ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clipping

K L IH1 P IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clipping-, *clipping*, clipp
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clipping(n) การเล็มออก, Syn. trimming, cutting
clipping(n) ข่าวสารที่ตัดจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสาร
clipping(n) สิ่งที่ใช้ตัดหรือเล็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด, สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด, ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม
press clippingn. ข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
clipping(n) สิ่งที่ตัดออกมา, การตัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clipping๑. การเล็ม, การขริบ๒. ส่วนตัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clippingกฤตภาค [เทคโนโลยีการศึกษา]
Clippingกฤตภาค, Example: <strong>กฤตภาค</strong> นับว่าเป็นวัสดุสารนิเทศของห้องสมุดอย่างหนึ่ง เป็นการนำข้อความหรือบทความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์และวารสารฉบับล่วงเวลา โดยผู้ที่ต้องการจะเก็บบันทึกบทความ ข้อความที่น่าสนใจ บทบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ ภาพถ่าย การ์ตูน รวมถึงเรื่องราวที่ยังไม่มีการรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ฯลฯ มักรวบรวมเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นคอลเล็กชัน โดยจะมีการจัดเก็บด้วยหัวเรื่อง หรือวิธีการจำแนกอื่น เช่น ชื่อสิ่งพิมพ์ เลขหน้า วัน เดือน ปี นำมาให้หัวเรื่อง จัดเก็บเข้าแฟ้ม โดยเรียงสำดับตามตัวอักษร เก็บไว้ในตู้จุลสาร เพื่อนำมาใช้ค้นคว้าและอ้างอิง นอกจากนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์ในการจัดนิทรรศการ หรือรวบรวมเพื่อให้ทราบแนวโน้มความสนใจของประชาชนในเรื่องและช่วงเวลาต่างๆ ได้อีกด้วย</p> การจัดทำกฤตภาค ทำโดยการนำข่าวสารที่ต้องการจัดเก็บมาตัดเก็บมาเฉพาะส่วนที่ต้องการ นำไปผนึกลงบนกระดาษเปล่า และแจ้งถึงแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงไว้ที่หัวกระดาษเพื่อใช้อ้างอิงได้ โดยมีวัตถุประสงค์ จัดทำเป็นเครื่องมือช่วยผู้ใช้ให้สามารถค้นหาข้อมูลปลีกย่อยที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยในการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการจัดเก็บกฤตภาคไว้ใน &quot;ตู้กฤตภาค&quot; แล้วนั้น ปัจจุบันยังได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยจัดเก็บกฤตภาคได้โดย การจัดเก็บโดยวิธีบันทึกลงบนฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ด้วยอุปกรณ์บันทึกภาพ (Scanner) เมื่อต้องการใช้จะต้องสืบค้นและอ่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน&nbsp; ลดปัญหาการใช้กระดาษ และลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บได้อีกวิธีหนึ่ง</p> <p> สิ่งที่ควรคัดเก็บไว้ ควรเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในหนังสือทั่วไป เช่น</p> <ul> <li> ชีวประวัติบุคคลสำคัญ</li> <li> เรื่องราว หรือภาพเกี่ยวกับประเทศ และสถานที่ที่หาไม่ได้ในหนังสือ</li> <li> เรื่องและภาพแสดงกิจกรรมต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรมบางประเภท</li> <li> ภาพและเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา ที่หาไม่ได้ในหนังสือ</li> <li> ภาพและข่าวเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ห้องสมุดตั้งอยู่</li> <li> สารคดีเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่อาจหาได้จากที่อื่นอีก เป็นต้น</li> </ul> <p> อ้างอิง : แม้นมาส ชวลิต. (2549). คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.<span _fck_bookmark="1" style="display: none">&nbsp;</span></p> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clippings (Books, newspapers, etc.)กฤตภาค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Not flashing that clipping again?พวกเขาไม่ตรวจสอบเนื้อ รอนทิ้งมันไปซะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- Clipping on the receiving team!- ทีมที่ได้ลูกทำผิดกติกา Gridiron Gang (2006)
Clipping on number 88, Kenny Bates.หมายเลข 88 เคนนี่ เบตส์ Gridiron Gang (2006)
The first is a clipping from some astrology magazine, a report of an unusual phenomenon.สิ่งแรกที่ผมได้มาจากหนังสือโหราศาสตร์ รายงานว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ผิดปรกติ The Omen (2006)
Old Arthur Webley's been clipping hedgerows that don't belong to him.อาเธอร์ เว็บลี่ย์ตัดพุ่มไม้คนอื่น Hot Fuzz (2007)
Newspapers clippings only going to get us so far.เฮ้ ใจเย็นๆ หนังสือพิมพ์พวกนี้แค่ให้ข้อมูลคร่าวๆเฉยๆ Prison Break: The Final Break (2009)
You know, like a fingernail clipping or a hair or two. Something.แบบพวกเศษเล็บ เศษผม อะไรพวกนั้น It's a Terrible Life (2009)
Have you faxed this clipping to Edie Williams yet?เธอส่งแฟกซ์ข่าวนี้ ให้อีดี้ วิลเลี่ยมหรือยัง? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Penny is clipping coupons.คุณต้องเลิกเรียน เพ็นนีตัดคูปอง Boom Crunch (2009)
All kinds of birth records, family trees, newspaper clippings about me.ลำดับครอบครัว ข่าวเรื่องของฉัน เขาบอกว่าเป็นของคุณ Everything Is Broken (2010)
It's right up there with clipping the toenails in bed. - Jerk.มันหายไปแล้ว Blowback (2010)
The earliest clipping is from 10 years ago, ข่าวชิ้นแรกได้จาก เมื่อ 10 ปีก่อน ...A Thousand Words (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clippingI have a newspaper clipping file.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLIPPING K L IH1 P IH0 NG
CLIPPINGS K L IH1 P IH0 NG Z
CLIPPINGER K L IH1 P IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clipping (v) klˈɪpɪŋ (k l i1 p i ng)
clippings (n) klˈɪpɪŋz (k l i1 p i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリッピング[kurippingu] (n) clipping [Add to Longdo]
クリッピングパス[kurippingupasu] (n) { comp } clipping path [Add to Longdo]
丸刈り(P);丸刈[まるがり, marugari] (n) close clipping; (P) [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくクリッピング, gyaku kurippingu] (n) { comp } shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] (n) { comp } shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
遮蔽;遮へい[しゃへい, shahei] (n, vs) screen; shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary [Add to Longdo]
切り抜き(P);切抜き[きりぬき, kirinuki] (n) (1) clipping (of newspaper article, etc.); cutting; scrap (for a scrapbook); (2) (abbr) (See 切り抜き絵, 切り抜き細工) cut-out (picture, coloured paper, etc.); (P) [Add to Longdo]
切り落し[きりおとし, kiriotoshi] (n) { comp } clipping [Add to Longdo]
頭切れ[とうきれ, toukire] (n) { comp } clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリッピング[くりっぴんぐ, kurippingu] clipping [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
切り取る[きりとる, kiritoru] clipping [Add to Longdo]
切り落し[きりおとし, kiriotoshi] clipping [Add to Longdo]
切取り[きりとり, kiritori] clipping [Add to Longdo]
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clip \Clip\ (kl[i^]p), v. t. [imp. & p. p. {Clipped} (kl[i^]pt);
   p. pr. & vb. n. {Clipping}.] [OE. cluppen, clippen, to
   embrace, AS. clyran to embrace, clasp; cf. OHG. kluft tongs,
   shears, Icel, kl[=y]pa to pinch, squeeze, also OE. clippen to
   cut, shear, Dan. klippe to clip, cut, SW. & Icel. klippa.]
   1. To embrace, hence; to encompass.
    [1913 Webster]
 
       O . . . that Neptune's arms, who clippeth thee
       about,
       Would bear thee from the knowledge of thyself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut off; as with shears or scissors; as, to clip the
    hair; to clip coin.
    [1913 Webster]
 
       Sentenced to have his ears clipped.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To curtail; to cut short.
    [1913 Webster]
 
       All my reports go with the modest truth;
       No more nor clipped, but so.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In London they clip their words after one manner
       about the court, another in the city, and a third in
       the suburbs.             --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clipping \Clip"ping\, n.
   1. The act of embracing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The act of cutting off, curtailing, or diminishing; the
    practice of clipping the edges of coins.
 
   Note: This practise was common when precious metals such as
      silver or gold were used in commonly circulated major
      coins, such as the dime, quarter, and higher
      denominations; scoundrels would remove small slivers of
      precious metal from the edges of many coins, eventually
      accumulating enough precious metal to be worth a
      significant sum, while passing on the clipped coins at
      their nominal values. After most governments
      discontinued coinage in silver and gold in the late
      1900's, the practice became obsolete. The serrations,
      or milling, at the edges of coins was introduced to
      defeat the practice by making the result of clipping
      evident. Many coins continued to be made with milled
      edges even after the practice of clipping was rendered
      pointless by use of non-precious metals in coinage.
      [1913 Webster +PJC]
 
         clipping by Englishmen is robbing the honest man
         who receives clipped money.    --Locke.
      [1913 Webster]
 
   3. That which is clipped off or out of something; a piece
    separated by clipping; as, newspaper clippings.
    [1913 Webster]
 
   4. (Football) The act of hitting a player from behind, for
    the purpose of blocking. It is illegal in football because
    it can lead to injury to the blocked player, who cannot
    anticipate the action. A penalty of 10 yards or more may
    be assessed against the team of the offending player.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clipping
   n 1: an excerpt cut from a newspaper or magazine; "he searched
      through piles of letters and clippings" [syn: {clipping},
      {newspaper clipping}, {press clipping}, {cutting}, {press
      cutting}]
   2: cutting down to the desired size or shape [syn: {trim},
     {trimming}, {clipping}]
   3: the act of clipping or snipping [syn: {clip}, {clipping},
     {snip}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top