Search result for

อย่างจริงใจ

(14 entries)
(0.2283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างจริงใจ-, *อย่างจริงใจ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงใจ    [ADV] sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างจริงใจ[adv.] (yāng jingjai) EN: sincerely ; truly ; cordially   FR: sincèrement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cordially    [ADV] อย่างจริงใจ
devoutly    [ADV] อย่างมีใจศรัทธา, See also: อย่างจริงใจ
heartily    [ADV] อย่างจริงจังและจริงใจ, See also: อย่างจริงใจและกระตือรือร้น, Syn. cordially, earnestly, enthusiastically
honestly    [ADV] อย่างจริงใจ
in earnest    [IDM] อย่างจริงใจ
in good faith    [IDM] อย่างจริงใจ, See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ
straight from the shoulder    [IDM] อย่างเปิดเผย, See also: อย่างจริงใจ
with all one's heart and soul    [IDM] อย่างจริงใจมาก, See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ
sincerely    [ADV] อย่างจริงใจ, Syn. honestly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially,sincerely

English-Thai: Nontri Dictionary
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ
kindly(adv) อย่างกรุณา,อย่างเมตตา,อย่างจริงใจ,อย่างอ่อนโยน

Are you satisfied with the result?

Go to Top