ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roll up

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roll up-, *roll up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roll up[PHRV] พับกลับ, See also: ห่อหุ้ม
roll up[PHRV] (ควัน) ลอยสูงขึ้น, See also: รวมกลุ่มสูงขึ้น
roll up[PHRV] เคลื่อนมาถึง, See also: มาถึง
roll up[PHRV] ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roll up. See the giant peach.เข้ามา เข้ามา ดูลูกพีชยักษ์ James and the Giant Peach (1996)
- I'll just roll up the blind. - Blow out your candles, dear.เราปิดตาแล้ว \ เป่าเทียนซะสิที่รัก Show Me Love (1998)
Wasn't that fun? I'm just gonna roll up on outta here.สนุกดีใช่มั้ย ฉันจะจรลีไปจากที่นี่ละนะ Bringing Down the House (2003)
You roll up that tent very morning in case the Forest Service snoops around.หากว่าป่าไม้ฯ เข้าไปตรวจ ก็ให้เก็บเต้นท์ทุกๆ เช้า Brokeback Mountain (2005)
I'll just roll up out here.เราจะเอามานอนข้างนอกนี่ Brokeback Mountain (2005)
Sweet's supposed to roll up on us any minute now.สวีทจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ Four Brothers (2005)
This isn't working. Roll up your sleeves.นี่ใช้ไม่ได้ ถลกแขนเสื้อขึ้น Episode #1.3 (2006)
Roll up your sleeves now!บอกให้ถลกแขนเสื้อขึ้นเดี๋ยวนี้! Episode #1.3 (2006)
You're an asshole. Roll up, Stratten.นายมันจอมเห่ย กลิ้งเลย แสตรทเทน Alpha Dog (2006)
Roll up the windows and keep quiet.ยกกระจกขึ้นและเงียบไว้ Resident Evil: Extinction (2007)
I don't know what you think your job is, but if it's anything like mine was it's to roll up drunks, twiddle your thumbs, not ask too many questions.ผมไม่รู้ คุณคิดว่างานคุณคืออะไร แต่ถ้ามีอะไรที่คล้ายๆกับของผม... ...มันก็ จัดการพวกขี้เมา หมุนหัวแม่มือ ไม่ถามคำถามมากๆ In the Valley of Elah (2007)
Roll up the cotton like this, and... push in all the way inside the anus to prevent an outflow of body fluid.ม้วนผ้าแบบนี้ และ... ใส่เข้าไปในทวารหนักเพื่อป้องกันของเหลวไหลออกมาจากร่างกาย Departures (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roll upRoll up your right sleeve.
roll upRoll up your sleeves and get busy.
roll upRoll up your sleeves and get to work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกผ้า[V] roll up (clothing), See also: hold up, Example: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ, Thai definition: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
ถก[V] roll up, See also: hold up, pull up, Example: เขาถกกางเกงของเขาขึ้นมาแล้วจึงถกแขนเสื้อขึ้น, Thai definition: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา
ถลก[V] roll up, See also: pull up, hitch up, raise, hike up, Syn. ถก, ยกขึ้น, ดึงขึ้น, รั้งขึ้น, เปิด, Example: เขาพลิกแขนขาตรวจดูรอยเขี้ยว หลังจากถลกหนังงูหั่นใส่หม้อ, Thai definition: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา
เถลิก[V] roll up, Syn. เถิก, Example: ลูกน้อยเถลิกเสื้อแม่ขึ้นเพื่อดูดนม, Thai definition: เลิกขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
เหลือก[v.] (leūak) EN: roll the eyes upward ; lift the eyes upward ; roll up one's eyes   FR: regarder de haut
ม้วน[v.] (mūan) EN: roll up ; coil ; wind ; curl up ; wrap   FR: enrouler ; rouler ; envelopper ; emballer ; s'enrouler
ถลก[v.] (thalok) EN: roll up ; pull up ; hitch up ; raise ; hike up   FR: relever ; retrousser
ถลกแขนเสื้อ [v. exp.] (thalok khaēn seūa) EN: roll up one's sleeve   FR: retrousser ses manches
ถก[v.] (thok) EN: pull up ; roll up ; hitch up ; raise ; push up   FR: relever ; retrousser
ถกแขนเสื้อ [v. exp.] (thok khaēn seūa) EN: push up one's sleeves ; roll up one's sleeves   FR: retrousser ses manches

Japanese-English: EDICT Dictionary
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
はぐる[, haguru] (v5r,vt) to roll up (e.g. sleeves); to turn over [Add to Longdo]
まくり上げる;捲り上げる[まくりあげる, makuriageru] (v1) to tuck (e.g. sleeves); to roll up [Add to Longdo]
巻き込む(P);巻込む(P);まき込む[まきこむ, makikomu] (v5m,vt) to roll up; to involve; to enfold; to swallow up; to drag into; (P) [Add to Longdo]
巻き上がる[まきあがる, makiagaru] (v5r,vi) to roll up; to be rolled up [Add to Longdo]
巻き上げる;巻き揚げる;捲き上げる;巻上げる[まきあげる, makiageru] (v1,vt) (1) to roll up; to hoist; to heave up; (2) to take away; to rip off (e.g. money from someone); (3) to blow up (dust) [Add to Longdo]
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P) [Add to Longdo]
丸め込む[まるめこむ, marumekomu] (v5m,vt) (1) (See 丸める・2) to coax; to seduce; (2) to roll up and put in (to something); to bundle up; (P) [Add to Longdo]
捲し上げる[まくしあげる, makushiageru] (v1,vt) (See 捲り上げる・まくりあげる) to tuck (e.g. sleeves); to roll up [Add to Longdo]
捲る[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roll up
   v 1: form into a cylinder by rolling; "Roll up the cloth" [syn:
      {roll up}, {furl}]
   2: get or gather together; "I am accumulating evidence for the
     man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot of
     data for her thesis"; "She rolled up a small fortune" [syn:
     {roll up}, {collect}, {accumulate}, {pile up}, {amass},
     {compile}, {hoard}]
   3: arrive in a vehicle: "He rolled up in a black Mercedes"
   4: make into a bundle; "he bundled up his few possessions" [syn:
     {bundle}, {bundle up}, {roll up}]
   5: close (a car window) by causing it to move up, as with a
     handle; "she rolled up the window when it started to rain"
   6: form a cylinder by rolling; "roll up a banner" [syn: {roll
     up}, {wrap up}] [ant: {unfurl}, {unroll}]
   7: show certain properties when being rolled; "The carpet rolls
     unevenly"; "dried-out tobacco rolls badly" [syn: {roll},
     {roll up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top