ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atrocity

AH0 T R AA1 S AH0 T IY0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrocity-, *atrocity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the Church has rained oppression and atrocity upon mankind..ที่คริสตจักร กดขี่ข่มเหงและคุกคามมวลมนุษย์ The Da Vinci Code (2006)
I can get rid of this tinfoil atrocity by the weekend.ฉันสามารถกำจัดเจ้าสังกะสีบุอันเลวร้ายนี้ให้ได้ก่อนสุดสัปดาห์นี้ Art Isn't Easy (2007)
-I couldn't forgive them for covering up the Raccoon City atrocity.- ฉันให้อภัยพวกเขาไม่ได้ ที่ทำเรื่องเลวร้ายกับแรคคูนซิตี้หรอก Resident Evil: Degeneration (2008)
And then... there's something else: a bomb,a kidnapping,an atrocity.. มีอะไรอีกมั๊ย? ทั้งวางระเบิด,ลักพาตัว,เหตุการณ์รุนแรง. Last Man Standing (2008)
He also asked me if there was anyone who might be able to offer any insight or clues as to why one of my top doctors would have committed such an atrocity.เขาถามผมว่ามีใครที่พอจะให้เบาะแสอะไรบ้างไหม ว่าทำไมหมอคนเก่งของผม ถึงได้กระทำการอันป่าเถื่อนนี้ได้ Pathology (2008)
Noble intentions had led me to atrocity.Noble intentions had led me to atrocityWatchmen (2009)
How can you stomach bearing witness to such atrocity whilst doing nothing?ท่านนิ่งทนดูเรื่องเลวร้ายนี่ได้ยังไง Immortals (2011)
An atrocity is happening.หายนะ กำลังเกิดขึ้น The French Mistake (2011)
He dares to block Grand Prince's palace visits. This is an unheard of atrocity!เขาถึงกลับกีดขวางการมาขององค์ชายใหญ่ ไม่เคยได้ยินการกระทำที่โหดร้ายเช่นนี้เลย The Princess' Man (2011)
Whatever you think of us, killing your own children would be an atrocity.แม่คิดยังไงกับเรา การฆ่าลูกตัวเองเป็นการกระทำที่โหดร้ายมาก All My Children (2012)
Do not let this atrocity go unpunished.อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไปได้ Episode #1.2 (2012)
I will not be a party to atrocity.ผมไม่ขอมีส่วนในความชั่วร้ายนี้ Episode #1.2 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūarāi) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness   FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATROCITY    AH0 T R AA1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atrocity    (n) ˈətrˈɒsɪtiː (@1 t r o1 s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abscheulichkeit {f} | Abscheulichkeiten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]
Gräuelmärchen {n}; Greuelmärchen {n} [alt]atrocity story [Add to Longdo]
Gräueltat {f}; Greueltat {f} [alt]; Schreckenstat {f} | Gräueltaten {pl}; Greueltaten {pl} [alt]; Schreckenstaten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆;悪虐[あくぎゃく, akugyaku] (adj-na,n) (1) atrocity; (2) (arch) (See 八虐) treason [Add to Longdo]
虐殺[ぎゃくさつ, gyakusatsu] (n,vs) atrocity; massive killing; (P) [Add to Longdo]
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality [Add to Longdo]
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P) [Add to Longdo]
大悪[だいあく, daiaku] (n) atrocity; outrage; heinousness [Add to Longdo]
大凶[だいきょう, daikyou] (n) terrible luck; atrocity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atrocity \A*troc"i*ty\, n.; pl. {Atrocities}. [F. atrocit['e],
   L. atrocitas, fr. atrox, atrocis, cruel.]
   1. Enormous wickedness; extreme heinousness or cruelty.
    [1913 Webster]
 
   2. An atrocious or extremely cruel deed.
    [1913 Webster]
 
       The atrocities which attend a victory. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atrocity
   n 1: the quality of being shockingly cruel and inhumane [syn:
      {atrocity}, {atrociousness}, {barbarity}, {barbarousness},
      {heinousness}]
   2: an act of atrocious cruelty [syn: {atrocity}, {inhumanity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top