ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

着实

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -着实-, *着实*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, / ] truly; indeed; severely; harshly, #9,997 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We really stuck the knife in her, didn't we?[CN] 我们着实教训了她一顿 可不是 The Hustler (1961)
Mr McQueen, admitted, under emotional stress, that he had actually known Mrs Armstrong, albeit very slightly.[CN] 麦奎恩先生时 他由于精神紧张 承认了他认识阿姆斯特朗夫人 尽管不熟 这着实令我有点惊讶 Murder on the Orient Express (1974)
Maybe so. But you sure look funny sitting behind a desk.[CN] 也许吧 但你坐在桌子后面着实好笑 'G' Men (1935)
Those kids, in their infinite wisdom are smarter than we are.[CN] 孩子们有着无限的智慧 着实比你我还要聪明 Giant (1956)
I take only such cases now as interest me, and, to be frank, my interest in your case is... dwindling.[CN] 我只接自己感兴趣的案子 坦白地说 我对您这案子的兴趣着实 不大 Murder on the Orient Express (1974)
To think that we were vastly outnumbered, and to see one Tommy taking literally thousands back to the POW cage was a great joy for us to see.[CN] 想到我们的人数被他们极大地超过, 并看到一个英国兵带着实际上 有数千(的意大利兵)回战俘营 的确让我们看着非常开心 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
400 million customers waiting to sign on the dotted line as soon as peace is declared.[CN] 4亿顾客等着实东西 只要战争结束 和平到那儿 Lifeboat (1944)
And it puzzle me to learn that tho' a man may be in doubt of what he know,[CN] 我着实迷惑不解... 人竟会质疑自己知道的事 The King and I (1956)
Sir, this report of his did Hamlet so envenom with his envy that he could nothing do but beg and wish your sudden coming o'er to fence with him.[CN] 哼 他这番夸奖叫哈姆雷特心里着实地不服气 因此他什么别的也不想 只盼你早些回来跟你比比 Hamlet (1948)
and the nocturnal hammering and all the rest of it.[CN] 夜间的敲敲打打 着实让人心烦啊 The Shelter (1961)
FOOTSTEPS APPROACH How now, my lord![CN] 而且我所干的事,着实不止这一些呢, Great Performances (1971)
There's something very strange... about this sudden turn.[CN] 变化如此突然... 让人着实不明所以 Kagemusha (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top