Search result for

eine

(73 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eine-, *eine*. Possible hiragana form: えいね
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport] ( ) Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caffeine(คาฟิน) n. แอลคาลอยด์ขมชนิดหนึ่งที่ได้จากกาแฟหรือชา
seine(เซน) n.,vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
seine(n) อวน,แห
seine(vi) ลากอวน,ทอดแห

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkēn) EN: Heineken Beer ; Heineken   FR: Heineken [f]
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
เดือนเต็ม[n. exp.] (deūoen tem) EN: full moon   FR: pleine lune [f]
เดินลุยน้ำ[v. exp.] (doēn lui nām) EN: wade   FR: avancer avec peine dans l'eau
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease   FR: freiner
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hendūay yāngying) EN: I couldn't agree more   FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
กาเฟอีน[n.] (kāfēīn) EN: caffeine ; caffein   FR: caféine [f]
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā thāng sēn lōhit) EN: intravenous infusion   FR: intraveineuse [f]
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthōt prahān chīwit) EN: capital punishment ; death penalty   FR: peine capitale [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง , See also: ein
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
eine Menge|+ กริยาเอกพจน์ ไม่ว่าจะตามด้วยคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์| จำนวนมาก เช่น Herr Müller hat eine Menge Geld., Eine Menge Leute haben die Ausstellung besucht.
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ
eine Uhr stellenตั้งเวลาหรือปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกา
eineinhalbหนึ่งครึ่ง, หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง เช่น Über eineinhalb Stunden trug er heute im Landtag seine Regierungserklärung vor. , See also: S. anderthalb
einemหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมรอง Dativ, See also: ein

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eine Mengelashings [Add to Longdo]
eine Angabea piece of data [Add to Longdo]
eine Unmengea gazillion [Add to Longdo]
eine Zeitlangfor a while [Add to Longdo]
eine Immobiliea property [Add to Longdo]
eine Mussheirata shot-gun wedding [Add to Longdo]
eine ganze Mengea good many [Add to Longdo]
eine Süßigkeitmarshmallow [Add to Longdo]
eine Reihe Wagena string of cars [Add to Longdo]
eine Art Eintopfolla podrida [Add to Longdo]
eine Art Limonaderoot beer [Am.] [Add to Longdo]
eine Engelsgedulda patience of job [Add to Longdo]
eine Stufe bessera cut above [Add to Longdo]
eine Wut austobento give vent to one's fury [Add to Longdo]
eine Rolle machento do a roll; to roll [Add to Longdo]
eine Unmenge (von)lashings (of) [coll.] [Add to Longdo]
eine Geste machendgesturing [Add to Longdo]
eine Rolle spielento figure [Add to Longdo]
eine große Nummera big-wig [Add to Longdo]
eine Stimme abgebento cast a ballot [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
reine(n) |f| ราชินี

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイネク[, aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart) [Add to Longdo]
インテリアコーディネーター[, interiako-deine-ta-] (n) interior coordinator [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[, o-ba-reinettowa-ku] (n) {comp} overlay network [Add to Longdo]
カフェイン[, kafein] (n) caffeine (ger [Add to Longdo]
カラーコーディネーション[, kara-ko-deine-shon] (n) color coordination [Add to Longdo]
カラーコーディネーター[, kara-ko-deine-ta-] (n) color coordinator; colour coordinator; (P) [Add to Longdo]
グリーンコーディネーター[, guri-nko-deine-ta-] (n) green coordinator [Add to Longdo]
コーディネーション[, ko-deine-shon] (n) coordination [Add to Longdo]
コーディネーター[, ko-deine-ta-] (n) coordinator; (P) [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive [Add to Longdo]
平年[へいねん, heinen] common year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一晩[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EINE
     EINE Is Not EMACS (EMACS, LISP)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 eine [ainə]
   an; one
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top