Search result for

furls

(122 entries)
(2.4975 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furls-, *furls*, furl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา furls มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *furls*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furl[VI] ม้วน, See also: ห่อ, หุบ, พับ
furl[VT] ม้วน, See also: ห่อ, หุบ, พับ, Syn. fold up, roll up
furl[N] สิ่งที่เป็นม้วน หรือเป็นพับ
furl[N] การพับ, See also: การม้วน
unfurl[VT] คลี่ออก, See also: ทำให้กางออก, คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่, Syn. unfold, Ant. furl
unfurl[VI] คลี่ออก, See also: ทำให้กางออก, คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่, Syn. unfold, Ant. furl
furlong[N] มาตรการวัดระยะทางซึ่งมีค่าเท่ากับ 220 หลา
furlough[N] การพักงาน
unfurling[N] การคลี่ออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furl(เฟิร์ล) vt. ม้วนแน่น,ม้วน,หุบ,ห่อ,รูด. vi. เป็นม้วน. n. การม้วน,การหุบร่มหรือมัด,การห่อปีก,สิ่งที่เป็นม้วน., See also: furlable adj. furler n.
furlongn. หน่วยระยะทาง220หลา
furlough(เฟอร์'โล) n. การลาพักงาน,การอนุญาตให้ลาพักงาน,การให้ออกจากงาน. vt. อนุญาตให้ลาพักงาน,ให้ออกจากงาน
unfurl(อันเฟิร์ล') vt.,vi. คลี่ออก,คลายออก,กางออก,เปิดออก,เปิดเผย,แสดง, Syn. unfold

English-Thai: Nontri Dictionary
furl(vt) พับเก็บไว้,หุบ(ร่ม),รูด(ม่าน),ม้วน(ธง)
furlong(n) หน่วยวัดความยาวเป็นเฟอร์ลอง
furlough(n) การอนุญาตให้ลาพัก,การลาพักงาน
furlough(vt) อนุญาตให้ลาพัก,ลาพัก,ให้ออกจากงาน
unfurl(vt) คลี่ออก,คลายออก,กางออก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He always went down to help him carry the lines, the gaff and harpoon... ... and the sail that was furled around the mast.ดำเนินการเส้นขดฉมวกและ ฉมวก และเรือที่ถูกม้วนรอบเสา ใบปะ The Old Man and the Sea (1958)
The sail was patched with flour sacks, and furled.ด้วยกระสอบแป้งและม้วน The Old Man and the Sea (1958)
He unstepped the mast, furled the sail... ... shouldered the mast, and started to climb.เขา unstepped เสา, ม้วนเรือ และ เขาไหล่เสาและเริ่มที่จะปีนขึ้น ไป The Old Man and the Sea (1958)
Excuse me, but Colonel Cooke would like to see you before you leave on furlough.ขอโทษนะ แต่พันเอก Cooke อยากจะเห็นคุณก่อนที่คุณจะออกจากวันที่ลา Bloodsport (1988)
Weekend furloughs, work programs.ร่อยหรอวันหยุดสุดสัปดาห์การทำงานของโปรแกรม The Shawshank Redemption (1994)
I mean, just because there's a road unfurling in front of you, doesn't mean you have to take it.ฉันหมายถึง แค่เพียงเพราะ ข้างหน้าพอมีช่องให้เธอเล็ดลอดไปได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า เธอต้องไปตามนั้น Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
I have to go to the U.N., and division has given you a temporary furlough into my custody.ฉันต้องไปที่อาคาร UN และ ทางแผนกได้สั่งให้คุณ พักงานชั่วคราวและมาอยู่ใน การควบคุมตัวของฉัน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I'll furlough five of my worst sodomites for a play date with sweet Katrina.ฉันจะห้าของ sodomites เวลาพักงานที่เลวร้ายที่สุดของฉัน for วันที่เล่นกับหวาน Katrina Death Race 2 (2010)
Reef the mainsail and furl the jib!ลดใบเรือใหญ่และม้วนเก็บแขนปั้นจั่น! Beginner Pottery (2010)
Desktop Dan's about to make a break in the final furlong.เดสท์ท็อป แดนกำลังจะแซงในเฟอร์ลองค์ระยะสุดท้าย Dentist of Detroit (2011)
But, you know what, at least I got to keep little Furlong.แต่ยังดี ที่ยังได้เลี้ยงเฟอลอง American Reunion (2012)
You named your kid after Eddie Furlong?ตั้งชื่อลูกตาม เอดดี้ เฟอลอง คนที่เล่นเป็นจอน คอนเนอร์งั้นเหรอ? American Reunion (2012)
After taking me off furlough and sending me to this godforsaken place?หลังจากลากผมออกมาจากพักร้อน\ แล้วส่งผมมานี้ ในที่เฮงซวยเนี่ยนะ? Resident Evil: Damnation (2012)
To see his mother. It's called compassionate furlough.เพื่อให้เขาไปเจอแม่ มันเรียกว่าการลาพักเพื่อความเห็นใจ That Girl Is Poison (2012)
I got you a 24-hour furlough.ฉันให้เวลาเธอหยุดพัก 24 ชั่วโมง The Sin Eater (2013)
I will unfurl 1,000 years of Kree justice on Xandar, and burn it to its core!ข้าจะสะสาง หนี้แค้นพันปีของครี กับแซนดาร์ ก่อนเผาให้เกรียมถึงแกน Guardians of the Galaxy (2014)
This is a furlough for men who have passed the basic training.นี่คือลาสำหรับคนที่ได้ผ่านการ ฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน Hacksaw Ridge (2016)
I put in for this furlough three weeks ago.ฉันใส่ในลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมา Hacksaw Ridge (2016)
Show me you know how to handle a rifle and I'll sign your furlough.แสดงให้ฉันเห็นคุณรู้วิธีจัดการ กับปืนไรเฟิลและฉันจะลงนามลาของคุณ Hacksaw Ridge (2016)
Furlong, you're free to go.ฝรั่ง นายเป็นอิสระแล้ว Hacker (2016)
Also, the proud owner of a massive penis which he loves to unfurl at any given opportunity.และยังเป็นเจ้าของเจ้าโลกขนาดใหญ่ ที่ภูมิใจในตัวเองมาก และเขาก็หาโอกาสเอาออกมาอวดอยู่เสมอ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Furlow, Otis B Lieutenant J. G., United States Navy.Furlow, Otis B Lieutenant J. G., US Navy. Close Encounters of the Third Kind (1977)
You know, like, in a Work Furlough Program or something.Du weißt doch, so wie in dem Work Furlough- Programm oder etwas Ähnlichem. Knight Behind Bars (1985)
I want to know if she's on a Work Furlough Program or not.Ich will wissen, ob sie in diesem Work Furlough-Programm ist, oder nicht. Knight Behind Bars (1985)
Mr. Furley.Mr. Furley. Birthday Boy Toy (1997)
Furley Fife.Furley... Fife. Hast du das gesehen? Birthday Boy Toy (1997)
- Mr Furlong.Mr. Furlong. The Faculty (1998)
Mr Furlong thinks it might be a new species.Mr. Furlong denkt, es könnte eine neue Spezies sein. The Faculty (1998)
I made a "D" on a biology test right after, and Mr Furlong changed it to an "A."Ich bekam in Bio eine Vier und Mr. Furlong machte eine Eins daraus. The Faculty (1998)
Furlong must have sent it up to the university.Furlong hat es wohl an die Uni geschickt. The Faculty (1998)
Well, it's like this, Mr Furlong,Es geht darum Mr. Furlong. The Faculty (1998)
Look, sorry to impose and disrupt, Mr Furlong, but...Verzeihen Sie die Störung, Mr. Furlong, aber... The Faculty (1998)
- Put him the fuck down, Furlong.Lassen Sie ihn los, Furlong. The Faculty (1998)
See, this partially explains what happened to Furlong.Das erklärt, was mit Furlong passierte. The Faculty (1998)
With Mr Furlong, we plunged it into his eye, and the reaction was instantaneous.Mr. Furlong bekam es ins Auge. Das hat sofort gewirkt. The Faculty (1998)
- The Furlings.- Den Furlings. Out of Mind (1999)
- The Furlings.- Den Furlings. The Fifth Race (1998)
Murray Furlong.Murray Furlong. Everybody Hurts (2002)
- Furlings.- Die Furlings. Paradise Lost (2003)
"Furling" - sounds cute and fuzzy to me."Furling" - hört sich süß und flauschig an. Paradise Lost (2003)
And the Furlings?Und die Furlinger? Citizen Joe (2005)
Furlings.Furlinger. Citizen Joe (2005)
We are the Furlings.Wir sind die Furlings. 200 (2006)
The only reason I am here is to make cash for a surf trip.Ich bin nur deshalb hier, um Geld für einen Surfurlaub zu verdienen. The Test (2007)
First Mr Furley disrespects me, and then she shoots my business manager?Das kann nicht Ihr Ernst sein, Donaghy. Zuerst ist Mr. 'Furley' hier respektlos zu mir, und nun schießt sie auf meinen Manager? The Source Awards (2007)
Well, Furlough will teach him.Furlough wird es ihm beibringen. The Tale of Despereaux (2008)
Come on, Furlough, hurry up!Komm, Furlough, beeil dich! The Tale of Despereaux (2008)
That's the point, Furlough.Das ist es doch, Furlough. The Tale of Despereaux (2008)
Furlough, I want to see you in my study, right now.Furlough, komm sofort zu mir in mein Arbeitszimmer. The Tale of Despereaux (2008)
Furlough, listen. You've gotta help me.Furlough, du musst mir helfen. The Tale of Despereaux (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ[V] open, See also: unfold, expand, unfurl, spread (out), Syn. กาง, แผ่, Ant. ปิด, พับ, Example: นักเรียนบางคนออกไปทานอาหารโดยแบหนังสือทิ้งไว้ที่โต๊ะเรียน, Thai definition: กางแผ่ออก
การใช้ใบ[N] unfurling a sail, See also: unfolding a sail, Syn. การกางใบ, Thai definition: การกางใบแล่นเรือ
คลี่[V] spread out, See also: open, unfold, unfurl, stretch, Syn. แผ่, คลาย, Ant. พับ, Example: น้องๆ ลองช่วยกันคลี่กล่องซึ่งเป็นทรงสามมิติออกมาเป็นแผ่นดู, Thai definition: คลายสิ่งที่ม้วนหรือพับอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail   
ขยายใบเรือ[v. exp.] (khayāi bai reūa) EN: unfurl a sail   
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch   FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler

CMU English Pronouncing Dictionary
FURLAN    F ER1 L AH0 N
UNFURL    AH0 N F ER1 L
FURLOW    F ER1 L OW2
FURLAUD    F ER0 L OW1
FURLETT    F ER0 L EH1 T
FURLETT    F ER1 L AH0 T
FURLONG    F ER1 L AO2 NG
FURLOUGH    F ER1 L OW0
UNFURLED    AH0 N F ER1 L D
FURLOUGHS    F ER1 L OW0 Z
UNFURLING    AH0 N F ER1 L IH0 NG
FURLOUGHED    F ER1 L OW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furl    (v) (f @@1 l)
furls    (v) (f @@1 l z)
furled    (v) (f @@1 l d)
unfurl    (v) (uh1 n f @@1 l)
furling    (v) (f @@1 l i ng)
furlong    (n) (f @@1 l o ng)
unfurls    (v) (uh1 n f @@1 l z)
furlongs    (n) (f @@1 l o ng z)
furlough    (n) (f @@1 l ou)
unfurled    (v) (uh1 n f @@1 l d)
furloughs    (n) (f @@1 l ou z)
unfurling    (v) (uh1 n f @@1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtelmeile {f}furlong [Add to Longdo]
Rollsegelvorrichtung {f} [naut.]roller furling [Add to Longdo]
aufrollen | aufrollendto furl | furling [Add to Longdo]
ausbreiten | ausbreitendto unfurl | unfurling [Add to Longdo]
beurlauben | beurlaubendto furlough | furloughing [Add to Longdo]
beurlaubtfurloughed [Add to Longdo]
entfalteteunfurled [Add to Longdo]
entfalten; entrollento unfold; to unfurl [Add to Longdo]
entfaltendunfurling [Add to Longdo]
klappt zusammenfurls [Add to Longdo]
rollt auffurls [Add to Longdo]
rollte auffurled [Add to Longdo]
zusammenklappen | zusammenklappend | zusammengeklapptto furl | furling | furled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハロン[, haron] (n) (1) halon; (2) furlong; (P) [Add to Longdo]
ファーロング[, fa-rongu] (n) furlong [Add to Longdo]
帰休[ききゅう, kikyuu] (n,vs) (military) leave; furlough; (P) [Add to Longdo]
休暇[きゅうか, kyuuka] (n) holiday; day off; furlough; absence (from work); (P) [Add to Longdo]
公暇[こうか, kouka] (n) leave of absence; furlough [Add to Longdo]
賜暇[しか, shika] (n) furlough; leave of absence [Add to Longdo]
自宅待機[じたくたいき, jitakutaiki] (n) (1) standing by at home (e.g. to prevent the spread of illness); (2) being on furlough; being temporarily laid off [Add to Longdo]
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开放[kāi fàng, ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] to lift (restrictions); to open; to make open to the public; to lift a ban; to unfurl; to bloom [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top