ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

either

IY1 DH ER0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -either-, *either*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
either[ADV] เช่นกัน, See also: ด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน
either[CONJ] ถ้าไม่...ก็..., See also: หรือว่า
either[PRON] อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง
either[ADJ] อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง
either feast or famine[IDM] ทั้งมากและน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
either(ไอ'เธอะ,อี'เธอะ) adj.,pron. แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ,อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน
neither(นี'เธอะ) conj.,adj.,pron. ไม่ใช่ทั้งสอง,ไม่ใช่,ไม่อีก, Syn. nor

English-Thai: Nontri Dictionary
either(adj) ทุก,แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ
either(con) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,ถ้าไม่...ก็...,หรือว่า
either(pro) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,อย่างใดอย่างหนึ่ง,หนึ่งในระหว่างสอง
neither(adj) ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
either-or; inclusive-orและ/หรือ [มีความหมายเหมือนกับ join ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Either you go to America with Mrs. Van Hopper, or you come home to Manderley with me.ให้คุณเลือกระหว่างไปนิวยอร์คกับหล่อน หรือมาที่แมนเดอเลย์กับผม Rebecca (1940)
OK, then, just remember that this has to be twelve to nothing, either way.ตกลงแล้วเพียงแค่จำไว้ว่านี่จะเป็นสิบสองไม่มีอะไรที่จะมีทางใดทางหนึ่ง 12 Angry Men (1957)
And no one to help either one of us. "และไม่มีใครที่จะช่วยให้คนใด คนหนึ่งของเรา The Old Man and the Sea (1958)
Clean-limbed, without dishonourable actions on either side.ไม่กระทำการเสียชื่อเสียง ด้านใดด้านหนึ่ง How I Won the War (1967)
That sound is either a warning or a directional device, I don't know which.โดยการใช้เสียงนั่น ดีหรือร้ายมันเป็นสัญญาณเตือน หรืออุปกรณ์นําทางบางอย่าง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Either their skulls were too thick, or they really knew nothing at all.เเต่กระโหลกของมันหนาไป มันไม่รู้อะไรทั้งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Luca Brasi held a gun to his head, and father said that either his brains or his signature would be on the contract.- Luca Brasi ถือปืนไปที่หัวของเขา และพ่อบอกว่าทั้งสมองหรือลายเซ็นของเขาจะเป็นในการทำสัญญา The Godfather (1972)
I don't think either one of you are familiar with our problems!ผมไม่คิดว่าคุณสองคน คุ้นเคยกับปัญหาของเรา! Jaws (1975)
You either kill this animal or cut off its food supply.เราฆ่ามันหรือไม่ก็ตัดเเหล่งอาหาร Jaws (1975)
Without each other there ain't nothing either can doโดยปราศจากซึ่งกันและกันไม่มีสิงที่เราสามารถทำ The Blues Brothers (1980)
Without each other there ain't nothing either can doโดยปราศจากซึ่งกันและกันไม่มีสิงที่เราสามารถทำ The Blues Brothers (1980)
But I don't know why either should be interested in an old man sitting alone in prison while the rest of the world is blowing itself to pieces.แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะมาสนใจคนแก่ ที่นั่งอยู่ในคุกคนเดียว ขณะที่ทั้งโลกกำลังแยกเป็นเสี่ยงๆ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eitherA door must be either shut or open.
eitherA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
eitherA person is either male or female.
eitherA referee should not favor either side.
eitherA to tell the truth serious though there seemed seemingly to be not a what either failure was done.
eitherBecause and, who does not take responsibility either?
eitherCan you speak either Chinese or Russian?
eitherChoose either of the two T-shirts.
eitherChoose either one or the other.
eitherDepending on which you think of as the main point, either is OK.
eitherDivide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.
eitherDo you know either of the two girls?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างใดข้างหนึ่ง[N] either of the two, Example: เจ้านายสั่งให้ติดป้ายไว้กับประตูใหญ่ข้างใดข้างหนึ่งให้คนเห็นชัดขึ้น, Thai definition: ส่วนที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน
ก็ดี[ADV] or, See also: either or, and, whether or, Example: เจ้าสวรรค์ก็ดี เทพยดาผู้ครองโลกก็ดี หรือเทพยดาผู้ครองนรกก็ดีในมือถืออาวุธทั้งสิ้น, Thai definition: แสดงความหมายเป็นส่วนๆ หรือเน้นความให้มีน้ำหนักเท่ากัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง[ADJ] either...or..., See also: one or the other, Example: เด็กๆ สามารถเลือกของอย่างใดอย่างหนึ่งบนโต๊ะนั่นได้
อย่างใดอย่างหนึ่ง[ADJ] either...or..., See also: one or the other, Example: เด็กๆ สามารถเลือกของอย่างใดอย่างหนึ่งบนโต๊ะนั่นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วย[X] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise   FR: aussi ; également ; de plus
ข้างใดข้างหนึ่ง[xp] (khāng dai khāng neung) EN: either of the two   FR: l'un des deux ; l'un ou l'autre
ไม่ได้ไม่เสีย[xp] (mai dāi mai sīa) EN: break even ; be quits ; neither lose nor gain   
ไม่รู้เหมือนกัน [v. exp.] (mai rū meūoenkan) EN: do not know either   FR: ne pas savoir non plus ; je ne sais pas non plus
มือผี[n.] (meūphī) EN: card player (who neither wins nor loses money)   
อย่างใดอย่างหนึ่ง[X] (yāng dai yāng neung) EN: either...or... ; one or the other   FR: de toute façon

CMU English Pronouncing Dictionary
EITHER IY1 DH ER0
EITHER AY1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
either (j) ˈaɪðər (ai1 dh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两边[liǎng bian, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄧㄢ˙, / ] either side; both sides, #7,960 [Add to Longdo]
桥头[qiáo tóu, ㄑㄧㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] either end of a bridge; a bridgehead, #20,933 [Add to Longdo]
二者之一[èr zhě zhī yī, ㄦˋ ㄓㄜˇ ㄓ ㄧ, ] either [Add to Longdo]
梁朝[Liáng cháo, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄠˊ, ] either of two Liang dynasties: 502-557, one of the three Southern Dynasties 南朝, or 907-923, one of the five dynasties 五代 between Tang and Song [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
seitherตั้งแต่นั้นมา เช่น Ihr Haus hat weder Fenster noch Türen. Es war am 26. Dezember im Bau, als sie in Khao Lak vom Wasser mitgerissen wurde. Seither ist sie arbeitsunfähig., See also: S. seitdem,

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
どちらか;どっちか[, dochiraka ; docchika] (n) (どっちか is more colloquial) either; one (of the two) [Add to Longdo]
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be [Add to Longdo]
にも[, nimo] (exp) also; too; not ... either; as well; even [Add to Longdo]
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Either \Ei"ther\ ([=e]"[th][~e]r or [imac]"[th][~e]r; 277), a. &
   pron. [OE. either, aither, AS. [=ae]g[eth]er,
   [=ae]ghw[ae][eth]er (akin to OHG. [=e]ogiwedar, MHG.
   iegeweder); [=a] + ge + hw[ae][eth]er whether. See {Each},
   and {Whether}, and cf. {Or}, conj.]
   1. One of two; the one or the other; -- properly used of two
    things, but sometimes of a larger number, for any one.
    [1913 Webster]
 
       Lepidus flatters both,
       Of both is flattered; but he neither loves,
       Nor either cares for him.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Scarce a palm of ground could be gotten by either of
       the three.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       There have been three talkers in Great British,
       either of whom would illustrate what I say about
       dogmatists.              --Holmes.
    [1913 Webster]
 
   2. Each of two; the one and the other; both; -- formerly,
    also, each of any number.
    [1913 Webster]
 
       His flowing hair
       In curls on either cheek played.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       On either side . . . was there the tree of life.
                          --Rev. xxii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       The extreme right and left of either army never
       engaged.               --Jowett
                          (Thucyd).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Either \Ei"ther\, conj.
   Either precedes two, or more, co["o]rdinate words or phrases,
   and is introductory to an alternative. It is correlative to
   or.
   [1913 Webster]
 
      Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a
      journey, or peradventure he sleepeth.  --1 Kings
                          xviii. 27.
   [1913 Webster]
 
      Few writers hesitate to use either in what is called a
      triple alternative; such as, We must either stay where
      we are, proceed, or recede.       --Latham.
   [1913 Webster]
 
   Note: Either was formerly sometimes used without any
      correlation, and where we should now use or.
      [1913 Webster]
 
         Can the fig tree, my brethren, bear olive
         berries? either a vine, figs?   --James iii.
                          12.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 either
   adv 1: after a negative statement used as an intensive meaning
       something like `likewise' or `also'; "he isn't stupid,
       but he isn't exactly a genius either"; "I don't know
       either"; "if you don't order dessert I won't either"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top