the fucking Zen master.คุณเป็นผู้รอบรู้นี่ คิดเอาเองสิ That Night, a Forest Grew (2007)
NO ONE IS SMARTER, MORE WELL-ROUNDED...ไม่มีใครฉลาดกว่า, รอบรู้กว่า... Poison Ivy (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอบรู้ [v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient   FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
รอบรู้ [adj.] (røprū) EN: omniscient ; well-read ; well-informed   FR: cultivé ; érudit ; instruit ; docte (litt.) ; versé (litt.) ; calé (fam.) ;

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all-around[ADJ] รอบรู้
be hip to[PHRV] มีความรู้ในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: รอบรู้ในเรื่อง, Syn. get hip to
ground in[PHRV] มีความรู้ดีในเรื่อง, See also: รอบรู้ในเรื่อง
kick all the tricks of the trade[IDM] รอบรู้ในสิ่งที่จะทำ, See also: เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ
knowing[ADJ] รอบรู้, See also: ฉลาด, พหูสูต, Syn. wise
sage[ADJ] ฉลาด, See also: รอบรู้, ปราดเปรื่อง, Syn. philosophic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aufklarung(ออฟ'คลีรูง) n., German การรอบรู้
conversant(คันเวอ'เซินทฺ) adj. คุ้นเคย,รอบรู้,เชี่ยวชาญ., See also: conversance n. ดูconversant conversancy n. ดูconversant, Syn. acquainted,learned,skilled
familiarise(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
familiarize(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
hip(ฮิพ) n. ตะโพก, (ก่อสร้าง) อกไก่ interj. คำอุทานที่ใช้เชียร์ adj. รู้ทันเหตุการณ์,รอบรู้ adj. ซึ่งยาวถึงตะโพก,คลุมตะโพก vt. ทำให้ตะโพกบาดเจ็บ,ทำให้ตะโพกเคลื่อน
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
mastership(มาส'เทอะชิพ) n. ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ,การควบคุม,การบังคับบัญชา,ความสามารถ,ความรอบรู้,ความเก่ง
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย,อำนาจปกครอง,อำนาจควบคุม,ความเข้าใจ,ความรอบรู้,ชัยชนะ,การเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญ
omniscience(ออมนิส'เซินซ) n. การรอบรู้ทุกอย่าง,การรอบรู้,สัพพัญญ,พระผู้เป็นเจ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
competent(adj) สามารถ,รอบรู้
conversant(adj) คุ้น,เคยชิน,รอบรู้,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ
knowing(adj) ฉลาด,รอบรู้,หลักแหลม
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้
omniscient(adj) ที่รู้แจ้ง,ที่รอบรู้,ที่ตรัสรู้
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง
wise(adj) ฉลาด,รอบรู้,สุขุม,ไตร่ตรอง
witty(adj) ฉลาด,หลักแหลม,เปรื่อง,เล่นสำนวน,รอบรู้,มีไหวพริบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top