ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cruelty

K R UW1 L T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cruelty-, *cruelty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruelty(n) การกระทำที่โหดร้าย, See also: การกระทำที่ทารุณ
cruelty(n) ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
cruelty(n) ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, Syn. inhumanity, hardheartedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ, ความโหดร้าย, ความอำมหิต, Syn. brutality

English-Thai: Nontri Dictionary
cruelty(n) ความโหดร้าย, ความทารุณ, ความอำมหิต, ความเหี้ยมโหด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
India is free for she has taken all that steel and cruelty can give and she has neither cringed nor retreated." Stop.อินเดียเป็นอิสระแล้ว เพราะพวกเขารับท่อนเหล็ก และความโหดร้ายไว้หมด และพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้หรือล่าถอย Gandhi (1982)
Your cruelty reveals everything.ความโหดร้ายของนายบอกให้ฉันรู้ The Princess Bride (1987)
Where everybody is poor... that is cruelty and it's inhumane.มันไร้มนุษยธรรม - ผมรู้คุณคุยกับผมเรื่องนี้แล้ว - โอเค I Heart Huckabees (2004)
It's cruelty and it's chaos. The detectives are wrong.มันโหดร้ายและมันสับสน นักสืบพวกนั้นผิด I Heart Huckabees (2004)
Cruelty and injustice, intolerance and oppression.คุกคาม ลำเอียง, ปิดกั้น และกดขี่. V for Vendetta (2005)
Bedwetting... and cruelty to animals.ฉี่รดที่นอน... และการทารุณสัตว์ Compulsion (2005)
Son, let the memory of your father and the cruelty of your uncle inspire you in your studies.ลูกแม่ ขอให้หมั่นระลึกถึงพ่อของเจ้า และความโหดร้ายของลุงเจ้า Milarepa (2006)
For the cruelty of men is as wondrous as Peru...ความโหดร้ายของคน ช่างน่าพิศวงเสมือนเปรู Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Revenge on those whose cruelty was the cause of all this misfortune."แก้แค้นผู้คนเลวทรามที่เป็นต้นเหตุ ของความเลวร้ายทั้งหมดนี้ Inkheart (2008)
Security. We're investigating a cruelty to animal charge.เจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ The Mother Lode (2009)
No more innocent lives and bldy beds and cruelty for sport.ไม่ต้องการชีวิตบริสุทธิ์ หรือเตียงโชกเลือด หรือการละเล่นความซาดิสต์ Release Me (2009)
Cruelty was the only way to get your attention.ความโหดร้าย เป็นวิธีเดียวที่เหลือ Funk (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crueltyCruelty is quite alien to his nature.
crueltyHe belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
crueltyHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
crueltyHe was treated with great cruelty.
crueltyIt is an act of cruelty to lock a small child in his room.
crueltyI will be reminded of tyranny and cruelty, if Nero is said.
crueltyShe gave up eating meat after reading a book about cruelty to animals.
crueltyShe spoke out strongly against cruelty to animals.
crueltyThe cruelty of the torture in the police station is beyond description.
crueltyThe girl was at the mercy of his cruelty.
crueltyThe prisoners were treated with monstrous cruelty.
crueltyThey condemned him for his cruelty to animals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดุร้าย(n) cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
ความอำมหิต(n) cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai Definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน(n) brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความดุร้าย[khwām durāi] (n) EN: cruelty  FR: cruauté [ f ] ; férocité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRUELTY K R UW1 L T IY0
CRUELTY K R UW1 AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cruelty (n) krˈuːəltiː (k r uu1 @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酷刑[kù xíng, ㄎㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] cruelty; torture #29,984 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kindesmisshandlung { f }cruelty to children [Add to Longdo]
Tierquälerei { f }cruelty to animals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P) #8,175 [Add to Longdo]
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n, vs, adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) #8,984 [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na, n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) #14,208 [Add to Longdo]
残酷[ざんこく, zankoku] (adj-na, n) cruelty; harshness; (P) #14,376 [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na, n) cruelty; brutality; (P) #17,385 [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na, n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) #18,736 [Add to Longdo]
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na, n) greed; cruelty; insistent; insistence [Add to Longdo]
罪作り[つみつくり, tsumitsukuri] (adj-na, n) sinfulness; cruelty [Add to Longdo]
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na, n) atrocity; cruelty; brutality [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n, adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cruelty \Cru"el*ty\ (-t[y^]), n.; pl. {Cruelties} (-t[i^]z).
   [OF. cruelt['e], F. cruaut['e], fr. L. crudelitas, fr.
   crudelis. See {Cruel}.]
   [1913 Webster]
   1. The attribute or quality of being cruel; a disposition to
    give unnecessary pain or suffering to others; inhumanity;
    barbarity.
    [1913 Webster]
 
       Pierced through the heart with your stern cruelty.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A cruel and barbarous deed; inhuman treatment; the act of
    willfully causing unnecessary pain.
    [1913 Webster]
 
       Cruelties worthy of the dungeons of the Inquisition.
 
       Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cruelty
   n 1: a cruel act; a deliberate infliction of pain and suffering
      [syn: {cruelty}, {inhuman treatment}]
   2: feelings of extreme heartlessness [syn: {cruelty},
     {mercilessness}, {pitilessness}, {ruthlessness}]
   3: the quality of being cruel and causing tension or annoyance
     [syn: {cruelty}, {cruelness}, {harshness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top