ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atrocity

AH0 T R AA1 S AH0 T IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrocity-, *atrocity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the Church has rained oppression and atrocity upon mankind..ที่คริสตจักร กดขี่ข่มเหงและคุกคามมวลมนุษย์ The Da Vinci Code (2006)
I can get rid of this tinfoil atrocity by the weekend.ฉันสามารถกำจัดเจ้าสังกะสีบุอันเลวร้ายนี้ให้ได้ก่อนสุดสัปดาห์นี้ Art Isn't Easy (2007)
How can you stomach bearing witness to such atrocity whilst doing nothing?ท่านนิ่งทนดูเรื่องเลวร้ายนี่ได้ยังไง Immortals (2011)
An atrocity is happening.หายนะ กำลังเกิดขึ้น The French Mistake (2011)
Do not let this atrocity go unpunished.อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไปได้ Episode #1.2 (2012)
Conclusive evidence of the atrocity committed by Selene.หลักฐานของความโหดร้าย กระทำโดยลีน Underworld: Blood Wars (2016)
They claim "That the violation of civil liberties of all the citizens of the world is an atrocity that must be stopped."'การรุกล้ำสิทธิพลเรือนของประชาชนโลก' 'คือพฤติกรรมชั่วที่ต้องยับยั้ง' xXx: Return of Xander Cage (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūarāi) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness   FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATROCITY AH0 T R AA1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atrocity (n) ˈətrˈɒsɪtiː (@1 t r o1 s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abscheulichkeit {f} | Abscheulichkeiten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]
Gräuelmärchen {n}; Greuelmärchen {n} [alt]atrocity story [Add to Longdo]
Gräueltat {f}; Greueltat {f} [alt]; Schreckenstat {f} | Gräueltaten {pl}; Greueltaten {pl} [alt]; Schreckenstaten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆;悪虐[あくぎゃく, akugyaku] (adj-na,n) (1) atrocity; (2) (arch) (See 八虐) treason [Add to Longdo]
虐殺[ぎゃくさつ, gyakusatsu] (n,vs) atrocity; massive killing; (P) [Add to Longdo]
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality [Add to Longdo]
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P) [Add to Longdo]
大悪[だいあく, daiaku] (n) atrocity; outrage; heinousness [Add to Longdo]
大凶[だいきょう, daikyou] (n) terrible luck; atrocity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atrocity \A*troc"i*ty\, n.; pl. {Atrocities}. [F. atrocit['e],
   L. atrocitas, fr. atrox, atrocis, cruel.]
   1. Enormous wickedness; extreme heinousness or cruelty.
    [1913 Webster]
 
   2. An atrocious or extremely cruel deed.
    [1913 Webster]
 
       The atrocities which attend a victory. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atrocity
   n 1: the quality of being shockingly cruel and inhumane [syn:
      {atrocity}, {atrociousness}, {barbarity}, {barbarousness},
      {heinousness}]
   2: an act of atrocious cruelty [syn: {atrocity}, {inhumanity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top