Search result for

แบ

(153 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบ-, *แบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
การแปลแบบตรงตัว (phrase ) literal translation
แบ่งบรรจุseparate packing

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ[V] open, See also: unfold, expand, unfurl, spread (out), Syn. กาง, แผ่, Ant. ปิด, พับ, Example: นักเรียนบางคนออกไปทานอาหารโดยแบหนังสือทิ้งไว้ที่โต๊ะเรียน, Thai definition: กางแผ่ออก
แบ[V] open up, See also: spread out, Ant. กำ, Example: ทันทีที่เขานำอาหารมาแบตรงหน้า เจ้าไก่มันก็ลิ่วลมจิกกินอย่างอร่อย, Thai definition: แผ่ให้แบนออก
แบ[V] lie down, See also: stretch out, recline, Syn. แผ่, Example: ผมกลับมาถึงบ้าน ผมก็เห็นหนังสือแบอยู่กลางบ้านอยู่แล้ว, Thai definition: อาการที่เปิดแผ่หรือกางทิ้งไว้อย่างไม่เอาใจใส่
แบ[V] shoulder, See also: carry on the back, Syn. หาม, Example: ฉันเห็นหลานแบกหนังสือไปโรงเรียนทุกวันแล้วกลัวหลังจะหักเหลือเกิน, Thai definition: ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่า
แบ[V] shoulder, See also: bear, Syn. แบกรับ, รับ, Example: ผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างเธอจะต้องแบกปัญหาไว้อีกนานแค่ไหนกัน, Thai definition: รับภาระหนัก, มีความรับผิดชอบมาก
แบ[ADJ] flat, See also: level, even, Syn. แฟบ, Ant. นูน, พอง, Example: กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
แบ[N] mould, See also: mold, Thai definition: สิ่งที่แกะหรือสลักเป็นต้น ให้เป็นรอยลึกลงไปหรือนูนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์
แบ[N] model, See also: style, way, form, pattern, Example: การคลอดแบบโบราณนั้นทำกันที่บ้าน ทำในห้องต่อหน้าสามี, Thai definition: สิ่งที่กำหนดให้ถือเป็นหลักหรือเป็นแนวดำเนิน
แบ็บ[ADV] dead still, See also: still, hard sicken, motionlessly, Syn. เพียบ, แน่นิ่ง, Example: หญิงชรานอนแบ็บรอความตายที่คืบคลานเข้ามาใกล้ทุกที, Thai definition: อาการที่นอนอยู่กับที่ ลุกไม่ไหว ในลักษณะที่หมดกำลังหรือเจ็บป่วยมีอาการเพียบ
แบงก์[N] bank, Syn. ธนาคาร, Example: บริษัทประกันภัยไม่นิยมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เแต่ชอบที่จะไปฝากแบงก์ เพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่า, Count unit: แห่ง, Thai definition: นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อว่า ธนาคาร ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบก. แผ่ให้แบนออก เช่น แบมือ, กางแผ่ออก เช่น แบหนังสือไว้.
แบว. อาการที่เปิดแผ่หรือวางทิ้งไว้อย่างไม่เอาใจใส่เป็นต้น เช่น เปิดฝาหม้อแบไว้ ทิ้งจานข้าวแบไว้.
แบว. แบะ, ไปล่, แปล้, เฉไปข้างหลัง เช่น ควายเขาแบ้.
แบก. วางของที่มีนํ้าหนักบนบ่าหรือบนหลัง เช่น แบกกระสอบข้าวสาร แบกปืน, โดยปริยายหมายความว่า รับภาระหนัก, มีความรับผิดชอบมาก, เช่น แบกค่าใช้จ่ายในบ้านคนเดียว แบกงานไว้มาก.
แบกหน้าก. จำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อน, ทนอายทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำ, เช่น แบกหน้าไปกู้เงินเขา.
แบกะดินน. เรียกแผงขายของบนพื้นริมทางเดินว่า ร้านแบกะดิน.
แบคทีเรียน. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ไม่มีผนังห่อหุ้มนิวเคลียส มีรูปร่างกลม เป็นท่อน โค้ง หรือเป็นเกลียว.
แบ่งก. แยกออกเป็นส่วน ๆ เช่น แบ่งเงิน แบ่งของ แบ่งงาน.
แบงก์น. ธนาคาร เช่น เอาเงินไปฝากแบงก์. (อ. bank)
แบงก์ธนบัตร เช่น แบงก์ใบละ ๑๐๐.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bacteriaแบคทีเรีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pathogenic bacteriaแบคทีเรียก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacteria, pathogenicแบคทีเรียก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid-fast bacteriaแบคทีเรียติดสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacteria, acid-fastแบคทีเรียติดสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coccusแบคทีเรียทรงกลม, ค็อกคัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spirillumแบคทีเรียทรงเกลียว, สไปริลลัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillusแบคทีเรียทรงแท่ง, บาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacterial floraแบคทีเรียประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flora, bacterialแบคทีเรียประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bacteriaแบคทีเรีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lactic acid bacteriaแบคทีเรียกรดแล็กติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acetobacterแบคทีเรียกรดอะซิคิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Halophilic microorganismsแบคทีเรียชอบเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematical modelแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pathogenic bacteriaแบคทีเรียก่อโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gram-positive bacteriaแบคทีเรียแกรมบวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gram-megative bacteriaแบคทีเรียแกรมลบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phytopathogenic bacteriaแบคทีเรียโรคพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photosynthetic bacteriaแบคทีเรียสังเคราะห์แสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was her idea to use the socialites.เธอออกไอเดียใหพวกสาวสังคมมาช่วยเดินแบบแทน The Serena Also Rises (2008)
No one uses Chuck Bass.ไม่มีใครหลอกใช้ ชัด แบส ได้ The Serena Also Rises (2008)
Y-you might be privileged, Blair, but you work for every single thing you've achieved, like me.เธออาจจะเป็นคนที่พิเศษ แบลร์ แต่เธอทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ก็เหมือนกับฉัน The Serena Also Rises (2008)
Why did you do this?เธอทำแบบนี้ทำไม? The Serena Also Rises (2008)
Oh.โอ้ เธอจะบอกว่าเซรีน่ากำลังเดินแบบ The Serena Also Rises (2008)
Chuck Bass, your lawyer called.ชัด แบส ทนายของคุณมาแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Maybe I did.บางทีมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ The Serena Also Rises (2008)
Even Bart Bass doesn't hate babies.บาร์ท แบสคงไม่เกลียดแม้กระทั่งลูกของเค้าหรอก The Serena Also Rises (2008)
College versus Chuck Bass' gratitude--มหาลัย ปะทะ ชัค แบส The Serena Also Rises (2008)
Wh--what did you do with them? Are you trying to kill me?นี่เธอทำอะไรกับพวกนางแบบ เธอจะฆ่าฉันรึไง? The Serena Also Rises (2008)
What do you mean the models are gone?พวกนางแบบไปหมดแล้วหรอ? The Serena Also Rises (2008)
No, models are gone.ไม่ค่ะ นางแบบหายไปหมดแล้ว The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
แบ[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกความเสี่ยง[v. exp.] (baēk khwām sīeng) EN: incur a risk   
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility   
แบกรับ[v.] (baēkrap) EN: assume ; take on ; shoulder   
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand   
แบกแดด[n. prop.] (Baēkdaēt) EN: Bagdad   FR: Bagdad

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
workaround(n jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allot[VT] แบ่งแยกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
allot[VT] แบ่งสันปันส่วน, See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก, Syn. assign, apportion, allocate
allow[VT] แบ่งสรร, Syn. allot
apportion[VT] แบ่งสันปันส่วน, See also: แจกจ่าย, จัดสรร, Syn. allot, portion out
assort[VT] จำแนกประเภท, See also: แบ่ง, คัด, แยก, Syn. sort, classify, group
assort[VI] เป็นประเภทเดียวกัน, See also: แบ่ง, คัด, แยก
allocate to[PHRV] จัดสรร (มักใช้ passive voice), See also: แบ่งปัน, กำหนดให้, Syn. allot to
apportion among[PHRV] แบ่งปัน, See also: แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
apportion between[PHRV] แบ่งปัน, See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร
at random[IDM] แบบสุ่ม, See also: โดยสุ่มขึ้นมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board)
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ

English-Thai: Nontri Dictionary
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบ
accoutre(vt) สวม,แต่งเครื่องแบ
affine(adj) ลอกเลียน,เลียนแบ
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
apportion(vt) แบ่งปัน,แบ่งสรร
apportionment(n) การแบ่งปัน,การแบ่งสรร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
allocate (vt ) แบ่งให้, กำหนด, บรรจุ, ลง(บัญชี)
armillary sphere (n uniq ) แบบจำลองซึ่งประกอบด้วยวงแหวนแสดงตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
ballistic (adj ) แบบทิ้งตัว, ทิ้งตัว
break down into (vt ) แบ่งออกเป็น
C-note (n ) แบงค์ 100 ดอลลาร์, ธนบัตรหนึ่งร้อยดอลลาร์
Clostridium difficile[คลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล] แบคทีเรียหนึ่งในสาเหตุที่พบมากที่สุดของการติดเชื้อของลำไส้ใหญ่ ในสหรัฐอเมริกามีผลต่อผู้คนนับล้านต่อปี ผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในความเสี่ยงของการกลายเป็นติดเชื้อกับการรักษาได้ยาก. ยาปฏิชีวนะจะรบกวนแบคทีเรียปกติของลำไส้, ช่วยให้ดื้อยาแบคทีเรียที่จะกลายเป็นตัวต้านที่อยู่ภายในลำไส้ใหญ่. หลายคนติดเชื้อแบคทีเรียรักษาลำบากเพราะไม่มีอาการ. คนเหล่านี้กลายเป็นผู้ให้บริการของเชื้อแบคทีเรียและสามารถติดเชื้อผู้อื่น ในคนอื่นๆ, สารพิษที่มีผลก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง, อาการปวดท้อง, การอักเสบอย่างรุนแรงของลำไส้ใหญ่ (ไส้ใหญ่), ไข้, การตรวจนับเม็ดเลือดขาว, อาเจียนและการคายน้ำ. ในผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง, เยื่อบุภายในของลำไส้ใหญ่จะกลายเป็นที่รุนแรงอักเสบ (สภาพที่เรียกว่าเยื่อแผ่นบาง ๆ รอบเซลล์ผิดปกติ). ไม่ค่อยมีผนังและหลุมพัฒนา (ลำไส้ใหญ่จะไม่ค่อยมีผนังกั้นแต่จะเป็นรูพรุน) ซึ่งสามารถนำไปสู่การติดเชื้อที่คุกคามชีวิตของช่องท้อง
corn syrup (n ) แบะแซ
Ebene (n vi vt modal ver) แบน, ราบ, ชั้น, ระดับ, ที่ต่ำ, ราบเรียบ, แถว
flesh eating bacteria (n ) แบคทีเรียกินเนื้อมนุษย์ เป็นแบคทีเรียเติบโตในบริเวณที่มีออกซิเจนน้อย จะเป็นจุดที่แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี หรือ เมื่อติดเชื้อแบคทีเรียนี้แล้วออกซิเจนและการหมุนเวียนของเลือดจะชลอการแบ่งตัวของแบคทีเรีย
Land plot division for sale แบ่งขายที่ดิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
アンケート[あんけいと, ankeito] (n) แบบสอบถาม
商品名[しょうひんめい, shouhinmei] (n) แบรนด์สินค้า
新型[しんがた, shingata] (n) แบบใหม่
模型[もけい, mokei] แบบจำลอง, รูปจำลอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
負う[おう, ou] (adv) แบก(ภาระ เด็ก),รับ(หน้าที่),ได้รับ(บาดเจ็บ),เป็นหนี้
洋風[ようふう, youfuu] แบบฟรั่ง,ไสตล์ฟรั่ง
図面[ずめん, zumen] (n ) แบบร่างที่เขียนขึ้นโดยมากใช้เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตหรือก่อสร้าง
所得税申告書[shotokuzei shinkokusho] (n ) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
運ぶ[はこぶ, hakobu] แบก ขน(ของ) ลาก(พู่กัน) เดินเรื่อง คืบหน้า
大腸菌[だいちょうきん, daichoukin] (n ) แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最新[さいしん, saishin] Thai: แบบใหม่
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
背負う[せおう, seou] Thai: แบEnglish: to carry on back or shoulder
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
分ける[わける, wakeru] Thai: แบ่ง English: to divide
割る[わる, waru] Thai: แบ่ง English: to divide
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
別れる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
洋式[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style
和風[わふう, wafuu] Thai: แบบญี่ปุ่น English: Japanese style

German-Thai: Longdo Dictionary
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
teilenแบ่งออกเป็นส่วน |teilte, geteilt|
tragenแบก, ขน |trug, getragen|
zerdrücken(vt) |zerdrückte, hat zerdrückt| บด ขยี้ กดให้แบ
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Form(n) |die, pl. Formen| แม่แบ
auswendig(adv) ขึ้นใจ เช่น auswendig lernen เรียนแบบท่องจำ

French-Thai: Longdo Dictionary
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี
moitié(n) |f| ครึ่งหนึ่ง เช่น la moitié des habitants ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด, faire moitié-moitié ทำหรือแบ่งห้าสิบห้าสิบ
façon(n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top