ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furnishings

F ER1 N IH2 SH IH0 NG Z   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furnishings-, *furnishings*, furnishing
English-Thai: Nontri Dictionary
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Such expensive furnishings.เครื่องตบแต่งราคาแพง Pride & Prejudice (2005)
Yeah,I lovethe furnishings.ใช่! ฉันชอบการตกแต่ง,มันดีมากเลย No Exit (2006)
Empire furnishings and crenelated molding. Love it.ตกแต่งแนวจักรวรรดิ สุดอลังการ ชอบมากเลย National Treasure: Book of Secrets (2007)
I'm not crying. I'm just allergic to fine home furnishings.ฉันไม่ได้ร้องไห้แค่ฟุ่นเข้าตา Juno (2007)
All the furnishings were hand made by a real furniture maker.เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนี้ทำจากมือช่างเฟอร์ฯจริงๆ Arrietty (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องเรือน[n.] (khreūangreūoen) EN: furniture ; household furnishings   FR: mobilier [m] ; meuble [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FURNISHINGS    F ER1 N IH2 SH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furnishings    (n) fˈɜːʴnɪʃɪŋz (f @@1 n i sh i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陈设[chén shè, ㄔㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] furnishings, #30,956 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家具調度[かぐちょうど, kaguchoudo] (n) household furnishings [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
作物所;造物所[つくもどころ, tsukumodokoro] (n) palace workshop responsible for making furnishings, etc. (Heian period) [Add to Longdo]
調度品[ちょうどひん, choudohin] (n) furnishings; implements; equipment [Add to Longdo]
備品[びひん, bihin] (n) fixtures; furnishings; equipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 furnishings \fur"nish*ings\ n.
   1. the furniture and appliances and other movable accessories
    (including curtains and rugs) that make a home (or other
    building) livable.
    [WordNet 1.5]
 
   2. accessory wearing apparel.
 
   Syn: trappings.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top