ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

敬具

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -敬具-, *敬具*
Japanese-English: EDICT Dictionary
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sincerely, adult parents Henry and Sarah Gardner comma adults.[JA] "敬具 大人の ヘンリー&サラ・ガードナー" Storks (2016)
"Yours, Paddington."[JA] "敬具 パディントン" Paddington (2014)
"Yours truly, Libby day."[JA] 「敬具 リビー・デイ」 Dark Places (2015)
Sincerely, Davis C. Mitchell.[JA] 敬具 デイビス・C・ミッチェル Demolition (2015)
Sincerely, Sutter Keely.[JA] 敬具 サター・キーリー The Spectacular Now (2013)
Yours truly, Joe Q Public."[JA] 『敬具 ジョー・Q・パブリック』 Carnelian, Inc. (2009)
No, "Yours sincerely, Mr Tony Walsh" will do.[JA] いや "敬具 ウォルシュ"がいい Sexy Rollercoasters (2017)
"Sincerely, Herman Melville."[JA] 敬具、ハーマン・メルビル In the Heart of the Sea (2015)
♪ And they will run you down, down till you go ♪ - ♪ Yes, you can't crawl no more ♪ - _[JA] "私は退職します 良心の呵責によりFBIなら当然です ・・・・ 私の仕事を継続して下さい 今まで感謝申し上げます 敬具" ナターシャ・サパタ Evil Handmade Instrument (2015)
Yours faithfully, Theresa Baker.[JA] 「敬具 テレーザ・ベイカー」 The Ones Below (2015)
Sincerely, Roland E. Pembroke.[JA] 敬具 ローランド・E・ペムブローク A Cure for Wellness (2016)
Yours sincerely, Johann Rinesch."[JA] 敬具 ヨハン・リエニッシュ Woman in Gold (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top