ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

savagery

S AE1 V IH0 JH EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savagery-, *savagery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savagery(n) ความดุร้าย, See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ, Syn. cruelty, ferocity, inhumanity, violence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savagery(แซฟ'วิจเจอรี) n. ความดุร้าย, ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ, Syn. cruelty, ferocity, barbarity

English-Thai: Nontri Dictionary
savagery(n) ความป่าเถื่อน, ความอำมหิต, ความดุร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beauty and savagery beyond comprehension!สง่างามและดุร้าย เกินหยั่งรู้ Madagascar (2005)
So that they may yet unleash their savagery in the arena.I would go insane here! Mark of the Brotherhood (2010)
Veronica and Balthazar witnessed the savagery of a sorcerer beyond evil, เวโรนิก้าและบัลธาซาร์ได้พบเห็นความโหดเหี้ยม ของจอมเวทย์ที่แสนชั่วร้าย The Sorcerer's Apprentice (2010)
This unsub displayed an unusual level of savagery towards his victims.คนร้ายแสดง ความป่าเถื่อนที่รุนแรง ต่อเหยื่อของเขา Painless (2011)
Perhaps it's nature's way of providing us with shelter against the savagery of the full moon.บางทีมันอาจจะเป็นวิธีแห่งธรรมชาติที่เป็นที่ซ่อนสำหรับพวกเรา ปกป้องเราจากความโหดร้ายของคืนเดือนเพ็ญ All My Children (2012)
Only betrayal and savagery and...มีแต่การทรยศ และความโหดเหี้ยม และ.. Spirit of the Goat (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนารยธรรม(n) barbarism, See also: savagery, baseness, Syn. ความต่ำช้า, ความป่าเถื่อน, Ant. ความเจริญ, Thai Definition: ความไม่เจริญทางจิตใจ ความไร้ศีลธรรม เพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAVAGERY S AE1 V IH0 JH EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savagery (n) sˈævɪʤriː (s a1 v i jh r ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savagery \Sav"age*ry\ (?; 277), n. [F. sauvagerie.]
   1. The state of being savage; savageness; savagism.
    [1913 Webster]
 
       A like work of primeval savagery.   --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   2. An act of cruelty; barbarity.
    [1913 Webster]
 
       The wildest savagery, the vilest stroke,
       That ever wall-eyed wrath or staring rage
       Presented to the tears of soft remorse. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Wild growth, as of plants. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savagery
   n 1: the property of being untamed and ferocious; "the coastline
      is littered with testaments to the savageness of the
      waters"; "a craving for barbaric splendor, for savagery and
      color and the throb of drums" [syn: {savageness},
      {savagery}]
   2: the trait of extreme cruelty [syn: {ferociousness},
     {brutality}, {viciousness}, {savagery}]
   3: a brutal barbarous savage act [syn: {brutality}, {barbarity},
     {barbarism}, {savagery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top