Search result for

either

(69 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -either-, *either*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
either[ADV] เช่นกัน, See also: ด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน
either[CONJ] ถ้าไม่...ก็..., See also: หรือว่า
either[PRON] อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง
either[ADJ] อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง
either feast or famine[IDM] ทั้งมากและน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
either(ไอ'เธอะ,อี'เธอะ) adj.,pron. แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ,อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน
neither(นี'เธอะ) conj.,adj.,pron. ไม่ใช่ทั้งสอง,ไม่ใช่,ไม่อีก, Syn. nor

English-Thai: Nontri Dictionary
either(adj) ทุก,แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ
either(con) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,ถ้าไม่...ก็...,หรือว่า
either(pro) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,อย่างใดอย่างหนึ่ง,หนึ่งในระหว่างสอง
neither(adj) ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
either-or; inclusive-orและ/หรือ [มีความหมายเหมือนกับ join ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Going to yale either?ไป Yale เนี่ยนะ ฉัน . New Haven Can Wait (2008)
I mean, he's not an afternoon person either.และกลางวันก็คงจะไม่เหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
And you ain't gonna be able to give me one, either,และคุนก็ไม่เคยแม้แต่จะพยายามทำให้ผมเชื่อ Chuck in Real Life (2008)
The fact is, either you feel something here or you don't.ความจริงคือ คุณรู้สึกบางอย่างตอนนี้เหมือนกันหรือคุณไม่ There Might be Blood (2008)
Either way, I'm saving you both a lot of unnecessary pain.คนอกหักก็เหมือนร่างไร้วิญญาณ Committed (2008)
Either way, I can't keep expecting you to save me.เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมก็ไม่สามารถเก็บความคาดหวังไวกับผม Odyssey (2008)
Every other patient who had a transplanted organ From that donor is either dead or dying.คนไข้ทุกรายที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะจากผู้บริจาคคนนั้น ต่างก็ตาย รึกำลังจะเสียชีวิต Not Cancer (2008)
Not much talent, either.ฝีมือไม่ดีมากนัก Adverse Events (2008)
No signs of mold or fungus anywhere, either.ไม่มีร่องรอยของเชื้อราหรือMold Adverse Events (2008)
But then you're not afraid of contrast material either.แต่คุณไม่ได้กลัว ผลแตกต่างไป Adverse Events (2008)
Either way, I don't think you should waste any time on denials.ทั้งสองวิธีฉันไม่คิดว่าคุณ ควรเสียเวลาในการปฏิเสธใด ๆ Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eitherA door must be either shut or open.
eitherA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
eitherA person is either male or female.
eitherA referee should not favor either side.
eitherA to tell the truth serious though there seemed seemingly to be not a what either failure was done.
eitherBecause and, who does not take responsibility either?
eitherCan you speak either Chinese or Russian?
eitherChoose either of the two T-shirts.
eitherChoose either one or the other.
eitherDepending on which you think of as the main point, either is OK.
eitherDivide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.
eitherDo you know either of the two girls?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างใดข้างหนึ่ง[N] either of the two, Example: เจ้านายสั่งให้ติดป้ายไว้กับประตูใหญ่ข้างใดข้างหนึ่งให้คนเห็นชัดขึ้น, Thai definition: ส่วนที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน
ก็ดี[ADV] or, See also: either or, and, whether or, Example: เจ้าสวรรค์ก็ดี เทพยดาผู้ครองโลกก็ดี หรือเทพยดาผู้ครองนรกก็ดีในมือถืออาวุธทั้งสิ้น, Thai definition: แสดงความหมายเป็นส่วนๆ หรือเน้นความให้มีน้ำหนักเท่ากัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง[ADJ] either...or..., See also: one or the other, Example: เด็กๆ สามารถเลือกของอย่างใดอย่างหนึ่งบนโต๊ะนั่นได้
อย่างใดอย่างหนึ่ง[ADJ] either...or..., See also: one or the other, Example: เด็กๆ สามารถเลือกของอย่างใดอย่างหนึ่งบนโต๊ะนั่นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วย[X] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise   FR: aussi ; également ; de plus
ข้างใดข้างหนึ่ง[xp] (khāng dai khāng neung) EN: either of the two   FR: l'un des deux ; l'un ou l'autre
ไม่ได้ไม่เสีย[xp] (mai dāi mai sīa) EN: break even ; be quits ; neither lose nor gain   
ไม่รู้เหมือนกัน [v. exp.] (mai rū meūoenkan) EN: do not know either   FR: ne pas savoir non plus ; je ne sais pas non plus
มือผี[n.] (meūphī) EN: card player (who neither wins nor loses money)   
อย่างใดอย่างหนึ่ง[X] (yāng dai yāng neung) EN: either...or... ; one or the other   FR: de toute façon

CMU English Pronouncing Dictionary
EITHER    IY1 DH ER0
EITHER    AY1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
either    (j) (ai1 dh @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
seitherตั้งแต่นั้นมา เช่น Ihr Haus hat weder Fenster noch Türen. Es war am 26. Dezember im Bau, als sie in Khao Lak vom Wasser mitgerissen wurde. Seither ist sie arbeitsunfähig., See also: S. seitdem,

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
どちらか;どっちか[, dochiraka ; docchika] (n) (どっちか is more colloquial) either; one (of the two) [Add to Longdo]
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be [Add to Longdo]
にも[, nimo] (exp) also; too; not ... either; as well; even [Add to Longdo]
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二者之一[èr zhě zhī yī, ㄦˋ ㄓㄜˇ ㄓ ㄧ, ] either [Add to Longdo]
两边[liǎng bian, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄧㄢ˙, / ] either side; both sides [Add to Longdo]
梁朝[Liáng cháo, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄠˊ, ] either of two Liang dynasties: 502-557, one of the three Southern Dynasties 南朝, or 907-923, one of the five dynasties 五代 between Tang and Song [Add to Longdo]
桥头[qiáo tóu, ㄑㄧㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] either end of a bridge; a bridgehead [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Either \Ei"ther\ ([=e]"[th][~e]r or [imac]"[th][~e]r; 277), a. &
   pron. [OE. either, aither, AS. [=ae]g[eth]er,
   [=ae]ghw[ae][eth]er (akin to OHG. [=e]ogiwedar, MHG.
   iegeweder); [=a] + ge + hw[ae][eth]er whether. See {Each},
   and {Whether}, and cf. {Or}, conj.]
   1. One of two; the one or the other; -- properly used of two
    things, but sometimes of a larger number, for any one.
    [1913 Webster]
 
       Lepidus flatters both,
       Of both is flattered; but he neither loves,
       Nor either cares for him.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Scarce a palm of ground could be gotten by either of
       the three.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       There have been three talkers in Great British,
       either of whom would illustrate what I say about
       dogmatists.              --Holmes.
    [1913 Webster]
 
   2. Each of two; the one and the other; both; -- formerly,
    also, each of any number.
    [1913 Webster]
 
       His flowing hair
       In curls on either cheek played.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       On either side . . . was there the tree of life.
                          --Rev. xxii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       The extreme right and left of either army never
       engaged.               --Jowett
                          (Thucyd).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Either \Ei"ther\, conj.
   Either precedes two, or more, co["o]rdinate words or phrases,
   and is introductory to an alternative. It is correlative to
   or.
   [1913 Webster]
 
      Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a
      journey, or peradventure he sleepeth.  --1 Kings
                          xviii. 27.
   [1913 Webster]
 
      Few writers hesitate to use either in what is called a
      triple alternative; such as, We must either stay where
      we are, proceed, or recede.       --Latham.
   [1913 Webster]
 
   Note: Either was formerly sometimes used without any
      correlation, and where we should now use or.
      [1913 Webster]
 
         Can the fig tree, my brethren, bear olive
         berries? either a vine, figs?   --James iii.
                          12.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 either
   adv 1: after a negative statement used as an intensive meaning
       something like `likewise' or `also'; "he isn't stupid,
       but he isn't exactly a genius either"; "I don't know
       either"; "if you don't order dessert I won't either"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top