ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manifesto

M AE2 N AH0 F EH1 S T OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manifesto-, *manifesto*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manifesto(n) แถลงการณ์, See also: ถ้อยแถลง, คำแถลง, คำประกาศ, Syn. declaration, pronouncement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manifesto(แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์, ประกาศ, การประกาศนโยบาย, การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manifestoคำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifesto๑. คำแถลงนโยบายทางการเมือง๒. คำประกาศต่อประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifestoคำประกาศเจตนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Miami Tribune received a 32-page manifesto in the mail.หนังสือพิมพ์ ไมอามี่ ทริบูน ได้รับ แถลงการณ์ 32 หน้าทางไปรษณีย์ That Night, a Forest Grew (2007)
The manifesto includes the names of 3 victims we never released.แถลงการณ์พูดถึงชื่อของเหยื่อสามคน ที่เราไม่เคยให้ข่าวกับสื่อ That Night, a Forest Grew (2007)
I sent that manifesto to the Tribune.ผมส่งแถลงการณ์นั่นให้ทริบูนเอง That Night, a Forest Grew (2007)
Our injunction stopped The Tribune from publishing the manifesto for now.คำสั่งของเราที่ให้ ทริบูน ยับยั้งการตีพิมพ์ คำแถลงการณ์ได้แค่ตอนนี้เท่านั้น That Night, a Forest Grew (2007)
I can't believe you got those assholes to publish the manifesto without the victims'names and as a page-3 story.ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณทำให้พวกนั้น ยอมตีพิมพ์แถลงการณ์โดยไม่ใส่ชื่อเหยื่อ และลงในหน้า 3 That Night, a Forest Grew (2007)
it seems my manifesto unintentionally helped lundy narrow his focus.ดูเหมือนว่าแถลงการณ์ของผมจะช่วยให้ ลันดี้ตีวงแคบลงได้โดยไม่ได้ตั้งใจ Morning Comes (2007)
So we can drop our rock manifesto on the world at a certain time.เพื่อที่เราจะได้บรรเลงเพลงร๊อค ให้ชาวโลกได้ฟังเป็นเวลา Hotel for Dogs (2009)
Well, it's masquerading as a sci-fi novel, but it's really, uh, my own personal manifesto about the plight of the individual in the 21st century.เค้าปลอมตัวเป็นนักเขียนนิยายไซไฟ แต่จริงๆแล้วสำหรับผม... มันเป็นเรื่องปัจเจกชนในศตวรรษที่21 Limitless (2011)
Everything you predicted in your little manifesto here is standing right in front of you.ทุกอย่างที่คุณพยากรณ์ ไว้ในประกาศเล็กๆ ของคุณนั่น ยืนอยู่ตรงหน้าคุณแล้วในตอนนี้ Size Matters (2014)
He planted Greyson's manifesto under each letter to seal the deal.เขาแฝงมัน ไปกับประกาศของเกรย์สัน ซ่อนไว้ใต้ตัวอักษรแต่ละตัว เพื่ออำพราง Size Matters (2014)
She'd write her manifestos about how technology was destroying the world.เธอเคยเขียนแถลงการณ์ อธิบายว่า... เทคโนโลยี... ทำลายโลกนี้ได้ยังไง Ghost in the Shell (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นโยบาย[nayōbāi] (n) EN: policy ; plan ; design ; strategy ; principle ; intention ; method ; system ; platform ; manifesto  FR: politique [ f ] ; stratégie [ f ] ; intentions [ fpl ] ; manifeste [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MANIFESTO M AE2 N AH0 F EH1 S T OW2
MANIFESTO M AE2 N IH0 F EH1 S T OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manifesto (n) mˌænɪfˈɛstou (m a2 n i f e1 s t ou)
manifestos (n) mˌænɪfˈɛstouz (m a2 n i f e1 s t ou z)
manifestoes (n) mˌænɪfˈɛstouz (m a2 n i f e1 s t ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共产党宣言[gòng chǎn dǎng xuān yán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Manifesto of the Communist Party; "Manifest der kommunistischen Partei" by Marx and Engels (1848) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マニフェスト[manifesuto] (n) manifesto; (P) [Add to Longdo]
ラッセルアインシュタイン宣言[ラッセルアインシュタインせんげん, rasseruainshutain sengen] (n) Russell-Einstein Manifesto [Add to Longdo]
共産党宣言[きょうさんとうせんげん, kyousantousengen] (n) The Communist Manifesto [Add to Longdo]
政権公約[せいけんこうやく, seikenkouyaku] (n) (See マニフェスト) policy statement; manifesto [Add to Longdo]
政治要綱[せいじようこう, seijiyoukou] (n) platform (e.g. of a party); policy statement; manifesto [Add to Longdo]
[げき, geki] (n) (written) appeal; circular; manifesto [Add to Longdo]
檄を飛ばす;げきを飛ばす;激を飛ばす(iK)[げきをとばす, gekiwotobasu] (exp, v5s) to issue a manifesto; to appeal [Add to Longdo]
檄文[げきぶん, gekibun] (n) written appeal; manifesto; declaration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manifesto \Man`i*fes"to\, n.; pl. {Manifestoes}. [It. manifesto.
   See {Manifest}, n. & a.]
   A public declaration, usually of a prince, sovereign, or
   other person claiming large powers, showing his intentions,
   or proclaiming his opinions and motives in reference to some
   act done or contemplated by him; as, a manifesto declaring
   the purpose of a prince to begin war, and explaining his
   motives. --Bouvier.
   [1913 Webster]
 
      it was proposed to draw up a manifesto, setting forth
      the grounds and motives of our taking arms. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Frederick, in a public manifesto, appealed to the
      Empire against the insolent pretensions of the pope.
                          --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manifesto
   n 1: a public declaration of intentions (as issued by a
      political party or government) [syn: {manifesto},
      {pronunciamento}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 manifesto
  1. evident; obvious
  2. manifest

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top