ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

für erste

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -für erste-, *für erste*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา für erste มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *für erste*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"My solicitor will advance you enough money to begin.""Notar Julien würde Ihnen Geld für erste Auslagen vorstrecken." Au Hasard Balthazar (1966)
And now I've gotta go to a house full of crazies, spring your precious daughter and probably get cut to pieces doing it.Doch nun soll ich in ein Haus voller wilder Junkies gehen, deine wertvolle Tochter rausholen und mich dafür erstechen lassen? Le marginal (1983)
Stand by for soft dock.- Fertig für erste Andockphase. - Roger. Lifeforce (1985)
- I made sure she was okay.- Ich hab gleich für Erste Hilfe gesorgt. Teach Me Tonight (2002)
It was a day made for first snows.Der Tag war wie geschaffen für ersten Schnee. Splat! (2004)
This should set ths Lord of Lords' mind at ease.Das sollte den Lord der Lords für Erste besänftigen. Shinobi: Heart Under Blade (2005)
Either a species' intelligence is developed enough for First Contact... or it isn't.Entweder eine Spezies ist weit genug entwickelt für Ersten Kontakt, oder eben nicht. Observer Effect (2005)
Maybe I pawned it for front row tickets to Justin Timberlake.Vielleicht hab ich es für erste-Klasse Tickets für Justin Timberlake verpfändet. Chuck Versus the Wookiee (2007)
I make high fashion for the high street.Ich schaffe Luxus Mode für erste Klasse Kunden. Episode #3.1 (2008)
Meanwhile, Jen and I were at my favorite first date restaurant... for the second time.Inzwischen waren Jen und ich in meinem Lieblings- restaurant für erste Dates. Zum zweiten Mal. Double Date (2009)
I suppose we'll have to hope for the former.Ich denke wir müssen für ersteres hoffen. 6955 kHz (2010)
For now, I say goodbye to this chapter of my life.Für Erste verabschiede ich mich von diesem Kapitel in meinem Leben. Not Afraid (2010)
But I just booked my first shoot, so I really just came to make fun of you and say goodbye.Aber ich wurde gerade für erste Aufnahmen gebucht, also bin ich nur vorbeigekommen, um euch zu veräppeln... und "Auf Wiedersehen" zu sagen. Charlie Kills His Ex's Sex Life (2013)
- First place ribbons earn respect, Jay.Bänder für erste Plätze ernten Respekt, Jay. A Fair to Remember (2013)
Unfortunately, we're too outgunned for the former, and Bryson is too skilled a captain for the latter.Leider haben wir für Ersteres zu wenig Kanonen und Bryson ist als Kapitän für Letzteres zu geschickt. V. (2014)
"I, Selina Catherine Meyer, do solemnly swear..."Bühne frei für erste Präsidentin wenn Selina Meyer den Amtseid ablegt. New Hampshire (2014)
- HE SOBS - Well, this is a day for firsts.- Ein Tag für erste Male. Heavy Boots (2014)
You name it, and somebody's built a database for it.Du hast es einmal erwähnt und irgendjemand hat eine Datenbank dafür erstellt. The Baker in the Bits (2015)
D-minus in biology but an A-plus in combat triage.4-Minus in Biologie, aber eine 1-Plus für Erste Hilfe im Gefecht. You Say You Want an Evolution (2015)
Actually, I made a website for it.Ich habe eine Website dafür erstellt. Zombie Bro (2015)
Usually it's the former.In der Regel für Ersteres. Ratchet & Clank (2016)
You go down the exploitation path, this is what happens.Wenn Sie sich für erstere Variante entscheiden, dem zunutze machen, geschieht Folgendes: Episode #1.2 (2016)
For the time being, I have to keep you in quarantine.Für Erste muss ich Sie in Quarantäne behalten. The Team (2016)
She's safe, for now.Sie ist für Erste in Sicherheit. Swift Hardhearted Stone (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
für Ersteสำหรับตอนนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top