ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

board

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -board-, *board*, boar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
board(n) แผงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า
board(n) อาหาร, Syn. meal
board(n) กระดาน
board(n) คณะกรรมการ, Syn. committee, management
board(vt) ขึ้น (ยานพาหนะ) โดยเป็นผู้โดยสาร, Syn. get on
boarder(n) เด็กประจำ (ทั้งกินและพักที่โรงเรียน)
board in(phrv) นำอาหารไปที่ทำงาน
boarding(n) ไม้กระดานยาว
board out(phrv) ใช้บริการอาหารและที่พักนอกบ้าน
boardroom(n) ห้องประชุมคณะกรรมการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
board(บอร์ดฺ) { boarded, boarding, boards } n. ไม้กระดาน, แผ่นกระดาน, แผ่นกระดาษแข็ง, กระดานหมากรุก, ข้างเรือ, ค่าอาหาร, อาหาร, ที่พัก, โต๊ะประชุม, โต๊ะอาหาร, เวที, คณะกรรมการ, สภา, กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน, แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง, ขอบ, ข้าง vt. ใช้กระดานปู, บริการอาหาร, บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
board of commissionersn. คณะกรรมาธิกา
boardern. นักเรียนกินนอน, ผู้มาพักและได้รับบริการอาหารด้วย
boardingn. ไม้กระดานทั้งหมด, ผิวหน้าไม้กระดาน, การขึ้นเรือ, เครื่องบิน รถไฟหรือยานพาหนะอื่น
boarding cardn. ใบขึ้นเครื่องบิน, ใบขนส่งสินค้าขึ้นเรือหรือเครื่องบิน
boarding schooln. โรงเรียนกินนอน
boardinghousen. บ้านพักหรือหอพักที่จัดอาหารให้พร้อม
aboard(อะบอร์ด') adv. , prep. บนเรือ, บนเครื่องบิน, บนรถ, ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv., adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
board(n) กระดาน, กระดาษแข็ง, ที่พัก, อาหาร, สภา, คณะกรรมการ, ผู้บริหาร
boarder(n) นักเรียนกินนอน, นักเรียนประจำ
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
boarding(n) การกินอาหารนอกบ้าน
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ, โรงเรียนกินนอน
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล, ถนนกระดานไม้
aboard(adv, pre) บนเรือ, บนรถ, บนรถไฟ, บนเครื่องบิน
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง, อย่างเปิดเผย, อย่างตรงไปตรงมา
billboard(n) บอร์ด, กระดานปิดประกาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
board๑. สำนักงานคณะกรรมการ๒. คณะกรรมการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boardสำนักงาน (คณะกรรมการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
board of commissionersคณะเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
board of directorsคณะกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Board of Tradeกระทรวงพาณิชย์ (อังกฤษสมัยก่อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
board, countingคณะกรรมการตรวจคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
board, sanitaryคณะกรรมการสุขาภิบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boarderผู้พักกินนอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Board gamesการละเล่นบนกระดาน [TU Subject Heading]
Board lotหน่วยการซื้อขาย, Example: จำนวนหน่วยขั้นต่ำของหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้มีการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main Board) ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ 1 หน่วยซื้อขาย หรือ 1 Board Lot เท่ากับ 100 หุ้น (หรือหน่วยลงทุนหรือสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุน) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หลักทรัพย์ใดมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลาติดต่อกันนาน 6 เดือน หนึ่งหน่วยการซื้อขายจะเท่ากับ 50 หุ้น หรือ 50 หน่วยลงทุนหรือสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
Board, Animalไม้กระดานรองหนู [การแพทย์]
Board, Lapแผ่นกระดาษรองรับใต้ข้อศอก, แผ่นกระดานรองรับใต้ข้อศอก [การแพทย์]
Board, Magneticแผ่นกระดานแม่เหล็ก [การแพทย์]
Boardinghousesบ้านพัก [TU Subject Heading]
Boards of directorsคณะกรรมการบริษัท [TU Subject Heading]
Boards of tradeหอการค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.ทูตรายงานว่า คณะกรรมขององค์กรเป็นอารยัน The Great Dictator (1940)
Technically, you need a civic ordinance or a resolution by a board of...คุณต้องขออนุญาตเทศบาล หรือขอความเห็นชอบจาก... Jaws (1975)
You're on board my vessel, I'm mate, master, pilot and I'm captain.คุณอยู่บนเรือผม ผมเป็นเพื่อน เป็นหัวหน้า เป็นผู้นํา... เเละเป็นกับตัน Jaws (1975)
I've got things on board that'll kill it.- ผมเอาของที่จะฆ่ามันมาด้วย Jaws (1975)
And he never has enough money for room and board at school.เขาไม่มีเงินพอจ่ายสำหรับ ค่าห้องและค่ากินอยู่ที่ ร.ร. Suspiria (1977)
- There's a little girl on board who's ill.- มีเด็กผู้หญิงที่ป่วยอยู่บนเครื่องด้วยค่ะ Airplane! (1980)
Is there anyone on board who can land this plane?มีใครบนเครื่องนี้ที่นำเครื่องลงได้บ้าง Airplane! (1980)
By the way, is there anyone on board who can fly a plane?อีกอย่าง มีใครบนเครื่อง ที่ขับเครื่องบินเป็นบ้างคะ Airplane! (1980)
The archbishop wants to sell this building to the Board of Education.หัวหน้าของบิชอพต้องการขายตึกนี้แก่สภาการศึกษา The Blues Brothers (1980)
They gonna sell this place to the Board of Education... and I'll be out on the street.พวกเขาจะขายที่นี่แก่สภาการศึกษา และผมคงจะอยู่ข้างถนน The Blues Brothers (1980)
Shit. What's one more old nigger to the Board of Education?ชิท คนแก่ผิวดำอีกคนที่สภาการศึกษาเป็นอะไร The Blues Brothers (1980)
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boardA few passengers went on board the plane.
boardAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
boardAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
boardA party of scientists were on board with them.
boardBoarding will be at six-forty.
boardBoards are used to make floors.
boardBy mistake I boarded a train going to in the opposite direction.
boardCan you show me your boarding pass?
boardDinner will be served on board the plane.
boardDrive the nail into the board.
boardFrankly speaking this 'on board' means "doesn't have a graphics card".
boardFrom which gate do I board?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีโอไอ(n) BOI, See also: Board of Investment, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกท.(n) Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นักเรียนประจำ(n) boarder, Syn. นักเรียนกินนอน, Ant. นักเรียนไปกลับ, Example: เขาถูกส่งไปเรียนโรงเรียนที่ไกลบ้าน จึงต้องอยู่เป็นนักเรียนประจำ, Count Unit: คน, Thai Definition: นักเรียนที่กินอยู่หลับนอนที่โรงเรียนเป็นประจำ
โรงเรียนกินนอน(n) boarding school, Syn. โรงเรียนประจำ, Example: โรงเรียนกินนอนจะมีหอนอนหลายหลัง และมีโรงครัวแถมเข้ามาอีก, Count Unit: โรง, แห่ง, Thai Definition: โรงเรียนที่นักเรียนต้องกินอยู่หลับนอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นประจำ
โรงเรียนประจำ(n) boarding school, Syn. โรงเรียนกินนอน, Example: เขาต้องจากพ่อแม่และบ้านที่อบอุ่นไปอยู่โรงเรียนประจำ, Count Unit: โรง, แห่ง, Thai Definition: โรงเรียนที่นักเรียนต้องกินอยู่หลับนอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นประจำ
คณะกรรมการอำนวยการ(n) board of committee, See also: steering committee, Example: สูจิบัตรของงานจะมีรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการปรากฏอยู่, Count Unit: คณะ
คณะที่ปรึกษา(n) board of consultant, See also: advisory group, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยชุดใหม่, Count Unit: คณะ, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นคณะร่วมกันทำงานเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในเรื่องนั้นๆ
ปะกำ(n) plank, See also: boards for holding things together, Syn. ไม้ปะกำ, Example: เขาใช้ปะกำหาบคานของ 2 กระจาดด้วยความหนัก, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: ไม้ที่ทำเป็น 2 ขาสำหรับคาบไม้อื่น
แป้นพิมพ์(n) keyboard, See also: board, Syn. แป้นอักษร, แท่นพิมพ์, Example: เลขานุการเอาพรมนิ้วลงบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ปุ่มกดของเครื่องพิมพ์ดีดที่มักมีรูปกลมแบน
เติ่ง(n) board for dice games, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ที่สำหรับเทสกา รูปกระปุก ทำด้วยงาหรือไม้แข็งมีรูข้างๆ สำหรับลูกออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขึ้นเครื่องบิน[bat kheun khreūangbin] (n, exp) EN: boarding card  FR: carte d'embarquement [ f ]
บนเครื่องบิน[bon khreūangbin] (n, exp) EN: aboard (an aeroplane)  FR: à bord (d'un avion)
บนเรือ[bon reūa] (n, exp) EN: aboard ship  FR: à bord (d'un bateau)
บนรถ[bon rot] (n, exp) EN: aboard (a motor vehicle)  FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
บอร์ด[bøt] (n) EN: board
บอร์ดประกาศ[bøt prakāt] (n, exp) EN: bulletin board  FR: tableau d'affichage [ m ] ; valves [ fpl ] (Belg.)
ชุมสายโทรศัพท์[chumsāi thōrasap] (n, exp) EN: telephone exchange ; switched board
ฝากระดาน[fākradān] (n) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board  FR: cloison en bois [ f ]
ห้องประชุม[hǿng prachum] (n, exp) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room  FR: salle de réunion [ f ] ; salle de conférence [ f ] ; auditoire [ m ] (Belg., Sui.)
ห้องประชุมคณะกรรมการ[hǿng prachum khanakammakān] (n, exp) EN: boardroom  FR: salle de conférence du conseil d'administration [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
board
boarda
boards
board's
boarded
boarded
boarder
boarders
boarding
boardman

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
board
boards
boarded
boarder
boarders
boarding
boardroom
boardwalk
boardrooms
boardwalks

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal #1,446 [Add to Longdo]
董事会[dǒng shì huì, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ,    /   ] board of directors #2,509 [Add to Longdo]
董事[dǒng shì, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ,  ] board member #3,213 [Add to Longdo]
牌匾[pái biǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄧㄢˇ,  ] board (attached to a wall) #27,195 [Add to Longdo]
板子[bǎn zi, ㄅㄢˇ ㄗ˙,  ] board; plank; bamboo or birch for corporal punishment #31,032 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, ] board under tiles on roof; narrow #31,830 [Add to Longdo]
住校[zhù xiào, ㄓㄨˋ ㄒㄧㄠˋ,  ] boarding school #37,817 [Add to Longdo]
寄宿生[jì sù shēng, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ ㄕㄥ,  宿 ] boarder #59,478 [Add to Longdo]
寄宿学校[jì sù xué xiào, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ,  宿   /  宿  ] boarding school [Add to Longdo]
登机桥[dēng jī qiáo, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄠˊ,    /   ] boarding gate (at airport); aircraft boarding bridge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschwerdekammer { f }board of appeal [Add to Longdo]
Brett { n }; Tafel { f }; Tisch { m }; Verpflegung { f }; Gremium { n } | Bretter { pl }; Tafeln { pl }board | boards [Add to Longdo]
Bretterdach { n }board roof [Add to Longdo]
Handelsministerium { n }board of trade [Add to Longdo]
Kost und Logisboard and lodge; room and board [Add to Longdo]
Kuratorium { n }board of trustees [Add to Longdo]
Leiterplattenführung { f }board guiding [Add to Longdo]
Leiterplatten-Verbinder { m }board connector [Add to Longdo]
Leiterplatten-Testgerät { n }board tester [Add to Longdo]
Platine { f } | bestückte Platineboard | equipped board [Add to Longdo]
Unterkunft und Verpflegungboard and lodgings [Add to Longdo]
Vorstand { m }; leitendes Gremium | beratendes Gremiumboard | advisory body; advisory board [Add to Longdo]
Vorstand { m } (Firma)board of directors; managing board [Add to Longdo]
Vorstandssitzung { f }board meeting [Add to Longdo]
Vorstandstisch { m }Board of Directors table [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company #376 [Add to Longdo]
[ばん, ban] (n, n-suf) (1) disk; disc; record; clock face; (2) tray; shallow bowl; (3) grid; board (e.g. in shogi); (P) #972 [Add to Longdo]
搭載[とうさい, tousai] (n, vs) (1) loading (on board); equipping; (adj-f) (2) equipped (with); built-in; (P) #1,140 [Add to Longdo]
理事[りじ, riji] (n) director; board of directors; (P) #1,180 [Add to Longdo]
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris #1,332 [Add to Longdo]
取締役[とりしまりやく, torishimariyaku] (n) company director; board member; (P) #1,401 [Add to Longdo]
ボール[bo-ru] (n) (1) ball; (2) bowl; (3) (abbr) (See ボール紙) board (e.g. cardboard, pasteboard); (P) #2,250 [Add to Longdo]
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1, 板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P) #2,336 [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n, n-suf) government office; agency; board; (P) #2,448 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input [Add to Longdo]
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard [Add to Longdo]
システムボード[しすてむぼーど, shisutemubo-do] system board [Add to Longdo]
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Board \Board\ (b[=o]rd), v. i.
   To obtain meals, or meals and lodgings, statedly for
   compensation; as, he boards at the hotel.
   [1913 Webster]
 
      We are several of us, gentlemen and ladies, who board
      in the same house.            --Spectator.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Board \Board\, v. t. [F. aborder. See {Abord}, v. t.]
   To approach; to accost; to address; hence, to woo. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      I will board her, though she chide as loud
      As thunder when the clouds in autumn crack. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Board \Board\, v. t. [imp. & p. p. {Boarded}; p. pr. & vb. n.
   {Boarding}.]
   1. To cover with boards or boarding; as, to board a house.
    "The boarded hovel." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. {Board} to accost, and see {Board}, n.] To go on
    board of, or enter, as a ship, whether in a hostile or a
    friendly way.
    [1913 Webster]
 
       You board an enemy to capture her, and a stranger to
       receive news or make a communication. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. To enter, as a railway car. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   4. To furnish with regular meals, or with meals and lodgings,
    for compensation; to supply with daily meals.
    [1913 Webster]
 
   5. To place at board, for compensation; as, to board one's
    horse at a livery stable.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Board \Board\ (b[=o]rd), n. [OE. bord, AS. bord board,
   shipboard; akin to bred plank, Icel. bor[eth] board, side of
   a ship, Goth. f[=o]tu-baurd footstool, D. bord board, G.
   brett, bort. See def. 8. [root]92.]
   1. A piece of timber sawed thin, and of considerable length
    and breadth as compared with the thickness, -- used for
    building, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: When sawed thick, as over one and a half or two inches,
      it is usually called a plank.
      [1913 Webster]
 
   2. A table to put food upon.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term board answers to the modern table, but it was
      often movable, and placed on trestles. --Halliwell.
      [1913 Webster]
 
         Fruit of all kinds . . .
         She gathers, tribute large, and on the board
         Heaps with unsparing hand.     --Milton.
      [1913 Webster]
 
   3. Hence: What is served on a table as food; stated meals;
    provision; entertainment; -- usually as furnished for pay;
    as, to work for one's board; the price of board.
    [1913 Webster]
 
   4. A table at which a council or court is held. Hence: A
    council, convened for business, or any authorized assembly
    or meeting, public or private; a number of persons
    appointed or elected to sit in council for the management
    or direction of some public or private business or trust;
    as, the Board of Admiralty; a board of trade; a board of
    directors, trustees, commissioners, etc.
    [1913 Webster]
 
       Both better acquainted with affairs than any other
       who sat then at that board.      --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       We may judge from their letters to the board.
                          --Porteus.
    [1913 Webster]
 
   5. A square or oblong piece of thin wood or other material
    used for some special purpose, as, a molding board; a
    board or surface painted or arranged for a game; as, a
    chessboard; a backgammon board.
    [1913 Webster]
 
   6. Paper made thick and stiff like a board, for book covers,
    etc.; pasteboard; as, to bind a book in boards.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. The stage in a theater; as, to go upon the boards, to
    enter upon the theatrical profession.
    [1913 Webster]
 
   8. [In this use originally perh. a different word meaning
    border, margin; cf. D. boord, G. bord, shipboard, and G.
    borte trimming; also F. bord (fr. G.) the side of a ship.
    Cf. {Border}.] The border or side of anything. (Naut.)
    (a) The side of a ship. "Now board to board the rival
      vessels row." --Dryden. See {On board}, below.
    (b) The stretch which a ship makes in one tack.
      [1913 Webster]
 
   Note: Board is much used adjectively or as the last part of a
      compound; as, fir board, clapboard, floor board,
      shipboard, sideboard, ironing board, chessboard,
      cardboard, pasteboard, seaboard; board measure.
      [1913 Webster]
 
   {The American Board}, a shortened form of "The American Board
    of Commissioners for Foreign Missions" (the foreign
    missionary society of the American Congregational
    churches).
 
   {Bed and board}. See under {Bed}.
 
   {Board and board} (Naut.), side by side.
 
   {Board of control}, six privy councilors formerly appointed
    to superintend the affairs of the British East Indies.
    --Stormonth.
 
   {Board rule}, a figured scale for finding without calculation
    the number of square feet in a board. --Haldeman.
 
   {Board of trade}, in England, a committee of the privy
    council appointed to superintend matters relating to
    trade. In the United States, a body of men appointed for
    the advancement and protection of their business
    interests; a chamber of commerce.
 
   {Board wages}.
    (a) Food and lodging supplied as compensation for
      services; as, to work hard, and get only board wages.
    (b) Money wages which are barely sufficient to buy food
      and lodging.
    (c) A separate or special allowance of wages for the
      procurement of food, or food and lodging. --Dryden.
 
   {By the board}, over the board, or side. "The mast went by
    the board." --Totten. Hence (Fig.),
 
   {To go by the board}, to suffer complete destruction or
    overthrow.
 
   {To enter on the boards}, to have one's name inscribed on a
    board or tablet in a college as a student. [Cambridge,
    England.] "Having been entered on the boards of Trinity
    college." --Hallam.
 
   {To make a good board} (Naut.), to sail in a straight line
    when close-hauled; to lose little to leeward.
 
   {To make short boards}, to tack frequently.
 
   {On board}.
    (a) On shipboard; in a ship or a boat; on board of; as, I
      came on board early; to be on board ship.
    (b) In or into a railway car or train. [Colloq. U. S.]
 
   {Returning board}, a board empowered to canvass and make an
    official statement of the votes cast at an election.
    [U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 board
   n 1: a committee having supervisory powers; "the board has seven
      members"
   2: a stout length of sawn timber; made in a wide variety of
     sizes and used for many purposes [syn: {board}, {plank}]
   3: a flat piece of material designed for a special purpose; "he
     nailed boards across the windows"
   4: food or meals in general; "she sets a fine table"; "room and
     board" [syn: {board}, {table}]
   5: a vertical surface on which information can be displayed to
     public view [syn: {display panel}, {display board}, {board}]
   6: a table at which meals are served; "he helped her clear the
     dining table"; "a feast was spread upon the board" [syn:
     {dining table}, {board}]
   7: electrical device consisting of a flat insulated surface that
     contains switches and dials and meters for controlling other
     electrical devices; "he checked the instrument panel";
     "suddenly the board lit up like a Christmas tree" [syn:
     {control panel}, {instrument panel}, {control board},
     {board}, {panel}]
   8: a printed circuit that can be inserted into expansion slots
     in a computer to increase the computer's capabilities [syn:
     {circuit board}, {circuit card}, {board}, {card}, {plug-in},
     {add-in}]
   9: a flat portable surface (usually rectangular) designed for
     board games; "he got out the board and set up the pieces"
     [syn: {board}, {gameboard}]
   v 1: get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.)
      [syn: {board}, {get on}] [ant: {get off}]
   2: live and take one's meals at or in; "she rooms in an old
     boarding house" [syn: {board}, {room}]
   3: lodge and take meals (at)
   4: provide food and lodging (for); "The old lady is boarding
     three men"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 board
  n.
 
   1. In-context synonym for {bboard}; sometimes used even for Usenet
   newsgroups (but see usage note under {bboard}, sense 1).
 
   2. An electronic circuit board.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top