ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fillet

F AH0 L EY1   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fillet-, *fillet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fillet[N] สายรัดผม, See also: สายคาดผม, เชือกผูกผม, ริบบิ้น, รัดเกล้า, มงคลสวมศรีษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม, Syn. band, ribbon
fillet[N] ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet[VT] ผูกด้วยริบบิ้น, See also: รัดผม, ผูกผม
fillet[VT] ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก

English-Thai: Nontri Dictionary
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filletรอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ collar ๑] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fillet weldรอยเชื่อมมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
filletfillet, พอกมุม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's barbecue and fillet him.หั่นเนื้อของมัน แล้วเอามาทำบาร์บีคิว. Hocus Pocus (1993)
My little fillet with a little fat around the edges, I like that.เนื้อติดมันตรงขอบ นั่นล่ะที่ฉันชอบ Madagascar (2005)
Or Fried Fillet of Fish that match that descriptionเสต๊กปลา ไม่มีลูกค้าสั่งอะไรแบบนี้ My Blueberry Nights (2007)
After that, I'll fillet them in front of you, toss their spines in your lap.หลังจากนั้น จะเอามันผูกโบว์มาวางไว้หน้านาย ถอดกระดูกเป็นชิ้นๆลงบนตักนาย Caged Heat (2010)
With the Stulorne blade, I'll fillet the little brat.ด้วยดาบสตาโลน เราจะได้ริบบิ้นและชัยชนะ Gwaine (2010)
A simple fillet mignon and salad with coffee.ง่ายๆนะเนื้อไม่ติดมันพร้อมสลัดและก็กาแฟ Protect the Boss (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]
ตับปิ้ง[n.] (tapping) FR: cache-sexe pour les fillettes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILLET F AH0 L EY1
FILLETS F IH1 L IH0 T S
FILLETED F IH1 L AH0 T IH0 D
FILLETED F AH0 L EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fillet (v) fˈɪlɪt (f i1 l i t)
fillets (v) fˈɪlɪts (f i1 l i t s)
filleted (v) fˈɪlɪtɪd (f i1 l i t i d)
filleting (v) fˈɪlɪtɪŋ (f i1 l i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菲力[fēi lì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ, ] fillet (loan word) [Add to Longdo]
菲力牛排[fēi lì niú pái, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞˊ, ] fillet steak [Add to Longdo]
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, / ] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragslötung {f}fillet brazed [Add to Longdo]
Kehlnahtschweißung {f}fillet welding [Add to Longdo]
Rinderfilet {n} [cook.]fillet of beef; fillet steak [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒレ(P);フィレ[, hire (P); fire] (n) fillet (fre [Add to Longdo]
フィレット[, firetto] (n) fillet [Add to Longdo]
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]
観音開き[かんのんびらき, kannonbiraki] (n) (1) double doors opening from the centre; (adj-no) (2) double-opening from the centre (e.g. doors, casement windows, etc.); (n) (3) method of filleting fish, chicken, etc. with a central cut and peeling back the flesh [Add to Longdo]
叉焼[チャーシュー, cha-shu-] (n) (uk) roasted pork fillet (often used in ramen) (chi [Add to Longdo]
三枚(P);3枚[さんまい, sanmai] (n) (1) three flat objects (e.g. tickets, pieces of cloth, etc.); (2) filleting (a fish); (P) [Add to Longdo]
切り身;切身[きりみ, kirimi] (n) cut; slice (meat, fish); fillet [Add to Longdo]
粗;荒[あら, ara] (n) (1) leftovers (after filleting a fish); (2) rice chaff; (3) flaw (esp. of a person); (pref) (4) rough; roughly; (5) crude; raw; natural; wild [Add to Longdo]
半田フィレット[はんだフィレット, handa firetto] (n) solder fillet [Add to Longdo]
皮目[ひもく, himoku] (n) skin-side (of a fillet of fish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fillet \Fil"let\, n. [OE. filet, felet, fr. OF. filet thread,
   fillet of meat, dim. of fil a thread, fr. L. filum. See
   {Fille} a row.]
   1. A little band, especially one intended to encircle the
    hair of the head.
    [1913 Webster]
 
       A belt her waist, a fillet binds her hair. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cooking) A piece of lean meat without bone; sometimes, a
    long strip rolled together and tied.
    [1913 Webster]
 
   Note: A fillet of beef is the under side of the sirlom; also
      called tenderloin. A fillet of veal or mutton is the
      fleshy part of the thigh. A fillet of fish is a slice
      of flat fish without bone. "Fillet of a fenny snake."
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
   3. A thin strip or ribbon; esp.:
    (a) A strip of metal from which coins are punched.
    (b) A strip of card clothing.
    (c) A thin projecting band or strip.
      [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) A concave filling in of a re["e]ntrant angle where
    two surfaces meet, forming a rounded corner.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arch.) A narrow flat member; especially, a flat molding
    separating other moldings; a reglet; also, the space
    between two flutings in a shaft. See Illust. of {Base},
    and {Column}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) An ordinary equaling in breadth one fourth of the
    chief, to the lowest portion of which it corresponds in
    position.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mech.) The thread of a screw.
    [1913 Webster]
 
   8. A border of broad or narrow lines of color or gilt.
    [1913 Webster]
 
   9. The raised molding about the muzzle of a gun.
    [1913 Webster]
 
   10. Any scantling smaller than a batten.
     [1913 Webster]
 
   11. (Anat.) A fascia; a band of fibers; applied esp. to
     certain bands of white matter in the brain.
     [1913 Webster]
 
   12. (Man.) The loins of a horse, beginning at the place where
     the hinder part of the saddle rests.
     [1913 Webster]
 
   {Arris fillet}. See under {Arris}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fillet \Fil"let\, v. t. [imp. & p. p. {Filleted}; p. pr. & vb.
   n. {Filleting}.]
   To bind, furnish, or adorn with a fillet.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fillet
   n 1: a boneless steak cut from the tenderloin of beef [syn:
      {fillet}, {filet}]
   2: a longitudinal slice or boned side of a fish [syn: {fillet},
     {filet}, {fish fillet}, {fish filet}]
   3: a bundle of sensory nerve fibers going to the thalamus [syn:
     {lemniscus}, {fillet}]
   4: a narrow headband or strip of ribbon worn as a headband [syn:
     {taenia}, {tenia}, {fillet}]
   5: fastener consisting of a narrow strip of welded metal used to
     join steel members [syn: {fillet}, {stopping}]
   v 1: decorate with a lace of geometric designs [syn: {fillet},
      {filet}]
   2: cut into filets; "filet the fish" [syn: {fillet}, {filet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top