ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unmanly

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unmanly-, *unmanly*, unman
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unmanly[ADJ] ขี้ขลาด, See also: อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง, Syn. weak, womanish, cowardly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unmanly(อันแมน'ลี) adj.,adv. ไม่สมเป็นชาย,อ่อนแอ,ขี้ขลาด,คล้ายผู้หญิง, See also: unmanliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unmanly(adj) ขลาด,ไม่สมชาย,อ่อนแอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I apologize... for this unmanly display, Don Octavio.ผมขออภัย ความความไม่เป็นลูกผู้ชาย ดอนอ็อคโตเสีย Don Juan DeMarco (1994)
Due to his unmanly blondness?♪ Due to his unmanly blondness? เพราะผมสีบลอนด์ของเขา Frozen (2013)
He gets in his head and he makes him unmanly and he overcompensates for a week or two.ถ้าทะเลาะกัน มันจะกลัว แล้วพฤติกรรมแย่... The Grand Seduction (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unmanly (j) ˈʌnmˈænliː (uh1 n m a1 n l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unmanly \Unmanly\
   See {manly}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unmanly
   adv 1: without qualities thought to befit a man [syn:
       {unmanfully}, {unmanly}] [ant: {manfully}, {manly}]
   adj 1: not possessing qualities befitting a man [syn: {unmanly},
       {unmanful}, {unmanlike}] [ant: {manful}, {manlike},
       {manly}]
   2: lacking in courage and manly strength and resolution;
     contemptibly fearful [syn: {pusillanimous}, {poor-spirited},
     {unmanly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top