ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*truly*

T R UW1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: truly, -truly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truly(adv) อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริง
truly(adv) อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truly(ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี., Syn. actually
yours trulyn. วลีท้ายจดหมายโดยทั่วไป,ฉัน,ของฉัน

English-Thai: Nontri Dictionary
truly(adv) อย่างเป็นจริง,ด้วยความจริง,อย่างแท้จริง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trulyA healthy curiosity is truly a fine thing.
trulyAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
trulyA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.
trulyAs a parent I was in a truly pitiable state.
trulyAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
trulyI admire her truly.
trulyI can take care of yours truly.
trulyI can truly say that baby is ugly.
trulyI find his every word truly offensive.
trulyIf you help, I am truly rescued.
trulyIsn't that just what you'd expect from the prince? He certainly has the character of a truly great man.
trulyIt is truly a nice day today.
trulyIt is truly difficult to know the truth, and still more difficult to speak it.
trulyIt is truly regrettable.
trulyIt is truly said that time is anger's medicine.
trulyIt is truly said that time is money.
trulyI truly loved her.
trulyI wonder if you are truly happy.
trulyNo money, no job, no friends. He was truly at loose ends.
trulyPitching camp on sand banks that go under at high tide is a truly stupid thing to do.
trulyTell me truly what you think.
trulyTell me truly what you think about it.
trulyThe aurora was truly remarkable.
trulyThe peacock has a truly gorgeous tail.
trulyThese are truly the best products.
trulyThe sea was truly calm.
trulyThe truly remarkable feature of sound production by birds is that the two side of the syrinx can act independently.
trulyThe way I truly feel.
trulyTruly, the actor played cowboy roles better than any other actor.
trulyYou are truly an antidote for my melancholy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามความเป็นจริง(adv) actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
ขอแสดงความนับถือ(v) Yours truly, Example: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ
อย่างจริงใจ(adv) sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
อย่างแท้จริง(adv) actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
แท้ที่จริง(adv) as a matter of fact, See also: in fact, really, truly, Syn. อันที่จริง, ตามที่จริง, Example: สิ่งที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่นั้น แท้ที่จริงมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง
มั่นแม่น(adv) surely, See also: certainly, truly, Syn. แม่นมั่น, Example: เขาฝันถึงอนาคตอันสดใส และตั้งใจอย่างมั่นแม่นเอาไว้ว่า ถ้าเรียนจบแล้วจะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
แท้(adv) really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai Definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
แท้จริง(conj) in fact, See also: really, truly, as a matter of fact, in reality, Syn. โดยความเป็นจริง, ตามที่เป็นจริง, Example: การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น
แท้จริง(adv) truly, See also: really, actually, genuinely, Syn. แท้ๆ, จริงๆ, Example: ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง
เป็นแน่แท้(adv) really, See also: truly, certainly, actually, surely, Syn. จริง, แน่นอน, Example: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดูดีกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเป็นแน่แท้
แล(adv) verily, See also: really, truly, Syn. จริง, ทีเดียว, Example: การแสวงหาทรัพย์สมบัตินี้แลที่เป็นเหตุให้ฝรั่งขาย อุดมการณ์ ให้คนในเอเชีย, Thai Definition: มักใช้ในที่สุดประโยค หรือในที่สุดสร้อยโคลง
โดยจริง(adv) truly, See also: surely, in fact, actually, practically, Syn. ที่จริง, แท้จริง, Example: โดยจริงแล้วเขาต้องทำงานหนักมาก
โดยแท้(adv) really, See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually, Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้
โดยแท้จริง(adv) truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ถ่องแท้(adv) truly, See also: clearly, Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, แน่นอน, Example: ความจริงแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถ่องแท้
ช่าง(aux) indeed, See also: really, truly, very, so, terribly, Example: รูปภาพนี้ ฝีมือวาดช่างยอดเยี่ยมจริงๆ, Thai Definition: มีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่ง, มีลักษณะนิสัยโน้มไปในทางนั้นๆ
ชีวิตจิตใจ(adv) wholeheartedly, See also: very, truly, absolutely, Syn. เป็นอย่างมาก, Example: เด็กชายชอบท่องป่าล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ
เชียว(adv) indeed, See also: really, truly, certainly, absolutely, quite, Syn. ทีเดียว, เทียว, Example: อาจารย์สอนภาษาคนใหม่ออกข้อสอบภาษาอังกฤษยากเชียว
แท้(adv) really, See also: actually, truly, indeed, in fact, certainly, genuinely, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน, Thai Definition: อย่างเป็นความจริง
จริง(adv) really, See also: truly, indeed, Syn. แน่แท้, แน่นอน, แท้จริง, จริงๆ, Ant. เท็จ, โกหก, หลอกลวง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง, Thai Definition: เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง
จริงๆ(adv) really, See also: truly, indeed, Syn. จริง, แน่ๆ, แน่นอน, Ant. เล่นๆ, Example: การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[chīo] (adv) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely
โดยจริง[dōi jing] (adv) EN: truly
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
โดยแท้จริง[dōi thaējing] (adv) EN: truly
ใจจริง[jaijing] (adv) EN: really ; sincerily ; truly  FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จริง[jing] (adv) EN: really ; truly ; indeed  FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ[jing-jing] (adv) EN: really ; truly ; actually  FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
ขอแสดงความนับถือ[khø sadaēng khwām naptheū] (xp) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ตามความเป็นจริง[tām khwām pen jing] (adv) EN: actually ; indeed ; really ; truly  FR: réellement
แท้จริง[thaējing] (adv) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality  FR: vraiment ; réellement
อย่างจริงใจ[yāng jingjai] (adv) EN: sincerely ; truly ; cordially  FR: sincèrement

CMU English Pronouncing Dictionary
TRULY T R UW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truly (a) trˈuːliː (t r uu1 l ii)
untruly (a) ˈʌntrˈuːliː (uh1 n t r uu1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, ] really and truly, #2 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] really; truly; indeed; real; true; genuine, #102 [Add to Longdo]
真是[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, ] (idiom) "it is truly...", #758 [Add to Longdo]
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, / ] truly; indeed; severely; harshly, #9,997 [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] truly; whirlpool, #70,190 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] truly, #550,053 [Add to Longdo]
真个[zhēn gè, ㄓㄣ ㄍㄜˋ, / ] really; truly; indeed [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wirklich; wahrlich {adv}truly [Add to Longdo]
HochachtungsvollYours truly [Add to Longdo]
Ich war richtig dankbar.I was truly grateful. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マジ切れ[マジぎれ;マジギレ, maji gire ; majigire] (n,vs) (sl) (See キレる) being truly angry [Add to Longdo]
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure [Add to Longdo]
宜;諾[むべ;うべ, mube ; ube] (adv) truly; indeed [Add to Longdo]
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) [Add to Longdo]
大横綱[だいよこづな, daiyokoduna] (n) sumo grand champion considered to be truly great, usually with over 10 makuuchi tournament wins [Add to Longdo]
大金星[だいきんぼし, daikinboshi] (n) most spectacular victory; win of rank-and-file sumo wrestler over the truly great grand champion [Add to Longdo]
店主敬白[てんしゅけいはく, tenshukeihaku] (exp) Store owner, at your service; Yours truly, the Store Owner [Add to Longdo]
本当に[ほんとうに(P);ほんとに(ik), hontouni (P); hontoni (ik)] (adv) really; truly; (P) [Add to Longdo]
洵美[じゅんび, junbi] (adj-na) (obsc) exquisite; truly beautiful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truly \Tru"ly\, adv. [From {True}.]
   1. In a true manner; according to truth; in agreement with
    fact; as, to state things truly; the facts are truly
    represented.
    [1913 Webster]
 
       I can not truly say how I came here. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Exactly; justly; precisely; accurately; as, to estimate
    truly the weight of evidence.
    [1913 Webster]
 
   3. Sincerely; honestly; really; faithfully; as, to be truly
    attached to a lover; the citizens are truly loyal to their
    prince or their country. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformably to law; legally; legitimately.
    [1913 Webster]
 
       His innocent babe [is] truly begotten. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. In fact; in deed; in reality; in truth.
    [1913 Webster]
 
       Beauty is excelled by manly grace
       And wisdom, which alone is truly fair. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truly
   adv 1: in accordance with truth or fact or reality; "she was now
       truly American"; "a genuinely open society"; "they don't
       really listen to us" [syn: {truly}, {genuinely},
       {really}]
   2: by right; "baseball rightfully is the nation's pastime" [syn:
     {rightfully}, {truly}]
   3: with sincerity; without pretense; "she praised him sincerely
     for his victory"; "was unfeignedly glad to see his old
     teacher"; "we are truly sorry for the inconvenience" [syn:
     {sincerely}, {unfeignedly}, {truly}] [ant: {insincerely}]
   4: in fact (used as intensifiers or sentence modifiers); "in
     truth, moral decay hastened the decline of the Roman Empire";
     "really, you shouldn't have done it"; "a truly awful book"
     [syn: {in truth}, {really}, {truly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top