Search result for

-fur-

(57 entries)
(0.1841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fur, *fur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fur[N] ขนสัตว์, Syn. fleece, pelt, peltry
fur[N] ผ้าขนสัตว์, See also: เสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์
fur[N] สิ่งที่ดูเหมือนขนสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fur(เฟอร์) n. หนังขนสัตว์ละเอียดนิ่มและหนา,สัตว์จำพวกที่มีขนยาวและนิ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
fur(n) ขนสัตว์,เสื้อผ้าขนสัตว์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
furขน, ขนสัตว์, ดู hair [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But--but if you look further down my application,แต่.. แต่ถ้าคุณลองอ่านประวัติผมอย่างละเอียดแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Okay, before we go any further...โอเค... . ก่อนที่เราจะมีอะไรไปมากกว่านี้ New Haven Can Wait (2008)
No furniture-- you did the right thingนายทำถูกแล้ว There Might be Blood (2008)
I doubt she's hiding under the furniture.ฉันพนันได้ว่า เธอคงกำลังซ่อนอยู่ใตเฟอร์นิเจอร์ Odyssey (2008)
You're spending almost $100,000 on furniture?คุณใช้เงินเกือนแสนเหรียญ\ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะ Adverse Events (2008)
Looks like she builds her own furniture.ดูเหมือนเธอจะทำเฟอร์นิเจอร์ใช้เอง Emancipation (2008)
She builds her own furniture.เธอทำเครื่องเรือนใช้เอง Emancipation (2008)
What does her furniture look like?เฟอร์นิเจอร์ที่เธอทำดูเหมือนอะไร Emancipation (2008)
What further evidence do you require of the Jedi's weakness?ฝ่าบาทยังต้องการข้อพิสูจน์อื่นใดอีก เกี่ยวกับความอ่อนแอของเจได? Ambush (2008)
We've had no further contact with General Plo Koon.เราขาดการติดต่อกับอาจารย์โพล คูน Rising Malevolence (2008)
Anakin, the Council is furious.อนาคิน สภาโกรธเจ้ามาก Rising Malevolence (2008)
How much further is it?อีกไกลมั้ย? The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furMr Johnson is self-employed and deals in repairing furniture.
furHe is furious at what they have done to him.
furThe couple spent a lot of money on furnishing their house.
furMusic gives sound to fury, shape to joy.
furI polished up the floor and furniture.
furThe fury went out of her speeches.
furWith most of the arts, if you don't get the basics down properly then it is difficult to acquire further skills.
furThe cat's fur stood on end.
furThe warehouse was empty except for a piece of furniture.
furA further reduction would make us go into the red.
furYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.
furTheir furniture was more aesthetic than practical.

CMU English Pronouncing Dictionary
FUR    F ER1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fur    (n) (f @@1 r)

German-Thai: Longdo Dictionary
für(Präp.) เพื่อ เช่น Ich bin immer für dich da. ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
furFur
furFur

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furz {m}fart [Add to Longdo]
Furche {f}; Riffel {f}corrugation [Add to Longdo]
Furche {f}drill [Add to Longdo]
Furche {f} | Furchen {pl}furrow | furrows [Add to Longdo]
Furche {f}; Rille {f}glyph [Add to Longdo]
Furcht {f}; Schreck {m}; Befürchtung {f} | aus Furcht vorfear | for fear of [Add to Longdo]
Furcht {f}apprehensibility [Add to Longdo]
Furcht {f}dread [Add to Longdo]
Furcht haben vorto be afraid of [Add to Longdo]
Furcht einflößen; Ehrfurcht einflößen; einschüchtern | Furcht einflößend; Ehrfurcht einflößend; einschüchternd | Furcht eingeflößt; Ehrfurcht eingeflößt; eingeschüchtertto awe | awing | awed [Add to Longdo]
Furchtbarkeit {f}formidableness [Add to Longdo]
Furchtlosigkeit {f}fearlessness [Add to Longdo]
Furchtlosigkeit {f}intrepidity [Add to Longdo]
Furchtsamkeit {f}fearfulness [Add to Longdo]
Furchtsamkeit {f}timidity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
软毛[ruǎn máo, ㄖㄨㄢˇ ㄇㄠˊ, / ] fur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fur \Fur\, a.
   Of or pertaining to furs; bearing or made of fur; as, a fur
   cap; the fur trade.
   [1913 Webster]
 
   {Fur seal} (Zool.) one of several species of seals of the
    genera {Callorhinus} and {Arclocephalus}, inhabiting the
    North Pacific and the Antarctic oceans. They have a coat
    of fine and soft fur which is highly prized. The northern
    fur seal ({Callorhinus ursinus}) breeds in vast numbers on
    the Prybilov Islands, off the coast of Alaska; -- called
    also {sea bear}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fur \Fur\ (f[^u]r), n. [OE. furre, OF. forre, fuerre, sheath,
   case, of German origin; cf. OHG. fuotar lining, case, G.
   futter; akin to Icel. f[=o][eth]r lining, Goth. f[=o]dr,
   scabbard; cf. Skr. p[=a]tra vessel, dish. The German and
   Icel. words also have the sense, fodder, but this was
   probably a different word originally. Cf. {Fodder} food,
   {Fother}, v. t., {Forel}, n.]
   [1913 Webster]
   1. The short, fine, soft hair of certain animals, growing
    thick on the skin, and distinguished from the hair, which
    is longer and coarser.
    [1913 Webster]
 
   2. The skins of certain wild animals with the fur; peltry;
    as, a cargo of furs.
    [1913 Webster]
 
   3. Strips of dressed skins with fur, used on garments for
    warmth or for ornament.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Articles of clothing made of fur; as, a set of furs
    for a lady (a collar, tippet, or cape, muff, etc.).
    [1913 Webster]
 
       Wrapped up in my furs.        --Lady M. W.
                          Montagu.
    [1913 Webster]
 
   5. Any coating considered as resembling fur; as:
    (a) A coat of morbid matter collected on the tongue in
      persons affected with fever.
    (b) The soft, downy covering on the skin of a peach.
    (c) The deposit formed on the interior of boilers and
      other vessels by hard water.
      [1913 Webster]
 
   6. (Her.) One of several patterns or diapers used as
    tinctures. There are nine in all, or, according to some
    writers, only six. --See Tincture.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fur \Fur\, v. t. [imp. & p. p. {Furred}; p. pr. & vb. n.
   {Furring}.]
   1. To line, face, or cover with fur; as, furred robes. "You
    fur your gloves with reason." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with morbid matter, as the tongue.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) To nail small strips of board or larger scantling
    upon, in order to make a level surface for lathing or
    boarding, or to provide for a space or interval back of
    the plastered or boarded surface, as inside an outer wall,
    by way of protection against damp. --Gwill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fur
   n 1: the dressed hairy coat of a mammal [syn: {fur}, {pelt}]
   2: dense coat of fine silky hairs on mammals (e.g., cat or seal
     or weasel)
   3: a garment made of the dressed hairy coat of a mammal

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 fur
   pine; pine‐tree
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 fur
   thief; female thief
   thief
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top