Search result for

roll up

(41 entries)
(0.4538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roll up-, *roll up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roll up[PHRV] พับกลับ, See also: ห่อหุ้ม
roll up[PHRV] (ควัน) ลอยสูงขึ้น, See also: รวมกลุ่มสูงขึ้น
roll up[PHRV] เคลื่อนมาถึง, See also: มาถึง
roll up[PHRV] ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Roll up your sleeve.พับแขนเสื้อคุณขึ้น Last Resort (2008)
Roll up your sleeve.พับแขนเสื้อขึ้น Last Resort (2008)
- Drive. Just roll up the window.- ขับไป เลื่อนกระจกขึ้น The Happening (2008)
Just in case she decides to do a little spit up I'm gonna roll up a nice clean towel like this and put it under.เผื่อเอาไว้ว่าเธออาจจะพ่นน้ำลายออกมา ฉันจะม้วนผ้าขนหนูที่สะอาด แบบนี้และวางไว้ข้างหลัง Phoenix (2009)
All right, everyone! Roll up, roll up.เอาล่ะ ทุกคน มารวมกันทางนี้ๆ Episode #1.2 (2010)
Is he gonna roll up to the press with platforms on?เขาจะออกมาแถลงข่าวด้วยหรือเปล่า Touch of Eva (2010)
You roll up on a nigga, "Kenny with the white nose" like that.Then make it ready. The Town (2010)
They told me Brendan was coming down here to roll up on you with a Glock 21,Make a huge difference in her life. The Town (2010)
You want me to roll up the window?คุณต้องการให้ฉันไปพับหน้าต่าง? Drive Angry (2011)
You expect us to believe that you worked a case for years, and then one lucky Saturday night, you just happen to roll up on the perfect CI?คุณหวังว่าจะให้เราเชื่อหรือว่าคุณทำงานนี้มาเป็นปี และคืนวันเสาร์ที่โชคดีคืนหนึ่ง คุณก็บังเอิญเจอสายข่าวที่สมบูรณ์บบเข้าให้ Kick the Ballistics (2011)
I am say flavored roasted seaweed to roll up.สาหร่ายม้วนนะของโปรดฉันเลย Spellbound (2011)
Big. Put in inside to roll up.สอดใส้ไว้ข้างใน Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roll upRoll up your right sleeve.
roll upRoll up your sleeves and get busy.
roll upRoll up your sleeves and get to work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกผ้า[V] roll up (clothing), See also: hold up, Example: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ, Thai definition: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
ถก[V] roll up, See also: hold up, pull up, Example: เขาถกกางเกงของเขาขึ้นมาแล้วจึงถกแขนเสื้อขึ้น, Thai definition: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา
ถลก[V] roll up, See also: pull up, hitch up, raise, hike up, Syn. ถก, ยกขึ้น, ดึงขึ้น, รั้งขึ้น, เปิด, Example: เขาพลิกแขนขาตรวจดูรอยเขี้ยว หลังจากถลกหนังงูหั่นใส่หม้อ, Thai definition: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา
เถลิก[V] roll up, Syn. เถิก, Example: ลูกน้อยเถลิกเสื้อแม่ขึ้นเพื่อดูดนม, Thai definition: เลิกขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
เหลือก[v.] (leūak) EN: roll the eyes upward ; lift the eyes upward ; roll up one's eyes   FR: regarder de haut
ม้วน[v.] (mūan) EN: roll up ; coil ; wind ; curl up ; wrap   FR: enrouler ; rouler ; envelopper ; emballer ; s'enrouler
ถลก[v.] (thalok) EN: roll up ; pull up ; hitch up ; raise ; hike up   FR: relever ; retrousser
ถลกแขนเสื้อ [v. exp.] (thalok khaēn seūa) EN: roll up one's sleeve   FR: retrousser ses manches
ถก[v.] (thok) EN: pull up ; roll up ; hitch up ; raise ; push up   FR: relever ; retrousser
ถกแขนเสื้อ [v. exp.] (thok khaēn seūa) EN: push up one's sleeves ; roll up one's sleeves   FR: retrousser ses manches

Japanese-English: EDICT Dictionary
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
はぐる[, haguru] (v5r,vt) to roll up (e.g. sleeves); to turn over [Add to Longdo]
まくり上げる;捲り上げる[まくりあげる, makuriageru] (v1) to tuck (e.g. sleeves); to roll up [Add to Longdo]
巻き込む(P);巻込む(P);まき込む[まきこむ, makikomu] (v5m,vt) to roll up; to involve; to enfold; to swallow up; to drag into; (P) [Add to Longdo]
巻き上がる[まきあがる, makiagaru] (v5r,vi) to roll up; to be rolled up [Add to Longdo]
巻き上げる;巻き揚げる;捲き上げる;巻上げる[まきあげる, makiageru] (v1,vt) (1) to roll up; to hoist; to heave up; (2) to take away; to rip off (e.g. money from someone); (3) to blow up (dust) [Add to Longdo]
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P) [Add to Longdo]
丸め込む[まるめこむ, marumekomu] (v5m,vt) (1) (See 丸める・2) to coax; to seduce; (2) to roll up and put in (to something); to bundle up; (P) [Add to Longdo]
捲し上げる[まくしあげる, makushiageru] (v1,vt) (See 捲り上げる・まくりあげる) to tuck (e.g. sleeves); to roll up [Add to Longdo]
捲る[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roll up
   v 1: form into a cylinder by rolling; "Roll up the cloth" [syn:
      {roll up}, {furl}]
   2: get or gather together; "I am accumulating evidence for the
     man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot of
     data for her thesis"; "She rolled up a small fortune" [syn:
     {roll up}, {collect}, {accumulate}, {pile up}, {amass},
     {compile}, {hoard}]
   3: arrive in a vehicle: "He rolled up in a black Mercedes"
   4: make into a bundle; "he bundled up his few possessions" [syn:
     {bundle}, {bundle up}, {roll up}]
   5: close (a car window) by causing it to move up, as with a
     handle; "she rolled up the window when it started to rain"
   6: form a cylinder by rolling; "roll up a banner" [syn: {roll
     up}, {wrap up}] [ant: {unfurl}, {unroll}]
   7: show certain properties when being rolled; "The carpet rolls
     unevenly"; "dried-out tobacco rolls badly" [syn: {roll},
     {roll up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top