Search result for

master key

(23 entries)
(0.0889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -master key-, *master key*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
master key    [N] ลูกกุญแจตัวหลัก, Syn. pass key

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
master keyn. ลูกกุญแจที่สามารถเปิดได้หลายกุญแจในสถานที่หนึ่ง ๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is Kang Gun Woo some kind of universal Master Key?รู้สึกว่าคังกอนวูจะเป็นพหูสูตไปซะแล้วทำได้ทุกอย่างเลยรึไง? Beethoven Virus (2008)
I very much need to get inside here, so if you have a master key... - You have a key, right?ฉันรู้ว่านายอยู่ในบ้าน รถนายจอกอยู่ที่นี่ เร็วๆเข้า Negro Y Azul (2009)
It's the master key. The golden ticket. The way out.มันคือกุญแจสำคัญ ตั๋วทองที่ใช้ออกไปจากที่นี่ TRON: Legacy (2010)
The master key to any and all riddles of the Grid, Grid, Grid, Grid...กุญแจสำคัญที่ไขปริศนาทั้งมวล ของเดอะกริด TRON: Legacy (2010)
Master key disengaged.กุญแจหลักหยุดทำงาน TRON: Legacy (2010)
Now let's see that master key card of yours.งั้นก็ นั่นไงกุญแจของเธอ The Kids Are Not All Right (2011)
I want the master key.ผมต้องการอัจฉริยะทางด้านกุญแจเลยนะ Deadline (2011)
You do if you have your mom's master key.เธอทำได้ถ้าเธอมีกุญแจพิเศษของแม่เธอ Loner (2011)
It's for all of them, I think. It's a master key.เปิดได้ทุกบานแหละ มันเป็นกุญแจหลัก Sucker Punch (2011)
The manager has a master key.ผู้จัดการที่นี้มีกุญแจหลักอยู่ She Needs Me (2012)
I got the master key from security.ฉันมีกุญแจหลักของรปภ. I Helu Pu (2012)
Master key.กุญแจสำคัญ Consequences (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
master keyMay I have the master key, please?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่กุญแจ [N] master key, See also: lock, Example: ยามของหอพักจะเป็นผู้เก็บรักษาแม่กุญแจเอาไว้, Thai definition: ลูกกุญแจที่ไขตัวกุญแจชนิดเดียวกันได้ทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่กุญแจ [n.] (maēkunjaē) EN: lock ; master key ; padlock   FR: serrure [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスターキー[, masuta-ki-] (n) master key [Add to Longdo]
合い鍵;合鍵;合かぎ[あいかぎ, aikagi] (n) (1) duplicate key; (2) pass key; master key; skeleton key [Add to Longdo]
主キー[しゅキー, shu ki-] (n) {comp} master key [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\ (m[.a]s"t[~e]r), n. [OE. maistre, maister, OF.
   maistre, mestre, F. ma[^i]tre, fr. L. magister, orig. a
   double comparative from the root of magnus great, akin to Gr.
   me`gas. Cf. {Maestro}, {Magister}, {Magistrate}, {Magnitude},
   {Major}, {Mister}, {Mistress}, {Mickle}.]
   1. A male person having another living being so far subject
    to his will, that he can, in the main, control his or its
    actions; -- formerly used with much more extensive
    application than now.
    (a) The employer of a servant.
    (b) The owner of a slave.
    (c) The person to whom an apprentice is articled.
    (d) A sovereign, prince, or feudal noble; a chief, or one
      exercising similar authority.
    (e) The head of a household.
    (f) The male head of a school or college.
    (g) A male teacher.
    (h) The director of a number of persons performing a
      ceremony or sharing a feast.
    (i) The owner of a docile brute, -- especially a dog or
      horse.
    (j) The controller of a familiar spirit or other
      supernatural being.
      [1913 Webster]
 
   2. One who uses, or controls at will, anything inanimate; as,
    to be master of one's time. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Master of a hundred thousand drachms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       We are masters of the sea.      --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   3. One who has attained great skill in the use or application
    of anything; as, a master of oratorical art.
    [1913 Webster]
 
       Great masters of ridicule.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       No care is taken to improve young men in their own
       language, that they may thoroughly understand and be
       masters of it.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A title given by courtesy, now commonly pronounced
    m[i^]ster, except when given to boys; -- sometimes written
    {Mister}, but usually abbreviated to Mr.
    [1913 Webster]
 
   5. A young gentleman; a lad, or small boy.
    [1913 Webster]
 
       Where there are little masters and misses in a
       house, they are impediments to the diversions of the
       servants.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) The commander of a merchant vessel; -- usually
    called {captain}. Also, a commissioned officer in the navy
    ranking next above ensign and below lieutenant; formerly,
    an officer on a man-of-war who had immediate charge, under
    the commander, of sailing the vessel.
    [1913 Webster]
 
   7. A person holding an office of authority among the
    Freemasons, esp. the presiding officer; also, a person
    holding a similar office in other civic societies.
    [1913 Webster]
 
   {Little masters}, certain German engravers of the 16th
    century, so called from the extreme smallness of their
    prints.
 
   {Master in chancery}, an officer of courts of equity, who
    acts as an assistant to the chancellor or judge, by
    inquiring into various matters referred to him, and
    reporting thereon to the court.
 
   {Master of arts}, one who takes the second degree at a
    university; also, the degree or title itself, indicated by
    the abbreviation M. A., or A. M.
 
   {Master of the horse}, the third great officer in the British
    court, having the management of the royal stables, etc. In
    ceremonial cavalcades he rides next to the sovereign.
 
   {Master of the rolls}, in England, an officer who has charge
    of the rolls and patents that pass the great seal, and of
    the records of the chancery, and acts as assistant judge
    of the court. --Bouvier. --Wharton.
 
   {Past master},
    (a) one who has held the office of master in a lodge of
      Freemasons or in a society similarly organized.
    (b) a person who is unusually expert, skilled, or
      experienced in some art, technique, or profession; --
      usually used with at or of.
 
   {The old masters}, distinguished painters who preceded modern
    painters; especially, the celebrated painters of the 16th
    and 17th centuries.
 
   {To be master of one's self}, to have entire self-control;
    not to be governed by passion.
 
   {To be one's own master}, to be at liberty to act as one
    chooses without dictation from anybody.
    [1913 Webster]
 
   Note: Master, signifying chief, principal, masterly,
      superior, thoroughly skilled, etc., is often used
      adjectively or in compounds; as, master builder or
      master-builder, master chord or master-chord, master
      mason or master-mason, master workman or
      master-workman, master mechanic, master mind, master
      spirit, master passion, etc.
      [1913 Webster]
 
         Throughout the city by the master gate.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Master joint} (Geol.), a quarryman's term for the more
    prominent and extended joints traversing a rock mass.
 
   {Master key}, a key adapted to open several locks differing
    somewhat from each other; figuratively, a rule or
    principle of general application in solving difficulties.
    
 
   {Master lode} (Mining), the principal vein of ore.
 
   {Master mariner}, an experienced and skilled seaman who is
    certified to be competent to command a merchant vessel.
 
   {Master sinew} (Far.), a large sinew that surrounds the hough
    of a horse, and divides it from the bone by a hollow
    place, where the windgalls are usually seated.
 
   {Master singer}. See {Mastersinger}.
 
   {Master stroke}, a capital performance; a masterly
    achievement; a consummate action; as, a master stroke of
    policy.
 
   {Master tap} (Mech.), a tap for forming the thread in a screw
    cutting die.
 
   {Master touch}.
    (a) The touch or skill of a master. --Pope.
    (b) Some part of a performance which exhibits very
      skillful work or treatment. "Some master touches of
      this admirable piece." --Tatler.
 
   {Master work}, the most important work accomplished by a
    skilled person, as in architecture, literature, etc.;
    also, a work which shows the skill of a master; a
    masterpiece.
 
   {Master workman}, a man specially skilled in any art,
    handicraft, or trade, or who is an overseer, foreman, or
    employer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 master key
   n 1: key that secures entrance everywhere [syn: {passkey},
      {passe-partout}, {master key}, {master}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top