Search result for

sincerely

(42 entries)
(0.0064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sincerely-, *sincerely*, sincere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sincerely[ADV] อย่างจริงใจ, Syn. honestly
sincerely[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างบริสุทธิ์, Syn. truly, really

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sincerely yours ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. yours sincerely,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I sincerely hope that, between the two machines, you'll be able to type every word you need.แต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระหว่างสองเครื่องนี้ คุณจะพิมพ์ได้ ทุกตัวอักษรที่คุณต้องการ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I sincerely hope we understand each other.ฉันหวังว่าเราจะเข้าใจกันแล้วนะ Scylla (2008)
So sincerely,งั้น ด้วยความจริงใจ Invitation Only (2009)
That guy doesn't even like Geum Jan Di sincerely.ผู้ชายคนนั้นไม่ได้รัก กิมจันดี จริงๆ หรอก Episode #1.6 (2009)
- I sincerely doubt that.- ฉันสงสัยอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
I sincerely hope that you won't break the law again.ฉันหวังว่านายจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกนะ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
* Sincerely yoursด้วยความเคารพอย่างสูง The Vengeance Formulation (2009)
I sincerely apologize for the previous time.ผมเสียใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาก Postman to Heaven (2009)
I want to apologize sincerely for the things that have upset you.ผมต้องขอโทษอย่างมากที่ทำให้คุณไม่สบายใจ My Fair Lady (2009)
I sincerely hope I didn't offend you when I made that reference to your religion but I was bewildered by whatever that was you'd administered that girl.ฉันหวังว่าคงไม่ได้ทำให้หมอโกรธตอนที่ ยกเอาเรื่องศาสนาของหมอขึ้นมาพูด แต่ฉันสับสนกับอะไรก็ตามที่คุณจัดการกับเด็กคนนั้น Frankie & Alice (2010)
I sincerely hope that that's not your father.ผมหวังว่านั่นคงไม่ใช่พ่อของคุณนะ Chuck Versus First Class (2010)
If you know something... Tell me. I mean this sincerely.ก็บอกมาเถอะ ฉันพูดอย่างจริงใจเลยนะ Fool Me Once (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sincerelyHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
sincerelyIf only you work sincerely, you will be trusted.
sincerelyI sincerely hope for their happiness.
sincerelyI sincerely hope that you will soon recover from your illness.
sincerelyI sincerely hope you'll give me this second chance.
sincerelyI sincerely regret having caused you such an inconvenience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงใจ[ADV] sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
ซื่อๆ[ADV] sincerely, See also: uprightly and fairly, Syn. ตรงไปตรงมา, Example: เขาถามด้วยท่าทางดูจริงจัง ทำให้ผมตอบเขาไปอย่างซื่อๆ, Thai definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, เชื่อคนง่าย
ด้วยใจจริง[ADV] sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป
ด้วยใจจริง[ADV] sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally   
อย่างจริงใจ[adv.] (yāng jingjai) EN: sincerely ; truly ; cordially   FR: sincèrement

CMU English Pronouncing Dictionary
SINCERELY    S IH2 N S IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sincerely    (a) (s i1 n s i@1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
謹言[きんげん, kingen] (int,n) (hon) Yours Sincerely ... [Add to Longdo]
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
敬白[けいはく;けいびゃく(ok);けいひゃく(ok), keihaku ; keibyaku (ok); keihyaku (ok)] (int,n) (letters ending with this start with 謹啓) Yours Sincerely [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
呉れ呉れも[くれぐれも, kureguremo] (adv) (uk) repeatedly; sincerely; earnestly; (P) [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours [Add to Longdo]
重ね重ね[かさねがさね, kasanegasane] (adv) frequently; sincerely; exceedingly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感戴[gǎn dài, ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ, ] sincerely grateful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sincerely \Sin*cere"ly\, adv.
   In a sincere manner. Specifically:
   (a) Purely; without alloy. --Milton.
   (b) Honestly; unfeignedly; without dissimulation; as, to
     speak one's mind sincerely; to love virtue sincerely.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sincerely
   adv 1: with sincerity; without pretense; "she praised him
       sincerely for his victory"; "was unfeignedly glad to see
       his old teacher"; "we are truly sorry for the
       inconvenience" [syn: {sincerely}, {unfeignedly}, {truly}]
       [ant: {insincerely}]
   2: written formula for ending a letter [syn: {sincerely},
     {sincerely yours}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top