ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อีกทั้ง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อีกทั้ง-, *อีกทั้ง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
I've been playing cards all weekend and I've got an all-night game tonight.ฉันเล่นไพ่มาทั้งอาทิตย์เลย คืนนี้ก็ต้องเล่นอีกทั้งคืน Dirty Dancing (1987)
It's like... and then they just hang there and hover without making a sound.ผมชอบมัน (เสียงหอน) แล้วมันก็ค้างอยู่ตรงนั้น อีกทั้งร่อนไปมา โดยไม่มีเสียง Squeeze (1993)
We've already sold the film rights to his new book... as well as publication rights in eighteen languages...เรากำลังขายลิขสิทธิ์หนังสือเล่มใหม่ของเขา ให้กับบริษัทภาพยนตร์ อีกทั้งลิขสิทธิ์ในการแปลอีกสิบแปดภาษา In the Mouth of Madness (1994)
I would also like to commend you on the children's presentation.อีกทั้งข้าพเจ้าขอยกย่องเด็ก ๆ ที่พร้อมใจมาแสดงในวันนี้ The Red Violin (1998)
Oh, yeah, joining the football team and pouring some coffee.ออ, ใช่สิ, ได้เข้าทีมฟุตบอล อีกทั้งยังได้ชงกาแฟนี่อีก Hothead (2001)
Either way, you lose your job, your house and your family.ไม่ว่าทางไหน นายก็คงต้องตกงาน อีกทั้งยังต้องเสียบ้านและครอบครัวไปแน่ X-Ray (2001)
The stolen family album also backs their theoriesและได้ขโมยอัลบั้มรูปครอบครัวไป อีกทั้งทฤษฏีทั้งหลาย Oldboy (2003)
I find your presence engaging and your conversation sparkling.ข้าประจักษ์ว่าองค์หญิงนั้นงดงามและสูงส่ง อีกทั้งยังมีคำพูดคำจาที่ฉลาดหลักแหลม Mulan 2: The Final War (2004)
The 86 and FC are drifting the corners too fast.แต่ดู 86ตอนดิฟท์นี่ช่างเนียนดีจริงๆ อีกทั้งยั้งทำดิฟท์ได้ด้วยความเร็วสูง Initial D (2005)
Also... being unable to forgive the younger brother who tried to kill you...อีกทั้ง... ยังไม่สามารถอภัยให้น้องชาย ที่พยายามจะฆ่าพระองค์... Episode #1.42 (2006)
Whatever it is, we have the whole night.จะอะไรก็แล้วแต่ เรายังมีเวลาคุยกันอีกทั้งคืน Milarepa (2006)

English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top