ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sincerely

S IH2 N S IH1 R L IY0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sincerely-, *sincerely*, sincere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sincerely[ADV] อย่างจริงใจ, Syn. honestly
sincerely[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างบริสุทธิ์, Syn. truly, really

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sincerely yours ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. yours sincerely,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yours sincerely, wasting awayขอแสดงความนับถือเสียออกไป Yellow Submarine (1968)
Okay, great, you won't believe this, sincerely.โอเค เจ๋ง พวกนายต้องไม่เชื่อแน่ จริงๆนะ Stand by Me (1986)
You got to, man. Sincerely, you won't believe this. Can you, Gordie?ต้องได้สิเพื่อน จริงๆนะ นายต้องไม่เชื่อเรื่องนี้ แล้วนายล่ะ กอร์ดี้? Stand by Me (1986)
I don't like this. Sincerely.ฉันไม่ชอบเลยว่ะ จริงๆนะ Stand by Me (1986)
No, really, I wasn't. Sincerely.ไม่เลย จริงๆ เปล่านะ ให้ตายสิ Stand by Me (1986)
Oh, yeah, my cousin's like that. Sincerely.โอ้ ใช่ ลูกพี่ลูกน้องฉันก็เหมือนกัน จริงๆ Stand by Me (1986)
Be assured, ladies, that Mrs Collins and myself sincerely sympathise with you in your distress, which must be of the bitterest kind, proceeding from a cause which no time can remove.โปรดมั่นใจได้เลยครับสาวๆ ว่าคุณนายคอลลินส์และตัวผม เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงในความทุกข์ของพวกคุณ สำหรับความขมขื่นสุดแสนที่ดำเนินไป โดยที่เวลาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ Episode #1.5 (1995)
I don't agree with them, but many sincerely feel...ผมไม่เห็นด้วยกับพวกเขา แต่หลายคนรู้สึกอย่างจริงใจ ... The Birdcage (1996)
"Your Majesty, the United States sincerely appreciates your generous offer to help end this tragic conflict. ""Your Majesty, the United States sincerely appreciates your generous offer to help end this tragic conflict. " Anna and the King (1999)
I tried sincerely to give it up...ฉันพยายามอย่างเหลือเกิน ที่จะจากมันมา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Sincerely, HAN Sung-hyun Dec. 28, 1997จากใจจริง 28 ธันวาคม 1997 ฮาน ซัง ยัน Il Mare (2000)
Sincerely, Kim Eun-joo Dec. 29, 1999ด้วยความจริงใจ 29 ธันวาคม 1999 คิม บุนจู Il Mare (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sincerelyHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
sincerelyIf only you work sincerely, you will be trusted.
sincerelyI sincerely hope for their happiness.
sincerelyI sincerely hope that you will soon recover from your illness.
sincerelyI sincerely hope you'll give me this second chance.
sincerelyI sincerely regret having caused you such an inconvenience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงใจ[ADV] sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
ซื่อๆ[ADV] sincerely, See also: uprightly and fairly, Syn. ตรงไปตรงมา, Example: เขาถามด้วยท่าทางดูจริงจัง ทำให้ผมตอบเขาไปอย่างซื่อๆ, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, เชื่อคนง่าย
ด้วยใจจริง[ADV] sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป
ด้วยใจจริง[ADV] sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally   
อย่างจริงใจ[adv.] (yāng jingjai) EN: sincerely ; truly ; cordially   FR: sincèrement

CMU English Pronouncing Dictionary
SINCERELY    S IH2 N S IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sincerely    (a) sˈɪnsˈɪəʴliː (s i1 n s i@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感戴[gǎn dài, ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ, ] sincerely grateful, #150,172 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
謹言[きんげん, kingen] (int,n) (hon) Yours Sincerely ... [Add to Longdo]
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
敬白[けいはく;けいびゃく(ok);けいひゃく(ok), keihaku ; keibyaku (ok); keihyaku (ok)] (int,n) (letters ending with this start with 謹啓) Yours Sincerely [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
呉れ呉れも[くれぐれも, kureguremo] (adv) (uk) repeatedly; sincerely; earnestly; (P) [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours [Add to Longdo]
重ね重ね[かさねがさね, kasanegasane] (adv) frequently; sincerely; exceedingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sincerely \Sin*cere"ly\, adv.
   In a sincere manner. Specifically:
   (a) Purely; without alloy. --Milton.
   (b) Honestly; unfeignedly; without dissimulation; as, to
     speak one's mind sincerely; to love virtue sincerely.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sincerely
   adv 1: with sincerity; without pretense; "she praised him
       sincerely for his victory"; "was unfeignedly glad to see
       his old teacher"; "we are truly sorry for the
       inconvenience" [syn: {sincerely}, {unfeignedly}, {truly}]
       [ant: {insincerely}]
   2: written formula for ending a letter [syn: {sincerely},
     {sincerely yours}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top