ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哗众取宠

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哗众取宠-, *哗众取宠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy, #33,794 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wanting attention?[CN] 哗众取宠? El Sur (1983)
Mr. Brady, how do you account for the unfortunate comment that your crusade has aroused the attacks upon me stem from a vociferous minority which happens to control the press?[CN] 布拉迪先生 那你对这场圣战 所引起的负面评论怎么看呢 那些只是一些哗众取宠的少数人 Inherit the Wind (1960)
I find these wisecracks increasingly less funny.[CN] 我发现这些哗众取宠的评论 愈来愈乏味了 All About Eve (1950)
He resorted to his own flashy crowd-pleasing steps.[CN] 他在跳他那华而不实、哗众取宠的舞步。 Strictly Ballroom (1992)
Anyway...[CN] 我讨厌哗众取宠的人 The Princess Diaries (2001)
lmprovising! Throwing in crazy, wild, crowd-pleasing steps![CN] 疯狂迷恋那些狂野的,哗众取宠的舞步。 Strictly Ballroom (1992)
Get this straight, Mr. Kolchak... no carnival or hoopla tactics on this paper,[CN] 明白听好 高尔察克先生 本报谢绝哗众取宠或混淆视听 The Night Strangler (1973)
They were just watching the girl, not the dancing.[CN] 他们靠个姑娘哗众取宠 Breakin' (1984)
She is an American and you know how Americans adore publicity.[CN] 他爱人是美国人 你知道美国人最喜欢哗众取宠 Libel (1959)
I will not tolerate grandstanding in my courtroom.[CN] 我不会允许在我的庭上哗众取宠 A Time to Kill (1996)
But I think he does it for the attention.[CN] 但是我想这样做的目的只是为了哗众取宠 El Sur (1983)
It's hamburgers for the apocalypse.[CN] 但感觉上有点太过于哗众取宠 Almost Famous (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top