ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brutality

B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutality-, *brutality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brutality(n) ความโหด, See also: ความเหี้ยมโหด, ความอำมหิต, ความทารุณ, Syn. cruelty, barbarity, Ant. kindness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย, ความทารุณ, การกระทำที่โหดร้าย, การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
brutality(n) ความทารุณ, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But when a great power like that strikes defenseless people it shows its brutality its own weakness.แต่เมื่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่เยี่ยงนั้น ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ มันแสดงให้เห็นความป่าเถื่อน Gandhi (1982)
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่ In the Name of the Father (1993)
The brutality of it.ความโหดร้ายทีเกิดขึ้น Spider-Man 3 (2007)
Kidnapping brutality abuse.ลักพาตัว ทำร้ายร่างกาย Do You Take Dexter Morgan? (2008)
I'm thinking this brutality was meant for Opie.ฉันคิดว่าความอำมหิตนี้ มันหมายถึงชีวิตของโอปี้ The Sleep of Babies (2008)
Do you like how brutality feels, Mark?คุณต้องการรักษาเขาด้วยความโหดเหี้ยมเหรอ Saw VI (2009)
Do you like how brutality feels, Mark?คุณต้องรักษาเขาด้วยความโหดเหี้ยม Saw VI (2009)
All I'm saying is this level of brutality is almost like a challenge from the unsubs, trying to drag everyone down to their level.ทั้งหมดที่ผมจะพูดคือ นี่เป็นระดับของความอำมหิต มันเกือบเหมือนกับการท้าทาย จากกลุ่มฆาตกร พยายามจะลากทุกคน ลงไปอยู่ระดับเดียวกับเขา Hopeless (2009)
These humans' brutality is, uh... is extraordinary.ความโหดร้ายของมนุษย์เหล่านี้ มัน เอ่อ ผิดปกติมาก Disciple (2010)
There is no state with a record that approaches that of Mississippi in inhumanity, murder, brutality and racial hatred.ไม่มีรัฐไหนที่มีประวัติ เหมือนมิสซิสซิปปี้ ในความไร้มนุษยธรรม การฆาตกรรม ทารุณกรรม และความเกลียดชังเชื้อชาติ The Help (2011)
Extreme brutality to this degree is what's known as an obliteration attack.ความรุนแรงสุดขั้วในระดับนี้ เป็นที่รู้จักกันว่าการโจมตีแบบไม่เหลือซาก The Thirteenth Step (2011)
The excitement of the brutality allows them to overcome their human inhibitions.ความตื่นเต้นจากความรุนแรง ทำให้พวกเขาหมดความยับยั้งชั่งใจ The Thirteenth Step (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brutalityThe police brutality incidents nearly set off a riot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความป่าเถื่อน(n) brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRUTALITY B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0
BRUTALITY B R UW0 T AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brutality (n) brˈuːtˈælɪtiː (b r uu1 t a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutalität { f }; Unmenschlichkeit { f } | Brutalitäten { pl }; Unmenschlichkeiten { pl }brutality | brutalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
強暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na, n) brutality [Add to Longdo]
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na, n) atrocity; cruelty; brutality [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na, n) cruelty; brutality; (P) [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na, n) cruelty; atrocity; brutality; (P) [Add to Longdo]
獣性[じゅうせい, juusei] (n) brutality; animal nature [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n, adj-na) brutality; inhumanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brutality \Bru*tal"i*ty\, n.; pl. {Brutalities}. [Cf. F.
   brutalit['e].]
   1. The quality of being brutal; inhumanity; savageness;
    pitilessness.
    [1913 Webster]
 
   2. An inhuman act.
    [1913 Webster]
 
       The . . . brutalities exercised in war. --Brougham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brutality
   n 1: the trait of extreme cruelty [syn: {ferociousness},
      {brutality}, {viciousness}, {savagery}]
   2: a brutal barbarous savage act [syn: {brutality}, {barbarity},
     {barbarism}, {savagery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top