Search result for

manies

(649 entries)
(0.0532 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manies-, *manies*, manie , many
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา manies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *manies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mania[N] ความคลั่งไคล้, See also: ความหลงใหล, ความลุ่มหลง, ความขาดสติ, Syn. craze, lunacy, madness
manic[ADJ] เกี่ยวกับความคลั่งไคล้
maniac[N] คนบ้า, See also: คนคลั่ง, คนขาดสติ, คนวิกลจริต, Syn. lunatic, freak
Manila[N] กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์
manioc[N] มันสำปะหลัง, Syn. cassava
manikin[N] หุ่นจำลองสำหรับแสดงเสื้อผ้า, Syn. puppet, marionette
manikin[N] หุ่นคนสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์, Syn. model
manikin[N] คนแคระ, See also: คนเตี้ยเล็กผิดปกติ, Syn. dwarf, pigmy
Romania[N] ประเทศโรมาเนีย
Romania[N] โรมาเนีย
Romanic[ADJ] เกี่ยวกับกลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน, Syn. Latin, Romance
Rumania[N] ประเทศโรมาเนีย, Syn. Romania
Germanic[ADJ] เกี่ยวกับเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษาเยอรมัน
Germanic[N] ภาษาตระกูลอินโดยุโรเปียน
humanism[N] มนุษยนิยม
humanist[N] ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์
humanity[N] คนทั่วไป, See also: มนุษย์โลก
humanity[N] มนุษยธรรม, See also: คุณธรรมของมนุษย์, ความเป็นมนุษย์
maniacal[ADJ] คลั่งไคล้, See also: หลงใหล
manicure[N] การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย), See also: การทำเล็บ, Syn. buffing, nial-polishing
manifest[ADJ] ซึ่งเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง, See also: ซึ่งเห็นเด่นชัด, เป็นที่รู้กันทั่ว, ซึ่งชัดแจ้ง, Syn. clear, evident, visible, obvious
manifest[VT] แสดงให้เห็น, See also: ทำให้เข้าใจ, ทำให้แจ่มแจ้ง, Syn. demonstrate, show, Ant. unnotice able
manifest[VI] ปรากฏออกมา, See also: ปรากฏ, สำแดงออกมา, Syn. appear
manifest[VT] ใส่ในรายการสินค้า
manifest[N] รายการสินค้า, See also: บันทึกในใบรายการสินค้า, บัญชีรายการสินค้า, Syn. statement, bill invoice
manifold[ADJ] หลากหลาย, See also: นานาประการ, นานาชนิด, หลายชนิด, มากมาย, หลายอย่าง, Syn. diverse, numerous, various
manifold[N] ห้องหรือท่อที่มีทางเข้าออกหลายทาง
manifold[VT] ทำให้เพิ่มทวีคูณ, See also: ทำให้เพิ่มมากขึ้น
manifold[VT] ถ่ายสำเนา, See also: ถ่ายเอกสาร
Rumanian[N] ชาวโรมาเนีย
Tasmania[N] รัฐทัสมาเนีย (ของออสเตรเลีย)
womanish[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำดูถูกผู้ชาย), Syn. effeminate, sissy, unmanly, pansy, feminine, Ant. macho, masculine
womanize[VT] (ผู้ชาย) ชอบหาผู้หญิงเพื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศชั่วคราว
womanize[VI] ทำให้ผู้ชายเหมือนผู้หญิง, Syn. feminize
womanize[VT] ทำให้ผู้ชายเหมือนผู้หญิง, Syn. feminize
germanium[N] ธาตุโลหะใช้ทำเซมิคอนดักเตอร์และอัลลอยส์ (สัญลักษณ์ย่อGe)
manicured[ADJ] ซึ่งตกแต่งเล็บและมือ
manifesto[N] แถลงการณ์, See also: ถ้อยแถลง, คำแถลง, คำประกาศ, Syn. declaration, pronouncement
monomania[N] การครุ่นคิดเรื่องเดียว
pyromania[N] โรคจิตชอบลอบวางเพลิง
shamanism[N] ความเชื่อในเกี่ยวกับเรื่องหมอผีหรือคนทรงเจ้า, Syn. witchcraft
Tasmanian[N] ชาวทัสมาเนีย
womanizer[N] ผู้ชายที่หาผู้หญิงเพื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศชั่วคราว, Syn. ladies' man, playboy
Anglomania[N] การคลั่งไคล้วัฒนธรรมของอังกฤษ
inhumanity[N] ความป่าเถื่อน, See also: การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย, Syn. barbarism, brutality, cruelty, Ant. humaneness
maniacally[ADV] อย่างคลั่งไคล้
manicurist[N] ช่างแต่งเล็บและมือ
manifestly[ADV] อย่างชัดแจ้ง, Syn. apparently, clearly
manifolder[N] ผู้ถ่ายสำเนา
manifoldly[ADV] โดยถ่ายสำเนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amanita(แอมมะไน' ทะ) n. เชื่อราพิษจำพวก Amanita (agaricarous fungus)
anglomania(แอง' โกลเม' เนีย) n. โรคบ้าอังกฤษ. -Anglomaniac n., -Anglomaniacal adj. (Anglo+mania)
brahmanism(บรา'มะนิสซึม) n. ระบบ พราหมณ์,ศาสนาพราหมณ์, Syn. Brahminism,Brahmanist,Brahminist n.
egomanian. ความเป็นแก่ตัวอย่างร้ายแรง, See also: egomaniac n. ดูegomania egomaniacal n.
germanium(เจอเม'เนียม) adj. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งใช้ทำสารกึ่งตัวนำกระแสไฟฟ้า (semiconductor) ได้ดีมาก แต่ปัจจุบันนิยมใช้ซิลิคอน (silicon) กันมากกว่า
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humanism(ฮิว'เมินนิสซึม) n. ลัทธิมนุษยธรรม,มานุษยวิทยา,นิสัยมนุษย์,ความรักเพื่อนมนุษย์
humanist(ฮิว'เมินนิสทฺ) n. ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์,ผู้มีใจเมตตากรุณามนุษย์, See also: humanistic adj. humanistically adv.
humanitarian(ฮิวแมนนิแท'เรียน) adj. มีมนุษยธรรม. -n. ผู้มีมนุษยธรรม,ผู้ใจบุญ
humanity(ฮิวแมน'นิที) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ -Phr. (The humanites มนุษยศาสตร์,การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีของกรีกและลาติน), Syn. mankind,man,world
humanize(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty
kleptomania(เคลพทะเม'เนีย) n. โรคจิตที่ชอบขโมย.
mania(เม'เนีย,เมน'ยะ) n. ความบ้า,ความตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นอย่างมากเกินปกติ,ความคลั่ง,ความบ้าคลั่ง, Syn. craze
maniac(เม'นิแอค) n. คนบ้า,คนคลั่ง,คนวิกลจริต adj. บ้า,คลั่ง,วิกลจริต
maniacal(มะไน'อะเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) ความบ้า,ความคลั่ง,คนบ้า, See also: maniacally adv.
manic(แมน'นิค,เม'นิค) adj. เกี่ยวกับหรือเป็นบ้า
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ
manicurist(แมน'นะเคียวริสทฺ) n. ช่างแต่งเล็บ
manifest(แมน'นะเฟสทฺ) adj. ชัดแจ้ง,เป็นที่เข้าใจดี,ประจักษ์,แสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกกดดันไว้ vt. แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์,เปิดเผยชัดแจ้ง,ปรากฎชัดแจ้ง. n. รายการสินค้าหรือรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินหรือเรือ., See also: manifestly adv. manifestness n.
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign,grounds
manifesto(แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์,ประกาศ,การประกาศนโยบาย,การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
manikin(แมน'นะคิน) n. คนร่างเล็ก,คนแคระ,เล็ก,หุ่นคนสำหรับสอนวิชากายวิภาควิทยา., Syn. manakin,mannikin,dwarf,pygmy
manila(มะนิล'ละ) n. เมืองหลวงและเมืองท่าของฟิลิปปินส์,ป่านมนิลา,กระดาษมนิลา
maniple(แมน'นะเพิล) n. กองทหารโรมัน,เสื้อคลุมของพระ
manipulate(มะนิพ'พิวเลท) vt. จัดการ,จับต้อง,ใช้,ยักย้าย,เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม. จัดดำเนินการหมายถึง การปรับข้อมูล เป็นต้นว่า ลบ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ฯ, See also: manipulatable adj. manipulative adj. manipulatelyadv. manipulateness n.
manipulation(มะนิพ'พิวเล'เชิน) n. การจัดการ,การจับต้อง,การใช้,การยักย้าย,การเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม.
manitou(แมน'นิทู) n. สิ่งศักดิ์สิทธิ์,อำนาจอาถรรพ์,จิตวิญญาณ,ภูตผีปีศาจ
manitu(แมน'นิทู) n. สิ่งศักดิ์สิทธิ์,อำนาจอาถรรพ์,จิตวิญญาณ,ภูตผีปีศาจ
pan-germanismn. ทฤษฏีการรวมชาวเยอรมันเข้าเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันในทางการเมือง
romania(โรเม'เนีย) n. =Rumania (ดู) ,, See also: Rumanian n. adj.
romanic(โรแมน'นิค) adj. ซึ่งมาจากRomans
rumania(รูเม'เนีย) n. ประเทศโรมาเนีย, Syn. Romania,Roumania, See also: Rumanian adj.,n. เกี่ยวกับ (โรมาเนีย,ชาว ,ภาษา)

English-Thai: Nontri Dictionary
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humanist(n) นักศึกษาเรื่องมนุษยชาติ
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanitarian(n) ผู้มีมนุษยธรรม,คนใจบุญ
humanity(n) มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ความกรุณา
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม
mania(n) ความคลุ้มคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง
maniac(adj) คลุ้มคลั่ง,บ้า,บ้าคลั่ง,วิกลจริต
maniac(n) คนคลุ้มคลั่ง,คนบ้า,คนวิกลจริต
manicure(n) การแต่งเล็บ
manicure(vt) แต่งเล็บ
manicurist(n) ช่างแต่งเล็บ,ช่างทำเล็บ
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์
manifest(vt) สำแดง,แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
manifold(adj) หลายเท่า,มากมาย,ซับซ้อน,หลากหลาย
manikin(n) หุ่น,แบบ,คนแคระ
manipulate(vt) จัดทำ,จัดการ,ยักย้ายถ่ายเท
manipulation(n) การจัดทำ,การจัดการ,การยักย้าย
manipulator(n) ผู้จัดทำ,คนจัดการ
womanish(adj) เหมือนหญิง,ตัวเมีย,อ่อนแอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pan-Germanismอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyromaniaโรคชอบจุดไฟ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacomaniaอาการบ้ากินยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positioner; manipulatorตัวจัดแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lay figure; manakin; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logorrhea; logorrhoea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logorrhoea; logorrhea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
realization; happening; manifestationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sitiomania; sitomania๑. อาการบ้ากินอาหาร๒. อาการหิวไม่หาย [มีความหมายเหมือนกับ bulimia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitomania; sitiomania๑. อาการบ้ากินอาหาร๒. อาการหิวไม่หาย [มีความหมายเหมือนกับ bulimia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
string manipulationการจัดดำเนินการสายอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sillimaniteซิลลิมาไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
submaniaอาการฟุ้งพล่านอย่างอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, manifest; heterotropiaตาเหล่ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, manifest convergent; esotropiaตาเหล่ปรากฏเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, manifest divergentตาเหล่ปรากฏออกนอก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antimanicยาต้านฟุ้งพล่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablutomaniaอาการย้ำชะล้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bruxomaniaอาการกัดฟันไม่ตั้งใจ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
boost pressure; manifold pressureความดันเสริมในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestoคำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifoldท่อร่วม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifold heat control valve; heat control valveลิ้นอุ่นไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifold pressure; boost pressureความดันเสริมในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifold vacuumสุญญากาศในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
manikin; lay figure; manakin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manipulateจัดดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
manipulateจัดดำเนินการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manipulationการชักใยทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manipulation on the stock marketการปั่นตลาดหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
megalomania; grandiosity(จิตเวช.) ภาวะหลงผิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest๑. ประกาศเป็นทางการ (ก. ปกครอง)๒. คำแสดง (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifest convergent strabismus; esotropiaตาเหล่ปรากฏเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest divergent strabismusตาเหล่ปรากฏออกนอก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest intentionเจตนาโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifest strabismus; heterotropiaตาเหล่ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifestation๑. การแสดง (ก. แพ่ง)๒. การเดินขบวน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestation; happening; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestation of intentionการแสดงเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifesto๑. คำแถลงนโยบายทางการเมือง๒. คำประกาศต่อประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifestoคำประกาศเจตนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
manakin; lay figure; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maniaอาการฟุ้งพล่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manière criblée; dotted manner๑. กลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด๒. ภาพพิมพ์ลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestบัญชีสำแดง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manipulator; positionerตัวจัดแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mannikin; lay figure; manakin; manikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decal; decalcomaniaภาพทาบสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decalcomania; decalภาพทาบสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dotted manner; manière cribléeกลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manipulator (Mechanism)แขนกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manipulationการปั่นหุ้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริง โดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิด การกระทำดังกล่าวนี้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้ด้วย [ตลาดทุน]
Art, Romanianศิลปะโรมาเนีย [TU Subject Heading]
Arts, Panamanianศิลปกรรมปานามา [TU Subject Heading]
Arts, Romanianศิลปกรรมโรมาเนีย [TU Subject Heading]
Brahmanismศาสนาพราหมณ์ [TU Subject Heading]
Buddhism and humanismพุทธศาสนากับมนุษยนิยม [TU Subject Heading]
Communication in the humanitiesการสื่อสารทางมนุษยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Crime against humanityอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
Education, Humanisticศิลปศาสตร์ [TU Subject Heading]
Germanic languagesภาษาเยอรมันนิก [TU Subject Heading]
Humanismมนุษยนิยม [TU Subject Heading]
Humanitarian assistanceความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม [TU Subject Heading]
Humanitarian interventionการแทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม [TU Subject Heading]
Humanitarian lawกฎหมายมนุษยธรรม [TU Subject Heading]
Humanitiesมนุษยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Humanities librariesห้องสมุดมนุษยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Humanities literatureวรรณกรรมมนุษยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Humanityมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
Magic, Germanicไสยศาสตร์เยอรมันนิก [TU Subject Heading]
Manicuringการตกแต่งเล็บ [TU Subject Heading]
Manifold business forms industryอุตสาหกรรมแบบพิมพ์ทางธุรกิจแบบพับ [TU Subject Heading]
Manifolds (Mathematics)แมนิโฟลดส์ (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Manilkara Kaukiละมุด [TU Subject Heading]
Manipulative behaviorพฤติกรรมชักจูง [TU Subject Heading]
Musculoskeletal manipulationsการดัดดึงทางระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก [TU Subject Heading]
Mythology, Germanicเทพปกรณัมเยอรมัน [TU Subject Heading]
Nail art (Manicuring)ศิลปกรรมเล็บ (การตกแต่งเล็บ) [TU Subject Heading]
Romaniaโรมาเนีย [TU Subject Heading]
Tasamanian aboriginesชาวพื้นเมืองแทสเมเนียน [TU Subject Heading]
Tasmaniaแทสเมเนีย [TU Subject Heading]
Tasmanian devilทัสมาเนียน เดวิล [TU Subject Heading]
Fergusonite .. Formanite เฟอร์กูโซไนต์ .. ฟอร์มาไนต์
แหล่ง - พบในบริเวณหมู่เหมืองแร่ดีบุก เช่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต ประโยชน์ - ถลุงเอาธาตุโคลัมเบียมและแทนทาลัมมาใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นแยกเอาธาตุยูเรเนียมออกมาเป็นผลพลอยได้ที่สำคัญอีกด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Sillimanite ซิลลิมาไนต์
แหล่ง - ในประเทศไทย พบตามหินแปร พวกหินชีสต์ หินไนส์ทางภาคเหนือทั่ว ๆ ไป ประโยชน์ - เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา เพราะเป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญของหินแปร [สิ่งแวดล้อม]
Manifest บัญชีขนส่ง(ของเสีย)
บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการ ระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณ และแหล่งที่มีของของเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นต์ชื่อรับผิดชอบพร้อมทั้งอธิบาย วิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Geneva International Centre for Humanitarian Deminingศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเก็บกู้ทุนระเบิดด้าน มนุษยธรรมแห่งนครเจนีวา [การทูต]
humanitarian assistanceความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม [การทูต]
Humanitarian Interventionการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม " เป็นแนวคิดที่นายโคฟี อันนาน เลขาธิการสหประชาชาติเสนออย่างเป็น ทางการครั้งแรกต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 54 เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมุ่งจะให้สหประชาชาติสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภาย ในประเทศต่าง ๆ ได้โดย คำนึงถึงประเด็นเรื่องมนุษยธรรมเป็นหลัก ขณะนี้ แนวคิดนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันและยังไม่ยุติ โดยบางประเทศเห็นว่า เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐ บางประเทศเห็นว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาของมนุษยชาติ ส่วนบางประเทศเห็นว่าการแทรกแซงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้กรอบหลักเกณฑ์ หรือกรอบกฎหมายบางประการ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ " [การทูต]
Maniocมันสำปะหลัง [การค้าระหว่างประเทศ]
Amanita Muscariaเห็ดพันธุ์อะมานิตามัสคาเรีย [การแพทย์]
Amanita Phalloidesเห็ดพันธุ์อะมานิตาพัลลอยดีส, อะมานิตาฟอลลอยด์ [การแพทย์]
Amanitinsสารพิษอะมานิติน [การแพทย์]
Antimanic Drugsยาต้านคลุ้มคลั่ง [การแพทย์]
Antimanic Propertiesคุณสมบัติต้านอาการคลุ้มคลั่ง [การแพทย์]
Clinical Manifestationsลักษณะทางคลีนิค,อาการทางคลีนิค,ลักษณะอาการของโรค,ลักษณะอาการทางคลินิค [การแพทย์]
Computer Controlled Manikinแบบหุ่นที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ [การแพทย์]
Diphemanil Methyl-Sulfateไดฟีมานิลเมธิลซัลเฟต [การแพทย์]
Dipsomaniaบ้าดื่มสุรา,ความต้องการจะดื่มสุราอยู่ตลอดเวลา [การแพทย์]
Egomaniaการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างมากผิดปกติ [การแพทย์]
Environmental Manipulationการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humanitarian aid (n ) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
Manifer[man·i·fer] (n ) เกราะมือ
Image:
manipulate[แมนิพูเลท] (vt ) เป่าหู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did what?Manipuliert? Lineage (2002)
You manipulated your way in here?เธอหาทางที่จะมาร่วมงานได้แล้วสินะ New Haven Can Wait (2008)
A lying, manipulating whore who's sleeping with her stepson.เป็นนังตอแหล สำส่อน ที่นอนกับลูกเลี้ยงของตัวเอง Chuck in Real Life (2008)
Rumrunner, womanizer, millionaire.นักค้าเหล้าเถื่อน เสือผู้หญิง เศรษฐี Chuck in Real Life (2008)
By nate, her knight in shining armani.โดยเนท อัศวินในชุดสูทอาร์มานี่ของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
I'm a humanitarian.ขี้ของทารก ผมเป็นพวก\"สุขนิยม\" Joy (2008)
Anybody can hate humanity after getting shot.คนบางคนอาจเกลียดมนุษย์ หลังจากโดนยิง The Itch (2008)
She has none of the usual manifestations.เธอไม่มี การแสดงออกอย่างชัดเจน Emancipation (2008)
Leishmaniasis.Leishmaniasis. Last Resort (2008)
You manipulate people because you can't handle any kind of real relationship.นายควบคุมคนอื่นๆ เพราะนายไม่สามารถรับมือ กับความสัมพันธ์แบบจริงจังได้ และฉันก็ปล่อนให้นายทำ Dying Changes Everything (2008)
Maniac!บ้า! Gas Pills (2008)
R3, access the computer and find the inventory manifest.อาร์ทรี เจาะเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วค้นหารายการสินค้า Downfall of a Droid (2008)
I met one man on my journey to explore humanityหม่อมฉันได้เห็นถึงความเป็นปุถุชน ของชายคนหนึ่งในการเดินทาง Portrait of a Beauty (2008)
I've waited long enough for this egomaniac.ผมรอมานานเกินพอแล้ว Superhero Movie (2008)
Reporting here live from the Empire City convention center where thousands of people are in one place, but none of them more important than the attendees of the World Humanity Awards.รายงาน จาก ห้อง คอนเวนชั่น เมือง เอ็มไพร์ซิตี้ ที ที่ คนเป็น พัน ๆ คน มารวมกันอยู่ที่เดียวกัน แต่ไม่ได้มีใครที่สำคัญ.. Superhero Movie (2008)
Each year the World Humanity Awards are held to honor the greatest achievements on behalf of all humanity.ทุก ๆ ปี รางวัล แห่งมนุษยธรรมระดับโลก ได้ให้เป็นเกียรติ แก่ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในนามของมนุษยชาติ Superhero Movie (2008)
A first rate soldier but told to be gone maniac.เปนพวกหัวแถว จะเรียกวาพวกบากได Rambo (2008)
So you manifested fears and images of death to keep you here.ดังนั้นเธอก็เลยเห็นความกลัว และภาพของความตาย... ...ที่ดึงเธอให้อยู่นี่ The Lazarus Project (2008)
Harvey Dent didn't wanna give in to this maniac.ฮาร์วี่ เด้นท์ ไม่ได้ต้องการเข้ามายุ่งกับความบ้าคลั่งนี้ The Dark Knight (2008)
This gun you're holding is an Imanishi 17.ปืนนี่เป็นของ Imanishi-17 Wanted (2008)
Ahjummanim.คุณป้า. Episode #1.8 (2008)
Ahjummanim.คุณป้า. Episode #1.8 (2008)
Ahjummanim, you are a disaster.คุณป้า, ตัวแกเองแหละที่เป็นความหายนะ Episode #1.8 (2008)
We have a rocking GPA and our very own Korean manicurist.พวกเรามี GPA แล้วก็มีช่างแต่งเล็บชาวเกาหลี สวนตัวของพวกเรา The House Bunny (2008)
Someone needs a mani-pedi massage combo, pronto.มีบางคน ต้องการนวด ลดความเครียดอย่างเร่งด่วน The House Bunny (2008)
Wilson manipulated all of us. Yeah, that's true.- วิลสันเป็นคนวางหมากให้เราเดิน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
He believed it was an important humanitarian mission, and he wanted to help.เขาเชื่อว่ามันเป็น ปฎิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และเขาต้องการจะช่วย WarGames: The Dead Code (2008)
None. I believed the money was for humanitarian purposes.ไม่รู้เลย ผมเชื่อว่า เป็นเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ทางมนุษยธรรม Frost/Nixon (2008)
I have no faith left in humanity, period.ผมคงหมดศรัทธาใน ตัวมนุษย์ไปตลอดกาล Pineapple Express (2008)
"The aim of the Jew is to become the ruler of humanity."จุดมุ่งหมายของพวกยิว คือ ต้องการที่จะครอบครองมนุษยชาติ.. The Boy in the Striped Pajamas (2008)
There are people who go after your humanity, Sister, that tell you the light in your heart is a weakness.มีคนที่อยากเอาชนะมนุษยธรรมของคุณ ซิสเตอร์ บอกคุณว่าแสงในหัวใจคุณเป็นความอ่อนแอ อย่าไปเชือ. Doubt (2008)
I'm still here, gettin' a manicure.ฉันแต่งเล็บเดี๋ยว Gomorrah (2008)
- Do you have documents? - It's humanitarian aid.เกิดอะไรขึ้น Gomorrah (2008)
Yes, it's humanitarian aid.ระหว่างเอาไปทิ้ง Gomorrah (2008)
Their previous m. o. was to offer women from emerging East European countries like Yugoslavia, Romania, Bulgaria, jobs in the West as maids and nannies.เบื้องหลังเอ็ม โอประกาศ เสนองานผู้หญิง จากประเทศทางยุโรปตะวันออก เช่น ยูโกสลาเวีย,โลมาเนีย,บูลกาเรีย, เป็นแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กทางเขตตะวันตก Taken (2008)
Of course,we know about you and everybody else on the 815 manifest.เรารู้เรื่องคุณ และทุกคนบนเที่ยวบิน 815 Eggtown (2008)
Three weeks ago, I was in Panamanian Prison.3 สัปดาห์ก่อน ผมถูกขัง Scylla (2008)
But I just made a deal with the Panamanian authorities for him to serve out his time in the US.ผมเพิ่งตกลง กับรัฐบาลปานามา ที่จะให้เขามารับโทษในสหรัฐฯ Scylla (2008)
General Zavala, Panamanian National Police.ผม ซาวาลา เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลแห่งปานามา Boxed In (2008)
Humanity's genius is to have always had a sense of its weakness.ความอัจฉริยะของมนุษยชาติ คือการรู้ถึงความอ่อนแอของตนอยู่เสมอ Home (2009)
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด Home (2009)
And in 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity.และภายใน 50 ปี เพียงชั่วรุ่นเดียว โลกได้เปลี่ยนไปอย่างถอนรากถอนโคน มากกว่าที่มนุษย์รุ่้นก่อนหน้าทุกรุ่นทำมา Home (2009)
No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption.ไม่มีน้ำสักหยดที่หลุดรอดการเกษตรไปได้ ซึ่งเป็นปริมาณ 70% ของการบริโภคน้ำของมนุษย์ Home (2009)
Humanity has never lived in an atmosphere like this.มนุษยชาติไม่เคยอยู่ ในบรรยากาศเช่นนี้ Home (2009)
Humanity has no more than 10 years to reverse the trend and avoid crossing into this territory...มนุษยชาติเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่จะกลับไปแก้ไข และหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเขตแดนนี้... Home (2009)
A treaty signed by 49 states has made it a treasure shared by all humanity.สนธิสัญญาจาก 49 ชาติลงนาม ให้เป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ Home (2009)
In one hour, the sun gives the Earth the same amount of energy as that consumed by all humanity in one year.ใน 1 ชม, ดวงอาทิตย์ให้พลังงาน แก่โลกในปริมาณเท่าเดิม เพื่อให้มนุษยชาติบริโภคในหนึ่งปี Home (2009)
I'm a maniac for the brewdog.ผมเป็นพวกคลั่ง เบียร์บลูด็อกน่ะ I Love You, Beth Cooper (2009)
What you are now witnessing is footage never before seen by civilized humanity, a lost world in South America.สิ่งที่ท่านจะเห็นกับตาต่อไปนี้ ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน โลกที่สาบสูญแห่งอเมริกาใต้ Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maniJoy was manifest on the child's face.
maniIt's being manipulated by investors trying to make it rich.
maniIt was a manifest error of judgement.
maniHumanity has suffered more from war in this century than ever before.
maniIt seems that the rich part of humanity doesn't care much for the problems of the poor part.
maniThey denied the humanity of slaves.
maniCancer is a great enemy of humanity.
maniMusic is a common speech for humanity.
maniNuclear weapons are a threat to all humanity.
maniThe ship is about to sail for Manila tomorrow.
maniI feel a great love for all of humanity.
maniI will labor in the cause of humanity.
maniOh, the driver is a maniac.
maniHe manifested his character in his behavior.
maniWar is a crime against humanity.
maniHe has mania for sports cars.
mani"The Nightingale Samurai" A samurai tale full of humanity and humour.
maniTo show humanity even to one's enemy.
maniHumanity exiled.
maniI'll do anything in the interests of humanity.
maniThe work of art, I decided, was the final product of human activity, and the final justification for all the misery, the endless toil and the frustrated strivings of humanity.
maniHe don't manifest much desire to win the game.
maniThe fact manifests his innocence.
maniHistory is a branch of the humanities.
maniThe study of philosophy belongs to the humanities.
maniThe novel gives a manifold picture of human life.
maniSpirit manifested itself.
maniAdvances in science don't always benefit humanity.
maniHe is an authority on the humanities.
maniYou should work in the interests of humanity.
maniRoads were overflowing with humanity.
maniWhat he did was against humanity.
maniThe guilt manifests itself on his face.
maniFor the welfare of humanity.
maniHe made no manifestation of his disappointment.
maniLiterature teaches us about humanity.
maniThe mayor manifested his discontent with the new plan.
maniWe have supplied humanitarian aid to refugees.
maniThe poet always takes account of humanism before everything.
maniAll humanity will suffer if a unclear war breaks out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บงการ[N] instigator, See also: manipulator, Syn. คนบงการ, Example: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด
ศาสนาพราหมณ์[N] Bramanism, Syn. พราหมณ์
มนุษยศาสตร์[N] humanities, Example: วิชาปรัชญาเป็นวิชาแขนงหนึ่งในมนุษยศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยคุณค่าทางจิตใจและงานของคน มีศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา, Notes: (สันสกฤต)
ทำเล่นๆ[V] be flippant, See also: be playful, manifest insincerity, Ant. ทำจริงๆ, ทำจริงๆ จังๆ, Example: งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เขาทำเล่นๆ เพื่อรอเวลาที่จะสอบเรียนต่อ
บ้ากาม[ADJ] lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai definition: มักมากในกาม
ปรากฏ[V] be apparent, See also: be evident, become manifest, be known, Example: เขามีมูลความผิดจริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏออกมา, Thai definition: มีขึ้น, แสดงให้เห็น
มันสำปะหลัง[N] cassava, See also: manioc or tapioca plant, genus Manihot, Example: เมื่อราคามันสำปะหลังสูงขึ้น คนชนบทบางส่วนก็เพิ่มเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อพันธุ์ไม้ต้นขนาดย่อม ใช้หัวทำแป้ง
สำแดง[V] show, See also: exhibit, manifest, display, Syn. แสดง, Example: เขาเคยสำแดงเดชนำมือปืนบุกที่ทำการของศัตรูตัวฉกาจ, Thai definition: ทำให้เห็นปรากฏ, ทำให้เห็น
มะขามเทศ[N] Manila tamarind, Example: เด็กๆ กำลังกินมะขามเทศจากฝักที่ร่วงอยู่ใต้ต้น, Count unit: ต้น, ฝัก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Pithecellobium dulce Benth. ในวงศ์ Leguminosae ลำต้นและกิ่งมีหนาม ฝักกินได้
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน[N] brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม
คนเจ้าชู้[N] womanizer, See also: philanderer, playboy, Syn. คนหัวงู, Example: สามีของนารีเป็นคนเจ้าชู้ ดื่มเหล้าจัด และยังไม่รับผิดชอบครอบครัวอีกด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใฝ่ในทางชู้สาว
คำประกาศ[N] announcement, See also: declaration, proclamation, manifesto, Example: ข้าพเจ้าอ่านคำประกาศกล่าวสดุดีหน่วยต่างๆ ที่ทำการรบในศึกคราวนี้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เนื้อความที่บอกให้รู้ทั่วกัน
ปล่อยไก่[V] make a fool, See also: manifest one's stupidity, Example: เธอปล่อยไก่ไปตัวเบ้อเร่อ เพราะว่าไม่รู้ความจริงแล้วก็หน้าแดงเพราะความอาย, Thai definition: แสดงความโง่ออกมา, Notes: (ปาก)
ปลิง[N] leech, See also: Hirudinaria manillensis, Example: วิธีปฏิบัติเมื่อปลิงเกาะคืออย่าพยายามดึงปลิงหรือทากออกจากผิวหนังเพราะจะทำให้เกิดแผลฉีกขาดเลือดออก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในวงศ์ Hirudinidae ตัวยืดได้คล้ายทาก ชอบเกาะคนหรือสัตว์เพื่อดูดกินเลือด มีหลายชนิด
แผลงฤทธิ์[V] demonstrate one's power, See also: exercise/manifest one's power or strength, display one's nature, Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: เสียงใครพึมพำด่าอะไรอย่างไรผมฟังไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ, Notes: (ปาก)
พหุคูณ[ADJ] multiple, See also: manifold, Syn. หลายเท่า, หลายทบ, Example: โปรแกรมบทเรียน CAI คงจะมีความซับซ้อนขึ้นเป็นพหุคูณ
เฮี้ยน[V] make its power felt, See also: manifest its power, Example: เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ หรือใครๆ เขาว่าเฮี้ยน เขาจะต้องตามไปสักการะเสมอ, Thai definition: มีกำลังแรง หรือมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, Notes: (ปาก)
เจอร์เมเนียม[N] germanium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 32 สัญลักษณ์ Ge เป็นโลหะสีขาว เปราะ หลอมละลายที่ 937.4 ํ ซ. มีสมบัติเป็นกึ่งตัวนำ สารประกอบแมกนีเซียมเจอร์เมเนต ใช้ประโยชน์ในหลอดวาวแสง (fluorescent lamp), Notes: (อังกฤษ)
ร่า[ADV] openly (as when smiling), See also: manifestly, Syn. เปิดร่า, Thai definition: เปิดเต็มที่ (ใช้แก่อาการที่เห็นจะแจ้งหรือเปิดเผยเต็มที่)
ปราง[N] marian plum, See also: Anacardiaceae, Bouea burmanica, Syn. มะปราง, Example: มะปรางผลนี้สีเหลืองสุกใส
ปรากฏ[V] appear, See also: be apparent, happen, manifest oneself, be visible, emerge, Syn. เกิด, แสดง, บังเกิด, มีขึ้น, สำแดง, Example: ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏบนท้องฟ้าทำให้ทุกคนตื่นเต้น, Thai definition: สำแดงออกมาให้เห็น
ชักใย[V] manipulate behind the scene, See also: pull the strings behind the scene, Example: ตำรวจได้ตามสืบค้นแล้วพบว่าคดีนี้มีคนคอยชักใยอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: บงการอยู่เบื้องหลัง
มนุษยนิยม[N] humanism, Example: ความเป็น มนุษยนิยม ได้ถูกถ่ายทอดออกมาทางความคิดต่อเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เชิด[V] manipulate, See also: direct from behind the scene, make someone act in one's own behalf, Example: รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิด, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
เชิดหุ่น[V] perform the puppet, See also: manipulate, Syn. เชิดเพลงรำ, Example: คณะละครเชิดหุ่นราวกับว่าหุ่นนั้นมีชีวิตจริงๆ, Thai definition: ยกชูหุ่นขึ้นให้แสดงกิริยาท่าทางไปตามบทบาท
กระจะ[ADV] clear, See also: obviously, manifestly, palpably, distinctly, Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, Example: ผู้ใหญ่บ้านอ่านแถลงการณ์ของนายอำเภอให้ลูกบ้านฟังอย่างกระจะ
กำกวม[N] Burmese stork-billed kingfisher, See also: Pelargopsis gurial burmanica, Syn. นกกำกวม, นกกระเต็นช้าง, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนปีกสีเขียว ปากแดง กินกุ้งและปลา
ความคลั่ง[N] madness, See also: craze, mania, Syn. ความบ้าคลั่ง, ความคลั่งไคล้, Example: ความคลั่งของผู้คนต่อนักร้องคนนี้ทำให้บัตรคอนเสิร์ตขายหมดอย่างรวดเร็ว, Thai definition: การหมกมุ่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป เช่น คลั่งอ่านหนังสือ คลั่งเล่นกล้วยไม้
ความบ้า[N] insanity, See also: madness, craziness, mania, delirium, mental disorder, mental illness, lunacy, Syn. ความวิกลจริต, ความวิปลาส, Example: ความเครียดทำเกิดความบ้าได้
ความเป็นมนุษย์[N] humanity, See also: human nature, Syn. ความเป็นคน, Example: เราเรียนประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับแสวงหาที่มาของความเป็นมนุษย์
มนุษยธรรม[N] humanity, See also: mankind, Example: มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น เพราะมนุษย์เดินตัวตั้งตรงและมีมนุษยธรรม, Thai definition: ธรรมของมนุษย์ มักหมายถึงความเมตตาผู้อื่น, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ใช้วิธีอย่างเดียวกัน[v. exp.] (chai withī yāng dīokan) EN: after the same method ; in the same way   FR: de la même manière
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
ช่างแต่งเล็บ[n. exp.] (chang taeng lep) EN: manicurist   FR: manucure [m, f]
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ดัดจริต[v.] (datjarit) EN: be affected   FR: être maniéré ; affecter
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
โดยถือชาติพันธุ์[adv.] (dōi theū chattiphan) EN: racially   FR: de manière raciste
เห็ดระโงก [n. exp.] (het ra-ngok) EN: Amanita vahinata   
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit   FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
เจตนา[v.] (jēttanā) EN: intend ; manifest intention ; mean to   
เจตนารมณ์[v.] (jēttanārom) EN: intend ; manifest intention   
เจอร์เมเนียม[n.] (joēmēnīem) EN: germanium   FR: germanium [m]
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement
การใช้[n.] (kān chai) EN: usability   FR: utilisation [f] ; emploi [m] ; usage [m] ; maniement [m] ; manipulation [f]
การเดินขบวน[n. exp.] (kān doēn khabūan) EN: demonstration   FR: manifestation [f]
การปรับปรุง[n.] (kān prapprung) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development   FR: remaniement [m]
การปรับปรุงคณะรัฐบาล[n. exp.] (kān prapprung khana ratthabān) EN: reshuffle of a cabinet   FR: remaniement ministériel [m]
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง [n. exp.] (kān thøt aksøn Thai pen aksøn Rōman baēp thāi sīeng) EN: Thai romanization   FR: romanisation du thaï [f]
การติดยาเสพติด[n. exp.] (kān tit yāsēptit) EN: addiction   FR: toxicomanie [f]
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac   FR: frénétique ; en délire
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac   FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f]
คนบ้ากาม[n. exp.] (khon bā kām) EN: sex maniac   FR: obsédé sexuel [m] ; fou de sexe [m]
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; good ; moral ; moral principle ; goodness   FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f]
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความบ้าโกหก[n. exp.] (khwām bā kōhok) FR: mythomanie [f]
ความเป็นคน[n. exp.] (khwām pen khon) EN: humanity ; human nature   
ความเป็นมนุษย์[n. exp.] (khwām pen manut) EN: personhood ; humanity ; human nature   
ความไร้มนุษยธรรม [n. exp.] (khwām rai manutsayatham) EN: inhumanity   FR: inhumanité [f]
กระจะ[adj.] (kraja) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly   FR: distinct ; évident ; manifeste
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
มะขามเทศ[n.] (makhāmthēt) EN: Manila tamarind   
หมากนวล[n. exp.] (māk nūan) EN: Manila palm ; Christmas palm   
มะนิลา = มนิลา[n. prop.] (Manilā) EN: Manila   FR: Manille
มานิจ ชุมสาย[n. prop.] (Mānit Chumsāi) EN: Manich Jumsai   FR: Manich Jumsai
มันสำปะหลัง[n.] (mansampalang) EN: cassava   FR: manioc [m]
มนุษยนิยม[n.] (manutsayaniyom) EN: humanism   FR: humanisme [m]
มนุษยศาสตร์[n.] (manutsayasāt) EN: humanities   
มนุษยธรรม [n.] (manutsayatham) EN: humanity ; mankind   FR: humanité [f] ; genre humain [m] ; race humaine [f]
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility   FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาท[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics   FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]
มารยาทที่ดี[n. exp.] (mārayāt thī dī) EN: good manners   FR: bonnes manières [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANI    M AA1 N IY0
MANIA    M EY1 N IY0 AH0
MANIS    M AE1 N IH2 S
OMANI    OW0 M AA1 N IY0
MANIC    M AE1 N IH0 K
ARMANI    AA2 R M AA1 N IY0
HEMANI    HH AH0 M AA1 N IY0
ROMANI    R OW0 M AA1 N IY0
YAMANI    Y AA0 M AA1 N IY0
MANIAC    M EY1 N IY0 AE2 K
MANIER    M EH1 N IY0 ER0
MANION    M AA0 N Y AO1 N
MANIGO    M AA0 N IY1 G OW0
MANILA    M AH0 N IH1 L AH0
MANIOC    M AE1 N IY0 AA2 K
MANISH    M AE1 N IH0 SH
MANILOW    M AE1 N AH0 L OW0
MANIACI    M AA0 N IY0 AA1 CH IY0
MANIACS    M EY1 N IY0 AE2 K S
MCMANIS    M AH0 K M AE1 N AH0 S
GERMANI    JH ER0 M AA1 N IY0
RUMANIA    R UW0 M EY1 N IY0 AH0
ROMANIK    R AH0 M AE1 N IH0 K
MANILLA    M AH0 N IH1 L AH0
ROMANIA    R OW0 M EY1 N IY0 AH0
MANIGAT    M AE1 N IH0 G AE0 T
MANIACAL    M AH0 N AY1 AH0 K AH0 L
MANIFEST    M AE1 N AH0 F EH2 S T
MANIATIS    M AE1 N IY0 AA1 T AH0 S
RUMANIAN    R UW0 M EY1 N Y AH0 N
MANIPLES    M AE1 N AH0 P AH0 L Z
TASMANIA    T AE2 Z M EY1 N IY0 AH0
MANICURE    M AE1 N IH0 K Y ER0
ROMANIAN    R OW0 M EY1 N IY0 AH0 N
GERMANIA    JH ER0 M EY1 N IY0 AH0
GERMANIC    JH ER0 M AE1 N IH0 K
HUMANISM    HH Y UW1 M AH0 N IH2 Z AH0 M
HUMANIST    HH Y UW1 M AH0 N IH2 S T
MANILA'S    M AH0 N IH1 L AH0 Z
MANIFOLD    M AE1 N AH0 F OW2 L D
WOMANIZE    W UH1 M AH0 N AY2 Z
MANITOBA    M AE2 N AH0 T OW1 B AH0
DOMANICO    D OW0 M AA0 N IY1 K OW0
HUMANITY    HH Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0
HUMANITY    Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0
HUMANITY    Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0 Z
HUMANIZE    HH Y UW1 M AH0 N AY2 Z
RUMANIAN    R UW0 M EY1 N IY0 AH0 N
MANIGAULT    M AE1 N IH0 G AO0 L T
MCMANIGAL    M AH0 K M AE1 N AH0 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Omani    (n) (ou1 m aa1 n ii)
mania    (n) (m ei1 n i@)
Manila    (n) (m @1 n i1 l @)
Omanis    (n) (ou1 m aa1 n i z)
maniac    (n) (m ei1 n i a k)
manias    (n) (m ei1 n i@ z)
Rumania    (n) (r uu m ei1 n i @)
Manilla    (n) (m @1 n i1 l @)
Romania    (n) (r @1 m ei1 n i@)
maniacs    (n) (m ei1 n i a k s)
manikin    (n) (m a1 n i k i n)
Rumanian    (n) (r uu m ei1 n i @ n)
Germanic    (j) (jh @1 m a1 n i k)
Manillas    (n) (m @1 n i1 l @ z)
Manitoba    (n) (m a2 n i t ou1 b @)
Romanian    (n) (r @1 m ei1 n i@ n)
Romanies    (n) (r o1 m @ n i z)
Tasmania    (n) (t a1 z m ei1 n i@)
humanism    (n) (h y uu1 m @ n i z @ m)
humanist    (n) (h y uu1 m @ n i s t)
humanity    (n) (h y uu1 m a1 n i t ii)
humanize    (v) (h y uu1 m @ n ai z)
maniacal    (j) (m @1 n ai1 @ k l)
manicure    (v) (m a1 n i k y u@ r)
manifest    (v) (m a1 n i f e s t)
manifold    (v) (m a1 n i f ou l d)
manikins    (n) (m a1 n i k i n z)
womanish    (j) (w u1 m @ n i sh)
womanize    (v) (w u1 m @ n ai z)
Rumanians    (n) (r uu m ei1 n i @ n z)
Romanians    (n) (r @1 m ei1 n i@ n z)
humanists    (n) (h y uu1 m @ n i s t s)
humanized    (v) (h y uu1 m @ n ai z d)
humanizes    (v) (h y uu1 m @ n ai z i z)
manicured    (v) (m a1 n i k y u@ d)
manicures    (v) (m a1 n i k y u@ z)
manifesto    (n) (m a2 n i f e1 s t ou)
manifests    (v) (m a1 n i f e s t s)
manifolds    (v) (m a1 n i f ou l d z)
monomania    (n) (m o2 n ou m ei1 n i@)
womanized    (v) (w u1 m @ n ai z d)
womanizer    (n) (w u1 m @ n ai z @ r)
womanizes    (v) (w u1 m @ n ai z i z)
Anglomania    (n) (a2 ng g l ou m ei1 n i@)
Panamanian    (n) (p a2 n @ m ei1 n i@ n)
aldermanic    (j) (oo2 l d @ m a1 n i k)
dehumanize    (v) (d ii2 h y uu1 m @ n ai z)
dipsomania    (n) (d i2 p s @ m ei1 n i@)
humanities    (n) (h y uu1 m a1 n i t i z)
humanizing    (v) (h y uu1 m @ n ai z i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
偶に[たまに, tamani] (adj) ไม่ค่อย, นานๆ ที

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
何時の間にか[いつのまにか, itsunomanika] (adv) เผลอแป๊บเดียว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for
間に合う[まにあう, maniau] Thai: เพียงพอ
操る[あやつる, ayatsuru] Thai: เชิด English: to manipulate

German-Thai: Longdo Dictionary
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholsucht {f}; Trunksucht {f}dipsomania [Add to Longdo]
Alkoholsüchtige {m,f}; Alkoholsüchtiger; Trunksüchtige {m,f}; Trunksüchtigerdipsomaniac [Add to Longdo]
Ansaugkrümmer {m} [auto]intake manifold [Add to Longdo]
Aquamanile {f}aquamanile [Add to Longdo]
Auspuffkrümmer {m} [auto]exhaust manifold [Add to Longdo]
Bildbearbeitung {f}image processing; image editing; picture manipulation [Add to Longdo]
Bücherleidenschaft {f}bibliomania [Add to Longdo]
Büchernarr {m}bibliomaniac [Add to Longdo]
Datenmanipulation {f}; Bearbeitung von Daten {f} [comp.]data munging [Add to Longdo]
Datenbearbeitungssprache {f} [comp.]data manipulation language [Add to Longdo]
Drahtzieher {m}manipulator [Add to Longdo]
in Erscheinung tretento appear; to manifest themselves [Add to Longdo]
Fertigungsanlage {f}factory; foundry; production plant; manifacturing plant [Add to Longdo]
Fingernagelmaniküre {f}nail cleaner [Add to Longdo]
Frau {f} | Frauen {pl} | die Frau von heute | eine typische Frau | eine Frau, wie sie sein soll | hinter den Frauen her seinwoman | women | the new woman | a daughter of Eve | a model woman | to womanize [Add to Longdo]
Frauenjäger {m}; Schürzenjäger {m} | Frauenjäger {pl}; Schürzenjäger {pl}womanizer | womanizers [Add to Longdo]
Geisteswissenschaften {pl} (als Studium)humanities [Add to Longdo]
Genmanipulation {f}genetic engineering [Add to Longdo]
Germanistik {f}German studies; German philology [Add to Longdo]
Gigantomanie {f}craze for the huge and spectacular [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}inhumanity [Add to Longdo]
Größenwahn {m}megalomania [Add to Longdo]
Handpflege {f}; Nagelpflege {f}manicure [Add to Longdo]
Humanismus {m}humanism [Add to Longdo]
Humanist {m} | Humanisten {pl}humanist | humanists [Add to Longdo]
Humanität {f}humaneness [Add to Longdo]
Humanität {f}; Menschlichkeit {f}humanity [Add to Longdo]
Kinderstube {f}; Manieren {pl}upbringing; manners [Add to Longdo]
Kopie {f} | Kopien {pl}manifold | manifolds [Add to Longdo]
Krümmer {m} [auto]manifold [Add to Longdo]
Kundgebung {f} | Kundgebungen {pl}manifestation | manifestations [Add to Longdo]
Kundgebungen veranstaltento manifest [Add to Longdo]
Männchen {n}little man; manikin [Add to Longdo]
Manie {f}mania [Add to Longdo]
Manie {f}manner; way (of doing sth.) [Add to Longdo]
in altbewährter Manierthe tried and tested way [Add to Longdo]
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered [Add to Longdo]
Manieriertheit {f}mannerism [Add to Longdo]
Manierlichkeit {f}mannerliness [Add to Longdo]
Manifest {n}manifesto [Add to Longdo]
Manifestation {f}manifestation [Add to Longdo]
Maniküre {f} | Maniküre machen; sich manikürenmanicure | to manicure oneself [Add to Longdo]
Maniküre {f}manicurist [Add to Longdo]
Maniokstrauch {m} | Manioksträucher {pl}cassava | cassavas [Add to Longdo]
Manipulant {m}; Manipulantin {f}manipulative person [Add to Longdo]
Manipulation {f} | Manipulationen {pl}manipulation | manipulations [Add to Longdo]
Manipulation {f}; Verschleierung {f}; Spoofing {n}spoofing [Add to Longdo]
Manipulationstechnik {f}manipulative technique [Add to Longdo]
Menschenfreundlichkeit {f}humanitarianism [Add to Longdo]
Menschheit {f}humanity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
アセンブリマニフェスト[, asenburimanifesuto] (n) {comp} assembly manifest [Add to Longdo]
アンチヒューマニズム[, anchihyu-manizumu] (n) anti-humanism [Add to Longdo]
インドゲルマン語族[インドゲルマンごぞく, indogeruman gozoku] (n) (obs) (See インドヨーロッパ語族) Indo-Germanic (family of languages) [Add to Longdo]
エキマニ[, ekimani] (n) (abbr) exhaust manifold [Add to Longdo]
エロトマニア[, erotomania] (n) erotomania [Add to Longdo]
エンプティオマニア[, enputeiomania] (n) emptiomania [Add to Longdo]
オートマニピュレーター[, o-tomanipyure-ta-] (n) auto-manipulator [Add to Longdo]
カーマニア[, ka-mania] (n) car enthusiast (wasei [Add to Longdo]
ガンマニア[, ganmania] (n) gun mania [Add to Longdo]
キチ[, kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut [Add to Longdo]
キツネホシザメ[, kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic) [Add to Longdo]
キャッサバ[, kyassaba] (n) cassava (Manihot esculenta); manioc; tapioca [Add to Longdo]
クイズマニア[, kuizumania] (n) quiz mania [Add to Longdo]
ゲルマニウム[, gerumaniumu] (n) germanium (Ge) (ger [Add to Longdo]
ゲルマン語派[ゲルマンごは, geruman goha] (n) Germanic (branch of languages) [Add to Longdo]
ゲルマン人[ゲルマンじん, geruman jin] (n) Germanic peoples [Add to Longdo]
コレクトマニア[, korekutomania] (n) collectomania [Add to Longdo]
コンピュータマニア[, konpyu-tamania] (n) {comp} hacker (wasei [Add to Longdo]
コンヴィクトサージャンフィッシュ;コンヴィクト・サージャンフィッシュ[, konvikutosa-janfisshu ; konvikuto . sa-janfisshu] (n) convict surgeonfish (Acanthurus triostegus, species of the Indo-Pacific); convict tang; manini [Add to Longdo]
ゴマニザ[, gomaniza] (n) whitespotted surgeonfish (Acanthurus guttatus, Indo-Pacific species of tang) [Add to Longdo]
シャーマニズム;シャマニズム[, sha-manizumu ; shamanizumu] (n) shamanism [Add to Longdo]
シンボル操作[シンボルそうさ, shinboru sousa] (n) symbol manipulation [Add to Longdo]
タスマニアアボリジニ[, tasumaniaaborijini] (n) Tasmanian Aborigine [Add to Longdo]
タスマニアタイガー[, tasumaniataiga-] (n) (See 袋狼) Tasmanian tiger [Add to Longdo]
タスマニアデビル[, tasumaniadebiru] (n) Tasmanian devil (Sarcophilus harrisii) [Add to Longdo]
タスマニア狼[タスマニアおおかみ, tasumania ookami] (n) Tasmanian wolf [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんご, de-ta sousagengo] (n) {comp} Data Manipulation Language; DML [Add to Longdo]
デカルコマニー[, dekarukomani-] (n) transfer (fre [Add to Longdo]
トランスヒューマニスト[, toransuhyu-manisuto] (n) transhumanist [Add to Longdo]
トランスヒューマニズム[, toransuhyu-manizumu] (n) transhumanism [Add to Longdo]
ドンファン[, donfan] (n) (1) Don Juan; (2) womanizer; libertine [Add to Longdo]
ニンフォマニア[, ninfomania] (n) nymphomania [Add to Longdo]
バラモン教;婆羅門教[バラモンきょう(バラモン教);ばらもんきょう(婆羅門教), baramon kyou ( baramon kyou ); baramonkyou ( baa ra mon kyou )] (n) Brahmanism [Add to Longdo]
パナマニアンサージャント;パナミックサージェントメジャー[, panamaniansa-janto ; panamikkusa-jientomeja-] (n) Panamic sergeant major (Abudefduf troschelii); Panama sergeant major; Panamanian sergeant [Add to Longdo]
ヒューマニスティック[, hyu-manisuteikku] (adj-na,n) humanistic [Add to Longdo]
ヒューマニスト[, hyu-manisuto] (n) humanist [Add to Longdo]
ヒューマニズム[, hyu-manizumu] (n) humanism; (P) [Add to Longdo]
ヒューマニゼーション[, hyu-manize-shon] (n) humanization; humanisation [Add to Longdo]
ヒューマニティー[, hyu-manitei-] (n) humanity [Add to Longdo]
ビートルマニア[, bi-torumania] (n) Beatlemania [Add to Longdo]
ビブリオマニア[, biburiomania] (n) bibliomania [Add to Longdo]
ヘアマニキュアー[, heamanikyua-] (n) hair manicure (temporary hair dye or streaks) [Add to Longdo]
ヘボン[, hebon] (n) Hepburn (James Curtis), after whom Hepburn romanization is named [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc), #434 [Add to Longdo]
操作[cāo zuò, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ, ] to work; to operate; to manipulate, #1,152 [Add to Longdo]
人类[rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] humanity; human race; mankind, #1,271 [Add to Longdo]
流行[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, ] to spread; to rage (of contagious disease); popular; fashionable; prevalent; (math.) manifold, #2,408 [Add to Longdo]
人文[rén wén, ㄖㄣˊ ㄨㄣˊ, ] humanities; human affairs, #4,819 [Add to Longdo]
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] human nature; humanity; human; the totality of human attributes, #5,648 [Add to Longdo]
宣言[xuān yán, ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, ] declaration; manifesto, #7,177 [Add to Longdo]
多样[duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, / ] diversity; manifold, #11,004 [Add to Longdo]
罗马尼亚[Luó mǎ ní yà, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Romania, #11,777 [Add to Longdo]
彰显[zhāng xiǎn, ㄓㄤ ㄒㄧㄢˇ, / ] to manifest, #11,840 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, ] illustrious; manifest, #12,002 [Add to Longdo]
文科[wén kē, ㄨㄣˊ ㄎㄜ, ] liberal arts; humanities, #12,749 [Add to Longdo]
人道[rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, ] human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation), #13,366 [Add to Longdo]
[Fàn, ㄈㄢˋ, ] abbr. for 梵教 Brahmanism; abbr. for abbr. for 梵語|梵语 or 梵文, Sanskrit; abbr. for 梵蒂岡|梵蒂冈, Vatican, #14,703 [Add to Longdo]
红十字会[hóng shí zì huì, ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Red Cross (international humanitarian movement), #15,852 [Add to Longdo]
人道主义[rén dào zhǔ yì, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] humanism; humanitarian (aid), #15,965 [Add to Longdo]
多种多样[duō zhǒng duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, / ] manifold; all sorts; many and varied, #18,006 [Add to Longdo]
色狼[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, ] lecher; sex maniac; rapist, #18,587 [Add to Longdo]
拼音[pīn yīn, ㄆㄧㄣ , ] phonetic writing; pinyin (Chinese romanization), #20,313 [Add to Longdo]
毒气[dú qì, ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] poison gas; toxic gas; manifestation of passion, anger etc (Buddh.), #22,685 [Add to Longdo]
马尼拉[Mǎ ní lā, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄌㄚ, / ] Manila (capital of Philippines), #23,524 [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] manifest, #24,565 [Add to Longdo]
摆布[bǎi bù, ㄅㄞˇ ㄅㄨˋ, / ] order about; manipulate, #32,989 [Add to Longdo]
[zhě, ㄓㄜˇ, / ] germanium Ge, metal or metalloid, atomic number 32, #33,699 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] banner; make manifest, #35,418 [Add to Longdo]
千差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] manifold diversity, #35,975 [Add to Longdo]
慈善家[cí shàn jiā, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] philanthropist; humanitarian; charity donor, #36,152 [Add to Longdo]
玛尼[Mǎ ní, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ, / ] Mani (god), #38,938 [Add to Longdo]
牵线[qiān xiàn, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] to pull strings; to manipulate (a puppet); to control from behind the scene; to mediate, #39,962 [Add to Longdo]
布加勒斯特[bù jiā lè sī tè, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Bucharest (capital of Romania), #40,300 [Add to Longdo]
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser, #44,037 [Add to Longdo]
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view, #45,555 [Add to Longdo]
日耳曼[Rì ěr màn, ㄖˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ, ] Germanic, #47,469 [Add to Longdo]
穿山甲[chuān shān jiǎ, ㄔㄨㄢ ㄕㄢ ㄐㄧㄚˇ, 穿] pangolin (Manis pentadactylata); scaly ant-eater, #48,372 [Add to Longdo]
色鬼[sè guǐ, ㄙㄜˋ ㄍㄨㄟˇ, ] sex maniac, #49,146 [Add to Longdo]
摩尔多瓦[Mó ěr duō wǎ, ㄇㄛˊ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄚˇ, / ] Moldova; Republic of Moldova, former Soviet republic on the border with Romania, #50,014 [Add to Longdo]
拈花惹草[niān huā rě cǎo, ㄋㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄖㄜˇ ㄘㄠˇ, ] to womanize; to frequent brothels, #57,394 [Add to Longdo]
红新月会[Hóng xīn yuè huì, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Red Crescent (humanitarian organization), #83,688 [Add to Longdo]
摩尼教[Mó ní jiào, ㄇㄛˊ ㄋㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Manicheanism, #86,435 [Add to Longdo]
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] lecher; womanizer; dirty old man, #87,849 [Add to Longdo]
赵元任[Zhào Yuán rèn, ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄖㄣˋ, / ] Chao Yuenren, a Chinese American linguist who devised the Gwoyeu romatzyh or Guoyu romazi 國語羅馬字|国语罗马字 romanization system, #88,052 [Add to Longdo]
法兰克[Fǎ lán kè, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, / ] the Franks (Germanic people who arrived in Europe from 600 AD and took over France), #88,423 [Add to Longdo]
自大狂[zì dài kuáng, ㄗˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄤˊ, ] megalomania; egomania; delusions of grandeur, #98,741 [Add to Longdo]
躁狂症[zào kuáng zhèng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ ㄓㄥˋ, ] mania; manic episode, #100,825 [Add to Longdo]
色情狂[sè qíng kuáng, ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˊ, ] mad about sex; nymphomania, #103,940 [Add to Longdo]
[Xiān, ㄒㄧㄢ, ] Ormazda, the Sun God of the Zoroastrians and Manicheans; the Sun God, #111,192 [Add to Longdo]
有孔虫[yǒu kǒng chóng, ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] foramanifera (a form of plankton), #122,247 [Add to Longdo]
婆罗门教[pó luó mén jiào, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Brahmanism; Hinduism, #124,323 [Add to Longdo]
温尼伯[Wēn ní bó, ㄨㄣ ㄋㄧˊ ㄅㄛˊ, / ] Winnipeg, capital of Manitoba, Canada, #134,773 [Add to Longdo]
拉丁化[Lā dīng huà, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, ] romanization, #146,092 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゲルマニウム[げるまにうむ, gerumaniumu] germanium [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
ローマ字化[ローマじか, ro-ma jika] romanisation [Add to Longdo]
改ざん検出[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] manipulation detection [Add to Longdo]
文字操作[もじそうさ, mojisousa] character manipulation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人倫[じんりん, jinrin] Sittlichkeit, Humanitaet [Add to Longdo]
仁義[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
宣言[せんげん, sengen] Erklaerung, Manifest [Add to Longdo]
生煮え[なまにえ, namanie] halbgar, ungenuegend_gekocht [Add to Longdo]
盗癖[とうへき, touheki] Kleptomanie [Add to Longdo]
間に合う[まにあう, maniau] rechtzeitig_kommen, erreichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top