ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruthlessness

R UW1 TH L AH0 S N AH0 S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruthlessness-, *ruthlessness*, ruthlessnes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I lack the power, the presence, and the ruthlessness to wield it to any effect.แต่ผมก็ไม่มีอำนาจ ความโหดเหี้ยม เพื่อที่จะใช้มัน A Whiff of Sulfur (2013)
German soldiers loyal to the British crown, known for their ruthlessness in combat.ทหารเยอรมันจงรักภักดีต่อกษัตริย์อังกฤษ เป็นที่รู้กันว่าพวกเขาต่อสู้อย่างไร้ความปราณี The Lesser Key of Solomon (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความโหด[N] ruthlessness, See also: savage, brutality, cruelness, Syn. ความอำมหิต, ความร้ายกาจ, Example: การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความโหดความอำมหิตของอาชญากร
ความโหดเหี้ยม[N] ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
RUTHLESSNESS R UW1 TH L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruthlessness (n) rˈuːθlɪsnəs (r uu1 th l i s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruthless \Ruth"less\, a.
   Having no ruth; cruel; pitiless.
   [1913 Webster]
 
      Their rage the hostile bands restrain,
      All but the ruthless monarch of the main. --Pope.
   [1913 Webster] -- {Ruth"less*ly}, adv. -- {Ruth"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruthlessness
   n 1: mercilessness characterized by a lack of pity [syn:
      {pitilessness}, {ruthlessness}]
   2: feelings of extreme heartlessness [syn: {cruelty},
     {mercilessness}, {pitilessness}, {ruthlessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top