ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cordially

K AO1 R JH AH0 L IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cordially-, *cordially*, cordial
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cordially[ADV] อย่างจริงใจ
cordially[ADV] อย่างอบอุ่น, Syn. warmly, genially

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Peter Griffin, you and your family are cordially invited to a gala dinner in your honor at Rocky Point Manor.""ปีเตอร์ กริฟฟิน คุณและครอบครัว ได้รับเชิญให้ มางานกาล่าดินเนอร์เชิดชูเกียรติให้คุณ ที่คฤหาสน์ร็อคกี้พอยท์" And Then There Were Fewer (2010)
I would like to cordially invite you to join this summer's group of artists in residence at the Italian Arts and Letters Institute in Rome.ฉันอยากจะเชิญเธอมาร่วม กับกลุ่มนักเขียนที่อยู่ที่นั่น ที่องค์กรศิลปะแห่งโรม Raiders of the Lost Art (2012)
I would like to cordially invite you to join this summer's group of artists at the Italian Arts and Letters Institute in Rome.ฉันต้องการเชิญคุณอย่างจริงใจ ในการเข้ารวมกลุ่มนักเขียนในช่วงหน้าร้อน ที่สถาบันศิลปะและงานเขียนของอิตาลีในกรุงโรม The Fugitives (2012)
But you are cordially invited to prevent a disaster.แต่ฉันอยากเชิญพวกคุณ ไปช่วยป้องกันหายนะที่กำลังเกิดขึ้น Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
Just your average, low-key diploma signing, to which you're all cordially invited, tomorrow afternoon.ก็แค่งานมอบปริญญาบัตรธรรมดาๆ ซึ่งทุกคนได้รับเชิญให้มาร่วมงาน ในตอนบ่ายวันพรุ่งนี้ Advanced Introduction to Finality (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cordiallyHe received me cordially.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นกันเอง[adv.] (pen kan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   FR: cordialement
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   
ต้อนรับขับสู้[v. exp.] (tønrap khap sū) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly   FR: recevoir chaleureusement
อย่างจริงใจ[adv.] (yāng jingjai) EN: sincerely ; truly ; cordially   FR: sincèrement

CMU English Pronouncing Dictionary
CORDIALLY K AO1 R JH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cordially (a) kˈɔːdɪəʳliː (k oo1 d i@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
親身になって[しんみになって, shinmininatte] (exp,adv) warmly; cordially; with tender care [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cordially \Cor"dial*ly\, adv.
   In a cordial manner. -- Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cordially
   adv 1: in a hearty manner; "`Yes,' the children chorused
       heartily"; "We welcomed her warmly" [syn: {heartily},
       {cordially}, {warmly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top