ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างแม่นยำ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างแม่นยำ-, *อย่างแม่นยำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแม่นยำ[ADV] accurately, See also: exactly, Syn. อย่างเที่ยงตรง, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: พยานโจทย์จำหน้าจำเลยได้อย่างแม่นยำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- An accurate profile by 4:00 today?-ได้ผลวิเคราะห์อย่างแม่นยำภายในสี่โมงเย็นวันนี้? Extreme Aggressor (2005)
AII of the land masses accurately portrayed.ผืนแผ่นดินทุกผืนถูกแสดงไว้อย่างแม่นยำ An Inconvenient Truth (2006)
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.พวกเขาสามารถตรวจวัดอย่างแม่นยำ ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ว่าน้ำจำนวนมากเพียงใดที่จะล้นเขื่อนกันน้ำในนิวออร์ลีนส์ An Inconvenient Truth (2006)
Keung stabbed Wong very precisely.เก็นแทงวองอย่างแม่นยำ Confession of Pain (2006)
That's precisely what Bevin Rennie Llywellen wanted you to think.อย่างแม่นยำที่ บีวิน เร็นนี่ ลีเวลเล็น ต้องการให้นายคิด American Duos (2007)
General manager Gerald Olin is well-versed in the hotel's tragic history, dryly reciting the docket of carnage like a bookkeeper discussing his ledger.2 ราย ถูกบีบคอตาย ผู้จัดการทั่วไป เจอรัลด์ โอลิน เป็นคนที่แต่งเรื่องประวัติโศกนาฏกรรม ในโรงแรมได้อย่างยอดเยี่ยม ท่องเรื่องความตายได้อย่างแม่นยำ เหมือนเป็นนักบัญชี 1408 (2007)
I've input all the major fault areas and I've programmed the artifcial intelligence to accurately move the earth's tetronic plates.เพิ่มตำแหน่งบริเวณที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลก และผมได้จำลองสถานการณ์ การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอย่างแม่นยำ 2012 Doomsday (2008)
First, there's still the concern about paradoxes, and second it's impossible to pinpoint the exact moment the team was sent.อย่างแรก เราห่วงเรื่องความผิดปรกติทางธรรมชาติ อย่างที่สอง การส่งไม่สามารถกำหนดเวลาจุดหมายได้อย่างแม่นยำ 100 Million BC (2008)
So all the other cuts were made with a near-perfect blade of surgical quality.จากนั้น การบันทึกอื่นๆ บอกว่าถูกทำอย่างแม่นยำ Saw VI (2009)
I'm suggesting Lieutenant Scott perform a slingshot maneuver around the planet to do exactly the opposite.ผมกำลังแนะนำ ให้ผู้หมวดสก๊อต ใช้วิธีแซงหน้ายาน คนละด้านของดวงดาว และทำอย่างแม่นยำ Light (2009)
Precisely. That's the only way it will stick. It has to seem self-generated.ได้อย่างแม่นยำ นั่นเป็นวิธีเดียวที่มันจะติด มันจะดูเหมือนตัวเองสร้างขึ้น Inception (2010)
Savants are referred to me from all over the country, and any number of them have eidetic skills..คนคงแก่เรียนถูกส่งต่อมาให้ผม จากทั่วทั้งประเทศ และจำนวนหนึ่งของพวกเขามีทักษะ จดจำได้อย่างแม่นยำ The Garden of Forking Paths (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurately[ADV] อย่างแม่นยำ, See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง, Syn. correctly, precisely, exactly, certainly
correctly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ, Syn. aright, right, Ant. incorrectly, wrong, wrongly
rigorous[ADJ] อย่างแม่นยำ, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. exacting, precise
truly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
truly(ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี., Syn. actually

English-Thai: Nontri Dictionary
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่นอน,อย่างละเอียด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top