ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manifest

M AE1 N AH0 F EH2 S T   
105 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manifest-, *manifest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manifest[ADJ] ซึ่งเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง, See also: ซึ่งเห็นเด่นชัด, เป็นที่รู้กันทั่ว, ซึ่งชัดแจ้ง, Syn. clear, evident, visible, obvious
manifest[VT] แสดงให้เห็น, See also: ทำให้เข้าใจ, ทำให้แจ่มแจ้ง, Syn. demonstrate, show, Ant. unnotice able
manifest[VI] ปรากฏออกมา, See also: ปรากฏ, สำแดงออกมา, Syn. appear
manifest[VT] ใส่ในรายการสินค้า
manifest[N] รายการสินค้า, See also: บันทึกในใบรายการสินค้า, บัญชีรายการสินค้า, Syn. statement, bill invoice
manifesto[N] แถลงการณ์, See also: ถ้อยแถลง, คำแถลง, คำประกาศ, Syn. declaration, pronouncement
manifestly[ADV] อย่างชัดแจ้ง, Syn. apparently, clearly
manifestable[ADJ] แจ่มแจ้ง, See also: เด่นชัด
manifestation[N] การแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด, See also: การแสดง, การปรากฏ, การแสดงอย่างเปิดเผย, Syn. display, demonstration
manifestation[N] การชุมนุม, See also: การเดินขบวน, การรวมตัวกัน, การประชุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manifest(แมน'นะเฟสทฺ) adj. ชัดแจ้ง,เป็นที่เข้าใจดี,ประจักษ์,แสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกกดดันไว้ vt. แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์,เปิดเผยชัดแจ้ง,ปรากฎชัดแจ้ง. n. รายการสินค้าหรือรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินหรือเรือ., See also: manifestly adv. manifestness n.
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign,grounds
manifesto(แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์,ประกาศ,การประกาศนโยบาย,การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย

English-Thai: Nontri Dictionary
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์
manifest(vt) สำแดง,แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manifest๑. ประกาศเป็นทางการ (ก. ปกครอง)๒. คำแสดง (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestบัญชีสำแดง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manifest convergent strabismus; esotropiaตาเหล่ปรากฏเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest divergent strabismusตาเหล่ปรากฏออกนอก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest intentionเจตนาโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifest strabismus; heterotropiaตาเหล่ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifestation๑. การแสดง (ก. แพ่ง)๒. การเดินขบวน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestation of intentionการแสดงเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestation; happening; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestoคำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manifest บัญชีขนส่ง(ของเสีย)
บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการ ระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณ และแหล่งที่มีของของเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นต์ชื่อรับผิดชอบพร้อมทั้งอธิบาย วิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Manifestationแสดงลักษณะ [การแพทย์]
Manifestation, Bizzareการแสดงออกที่ไม่เป็นแบบแผนของโรคใดโรคหนึ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see it as a prayer made manifest in soil.พ่อมองเห็นเป็นรูปนักสวด สร้างความยิ่งใหญ่ จากผืนดิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
How did we manifest our homophobia?เรามีลูกที่เป็นเกย์โดยที่เราไม่รู้ได้ยังไง Eating Out (2004)
The first part is spells the demon from the victim's body and makes it manifest which actually makes him more powerful.ซึ่งจะทำให้มันแข็งแกร่ง และมีพลังมากขึ้น Phantom Traveler (2005)
You have to find a way to channel your anger or else it will manifest itself into something like, you know, a rocket ship.คุณต้องหาวิธีที่จะ เปลี่ยนความโกรธของคุณ... ...ไม่งั้นมันจะปรากฎออกมาเอง ในบางอย่าง... ...อย่าง รู้มั้ย ยานจรวดไง The Astronaut Farmer (2006)
It's manifest destiny.It's manifest destiny. Night at the Museum (2006)
If you practice it diligently, a result should manifest in seven days.ถ้าเจ้าใส่ใจหมั่นเพียรฝึกฝนจริงจังแล้ว ผลจะปรากฏให้เห็นภายใน 7 วัน Milarepa (2006)
And we just got to direct it to manifest what we want.และเราต้องแน่วแน่ ตรงไปสู่สิ่งที่เราต้องการ It's Alive! (2007)
Lf it is made manifest by the third...ถ้ามันแสดงอยู่ในจุดที่สาม... Awake (2007)
These abilities could manifest in an infinite number of ways.พลังเหล่านี้อาจแสดงออกได้หลายแบบ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
I'm gonna manifest happiness and calm for the rest of the day.ฉันน่าจะทำให้ตัวเองดูมีความสุข และสงบให้มากกว่านี้ Masterpiece (2008)
It's the flight manifest from the jet.นี่เป็นรายชื่อผู้โดยสาร\ ที่ได้มาจากเครื่อง Resurrection (2008)
Shipment manifest for two pallets of electronics, 180 pounds and...ใบรายการสินค้าขนส่งทางเรือ สำหรับสองคันรถขนของอิเล็กทรอนิกส์ 180 ปอนด์และ... Better Half (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manifestHe don't manifest much desire to win the game.
manifestHe made no manifestation of his disappointment.
manifestHe manifested his character in his behavior.
manifestIt was a manifest error of judgement.
manifestJoy was manifest on the child's face.
manifestSpirit manifested itself.
manifestThe fact manifests his innocence.
manifestThe guilt manifests itself on his face.
manifestThe mayor manifested his discontent with the new plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยไก่[V] make a fool, See also: manifest one's stupidity, Example: เธอปล่อยไก่ไปตัวเบ้อเร่อ เพราะว่าไม่รู้ความจริงแล้วก็หน้าแดงเพราะความอาย, Thai definition: แสดงความโง่ออกมา, Notes: (ปาก)
เฮี้ยน[V] make its power felt, See also: manifest its power, Example: เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ หรือใครๆ เขาว่าเฮี้ยน เขาจะต้องตามไปสักการะเสมอ, Thai definition: มีกำลังแรง หรือมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, Notes: (ปาก)
ร่า[ADV] openly (as when smiling), See also: manifestly, Syn. เปิดร่า, Thai definition: เปิดเต็มที่ (ใช้แก่อาการที่เห็นจะแจ้งหรือเปิดเผยเต็มที่)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
เจตนา[v.] (jēttanā) EN: intend ; manifest intention ; mean to   
เจตนารมณ์[v.] (jēttanārom) EN: intend ; manifest intention   
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement
การเดินขบวน[n. exp.] (kān doēn khabūan) EN: demonstration   FR: manifestation [f]
กระจะ[adj.] (kraja) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly   FR: distinct ; évident ; manifeste

CMU English Pronouncing Dictionary
MANIFEST M AE1 N AH0 F EH2 S T
MANIFESTO M AE2 N AH0 F EH1 S T OW2
MANIFESTO M AE2 N IH0 F EH1 S T OW2
MANIFESTS M AE1 N AH0 F EH2 S T S
MANIFESTED M AE1 N AH0 F EH2 S T AH0 D
MANIFESTLY M AE1 N AH0 F EH0 S T L IY0
MANIFESTING M AE1 N AH0 F EH2 S T IH0 NG
MANIFESTATION M AE2 N AH0 F EH0 S T EY1 SH AH0 N
MANIFESTATIONS M AE2 N AH0 F EH0 S T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manifest (v) mˈænɪfɛst (m a1 n i f e s t)
manifesto (n) mˌænɪfˈɛstou (m a2 n i f e1 s t ou)
manifests (v) mˈænɪfɛsts (m a1 n i f e s t s)
manifested (v) mˈænɪfɛstɪd (m a1 n i f e s t i d)
manifestly (a) mˈænɪfɛstliː (m a1 n i f e s t l ii)
manifestos (n) mˌænɪfˈɛstouz (m a2 n i f e1 s t ou z)
manifesting (v) mˈænɪfɛstɪŋ (m a1 n i f e s t i ng)
manifestoes (n) mˌænɪfˈɛstouz (m a2 n i f e1 s t ou z)
manifestation (n) mˌænɪfɛstˈɛɪʃən (m a2 n i f e s t ei1 sh @ n)
manifestations (n) mˌænɪfɛstˈɛɪʃənz (m a2 n i f e s t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāng, ㄓㄤ, ] manifest, #24,565 [Add to Longdo]
共产党宣言[gòng chǎn dǎng xuān yán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Manifesto of the Communist Party; "Manifest der kommunistischen Partei" by Marx and Engels (1848) [Add to Longdo]
明膫[míng liáo, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, ] manifest [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manifest {n}manifesto [Add to Longdo]
Manifestation {f}manifestation [Add to Longdo]
manifestieren; offenbaren; kund tun; bekunden | manifestierend; offenbarend; kund tuend; bekundend | manifestiert; offenbart; kund getan; bekundet | manifestiert; offenbart; tut kund; bekundet | manifestierte; offenbarte; tat kund; bekundeteto manifest | manifesting | manifested | manifests | manifested [Add to Longdo]
manifest; erkennbar {adj}manifest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブリマニフェスト[, asenburimanifesuto] (n) {comp} assembly manifest [Add to Longdo]
マニフェスト[, manifesuto] (n) manifesto; (P) [Add to Longdo]
マニフェストデスティニー[, manifesutodesuteini-] (n) Manifest Destiny [Add to Longdo]
ラッセルアインシュタイン宣言[ラッセルアインシュタインせんげん, rasseruainshutain sengen] (n) Russell-Einstein Manifesto [Add to Longdo]
影がさす;影が差す;影が射す[かげがさす, kagegasasu] (exp,v5s) (1) to cast a shadow; to appear; (2) to loom (of a threat, etc.); to manifest (of symptoms, etc.) [Add to Longdo]
加持身[かじしん, kajishin] (n) (1) {Buddh} buddha-body within a practitioner (esoteric Buddhism); (2) (See 本地身) altruistic manifested form of Mahavairocana (New Shingon) [Add to Longdo]
共産党宣言[きょうさんとうせんげん, kyousantousengen] (n) The Communist Manifesto [Add to Longdo]
計画書[けいかくしょ, keikakusho] (n) plan; protocol; manifest; program [Add to Longdo]
顕現[けんげん, kengen] (n,vs) manifestation [Add to Longdo]
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manifest \Man"i*fest\, a. [F. manifeste, L. manifestus, lit.,
   struck by the hand, hence, palpable; manus hand + fendere (in
   comp.) to strike. See {Manual}, and {Defend}.]
   1. Evident to the senses, esp. to the sight; apparent;
    distinctly perceived; hence, obvious to the understanding;
    apparent to the mind; easily apprehensible; plain; not
    obscure or hidden.
    [1913 Webster]
 
       Neither is there any creature that is not manifest
       in his sight.             -- Heb. iv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       That which may be known of God is manifest in them.
                          --Rom. i. 19.
    [1913 Webster]
 
       Thus manifest to sight the god appeared. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Detected; convicted; -- with of. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Calistho there stood manifest of shame. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Open; clear; apparent; evident; visible; conspicuous;
     plain; obvious.
 
   Usage: {Manifest}, {Clear}, {Plain}, {Obvious}, {Evident}.
      What is clear can be seen readily; what is obvious
      lies directly in our way, and necessarily arrests our
      attention; what is evident is seen so clearly as to
      remove doubt; what is manifest is very distinctly
      evident.
      [1913 Webster]
 
         So clear, so shining, and so evident,
         That it will glimmer through a blind man's eye.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Entertained with solitude,
         Where obvious duty erewhile appeared unsought.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         I saw, I saw him manifest in view,
         His voice, his figure, and his gesture knew.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manifest \Man"i*fest\, n.; pl. {Manifests}. [Cf. F. manifeste.
   See {Manifest}, a., and cf. {Manifesto}.]
   1. A public declaration; an open statement; a manifesto. See
    {Manifesto}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A list or invoice of a ship's cargo, containing a
    description by marks, numbers, etc., of each package of
    goods, to be exhibited at the customhouse; as, to inspect
    the ship's manifest. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manifest \Man"i*fest\, v. t. [imp. & p. p. {Manifested}; p. pr.
   & vb. n. {Manifesting}.]
   1. To show plainly; to make to appear distinctly, -- usually
    to the mind; to put beyond question or doubt; to display;
    to exhibit.
    [1913 Webster]
 
       There is nothing hid which shall not be manifested.
                          --Mark iv. 22.
    [1913 Webster]
 
       Thy life did manifest thou lovedst me not. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhibit the manifests or prepared invoices of; to
    declare at the customhouse.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reveal; declare; evince; make known; disclose;
     discover; display.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manifest
   adj 1: clearly revealed to the mind or the senses or judgment;
       "the effects of the drought are apparent to anyone who
       sees the parched fields"; "evident hostility"; "manifest
       disapproval"; "patent advantages"; "made his meaning
       plain"; "it is plain that he is no reactionary"; "in
       plain view" [syn: {apparent}, {evident}, {manifest},
       {patent}, {plain}, {unmistakable}]
   n 1: a customs document listing the contents put on a ship or
      plane
   v 1: provide evidence for; stand as proof of; show by one's
      behavior, attitude, or external attributes; "His high fever
      attested to his illness"; "The buildings in Rome manifest a
      high level of architectural sophistication"; "This decision
      demonstrates his sense of fairness" [syn: {attest},
      {certify}, {manifest}, {demonstrate}, {evidence}]
   2: record in a ship's manifest; "each passenger must be
     manifested"
   3: reveal its presence or make an appearance; "the ghost
     manifests each year on the same day"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Manifest /maniːfɛst/ 
  manifesto

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 manifest /manifɛst/
  manifest

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top