Search result for

scoldingly

(50 entries)
(0.3812 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoldingly-, *scoldingly*, scolding
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scoldingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scoldingly*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now I want you to remember this for the custody hearing, how Mommy is always scolding Daddy, okay?พ่ออยากจะให้ลูกเป็นพยานให้พ่อนะ ว่าแม่ชอบบ่นพ่อประจำเลยโอเคมั้ย ลูกทำได้มั้ย The Next Three Days (2010)
Oh, you're scolding with him, aren't you?โอ้ คุณกะลังว่าเขาอยู่นะเนี่ยะ Finding Mr. Destiny (2010)
Otherwise, I will get a scolding.ไมงั้นฉันโดนดุแน่ Episode #1.7 (2010)
You want to avoid me scolding?แกจงใจหลบเลี่ยงที่จะฟังฉันด่าแกใช่ไหม A Thousand Days' Promise (2011)
She provides, shall we say, recreational scolding for those who enjoy that sort of thing and are prepared to pay for it.เธอให้บริการ หรือเราอาจจะพูดว่าเธอให้คำดุด่าที่น่าอภิรมย์ สำหรับพวกชอบ และพร้อมจะจ่ายกับอะไรแบบนี้ A Scandal in Belgravia (2012)
Scolding me first... Can't you see I'm wet?มาถึงก็ดุเลย ไม่เห็นเหรอคะว่าหนูเปียกอยู่... A Muse (2012)
You prepare for the scolding of your life!เตรียมโดนด่าสุดชีวิตได้ The Parking Spot Escalation (2012)
He wants to give me a scolding before he sets me free.เขาอยากดุข้า แล้วก็ปล่อยข้าไป Kissed by Fire (2013)
It was the Hindi scolding that did the job.ต้องใช้คำด่าภาษาฮินดูถึงได้ผล The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Gratitude's one thing, but skip the scoldingแทนที่จะขอบคุณ ดันมาว่ากันอีก Swing Girls (2004)
Give our teaching assistant a scolding.คุณต้องจัดการครูฝึกสอนให้ฉันด้วยนะคะ My Boyfriend Is Type-B (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scoldingI didn't feel like scolding her for being late.
scoldingI gave it up after my father had given me a good scolding.
scoldingI give a good scolding.
scoldingI was not scolding you.
scoldingThe parents could not help scolding their little child.
scoldingThe scolding I gave to the other children doesn't apply to you.
scoldingWhen she was late, I felt like scolding her, but I held my tongue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำด่า[N] abuse, See also: reproach, vilification, scolding, Example: หนังสือพิมพ์ใช้คำด่าในการเขียนข่าวแรงจนเกินไป, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำหยาบคายชั่วช้าใช้ว่าผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
เกรี้ยวกราด[ADV] (scold) angrily, See also: furiously, indignantly, scoldingly, chidingly, Syn. กราดเกรี้ยว, Example: ผมลงมาจากชั้นบนของบ้านเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆ ตวาดไล่กระต่ายอย่างเกรี้ยวกราด, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทาง พร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรง ด้วยความโกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าสนุก[v. exp.] (dā sanuk) EN: enjoy scolding others   
คำด่า[n.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding   FR: juron [m] ; blasphème [m]
ก่นด่า[n.] (kondā) EN: keep scolding   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOLDING    S K OW1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scolding    (v) (s k ou1 l d i ng)
scoldings    (n) (s k ou1 l d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schimpferei {f} (mit)scolding (of) [Add to Longdo]
ausschimpfen; schimpfen; schelten | ausschimpfend; schimpfend; scheltendto scold | scolding [Add to Longdo]
schelten | scheltend | gescholten | du schiltst | er/sie schilt | ich/er/sie schalt | er/sie hat/hatte gescholten | ich/er/sie schölte | schilt!to scold | scolding | scolded | you scold | he/she scolds | I/he/she scolded | he/she has/had scolded | I/he/she would scold | scold! [Add to Longdo]
zanken | zankend | zankt | zankteto scold | scolding | scolds | scolded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
お叱り;御叱り[おしかり, oshikari] (n) (hon) (See 叱り) scolding [Add to Longdo]
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P) [Add to Longdo]
[かつ, katsu] (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout [Add to Longdo]
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P) [Add to Longdo]
気合を入れる;気合いを入れる;気合をいれる;気合いをいれる[きあいをいれる, kiaiwoireru] (exp,v1) (1) to fire oneself up; to give it one's all; to get psyched; to motivate oneself; (2) to fire someone up (with scolding, corporal punishment, etc.); to rouse [Add to Longdo]
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]
剣突く;剣突[けんつく, kentsuku] (n) (uk) (See 剣突を食わす) rough scolding; upbraiding; tongue-lashing; dressing-down [Add to Longdo]
御目玉;お目玉[おめだま, omedama] (n) a scolding [Add to Longdo]
口小言[くちこごと, kuchikogoto] (n) scolding; faultfinding [Add to Longdo]
叱り;呵り;叱;呵[しかり, shikari] (n) (See 御叱り) scolding [Add to Longdo]
叱咤(oK)[しった, shitta] (n,vs) scolding; rebuke; reprimand [Add to Longdo]
小言(P);叱言(iK)[こごと, kogoto] (n) scolding; fault-finding; (P) [Add to Longdo]
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy) [Add to Longdo]
大目玉[おおめだま, oomedama] (n) good scolding [Add to Longdo]
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挨骂[ái mà, ㄞˊ ㄇㄚˋ, / ] to receive a scolding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Scoldingly \Scold"ing*ly\, adv.
     In a scolding manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top